Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Koszykarz-plecionkarz

Kod zawodu: 742401

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Uprawianie wikliny
A-2 Posługiwanie się dokumentacją techniczną i technologiczną
A-3 Przetwarzanie wikliny
A-4 Przygotowywanie surowców, materiałów do produkcji
A-5 Wykonywanie wyrobów z wikliny
A-6 Wykończanie i uszlachetnianie wyrobu
A-7 Oznakowanie, pakowanie i transport wyrobów
A-8 Posługiwanie się i prowadzenie dokumentacji produkcyjnej
B Zadania organizacyjne
B-1 Dobieranie narzędzi, maszyn, urządzeń poszczególnych oprzyrządowania pomocniczego niezbędnych w poszczególnych etapach produkcji wyrobów
B-2 Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami bhp, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz udzielanie pomocy przedlekarskiej
B-3 Organizowanie pracy, ustalanie możliwości produkcyjnych pracowni, składowanie i magazynowanie wyrobów
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Korzystanie z dokumentacji technologicznej
C-2 Prowadzenie działalności usługowo-produkcyjnej pracowni
C-3 Współpraca z instytucjami nadzoru i kontroli jakości wyrobów
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenianie jakości surowców i materiałów koszykarsko- plecionkarskich
D-2 Ocenianie jakości wyrobów
D-3 Samokontrola i kontrolowanie pracy pracowników

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Uprawianie wikliny
Lp. umiejętności
1 Uprawia glebę pod plantację wikliny
2 Sadzi wiklinę
3 Dobiera i wykonuje zabiegi pielęgnacyjne, ochronne i renowacyjne stosowane w uprawie wikliny
4 Wycina, składuje i transportuje wiklinę

Zadanie zawodowe: A-2:
Posługiwanie się dokumentacją techniczną i technologiczną
Lp. umiejętności
1 Odczytuje informacje zawarte w rysunkach.
2 Odczytuje pojęcia, określenia, sformułowania specjalistyczne zawarte w dokumentacji technologicznej
3 Stosuje zalecenia technologiczne podane w opisach, instrukcjach

Zadanie zawodowe: A-3:
Przetwarzanie wikliny
Lp. umiejętności
1 Rozróżnia etapy przetwórstwa wikliny (prace wstępne, nadanie wiklinie korowalności, korowanie wikliny, prace wykończeniowe)
2 Dobiera metody, kontroluje i ocenia proces nadawania wiklinie korowalności
3 Dobiera narzędzia, maszyny i sprzęt do korowania wikliny
4 Sortuje jakościowo i wymiarowo, formuje wiązki, sezonuje, magazynuje, transportuje wiklinę okorowaną

Zadanie zawodowe: A-4:
Przygotowywanie surowców, materiałów do produkcji
Lp. umiejętności
1 Szacuje ilość surowców, materiałów niezbędnych do wykonania określonego wyrobu
2 Uplastycznia surowce, materiały niezbędne do wykonania określonego wyrobu
3 Ręcznie lub mechanicznie łupie pręty, kije na 2,3,4 części
4 Ręcznie lub mechanicznie obrabia na grubość i szerokość łupki prętów, kijów

Zadanie zawodowe: A-5:
Wykonywanie wyrobów z wikliny
Lp. umiejętności
1 Wykonuje sploty tworzące
2 Wykonuje sploty łączące
3 Wykonuje zakończenia plecionkarskie
4 Wykonuje złącza plecionkarskie
5 Stosuje oprzyrządowanie pomocnicze
6 Wykonuje konstrukcyjne elementy plecionkarskie wyrobów koszykarskich: żebra, spałki, słupki, krzyżaki,
7 Wykonuje konstrukcyjne elementy plecionkarskie mebli wyplatanych: krzyże, nogi, poręcze, rozpory, obręcze, ramy, bieguny
8 Wykonuje dna, pokrywy
9 Wyplata ścianki wyrobu
10 Wykonuje uchwyty plecionkarskie
11 Wykonuje zamknięcia plecionkarskie
12 Łączy dno z konstrukcją ścianek wyrobu za pomocą słupków oraz spałek poprzez nabijanie, nawiązywanie
13 Wzmacnia połączenie dna ze ściankami wyrobu i rozstawia spałki za pomocą splotu wężykowego, obrębu dolnego
14 Zastosuje sploty i zakończenia plecionkarskie
15 Zastosuje złącza i połączenia stosowane w koszykarstwie-plecionkarstwie

Zadanie zawodowe: A-6:
Wykończanie i uszlachetnianie wyrobu
Lp. umiejętności
1 Dobiera i stosuje techniki wykończania wyrobów poprzez czyszczenie, mycie
2 Dobiera i stosuje techniki uszlachetniania wyrobów poprzez lakierowanie, barwienie, bejcowanie, bielenie, malowanie, zdobienie

Zadanie zawodowe: A-7:
Oznakowanie, pakowanie i transport wyrobów
Lp. umiejętności
1 Znakuje wyroby
2 Formuje zbiorcze jednostki opakowaniowe wyrobów koszykarsko-plecionkarskich
3 Transportuje wyroby koszykarsko-plecionkarskie

Zadanie zawodowe: A-8:
Posługiwanie się i prowadzenie dokumentacji produkcyjnej
Lp. umiejętności
1 Odczytuje zlecenia
2 Ustala asortyment wyrobów zleconej produkcji
3 Wypełnia niezbędne dokumenty związane z produkcją wyrobów
4 Korzysta z dokumentacji wyrobu

Zadanie zawodowe: B-1:
Dobieranie narzędzi, maszyn, urządzeń poszczególnych oprzyrządowania pomocniczego niezbędnych w poszczególnych etapach produkcji wyrobów
Lp. umiejętności
1 Dobiera i posługuje się narzędziami pracy zgodnie z ich przeznaczeniem
2 Dobiera i obsługuje maszyny i urządzenia niezbędne w poszczególnych etapach produkcji wyrobów
3 Dobiera i obsługuje oprzyrządowanie pomocnicze niezbędne w poszczególnych etapach produkcji wyrobów
4 Czyści i konserwuje narzędzia, maszyny, urządzenia, oprzyrządowanie pomocnicze

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami bhp, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz udzielanie pomocy przedlekarskiej
Lp. umiejętności
1 Przestrzega przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy
2 Stosuje przepisy bhp na wszystkich stanowiskach pracy
3 Stosuje odzież ochronną i środki ochrony osobistej
4 Udziela pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
5 Stosuje podręczny sprzęt oraz środki gaśnicze zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi
6 Usuwa zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników

Zadanie zawodowe: B-3:
Organizowanie pracy, ustalanie możliwości produkcyjnych pracowni, składowanie i magazynowanie wyrobów
Lp. umiejętności
1 Określa stanowiska robocze dla zawodu koszykarz-plecionkarz
2 Organizuje stanowiska oraz ustala zakres pracy
3 Korzysta z dokumentacji produkcyjnej
4 Ustala kolejność produkcji zleconych asortymentów wyrobów
5 Wykonuje niezbędne obliczenia
6 Przyjmuje i wydaje surowce, materiały stosowane w plecionkarstwie
7 Określa sposoby przechowywania, składowania surowców, materiałów oraz magazynowania wyrobów zgodnie z zaleceniami zawartymi w normach
8 Określa zapas surowców i materiałów

Zadanie zawodowe: C-1:
Korzystanie z dokumentacji technologicznej
Lp. umiejętności
1 Odczytuje zlecenia produkcji
2 Wykonuje czynności produkcyjne
3 Korzysta z przebiegu procesów technologicznych wyrobów
4 Posługuje się normami

Zadanie zawodowe: C-2:
Prowadzenie działalności usługowo-produkcyjnej pracowni
Lp. umiejętności
1 Czyta dokumenty regulujące zatrudnienie oraz działalność gospodarczą
2 Identyfikuje i analizuje obowiązki pracownika i pracodawcy
3 Analizuje potrzeby rynku konsumentów
4 Analizuje informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji i zatrudnieniem
5 Sporządza dokumenty związane z zatrudnieniem oraz prowadzeniem działalności
6 Prowadzi negocjacje
7 Sporządza kalkulację kosztów wyrobu

Zadanie zawodowe: C-3:
Współpraca z instytucjami nadzoru i kontroli jakości wyrobów
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje dokumentację i udostępnia pomieszczenia pracowni do kontroli
2 Realizuje zalecenia pokontrolne

Zadanie zawodowe: D-1:
Ocenianie jakości surowców i materiałów koszykarsko- plecionkarskich
Lp. umiejętności
1 Rozróżnia surowce i materiały stosowane w produkcji koszykarsko-plecionkarskiej
2 Ocenia jakość i przydatność technologiczną surowców i materiałów stosowanych w produkcji koszykarsko-plecionkarskiej
3 Korzysta z norm przy ocenie jakości surowców, materiałów

Zadanie zawodowe: D-2:
Ocenianie jakości wyrobów
Lp. umiejętności
1 Dokonuje podziału wyrobów koszykarsko-plecionkarskich
2 Analizuje normy jakościowe wyrobów koszykarsko-plecionkarskich
3 Wskazuje przyczyny wad wyrobów i dobiera sposoby zapobiegania tym wadom

Zadanie zawodowe: D-3:
Samokontrola i kontrolowanie pracy pracowników
Lp. umiejętności
1 Ocenia wykonane przez siebie zadania
2 Analizuje popełnione błędy i wskazuje sposoby unikania ich
3 Kontroluje wykonanie zadań pracowników na poszczególnych etapach produkcji
4 Rozlicza pracowników ze zużytych do produkcji surowców i materiałów
5 Kontroluje systematyczność i dyscyplinę pracy pracowników
6 Kontroluje przestrzeganie przepisów bhp na poszczególnych stanowiskach pracy


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Koncentracja uwagi
2 Logiczne myślenie
3 Łatwość wypowiadania się
4 Podzielność uwagi
5 Przewidywanie skutków i planowanie
6 Równowaga emocjonalna
7 Samodzielność
8 Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji
9 Wyobraźnia i myślenie twórcze
10 Zainteresowania techniczne
11 Zdolności kierownicze
12 Zdolność koncentracji uwagi
13 Zdolność skupienia
14 Zdolność współdziałania
Cechy osobowości
1 Dokładność
2 Gotowość do pracy w uciążliwych warunkach
3 Gotowość niesienia pomocy w nagłych wypadkach
4 Łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą
5 Obiektywizm i tolerancja
6 Odporność emocjonalna
7 Odpowiedzialność
8 Opanowanie
9 Potrzeba samodoskonalenia
10 Rozróżnianie barw
11 Równowaga emocjonalna
12 Samokontrola
13 Spostrzegawczość
14 Umiejętności kierownicze
15 Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
16 Umiejętność współdziałania
17 Umiejętność wypowiadania własnych opinii
18 Wytrwałość i cierpliwość
19 Zamiłowanie do dokładności, ładu i porządku
20 Zdolność improwizacji
21 Znajomość własnych możliwości i ograniczeń
Sprawności sensomotoryczne
1 Czucie dotykowe
2 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
3 Odwaga
4 Ostrość wzroku
5 Rozróżnianie barw
6 Dobry słuch
7 Spostrzegawczość
8 Szybki refleks
9 Zręczność rąk i palców