Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Fotograf

Kod zawodu: 313104

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Dobieranie materiałów i rekwizytów do aranżacji i kompozycji ujęć fotograficznych
A-2 Dobieranie środków trwałych, sprzętu i materiałów fotograficznych
A-3 Wykonanie prac fotograficznych
A-4 Przeprowadzenie obróbki prac i materiałów fotograficznych
A-5 Archiwizacja prac fotograficznych
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z przepisami BHP, ppoż. i ochrony środowiska
B-2 Planowanie i organizowanie działalności gospodarczej w zakresie usług fotograficznych
B-3 Planowanie i organizowanie działań marketingowych
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Zawieranie umów handlowych i negocjowanie ich warunków
C-2 Dobieranie i zatrudnianie pracowników, organizowanie szkoleń
C-3 Kierowanie pracą zespołu pracowników
C-4 Prowadzenie i nadzorowanie prawidłowej współpracy z otoczeniem (dostawcy, odbiorcy/klienci, ZUS, US, banki, itp.)
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Zarządzanie jakością materiałów, urządzeń i prac fotograficznych
D-2 Analizowanie dokumentów finansowo-księgowych i ocenianie osiągniętych rezultatów
D-3 Analizowanie efektywności pracy własnej i pracowników

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Dobieranie materiałów i rekwizytów do aranżacji i kompozycji ujęć fotograficznych
Lp. umiejętności
1 Projektuje schematy fotografowanych obiektów i ustala plan zdjęciowy zgodnie z zamówieniem
2 Wybiera przedmioty i dekoracje spośród dostępnych zasobów
3 Tworzy atrakcyjną sytuację zdjęciową
4 Dobiera rodzaj pleneru zgodnie z fotografowanym obiektem

Zadanie zawodowe: A-2:
Dobieranie środków trwałych, sprzętu i materiałów fotograficznych
Lp. umiejętności
1 Rozróżnia i ustala parametry i typ potrzebnych środków trwałych oraz sprzętu fotograficznego
2 Rozróżnia i ustala parametry i typ potrzebnego sprzętu oświetleniowego
3 Określa i ustala parametry i typ potrzebnego sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych
4 Dobiera i ustala parametry i typ niezbędnych materiałów fotograficznych
5 Dba o właściwe składowanie, konserwację, stan techniczny środków trwałych, sprzętu oraz materiałów fotograficznych

Zadanie zawodowe: A-3:
Wykonanie prac fotograficznych
Lp. umiejętności
1 Określa miejsce, perspektywę i parametry poprawnej ekspozycji i kadru obrazu fotograficznego
2 Dobiera oświetlenia obiektów fotografowanych i planu zdjęciowego
3 Obsługuje sprzęt fotograficzny i oświetleniowy
4 Obsługuje sprzęt komputerowy
5 Wpływa na sposób i moment ekspozycji
6 Zabezpiecza wykonany materiał zdjęciowy do dalszej obróbki

Zadanie zawodowe: A-4:
Przeprowadzenie obróbki prac i materiałów fotograficznych
Lp. umiejętności
1 Sporządza mieszaniny roztworów wg receptur procesów chemicznych
2 Obsługuje urządzenia do obróbki chemicznej materiałów fotograficznych
3 Obsługuje programy sterujące maszynami do obróbki chemicznej
4 Nadzoruje prawidłowy przebieg technologiczny procesów chemicznych
5 Wykonuje kopiowanie i czynności edycyjne w programach komputerowych
6 Obsługuje komputer i urządzenia peryferyjne
7 Obsługuje i wykorzystuje możliwości połączeń internetowych
8 Określa stopień bezpieczeństwa wewnętrznego systemu komputerowego

Zadanie zawodowe: A-5:
Archiwizacja prac fotograficznych
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje materiały do archiwizacji
2 Ustala sposób i miejsce archiwizacji prac fotograficznych
3 Dokonuje archiwizacji prac

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z przepisami BHP, ppoż. i ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje stanowisko pracy kontaktu z klientem z uwzględnieniem przepisów bhp, ochrony ppoż. oraz ochrony środowiska
2 Przygotowuje stanowisko pracy na planie zdjęciowym z uwzględnieniem przepisów bhp, ochrony ppoż. oraz ochrony środowiska
3 Organizuje laboratorium chemiczne z uwzględnieniem przepisów bhp, ochrony ppoż. oraz ochrony środowiska
4 Przygotowuje stanowisko obróbki cyfrowej materiału fotograficznego z uwzględnieniem przepisów bhp, ochrony ppoż. oraz ochrony środowiska
5 Przygotowuje stanowisko wykończania prac fotograficznych z uwzględnieniem przepisów bhp, ochrony ppoż. oraz ochrony środowiska
6 Sporządza zapotrzebowanie i rozliczenie materiałów nowych i odpadowych
7 Aranżuje miejsce magazynowania i archiwizowania materiałów
8 Udziela pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

Zadanie zawodowe: B-2:
Planowanie i organizowanie działalności gospodarczej w zakresie usług fotograficznych
Lp. umiejętności
1 Określa mocne i słabe strony przedsiębiorstwa oraz jego szanse i zagrożenia na rynku
2 Wyznacza kierunki rozwoju przedsiębiorstwa
3 Prognozuje rozwój działalności gospodarczej i miejsce przedsiębiorstwa na rynku
4 Ustala strategię celów przedsiębiorstwa
5 Szacuje możliwości finansowe
6 Planuje, organizuje i rozlicza prace badawczo-rozwojowych
7 Planuje i wdraża innowacje
8 Sporządza plany produkcji, zakupu i sprzedaży
9 Koordynuje działania związane z produkcją, zaopatrzeniem
10 Organizuje bazę techniczną przedsiębiorstwa zgodnie z charakterem prowadzonej działalności
11 Przygotowuje stanowiska pracy zapewniające właściwe wykonywanie powierzonych zadań
12 Organizuje niezbędne przeglądy i konserwacje
13 Organizuje działalność remontowo-inwestycyjną
14 Zapewnia płynność finansową przedsiębiorstwa (właściwa gospodarka materiałami i surowcami, sprzętem, urządzeniami, itp.)
15 Opracowuje regulamin pracy w zakładzie fotograficznym

Zadanie zawodowe: B-3:
Planowanie i organizowanie działań marketingowych
Lp. umiejętności
1 Prowadzi badania rynku (badania marketingowe)
2 Dostosowuje ofertę usługi do potrzeb i oczekiwań klienta (poszerzanie asortymentu, doskonalenie jakości, rzetelna informacja o produktach stanowiących przedmiot prowadzonej działalności, uatrakcyjnian
3 Dobiera sposób prezentacji fotografii do rodzaju usługi
4 Ustala ceny oferowanych usług
5 Dobiera odpowiednie rodzaje zachęt cenowych dla klientów
6 Analizuje efekty prowadzonej polityki cenowej i wprowadza niezbędne zmiany
7 Dobiera sposoby promowania oferowanych usług
8 Organizuje działania promocyjne
9 Opracowuje proste materiały promocyjne i reklamowe (ulotki, gazetki reklamowe itp.)
10 Wykorzystuje komputer do opracowania materiałów wspierających działania marketingowe (cenniki, ulotki, działania promocyjne itp.)
11 Tworzy pozytywny wizerunek firmy w otoczeniu
12 Kontroluje i analizuje efekty prowadzonych działań marketingowych

Zadanie zawodowe: C-1:
Zawieranie umów handlowych i negocjowanie ich warunków
Lp. umiejętności
1 Pozyskuje dostawców i odbiorców/klientów
2 Przeprowadza rozmowy wstępne z dostawcami i odbiorcami/klientami
3 Ustala warunki umowy (cena, sposób i termin dostawy, termin i sposób płatności itp.) przed rozpoczęciem negocjacji
4 Negocjuje warunki zawieranych umów
5 Kontroluje przestrzeganie ustalonych warunków umów
6 Tworzy bazy danych o dostawcach i odbiorcach
7 Wykorzystuje programy komputerowe do usprawniania kontrolowania wywiązywania się z zawartych umów

Zadanie zawodowe: C-2:
Dobieranie i zatrudnianie pracowników, organizowanie szkoleń
Lp. umiejętności
1 Ustala zapotrzebowania na pracowników
2 Identyfikuje sposoby pozyskiwania pracowników
3 Formułuje ogłoszenia do mediów – oferty pracy
4 Dokonuje selekcji ofert
5 Prowadzi rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem do pracy
6 Zatrudniania i zwalniania pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
7 Prowadzi dokumentację pracowniczą
8 Ustala zapotrzebowanie na szkolenia pracowników
9 Identyfikuje wymagania prawne dotyczące szkoleń pracowników
10 Rozpoznaje możliwości szkoleń zewnętrznych dla pracowników
11 Organizuje szkolenia wewnętrzne pracowników

Zadanie zawodowe: C-3:
Kierowanie pracą zespołu pracowników
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje predyspozycje pracowników do pełnienia różnych ról w zespole i wykonywania zadań
2 Przyporządkowuje zadania zgodnie z posiadanymi przez członków zespołu kwalifikacjami i predyspozycjami
3 Ustala zasady obowiązujące w pracy zespołu
4 Dobiera odpowiedni styl kierowania
5 Doskonali relacje międzyludzkie w zespole
6 Kieruje procesem grupowego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji

Zadanie zawodowe: C-4:
Prowadzenie i nadzorowanie prawidłowej współpracy z otoczeniem (dostawcy, odbiorcy/klienci, ZUS, US, banki, itp.)
Lp. umiejętności
1 Pozyskuje odbiorców dla oferowanych usług
2 Dokonuje wyboru dostawców
3 Nadzoruje odpowiednią wielkość zamówień od dostawców zapewniającą ciągłość produkcji i sprzedaży
4 Nadzoruje przestrzeganie terminowości dostaw
5 Utrzymuje dobre relacje z klientami i dostawcami
6 Prowadzi rozliczenia z ZUS zgodnie z obowiązującymi przepisami
7 Składa sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa zgodnie
8 Rozlicza i odprowadza podatki oraz innych zobowiązania skarbowych
9 Przygotowuje i składa sprawozdania statystyczne do GUS
10 Sporządza roczne informacje dla sądu
11 Dobiera bank i oferowane przez niego usługi do potrzeb przedsiębiorstwa
12 Dokonuje przelewów bankowych
13 Dokonuje wyboru ubezpieczyciela i zakresu ubezpieczeń
14 Organizuje współpracę z innymi podmiotami otoczenia przedsiębiorstwa (firmy transportowe, agencje reklamowe, podwykonawcy itp.)

Zadanie zawodowe: D-1:
Zarządzanie jakością materiałów, urządzeń i prac fotograficznych
Lp. umiejętności
1 Organizuje odbiór ilościowy i jakościowy dostaw materiałów
2 Zapewnia odpowiednie warunki przechowywania surowców, materiałów i prac fotograficznych
3 Analizuje normy jakościowe usług fotograficznych
4 Dostosowuje jakość usług do obowiązujących norm i przepisów prawa
5 Zapewnia procedury właściwego prowadzenia kontroli jakości
6 Zapewnia właściwe postępowanie w przypadku reklamacji klienta
7 Koordynuje działania związane z reklamacją klienta
8 Dobiera sposoby kontroli jakości do rodzaju usługi

Zadanie zawodowe: D-2:
Analizowanie dokumentów finansowo-księgowych i ocenianie osiągniętych rezultatów
Lp. umiejętności
1 Ustala normy i standardy pracy fotografa
2 Dobiera sposób prowadzonej kontroli zgodnie z celem
3 Analizuje jakość wykonania przydzielonych zadań pracownikom
4 Analizuje jakość wykonania prac własnych
5 Podejmuje decyzje o dokonaniu zmian w sposobie realizacji powierzonych zadań
6 Ustala sposoby oceny rezultatów działalności przedsiębiorstwa
7 Kontroluje prawidłowość wypełniania dokumentów finansowo-księgowych
8 Oblicza zysk netto
9 Oblicza wskaźniki rentowności
10 Bieżąco reaguje na niezgodności i błędy w dokumentach finansowo-księgowych
11 Opracowuje raporty z bieżącej działalności
12 Przygotowuje sprawozdania okresowe i roczne
13 Wykorzystuje komputerowe programy finansowo-księgowe

Zadanie zawodowe: D-3:
Analizowanie efektywności pracy własnej i pracowników
Lp. umiejętności
1 Ustala normy i standardy pracy fotografa
2 Dobiera sposób prowadzonej kontroli zgodnie z celem
3 Analizuje jakość wykonania przydzielonych zadań pracownikom
4 Analizuje jakość wykonania prac własnych
5 Podejmuje decyzje o dokonaniu zmian w sposobie realizacji powierzonych zadań


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
2 Koncentracja uwagi
3 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
4 Logiczne rozumowanie
5 Łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich
6 Łatwość wypowiadania się w mowie i w piśmie
7 Myślenie twórcze
8 Podzielność uwagi
9 Twórcze myślenie
10 Uzdolnienia plastyczne
11 Uzdolnienia rachunkowe
12 Wrażliwość estetyczna
13 Wyobraźnia przestrzenna
Cechy osobowości
1 Cierpliwość
2 Dokładność
3 Empatia
4 Inicjatywność
5 Komunikatywność
6 Kreatywność
7 Łatwość przechodzenia od jednej czynności do drugiej
8 Niezależność
9 Odporność emocjonalna
10 Punktualność
11 Samodzielność
12 Samokontrola
13 Szybkie i trafne podejmowanie decyzji
14 Świadomość odpowiedzialności z tytułu działania
15 Umiejętności kierownicze
16 Umiejętność działania w zespole
17 Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi
18 Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
19 Umiejętność postępowania z ludźmi
20 Umiejętność pracy w szybkim tempie
21 Umiejętność współdziałania
22 Wytrwałość
23 Wytrzymałość na długotrwały wysiłek
24 Zdolność przekonywania
Sprawności sensomotoryczne
1 Brak lęku przed wysokością
2 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
3 Ostrość wzroku
4 Poprawne widzenie i rozróżnianie barw
5 Rozróżnianie barw, balansów i odcieni barwnych
6 Spostrzegawczość
7 Szybki refleks
8 Widzenie o zmroku i w ciemnych pomieszczeniach
9 Widzenie stereoskopowe
10 Zręczność rąk