Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Koszykarz-plecionkarz

Kod zawodu: 742401
Data modyfikacji: 2010-04-12 13:05:11

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Uprawianie wikliny
A-2 Posługiwanie się dokumentacją techniczną i technologiczną
A-3 Przetwarzanie wikliny
A-4 Przygotowywanie surowców, materiałów do produkcji
A-5 Wykonywanie wyrobów z wikliny
A-6 Wykończanie i uszlachetnianie wyrobu
A-7 Oznakowanie, pakowanie i transport wyrobów
A-8 Posługiwanie się i prowadzenie dokumentacji produkcyjnej
B Zadania organizacyjne
B-1 Dobieranie narzędzi, maszyn, urządzeń poszczególnych oprzyrządowania pomocniczego niezbędnych w poszczególnych etapach produkcji wyrobów
B-2 Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami bhp, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz udzielanie pomocy przedlekarskiej
B-3 Organizowanie pracy, ustalanie możliwości produkcyjnych pracowni, składowanie i magazynowanie wyrobów
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Korzystanie z dokumentacji technologicznej
C-2 Prowadzenie działalności usługowo-produkcyjnej pracowni
C-3 Współpraca z instytucjami nadzoru i kontroli jakości wyrobów
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenianie jakości surowców i materiałów koszykarsko- plecionkarskich
D-2 Ocenianie jakości wyrobów
D-3 Samokontrola i kontrolowanie pracy pracowników