Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Koronkarka

Kod zawodu: 743203

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Dobieranie surowców przydatnych w określonych technikach koronkarskich
A-2 Wykonywanie rysunków/projektów koronek
A-3 Dobieranie narzędzi i przyborów do wykonywania koronek
A-4 Wykonywanie wyrobu koronkarskiego różnymi technikami
A-5 Prowadzenie prac wykończeniowych koronek
A-6 Wykonywanie czynności czyszcząco-konserwacyjnych maszyn i narzędzi
A-7 Prowadzenie rozliczeń surowcowych i materiałów pomocniczych
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie stanowiska pracy do produkcji koronek
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Promocja i spedycja wyrobów koronkarskich
C-2 Współpraca z przełożonymi, w zakresie realizacji zadań produkcyjnych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Sprawdzanie i naprawianie możliwych do usunięcia błędów w kompozycji płaszczyzny koronki

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Dobieranie surowców przydatnych w określonych technikach koronkarskich
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje surowce i materiały stosowane do wyrobu koronek
2 Rozpoznaje oznaczenia cech fizycznych i chemicznych surowców do wyrobu koronek
3 Dobiera surowce do wyrobu koronek na podstawie ich cech estetycznych i użytkowych
4 Dobiera materiały przydatne w określonych technikach koronkarskich
5 Określanie ilości materiału potrzebnego do wytworzenia koronki

Zadanie zawodowe: A-2:
Wykonywanie rysunków/projektów koronek
Lp. umiejętności
1 Rysuje wzór koronki do wykonania
2 Ustala techniki wykonania koronki (klockowa, szydełkowa siatkowa, igiełkowa lub czółenkowa)
3 Określa kompozycję płaszczyzny koronki w zależności od funkcji użytkowej wyrobu
4 Zapoznaje się z rysunkiem wzoru koronki
5 Rozpoznaje z jakiego regionu kraju lub świata pochodzi wzór koronki
6 Ustala kolejności prac przy wykonaniu koronki

Zadanie zawodowe: A-3:
Dobieranie narzędzi i przyborów do wykonywania koronek
Lp. umiejętności
1 Określa sposób wykonania koronki
2 Rozróżnia przyrządy do wykonywania koronek oraz ich zastosowanie
3 Dobiera odpowiednie narzędzia i oprzyrządowanie do wykonania określonego wyrobu koronkarskiego
4 Sprawdza ogólny stan maszyn i narzędzi
5 Nakłada nawoje przędzy
6 Przewleka nitki przez naprężacze, kompensatory i wodziki
7 Uruchamia maszynę do wyrobu koronek

Zadanie zawodowe: A-4:
Wykonywanie wyrobu koronkarskiego różnymi technikami
Lp. umiejętności
1 Ustala techniki wykonania koronki
2 Zapoznaje się z rysunkiem wzoru koronki
3 Określa ilość potrzebnego materiału
4 Dobieranie koloru nici do kolorytu wzoru
5 Określa kompozycję płaszczyzny koronki w zależności od funkcji użytkowej wyrobu
6 Ustala kolejności prac przy wykonaniu koronki
7 Określanie kształtu i wymiaru wyrobu koronkarskiego
8 Określa ściegi i sploty koronkarskie
9 Wykonuje koronki klockowe
10 Wykonuje koronki szydełkowe
11 Wykonuje koronki siatkowe „filet”
12 Wykonuje koronki igiełkowe
13 Wykonuje koronki czółenkowe
14 Wykonuje koronki podszywane na tiulu
15 Wykonuje koronki
16 Wykonuje zdobienie wyrobu
17 Wykonuje naprawę i renowację koronek
18 Dobiera techniki wykańczania i uszlachetniania wyrobów koronkarskich
19 Wymienia kończące się nawoje przędzy
20 Wykonuje pracę w przewidzianym czasie

Zadanie zawodowe: A-5:
Prowadzenie prac wykończeniowych koronek
Lp. umiejętności
1 Wykańcza koronki
2 Stabilizuje koronki piorąc
3 Stabilizuje koronki bieląc
4 Stabilizuje koronki krochmaląc
5 Stabilizuje koronki prasując
6 Rozdziela pasy koronki
7 Nawija pasy koronki na nawoje
8 Zabezpiecza, pakuje, składuje koronki

Zadanie zawodowe: A-6:
Wykonywanie czynności czyszcząco-konserwacyjnych maszyn i narzędzi
Lp. umiejętności
1 Sprawdza stan elementów roboczych maszyny lub narzędzi
2 Interpretuje wskazania przyrządów kontrolno--pomiarowych
3 Diagnozuje usterki powstałe w trakcie wykonywania koronki
4 Usuwa drobne usterki wałka wzorcowego
5 Usuwa drobne usterki uiglenia maszyny
6 Usuwa drobne usterki mechaniczne narzędzi
7 Wykonuje okresowe czynności czyszczące maszyny i narzędzia
8 Wykonuje okresowe czynności konserwacyjne maszyn i narzędzi
9 Prowadzi dokumentację zgodną z wykonywanym zadaniem produkcyjnym
10 Zgłasza przełożonemu zauważone usterki podczas pracy maszyny lub urządzenia

Zadanie zawodowe: A-7:
Prowadzenie rozliczeń surowcowych i materiałów pomocniczych
Lp. umiejętności
1 Określa ilość materiału potrzebnego do wytworzenia wyrobu koronkarskiego na podstawie dokumentacji wyrobu
2 Określa koszty związanych z wykonaniem wyrobu koronkarskiego
3 Pobiera z magazynu surowce i materiały pomocnicze
4 Rozlicza pobrane surowce i materiały pomocnicze
5 Dokonuje zwrotu pobranych surowców i materiałów pomocniczych
6 Szacuje koszty związane z wykonywaniem wskazanego procesu koronkarskiego oraz z wytworzeniem wyrobu na podstawie norm materiałowych i czasowych.

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie stanowiska pracy do produkcji koronek
Lp. umiejętności
1 Stosuje przepisy prawa pracy i działa zgodnie z obowiązkami pracowniczymi
2 Rozpoznaje i przewiduje zagrożenia bezpieczeństwa człowieka w środowisku pracy oraz wskazuje sposoby ich usunięcia
3 Korzysta ze źródeł wiedzy ekonomicznej w zakresie potrzebnym przy wykonywaniu zadań produkcyjnych
4 Organizuje pracę na swoim stanowisku pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii
5 Przestrzega zasad bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska na stanowisku pracy
6 Planuje czas pracy potrzebny na wykonanie powierzonego zadania
7 Reaguje w przypadku zagrożenia pożarowego, zgodnie z instrukcją przeciwpożarową,
8 Stosuje podręczny sprzęt oraz środki gaśnicze zgodnie z zasadami ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
9 Wskazuje skutki działań niezgodnych z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej przy wykonywaniu prac dotyczących wytwarzania wyrobów koronkarskich
10 Prowadzi rozmowy z przełożonym dotyczące realizacji zlecenia
11 Planuje pracę w celu wykonania powierzonego zadania

Zadanie zawodowe: C-1:
Promocja i spedycja wyrobów koronkarskich
Lp. umiejętności
1 Wybiera sposób magazynowania wyrobów gotowych
2 Pakuje wyroby koronkarskie w opakowania zbiorcze
3 Wybiera sposób transportu wyrobów gotowych w celu
4 Uczestniczy w wystawach i konkurach wyrobów rękodzielniczych
5 Pakuje wyroby koronkarskie w opakowania jednostkowe

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpraca z przełożonymi, w zakresie realizacji zadań produkcyjnych
Lp. umiejętności
1 Prowadzi rozmowy z przełożonym dotyczące realizacji zlecenia
2 Planuje pracę w celu wykonania powierzonego zadania

Zadanie zawodowe: D-1:
Sprawdzanie i naprawianie możliwych do usunięcia błędów w kompozycji płaszczyzny koronki
Lp. umiejętności
1 Dokonuje bieżącej kontroli wytwarzanego wyrobu
2 Naprawia zauważone błędy w kompozycji płaszczyzny koronki
3 Dokonuje kontroli jakości wykonanego wyrobu
4 Dokonuje kontroli zgodności koronki ze wzorem


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć
2 Koncentracja uwagi
3 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
4 Podzielność uwagi
5 Rozumowanie logiczne
6 Uzdolnienia artystyczne
7 Uzdolnienia organizacyjne
8 Uzdolnienia techniczne
9 Wyobraźnia i myślenie twórcze
10 Wyobraźnia przestrzenna
Cechy osobowości
1 Dokładność
2 Inicjatywność
3 Komunikatywność
4 Odporność emocjonalna
5 Odpowiedzialność
6 Operatywność i skuteczność postępowania
7 Rzetelność
8 Samodzielność
9 Samokontrola
10 Uczciwość
11 Uczciwość
12 Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi
13 Umiejętność postępowania z ludźmi
14 Umiejętność pracy w szybkim tempie
15 Umiejętność pracy w warunkach monotonnych
16 Umiejętność współdziałania
17 Wytrwałość i cierpliwość
18 Wytrzymałość na długotrwały wysiłek
19 Zaangażowanie
Sprawności sensomotoryczne
1 Czucie dotykowe
2 Koordynacja wzrokowo- ruchowa
3 Ostrość słuchu
4 Ostrość wzroku
5 Rozróżnianie barw
6 Spostrzegawczość
7 Szybki refleks
8 Widzenie stereoskopowe
9 Zręczność palców
10 Zręczność rąk