Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Kuśnierz

Kod zawodu: 743402

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Rozróżnianie i sortowanie skór wg charakteru okrywy włosowej i tkanki skórnej.
A-2 Eksploatowanie maszyn szwalniczych urządzeń i narzędzi stosowanych w kuśnierstwie
A-3 Dobieranie fasonu odzieży do typu sylwetki i rodzaju skór futerkowych
A-4 Konstruowanie i modelowanie form odzieży futrzanej
A-5 Dobieranie i przygotowanie skór futerkowych oraz dodatków do wykonania określonych wyrobów kuśnierskich
A-6 Wykonywanie wyrobów kuśnierskich w produkcji konfekcyjnej
A-7 Wykonywanie wyrobów kuśnierskich, napraw przeróbek w produkcji miarowo-usługowej
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie i obsługa własnego stanowiska pracy zgodnie z przepisami bhp, ppoż. ,ochrony środowiska i ergonomii
B-2 Zorganizowanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z uczestnikami procesu pracy i przełożonymi
C-2 Kierowanie podległym zespołem pracowników
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenianie poprawności i estetyki wykonywanego zadania - własnego oraz podległych pracowników
D-2 Zapewnienie wysokiej jakości wyrobów futrzanych

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Rozróżnianie i sortowanie skór wg charakteru okrywy włosowej i tkanki skórnej.
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje skóry surowe, wyprawione i uszlachetnione
2 Rozróżnia rodzaje skór futerkowych
3 Rozpoznaje skóry futerkowe garbowane różnymi metodami
4 Rozpoznaje skóry futerkowe uszlachetnione różnymi metodami
5 Identyfikuje uszkodzenia tkanki skórnej i okrywy włosowej skór futerkowych
6 Określa właściwości wyprawionych skór futerkowych : pospolitych, półszlachetnych i szlachetnych
7 Określa wpływ budowy okrywy włosowej i tkanki skórnej na wygląd gotowego wyrobu futrzanego
8 Sortuje skóry futerkowe wg przeznaczenia

Zadanie zawodowe: A-2:
Eksploatowanie maszyn szwalniczych urządzeń i narzędzi stosowanych w kuśnierstwie
Lp. umiejętności
1 Klasyfikuje maszyny i urządzenia stosowane w kuśnierstwie
2 Posługuje się maszynami szwalniczymi i urządzeniami stosowanymi w kuśnierstwie
3 Posługuje się narzędziami i przyborami kuśnierskimi
4 Wykonuje ściegi ręczne: podstawowe, specjalne i ozdobne
5 Reguluje i konserwuje maszyny i urządzenia kuśnierskie
6 Stosuje zasady bhp, ppoż., ergonomii i ochrony środowiska

Zadanie zawodowe: A-3:
Dobieranie fasonu odzieży do typu sylwetki i rodzaju skór futerkowych
Lp. umiejętności
1 Rozróżnia typy i rodzaje sylwetek ludzkich
2 Odczytuje i wykreśla rysunki żurnalowe, modelowe i techniczne wyrobów kuśnierskich
3 Posługuje się podstawową dokumentacją techniczną wyrobu kuśnierskiego
4 Stosuje zasady modelowania form z uwzględnieniem układu skór futerkowych w wyrobie
5 Określa linie ubioru dla sylwetek klasycznych i nietypowych
6 Określa wpływ fasonu i charakteru okrywy włosowej skór w wyrobie kuśnierskim na wygląd człowieka

Zadanie zawodowe: A-4:
Konstruowanie i modelowanie form odzieży futrzanej
Lp. umiejętności
1 Wykonuje pomiary krawieckie lub odczytuje je z tabel pomiarów
2 Odczytuje rysunki żurnalowe, modelowe i techniczne odzieży
3 Rozróżnia rodzaje modelowania form odzieży
4 Wykonuje konstrukcje i modeluje formy podstawowych wyrobów kuśnierskich
5 Wykonuje modelowanie wtórne form odzieży futrzanej z uwzględnieniem fasonu i układu skór oraz aktualnych trendów w modzie
6 Wykonuje i opisuje szablony na podstawowe wyroby kuśnierskie
7 Posługuje się komputerem i standardowym oprogramowaniem

Zadanie zawodowe: A-5:
Dobieranie i przygotowanie skór futerkowych oraz dodatków do wykonania określonych wyrobów kuśnierskich
Lp. umiejętności
1 Charakteryzuje rodzaje skór futerkowych i grupy asortymentowe wyrobów kuśnierskich
2 Organizuje stanowisko pracy dobieracza
3 Dobiera skóry futerkowe pod względem wielkości, koloru i charakteru okrywy włosowej na różne rodzaje konfekcji
4 Dobiera odpowiednie techniki kroju skór futerkowych zmieniające ich profil (np. wydłużanie, galonowanie, przeszczepianie)
5 Sortuje i dobiera odpad i skrawki ze skór futerkowych na wyroby futrzane
6 Dobiera materiały pomocnicze (dodatki) stosowane w kuśnierstwie
7 Posługuje się normami

Zadanie zawodowe: A-6:
Wykonywanie wyrobów kuśnierskich w produkcji konfekcyjnej
Lp. umiejętności
1 Posługuje się dokumentacją techniczno-technologiczną wyrobów futrzanych
2 Reperuje skóry futerkowe odpowiednio dobranymi metodami
3 Stosuje odpowiednie techniki rozkroju skór futerkowych
4 Kroi elementy wyrobów z różnych rodzajów skór futerkowych
5 Kompletuje wykroje wyrobu kuśnierskiego
6 Zszywa skóry w elementy wyrobu kuśnierskiego
7 Kształtuje elementy wyrobu kuśnierskiego-nawilża, nabija na deskę, zdejmuje z deski i obrównuje wg szablonów
8 Przygotowuje elementy wyrobu do montażu-nakłada dodatki
9 Montuje (zestawia) elementy wyrobów w całość
10 Wykończa wyrób kuśnierski

Zadanie zawodowe: A-7:
Wykonywanie wyrobów kuśnierskich, napraw przeróbek w produkcji miarowo-usługowej
Lp. umiejętności
1 Prawidłowo obsługuje klienta
2 Pobiera miary krawieckie z figury klienta
3 Doradza klientowi w wyborze fasonu uwzględniając typ sylwetki i rodzaj skór (kreśli projekt plastyczny)
4 Wykonuje projekt technologiczny wyrobu kuśnierskiego- usługowego
5 Dobiera skóry futerkowe i materiały wykończeniowe potrzebne do wykonywania określonego wyrobu usługowego
6 Dostosowuje szablony do wykonywanej usługi
7 Wykonuje wyroby kuśnierskie z materiałów własnych i powierzanych zgodnie z życzeniem klienta
8 Dokonuje przeróbek i napraw wyrobów kuśnierskich zgodnie z życzeniem zamawiających
9 Przeprowadza I i II miarę i nanosi poprawki
10 Racjonalnie i ekonomicznie wykorzystuje powierzone materiały
11 Oblicza zużycie skór futerkowych i dodatków w produkcji usługowo-miarowej
12 Sporządza kalkulację rachunku kosztów, oblicza cenę usługi
13 Stosuje przepisy bhp, ppoż. i ochrony środowiska podczas pracy

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie i obsługa własnego stanowiska pracy zgodnie z przepisami bhp, ppoż. ,ochrony środowiska i ergonomii
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bhp, ppoż. i ochrony środowiska
2 Przygotowuje maszyny szwalnicze i specjalne do pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bhp, ppoż. i ochrony środowiska
3 Działa zgodnie z przepisami bhp, ppoż. i ochrony środowiska oraz obowiązkami pracowniczymi
4 Organizuje własną pracę
5 Podejmuje decyzje w planowaniu działań indywidualnych
6 Korzysta z różnych źródeł informacji
7 Stosuje procedury udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadku przy pracy

Zadanie zawodowe: B-2:
Zorganizowanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej
Lp. umiejętności
1 Organizuje proces produkcyjny podmiotu gospodarczego wytwarzającego odzież futrzaną
2 Stosuje wybrane zagadnienia z prawa pracy
3 Podejmuje zadania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
4 Stosuje mechanizmy rynkowe

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca z uczestnikami procesu pracy i przełożonymi
Lp. umiejętności
1 Komunikuje się z przełożonymi i współpracownikami
2 Wykorzystuje słownictwo zawodowe
3 Korzysta z różnych źródeł informacji
4 Solidnie wykonuje swoje obowiązki
5 Toleruje cudze poglądy

Zadanie zawodowe: C-2:
Kierowanie podległym zespołem pracowników
Lp. umiejętności
1 Komunikuje się z podległym zespołem pracowników
2 Współpracuje z podległym zespołem pracowników
3 Rozwiązuje problemy produkcyjne i międzyludzkie
4 Podejmuje decyzje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
5 Przestrzega zasad etyki zawodowej
6 Motywuje pracowników do lepszej pracy

Zadanie zawodowe: D-1:
Ocenianie poprawności i estetyki wykonywanego zadania - własnego oraz podległych pracowników
Lp. umiejętności
1 Rozumie przyczyny i skutki wadliwej jakości produkcji
2 Odczytuje informacje zawarte w dokumentacji techniczno-technologicznej
3 Stosuje zasady kontroli skór futerkowych i materiałów odzieżowych przeznaczonych do obróbki technologicznej
4 Posługuje się przyrządami i przyborami pomiarowymi
5 Dokonuje oceny efektów własnej pracy za pomocą badań organoleptycznych
6 Stosuje zasady składowania i przechowywania skór futerkowych, materiałów odzieżowych i półfabrykatów

Zadanie zawodowe: D-2:
Zapewnienie wysokiej jakości wyrobów futrzanych
Lp. umiejętności
1 Stosuje zasady klasyfikacji gotowego wyrobu futrzanego
2 Posługuje się normami klasyfikacji gotowych wyrobów futrzanych
3 Organizuje stanowisko pracy kontrolera jakości wyrobów gotowych
4 Przeprowadza kontrolę jakości materiałów podstawowych i dodatków stosowanych w kuśnierstwie
5 Przeprowadza kontrolę międzyoperacyjną półfabrykatów w poszczególnych fazach procesu produkcyjnego
6 Przeprowadza kontrolę jakości gotowego wyrobu futrzanego
7 Dokonuje klasyfikacji jakościowej gotowych wyrobów futrzanych wg obowiązujących norm i warunków technicznych
8 Stosuje zasady prawidłowego pakowania, przechowywania i transportu
9 Stosuje zasady postępowania w przypadku zgłoszenia reklamacyjnego


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Analityczne myślenie
2 Dobra pamięć wzrokowa
3 Koncentracja i podzielność uwagi
4 Logiczne myślenie
5 Precyzyjne wyrażanie własnych myśli i spostrzeżeń
6 Przewidywanie skutków i planowanie
7 Spostrzegawczość
8 Wyobraźnia
9 Wyobraźnia przestrzenna
10 Zdolności manualne
11 Zdolności organizacyjne
12 Zdolności plastyczne
13 Zdolność improwizacji i twórcze myślenie
14 Zdolność koncentracji uwagi
Cechy osobowości
1 Cierpliwość
2 Dociekliwość
3 Dokładność
4 Elastyczność
5 Inicjatywa w działaniu
6 Komunikatywność
7 Kreatywność
8 Kultura osobista
9 Lojalność
10 Obiektywność
11 Odporność emocjonalna
12 Odpowiedzialność
13 Opanowanie
14 Poczucie estetyki
15 Pomysłowość
16 Rozwaga
17 Rzetelność
18 Samodzielność
19 Spostrzegawczość
20 Staranność
21 Systematyczność
22 Szczerość
23 Uczciwość
24 Uprzejmość
25 Wrażliwość estetyczna
26 Wysoka kultura osobista
27 Wytrwałość
28 Zdecydowanie w podejmowaniu decyzji
29 Zdyscyplinowanie
Sprawności sensomotoryczne
1 Dobra pamięć wzrokowa
2 Dobry słuch
3 Dobry wzrok
4 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
5 Pełna sprawność ruchowa kończyn górnych i dolnych
6 Podzielność uwagi
7 Prawidłowa wymowa
8 Prawidłowe widzenie barw
9 Prawidłowy rozwój fizyczny
10 Rozróżnianie barw
11 Spostrzegawczość
12 Sprawność ruchowa i manualna
13 Szybki refleks
14 Wyczulony dotyk
15 Zdrowy kręgosłup