Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Fotograf

Kod zawodu: 313104
Data modyfikacji: 2010-04-08 12:03:06

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Dobieranie materiałów i rekwizytów do aranżacji i kompozycji ujęć fotograficznych
A-2 Dobieranie środków trwałych, sprzętu i materiałów fotograficznych
A-3 Wykonanie prac fotograficznych
A-4 Przeprowadzenie obróbki prac i materiałów fotograficznych
A-5 Archiwizacja prac fotograficznych
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z przepisami BHP, ppoż. i ochrony środowiska
B-2 Planowanie i organizowanie działalności gospodarczej w zakresie usług fotograficznych
B-3 Planowanie i organizowanie działań marketingowych
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Zawieranie umów handlowych i negocjowanie ich warunków
C-2 Dobieranie i zatrudnianie pracowników, organizowanie szkoleń
C-3 Kierowanie pracą zespołu pracowników
C-4 Prowadzenie i nadzorowanie prawidłowej współpracy z otoczeniem (dostawcy, odbiorcy/klienci, ZUS, US, banki, itp.)
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Zarządzanie jakością materiałów, urządzeń i prac fotograficznych
D-2 Analizowanie dokumentów finansowo-księgowych i ocenianie osiągniętych rezultatów
D-3 Analizowanie efektywności pracy własnej i pracowników