Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Szewc naprawiacz

Kod zawodu: 744305

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Dobieranie podstawowych i pomocniczych materiałów obuwniczych
A-2 Odświeżanie i renowacja różnego rodzaju obuwia
A-3 Naprawianie różnego rodzaju obuwia codziennego użytku damskiego, męskiego i dziecięcego
A-4 Naprawianie obuwia specjalistycznego
A-5 Wykonywanie obuwia na zamówienie
B Zadania organizacyjne
B-1 Planowanie i organizowanie działalności gospodarczej
B-2 Organizowanie stanowiska pracy
B-3 Przyjmowanie i realizowanie zleceń i zamówień na usługi naprawy
B-4 Prowadzenie działań marketingowych
B-5 Sporządzanie kalkulacji kosztów wykonywanych usług i zleceń
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z zakładami wytwarzania i dystrybucji materiałów, elementów i dodatków obuwniczych
C-2 Prowadzenie i nadzorowanie współpracy z otoczeniem (odbiorcy, ZUS, Banki, US, GUS, ubezpieczenia itp.)
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Zapewnienie jakości w prowadzeniu działalności gospodarczej

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Dobieranie podstawowych i pomocniczych materiałów obuwniczych
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje różne rodzaje skór obuwiowych
2 Rozpoznaje wady i uszkodzenia skór obuwiowych
3 Określa przydatność skór do wykonania zleconych usług
4 Rozpoznaje i określa przydatność tworzyw skóropodobnych do wykonania zleconych usług
5 Rozpoznaje i określa przydatność gum i tworzyw sztucznych do wykonania zleconych usług
6 Dobiera i określa przydatność materiałów włókienniczych stosowanych w obuwnictwie do wykonania zleconych usług różnych
7 Dobiera kopyta w zależności od rodzaju wykonywanej usługi
8 Dobiera i określa przydatność klejów i innych substancji chemicznych stosowanych w obuwnictwie do wykonania usług
9 Stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny w pracy z materiałami palnymi, żrącymi i toksycznymi
10 Dobiera dodatki i inne materiały zastępcze niezbędna do wykonania zleceń na usługi
11 Wykonuje badania organoleptyczne w celu określenia jakości oraz przydatności obuwniczych materiałów podstawowych i po¬mocniczych

Zadanie zawodowe: A-2:
Odświeżanie i renowacja różnego rodzaju obuwia
Lp. umiejętności
1 Dokonuje konserwacji obuwia w okresie jego użytkowania
2 Dokonuje rozciągnięcia – rozbicia ciasnego obuwia
3 Mechanicznie i chemicznie czyści i odświeża obuwie
4 Wymienia i mocuje zużyte sprzączki, guziki i zapięcia
5 Dobiera narzędzia, urządzenia i techniki niezbędne do wykonania renowacji lub czyszczenia obuwia
6 Dobiera materiały i środki do renowacji i czyszczenia obuwia
7 Dokonuje oceny wykonanej usługi
8 Stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska na stanowisku pracy

Zadanie zawodowe: A-3:
Naprawianie różnego rodzaju obuwia codziennego użytku damskiego, męskiego i dziecięcego
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje rodzaj i przyczyny uszkodzenia lub zniszczenia obuwia
2 Rozpoznaje system montażu naprawianego obuwia
3 Dobiera i wskazuje sposób oraz technikę naprawy uszkodzenia obuwia
4 Dobiera i przygotowuje materiały podstawowe, pomocnicze i dodatki niezbędne do wykonania naprawy
5 Dobiera i posługuje się narzędziami, urządzeniami lub maszynami potrzebnymi do wykonania usługi naprawy obuwia
6 Dobiera i przygotowuje (modeluje) kopyta do nałożenia obuwia
7 Przygotowuje uszkodzone obuwie do naprawy: usuwa uszkodzone elementy, nabija obuwie na kopyto, oczyszcza miejsca przeznaczone do reperowania
8 Wykonuje czynności naprawy obuwia np. umocowanie (przyklejenie) oderwanego obcasa, wymiana zdartej zelówki lub obcasa, wymiana pękniętych spodów, wszycie uszkodzonego elementu cholewki, wszycie suwaka
9 Wykonuje czynności wykończeniowe i nadaje estetyczny wygląd naprawionego obuwia
10 Dobiera i mocuje trwale wierzchniki obcasa

Zadanie zawodowe: A-4:
Naprawianie obuwia specjalistycznego
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje asortyment i rodzaj obuwia specjalistycznego
2 Rozpoznaje rodzaj i przyczyny uszkodzenia lub zniszczenia obuwia
3 Rozpoznaje system montażu naprawianego obuwia
4 Dobiera i wskazuje sposób oraz technikę naprawy uszkodzenia obuwia
5 Dobiera i przygotowuje materiały podstawowe, pomocnicze i dodatki niezbędne do wykonania naprawy
6 Dobiera i posługuje się narzędziami, urządzeniami lub maszynami potrzebnymi do wykonania usługi naprawy obuwia
7 Dobiera i przygotowuje (modeluje) kopyta do nałożenia obuwia
8 Przygotowuje uszkodzone obuwie do naprawy: usuwa uszkodzone elementy, nabija obuwie na kopyto, oczyszcza miejsca przeznaczone do reperowania
9 Wykonuje czynności naprawy obuwia np. umocowanie (przyklejenie) oderwanego obcasa, wymiana zdartej zelówki lub obcasa, wymiana pękniętych spodów, wszycie uszkodzonego elementu cholewki, wszycie suwaka
10 Wykonuje czynności wykończeniowe i nadaje estetyczny wygląd naprawionego obuwia

Zadanie zawodowe: A-5:
Wykonywanie obuwia na zamówienie
Lp. umiejętności
1 Zdejmuje miary z nóg i wykonuje rysunek stopy
2 Na podstawie rysunku stopy dopasowuje i przygotowuje kopyto
3 Dobiera i przygotowuje materiały podstawowe i pomocnicze oraz dodatki do wykonania elementów obuwia
4 Na podstawie wzorników wykonanych w oparciu o pobrane wymiary stopy dokonuje wykroju elementów obuwia
5 Opracowuje podeszwy i przygotowuje spody obuwia
6 Przyczepia podpodeszwy do kopyta
7 Nakłada cholewki, wkleja zakładki i podnoski, zaciąga – ćwiekuje cholewki na kopycie
8 Montuje podeszwy z cholewką, przymocowuje obcasy
9 Wykańcza spody, mocuje sprzączki, zapięcia i ozdoby
10 Wykonuje operacje końcowego czyszczenia mechanicznego i chemicznego wykonanego obuwia

Zadanie zawodowe: B-1:
Planowanie i organizowanie działalności gospodarczej
Lp. umiejętności
1 Analizuje na bieżąco zmiany w przepisach prawnych dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej i dostosowuje do nich swoje działanie
2 Stosuje przepisy określające warunki i organizację pracy warsztatów i punktów usługowych
3 Dokonuje zakupu i prowadzi negocjacje cenowe na zamawiane materiały obuwnicze
4 Wykorzystuje sieć Internet do prowadzenia działalności, wyszukiwania odpowiednich przepisów, druków
5 Zapewnia płynność finansową przedsiębiorstwa (właściwa gospodarka materiałami, surowcami, płatności)

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie stanowiska pracy
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje stanowisko pracy zapewniające właściwe i bezpieczne wykonywanie zadań
2 Określa potrzeby w zakresie wyposażenia technicznego warsztatu lub punktu usługowego naprawy obuwia
3 Ustala zapotrzebowanie na materiały
4 Stosuje zasady właściwego rozłożenia narzędzi oraz rozmieszczenia urządzeń i maszyn technologicznych
5 Zachowuje porządek, czystość i higienę na stanowisku pracy

Zadanie zawodowe: B-3:
Przyjmowanie i realizowanie zleceń i zamówień na usługi naprawy
Lp. umiejętności
1 Nawiązuje kontakt z klientem
2 Rozpoznaje przyczyny uszkodzeń i zepsucia przedstawionego do naprawy obuwia
3 Informuje klienta o sposobie i wycenie przyjmowanej usługi
4 Określa termin wykonania
5 Wypełnia dokumentację usługową

Zadanie zawodowe: B-4:
Prowadzenie działań marketingowych
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje preferencje i oczekiwania potencjalnych klientów
2 Bada opinie nabywców o produkcie
3 Bada trendy w modzie i konkurencję na rynku
4 Dostosowuje ofertę do potrzeb i oczekiwań klienta (doskonalenie jakości, poszerzenie asortymentu, opakowania)
5 Dobiera możliwe rodzaje zachęt dla klientów
6 Wykorzystuje komputer do opracowania materiałów promocyjnych (ulotki, strona internetowa, cenniki)
7 Stosuje podstawowe zasady reklamy
8 Umie zaprezentować zalety wykonywanych usług naprawy obuwia
9 Wprowadza reklamę wizualną na przykład w oknie wystawowym, ciekawą formę szyldu zakładu, wystawkę obuwia, dodatków obuwniczych i środków do pielęgnacji obuwia
10 Tworzy pozytywny wizerunek firmy w otoczeniu

Zadanie zawodowe: B-5:
Sporządzanie kalkulacji kosztów wykonywanych usług i zleceń
Lp. umiejętności
1 Interpretuje podstawowe pojęcia ekonomiczne
2 Sporządza dokumentację usługowo-warsztatową
3 Sporządza kalkulację kosztów produkcji wyrobów i wykonanych usług
4 Ustala ceny usług i wyprodukowanych wyrobów
5 Wykorzystuje komputer i komputerowe programy wspomagające działalność firmy

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca z zakładami wytwarzania i dystrybucji materiałów, elementów i dodatków obuwniczych
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje rynek w zakresie produkcji i zaopatrzenia w wyroby, materiały i dodatki obuwnicze
2 Zdobywa informację o zakładach produkujących i zaopatrzenia w wyroby do produkcji obuwniczej
3 Nawiązuje kontakt z zakładami wytwarzania i dystrybucji wyrobów, materiałów i dodatków obuwniczych
4 Współpracuje z zakładami cholewkarskimi wykonującymi usługi w zakresie szycia cholewek na zamówienie
5 Współpracuje z zakładami produkującymi gotowe spody obuwiowe do różnych rodzajów obuwia
6 Wykonuje zamówienia na potrzebne wyroby i dodatki obuwnicze

Zadanie zawodowe: C-2:
Prowadzenie i nadzorowanie współpracy z otoczeniem (odbiorcy, ZUS, Banki, US, GUS, ubezpieczenia itp.)
Lp. umiejętności
1 Pozyskuje odbiorców oferowanych usług
2 Nadzoruje wielkość zamówienia zapewniającą ciągłość pracy
3 Nadzoruje terminowość dostaw
4 Utrzymuje dobre stosunki z dostawcami i klientami
5 Prowadzi rozliczenia z ZUS zgodnie z obowiązującymi przepisami
6 Przygotowuje i składa sprawozdania z działalności zgodnie z wyznaczonym terminem do Urzędu Skarbowego
7 Rozlicza i odprowadza należne podatki oraz inne zobowiązania skarbowe
8 Przygotowuje i składa sprawozdania statystyczne do GUS
9 Wybiera ubezpieczyciela i zakres ubezpieczenia
10 Organizuje i nadzoruje współpracę z innymi podmiotami otoczenia firmy (firmy transportowe, agencje reklamowe, banki)

Zadanie zawodowe: D-1:
Zapewnienie jakości w prowadzeniu działalności gospodarczej
Lp. umiejętności
1 Kontroluje jakość wykonywanych usługi
2 Wykonuje podstawowe badania organoleptyczne przy ocenianiu materiałów podstawowych, pomocniczych i dodatków obuwniczych
3 Dokonuje organoleptycznej oceny wykonanej pracy
4 Interpretuje wyniki badań organoleptycznych i atestów producenta na wyroby i materiały obuwnicze do produkcji i usług naprawczych obuwia
5 Kontroluje przestrzeganie zasad technologicznych wykonywanych zadań
6 Sprawdza estetyczność wykończenia wykonywanych wyrobów i usług
7 Dokonuje oceny czystości i właściwej organizacji miejsca pracy
8 Rozróżnia i ocenia pod względem przydatności produkcyjnej różne materiały obuwnicze
9 Analizuje ilościowe zużycie zakupionych materiałów
10 Kontroluje prawidłowość wypełnienia dokumentów finansowo-księgowych
11 Oblicza wskaźniki rentowności, zysk netto
12 Wykorzystuje komputerowe programy finansowo-księgowe


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć
2 Koncentracja i podzielność uwagi
3 Logiczne i analityczne rozumowanie
4 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
5 Nawiązywanie kontaktów
6 Podzielność uwagi
7 Uzdolnienia plastyczne
8 Uzdolnienia rachunkowe
9 Wyobraźnia i myślenie twórcze
10 Wyobraźnia przestrzenna
11 Zdolność współdziałania
12 Zdolność współpracy
Cechy osobowości
1 Cierpliwość
2 Dokładność
3 Inicjatywność
4 Komunikatywność
5 Koncentracja
6 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
7 Odporność emocjonalna
8 Odpowiedzialność
9 Optymizm
10 Pewność siebie
11 Samodzielność
12 Samokontroli
13 Spostrzegawczość
14 Sumienność
15 Umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi
16 Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
17 Umiejętność pracy w szybkim tempie
18 Wytrwałość
19 Zdolność przekonywania
Sprawności sensomotoryczne
1 Czucie dotykowe
2 Dobra pamięć
3 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
4 Odczucia dotyku i węchu
5 Pamięć wzrokowa
6 Rozróżnianie barw
7 Spostrzegawczość
8 Sprawność manualna
9 Szybki refleks