Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Szwaczka

Kod zawodu: 743604

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Obsługiwanie maszyn szyjących z oprzyrządowaniem i bez oprzyrządowania
A-2 Obsługiwanie maszyn szyjących z oprogramowaniem
A-3 Zakładanie igieł do maszyn oraz zasilanie maszyn nićmi
A-4 Czytanie karty operacji
A-5 Wykonywanie prostych operacji technologicznych na maszynach szwalniczych oraz drobnych elementów wyrobu szwalniczego
A-6 Wykonywanie różnorodnych węzłów technologicznych
A-7 Montaż elementów wyrobu szwalniczego
A-8 Wykonywanie prac wykończeniowych wyrobu szwalniczego
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
B-2 Utrzymywanie maszyny szyjącej w sprawności technicznej
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współdziałanie z innymi współpracownikami zgodnie z procedurami technologicznymi i procedurami pracy
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenianie poprawności i estetyki wykonanej przez siebie pracy

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Obsługiwanie maszyn szyjących z oprzyrządowaniem i bez oprzyrządowania
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje mechanizmy tworzące ścieg
2 Identyfikuje ścieg maszynowy
3 Przygotowuje maszynę do pracy
4 Uruchamia i zatrzymuje maszynę
5 Rozróżnia mechanizmy sterowania i napędu
6 Stosuje odpowiednie oprzyrządowanie do określonej operacji szycia
7 Montuje do maszyny oprzyrządowanie do określonej operacji szycia
8 Określa przeznaczenie oprzyrządowania

Zadanie zawodowe: A-2:
Obsługiwanie maszyn szyjących z oprogramowaniem
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje maszynę do pracy
2 Uruchamia i zatrzymuje maszynę
3 Rozróżnia oznaczenia na panelu obsługi
4 Wprowadza parametry ustawień i danych na panelu obsługi niezbędnych do wykonania zadania
5 Odczytuje komunikaty błędów z panela

Zadanie zawodowe: A-3:
Zakładanie igieł do maszyn oraz zasilanie maszyn nićmi
Lp. umiejętności
1 Rozróżnia igły maszynowe
2 Dobiera igły do maszyn
3 Wymienia igły w maszynach
4 Rozpoznaje mechanizmy tworzące ścieg
5 Odczytuje zapisy schematyczne sposobu zasilania maszyn nićmi
6 Dobiera nici
7 Zakłada nici górne
8 Zakłada nici dolne

Zadanie zawodowe: A-4:
Czytanie karty operacji
Lp. umiejętności
1 Odczytuje informacje z karty operacji
2 Odczytuje zapisy schematyczne szwów

Zadanie zawodowe: A-5:
Wykonywanie prostych operacji technologicznych na maszynach szwalniczych oraz drobnych elementów wyrobu szwalniczego
Lp. umiejętności
1 Wykonuje różnorodne szwy maszynowe
2 Zachowuje parametry szwów
3 Rozróżnia elementy wyrobu szwalniczego w danym asortymencie
4 Wykonuje drobne elementy wyrobu szwalniczego w danym asortymencie
5 Stosuje szablony pomocnicze przy wykonywaniu drobnych elementów
6 Rozróżnia zewnętrzne i wewnętrzne punkty spotkań

Zadanie zawodowe: A-6:
Wykonywanie różnorodnych węzłów technologicznych
Lp. umiejętności
1 Rozróżnia węzły technologiczne w danym asortymencie
2 Rozróżnia elementy węzła technologicznego w danym asortymencie
3 Stosuje kolejność czynności przy wykonywaniu węzłów technologicznych w danym asortymencie
4 Rozróżnia zewnętrzne i wewnętrzne punkty spotkań
5 Zachowuje parametry szwów
6 Wykonuje węzły technologiczne w danym asortymencie

Zadanie zawodowe: A-7:
Montaż elementów wyrobu szwalniczego
Lp. umiejętności
1 Rozróżnia elementy wyrobu szwalniczego w danym asortymencie
2 Dobiera sposób montażu do wykonywanego wyrobu szwalniczego w danym asortymencie
3 Wykorzystuje przy łączeniu punkty montażowe
4 Montuje elementy wyrobu szwalniczego w całość w danym asortymencie

Zadanie zawodowe: A-8:
Wykonywanie prac wykończeniowych wyrobu szwalniczego
Lp. umiejętności
1 Obsługuje maszyny stosowane przy wykończeniu wyrobu szwalniczego w danym asortymencie
2 Stosuje ściegi ręczne przy wykończeniu wyrobów

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Dostosowuje warunki pracy do własnych potrzeb
2 Sprawdza zabezpieczenia elementów ruchomych maszyn
3 Organizuje pracę na stanowisku
4 Stosuje zasady bezpiecznej pracy
5 Stosuje zasady ochrony przeciwpożarowej

Zadanie zawodowe: B-2:
Utrzymywanie maszyny szyjącej w sprawności technicznej
Lp. umiejętności
1 Czyści maszynę
2 Wykonuje proste czynności konserwacyjne
3 Rozpoznaje nieprawidłowości ściegów maszynowych
4 Ustala przyczynę nieprawidłowości ściegów maszynowych
5 Likwiduje przyczynę nieprawidłowości ściegów maszynowych
6 Odczytuje rysunki schematyczne

Zadanie zawodowe: C-1:
Współdziałanie z innymi współpracownikami zgodnie z procedurami technologicznymi i procedurami pracy
Lp. umiejętności
1 Komunikuje się z współpracownikami
2 Wykorzystuje słownictwo zawodowe
3 Przestrzega zasad kolejności przepływu produkcji
4 Dostosowuje tempo pracy własnej do tempa pracy zespołu

Zadanie zawodowe: D-1:
Ocenianie poprawności i estetyki wykonanej przez siebie pracy
Lp. umiejętności
1 Dokonuje oceny efektów pracy
2 Porównuje wykonany element/wyrób szwalniczy z wzorcem
3 Odczytuje informacje zawarte w dokumentacji techniczno - technologicznej
4 Stosuje wyznaczone normy


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Koncentracja uwagi
2 Logicznego myślenia
3 Organizacyjne
4 Wyobraźnia przestrzenna
5 Wyrażania własnych myśli
6 Zapamiętywania informacji
7 Zdolności manualne
8 Zdolności zapamiętywania
Cechy osobowości
1 Dokładność
2 Kultura osobista
3 Obiektywizm
4 Odporność emocjonalna
5 Odpowiedzialność
6 Opanowanie
7 Precyzja
8 Samodzielność
9 Spostrzegawczość
10 Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi
11 Samokontrola
Sprawności sensomotoryczne
1 Dobry wzrok
2 Prawidłowa wymowa
3 Spostrzegawczość
4 Sprawność ruchowa rąk
5 Sprawność kończyn dolnych
6 Zdrowy kręgosłup