Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Kaletnik

Kod zawodu: 744202

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Rozróżnianie materiałów podstawowych, pomocniczych i dodatków stosowanych w kaletnictwie
A-2 Eksploatowanie maszyn, urządzeń i narzędzi kaletniczych
A-3 Wykonywanie projektów i szablonów różnych wyrobów galanteryjnych
A-4 Projektowanie sposobu wykonywania wyrobów galanteryjnych
A-5 Dokonywanie rozkroju materiałów na różne wyroby galanteryjne
A-6 Przygotowanie elementów wyrobu kaletniczego do montażu
A-7 Montowanie elementów wyrobów kaletniczych
A-8 Zdobienie i wykańczanie wyrobów kaletniczych
A-9 Wykonywanie wyrobów galanteryjnych na zamówienie klienta, naprawianie i przerabianie wyrobów
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie i obsługa własnego stanowiska pracy zgodnie z przepisami bhp, ppoż., ochrony środowiska i ergonomii
B-2 Zorganizowanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z uczestnikami procesu pracy i przełożonymi
C-2 Kierowanie podległym zespołem pracowników
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenianie poprawności i estetyki wykonywanego zadania - własnego oraz podległych pracowników
D-2 Zapewnienie wysokiej jakości wyrobów futrzanych

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Rozróżnianie materiałów podstawowych, pomocniczych i dodatków stosowanych w kaletnictwie
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje rodzaje materiałów stosowanych do wytwarzania wyrobów galanteryjnych
2 Rozróżnia podstawowe rodzaje skór gotowych i określa ich przydatność na asortymenty kaletnicze
3 Rozróżnia tworzywa skóropodobne z uwzględnieniem ich właściwości i zastosowania w kaletnictwie
4 Rozróżnia materiały włókiennicze i określa ich właściwości technologiczne i użytkowe
5 Określa właściwości wyrobów papierniczych i tektury stosowanych w kaletnictwie
6 Rozróżnia i określa właściwości klejów stosowanych w kaletnictwie
7 Rozpoznaje wyroby metalowe stosowane w kaletnictwie
8 Określa możliwości zastosowania wyrobów drewnianych

Zadanie zawodowe: A-2:
Eksploatowanie maszyn, urządzeń i narzędzi kaletniczych
Lp. umiejętności
1 Klasyfikuje maszyny i urządzenia stosowane w kaletnictwie
2 Dobiera i stosuje narzędzia, przyrządy i przybory do określonych zadań technologicznych w kaletnictwie
3 Reguluje i konserwuje maszyny i urządzenia stosowane w kaletnictwie
4 Posługuje się maszynami i urządzeniami do rozkroju materiałów kaletniczych (wycinarki, krajarki, kołotki, nożyce i gilotyny)
5 Obsługuje maszyny i urządzenia przygotowujące elementy wyrobów kaletniczych do łączenia (dwojarki, ścieniarki, deseniarki i urządzenia do klejenia)
6 Obsługuje kaletnicze maszyny szyjące
7 Obsługuje maszyny i urządzenia do zgrzewania
8 Stosuje zasady bhp, ppoż., ergonomii i ochrony środowiska obowiązujące przy obsłudze maszyn i urządzeń kaletniczych

Zadanie zawodowe: A-3:
Wykonywanie projektów i szablonów różnych wyrobów galanteryjnych
Lp. umiejętności
1 Wykonuje projekty typowych wyrobów kaletniczych uwzględniając aktualne trendy w modzie
2 Dostosowuje projekty wyrobów kaletniczych do potrzeb rynku zbytu
3 Wykonuje konstrukcje elementów i wzorniki do zaprojektowanego wzoru wyrobu kaletniczego
4 Określa rolę dodatków i akcentów kolorystycznych w zaprojektowanych wyrobach kaletniczych
5 Opracowuje i wykonuje szablony elementów wyrobu kaletniczego
6 Wykonuje modele wzorów wyrobów kaletniczych

Zadanie zawodowe: A-4:
Projektowanie sposobu wykonywania wyrobów galanteryjnych
Lp. umiejętności
1 Dobiera materiały podstawowe do asortymentu kaletniczego
2 Dobiera dodatki do wyrobu kaletniczego
3 Dobiera technologie i techniki wytwarzania wyrobów kaletniczych do konstrukcji i rodzaju surowca
4 Dobiera maszyny i urządzenia w odniesieniu do określonej technologii wykonania wyrobu kaletniczego
5 Dobiera środki do wykończenia i konserwacji wyrobów kaletniczych-skórzanych
6 Posługuje się dokumentacją techniczno-technologiczną wyrobu kaletniczego

Zadanie zawodowe: A-5:
Dokonywanie rozkroju materiałów na różne wyroby galanteryjne
Lp. umiejętności
1 Zna topografię różnych rodzajów skór
2 Rozróżnia kierunki ciągliwości skór w różnych częściach topograficznych
3 Oznacza wady i uszkodzenia na skórach
4 Określa wady materiałowe tworzyw skóropodobnych i tkanin
5 Dobiera metody rozkroju skór oraz materiałów nieskórzanych stosowanych w kaletnictwie
6 Kroi ręcznie lub maszynowo elementy wyrobów galanteryjnych z różnych materiałów stosowanych w kaletnictwie
7 Dokonuje rozkroju materiałów pomocniczych na różne wyroby kaletnicze
8 Znakuje, punktuje wykrojone elementy wyrobu kaletniczego
9 Stosuje przepisy bhp przy rozkroju skór i materiałów stosowanych w kaletnictwie
10 Klasyfikuje i ocenia przydatność odpadów na wyroby kaletnicze

Zadanie zawodowe: A-6:
Przygotowanie elementów wyrobu kaletniczego do montażu
Lp. umiejętności
1 Dobiera metody i rodzaje ścieniania skór oraz określa jego parametry
2 Stosuje ścienianie brzegowe i powierzchniowe elementów wyrobów kaletniczych
3 Usuwa wady i uszkodzenia mechaniczne w wykrojonych elementach wyrobów kaletniczych
4 Usuwa wady i uszkodzenia w wykrojonych elementach wyrobów kaletniczych przez wytłaczanie deseni
5 Dobiera odpowiednie kleje do różnych operacji i ocenia jakość sklejonych elementów wyrobów kaletniczych
6 Dobiera parametry suszenia sklejonych elementów wyrobów kaletniczych
7 Wykonuje obróbkę mechaniczną i ręczną elementów wyrobu kaletniczego przed montażem np. zawijanie i wyrównywanie brzegów, lamowanie i inne

Zadanie zawodowe: A-7:
Montowanie elementów wyrobów kaletniczych
Lp. umiejętności
1 Stosuje techniki łączenia części składowych wyrobu kaletniczego szwami maszynowymi (szwem zwykłym, z wypustką i wzmacnianym lamowaniem)
2 Stosuje techniki szycia ręcznego przy montażu elementów wyrobu kaletniczego w całość
3 Montuje okucia i elementy zdobnicze w wyrobach kaletniczych
4 Wszywa zamki błyskawiczne, sprzączki lub klamry do zapięcia wyrobów kaletniczych
5 Łączy materiały termoplastyczne stosując techniki zgrzewania
6 Przestrzega przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska na stanowisku pracy

Zadanie zawodowe: A-8:
Zdobienie i wykańczanie wyrobów kaletniczych
Lp. umiejętności
1 Dobiera techniki zdobienia elementów wyrobów kaletniczych
2 Stosuje elementy zdobnicze w wyrobach kaletniczych technikami: szycia ozdobnego, naszywania aplikacji, marszczenia, sitodruku, liniowania i innymi
3 Dobiera techniki wykończenia wyrobów kaletniczych
4 Dobiera środki wykończalnicze w zależności od rodzaju materiału
5 Stosuje metody wykończenia brzegów wyrobu kaletniczego-barwienie, opalanie, frezowanie, szlifowanie
6 Usuwa powierzchniowe zanieczyszczenia wyrobu kaletniczego

Zadanie zawodowe: A-9:
Wykonywanie wyrobów galanteryjnych na zamówienie klienta, naprawianie i przerabianie wyrobów
Lp. umiejętności
1 Przyjmuje zamówienie od klienta
2 Określa możliwość i opłacalność wykonania wyrobu lub naprawy
3 Ustala sposób wykonania usługi
4 Wykonuje wyroby zgodnie z życzeniem klienta z materiałów własnych lub powierzonych
5 Dokonuje napraw, renowacji i modyfikacji wyrobów kaletniczych
6 Ocenia jakość wykonanej usługi
7 Sporządza kosztorysy i ustala cenę usługi
8 Wykorzystuje odpady w produkcji ubocznej lub je utylizuje
9 Przestrzega przepisów bhp i ppoż. oraz ochrony środowiska

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie i obsługa własnego stanowiska pracy zgodnie z przepisami bhp, ppoż., ochrony środowiska i ergonomii
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bhp, ppoż. i ochrony środowiska
2 Przygotowuje maszyny szwalnicze i specjalne do pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bhp, ppoż. i ochrony środowiska
3 Działa zgodnie z przepisami bhp, ppoż. i ochrony środowiska oraz obowiązkami pracowniczymi
4 Organizuje własną pracę
5 Podejmuje decyzje w planowaniu działań indywidualnych
6 Korzysta z różnych źródeł informacji
7 Stosuje procedury udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

Zadanie zawodowe: B-2:
Zorganizowanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej
Lp. umiejętności
1 Organizuje proces produkcyjny podmiotu gospodarczego wytwarzającego wyroby kaletnicze
2 Stosuje wybrane zagadnienia z prawa pracy
3 Podejmuje zadania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
4 Stosuje mechanizmy rynkowe

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca z uczestnikami procesu pracy i przełożonymi
Lp. umiejętności
1 Komunikuje się z przełożonymi i współpracownikami
2 Wykorzystuje słownictwo zawodowe
3 Korzysta z różnych źródeł informacji
4 Solidnie wykonuje swoje obowiązki
5 Toleruje cudze poglądy

Zadanie zawodowe: C-2:
Kierowanie podległym zespołem pracowników
Lp. umiejętności
1 Komunikuje się z podległym zespołem pracowników
2 Współpracuje z podległym zespołem pracowników
3 Rozwiązuje problemy produkcyjne i międzyludzkie
4 Podejmuje decyzje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
5 Przestrzega zasad etyki zawodowej
6 Motywuje pracowników do lepszej pracy

Zadanie zawodowe: D-1:
Ocenianie poprawności i estetyki wykonywanego zadania - własnego oraz podległych pracowników
Lp. umiejętności
1 Rozumie przyczyny i skutki wadliwej jakości produkcji
2 Odczytuje informacje zawarte w dokumentacji techniczno-technologicznej
3 Stosuje zasady kontroli materiałów kaletniczych przeznaczonych do obróbki technologicznej
4 Posługuje się przyrządami i przyborami pomiarowymi
5 Dokonuje oceny efektów własnej pracy za pomocą badań organoleptycznych
6 Stosuje zasady składowania i przechowywania skór, materiałów włókienniczych i półfabrykatów galanteryjnych

Zadanie zawodowe: D-2:
Zapewnienie wysokiej jakości wyrobów futrzanych
Lp. umiejętności
1 Stosuje zasady klasyfikacji gotowego wyrobu galanteryjnego
2 Posługuje się normami klasyfikacji gotowych wyrobów
3 Organizuje stanowisko pracy kontrolera jakości wyrobów gotowych kaletniczych
4 Przeprowadza kontrolę jakości materiałów podstawowych i dodatków
5 Przeprowadza kontrolę międzyoperacyjną w poszczególnych fazach procesu produkcyjnego
6 Przeprowadza kontrolę jakości gotowego wyrobu kaletniczego
7 Dokonuje klasyfikacji jakościowej gotowych wyrobów kaletniczych wg obowiązujących norm i warunków technicznych
8 Stosuje zasady prawidłowego pakowania, przechowywania i transportu wyrobów kaletniczych
9 Stosuje zasady postępowania w przypadku zgłoszenia reklamacyjnego


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Analityczne myślenie
2 Dobra pamięć wzrokowa
3 Koncentracja i podzielność uwagi
4 Precyzyjne wyrażanie własnych myśli i spostrzeżeń
5 Przewidywanie skutków i planowanie
6 Spostrzegawczość
7 Wyobraźnia
8 Wyobraźnia przestrzenna
9 Zainteresowania techniczne
10 Zdolności logicznego myślenia
11 Zdolności manualne
12 Zdolności organizacyjne
13 Zdolności plastyczne
14 Zdolność improwizacji i twórcze myślenie
15 Zdolność koncentracji uwagi
16 Zdolność przewidywania skutków działania
Cechy osobowości
1 Cierpliwość
2 Dociekliwość
3 Dokładność
4 Elastyczność
5 Inicjatywa w działaniu
6 Komunikatywność
7 Kreatywność
8 Kultura osobista
9 Lojalność
10 Obiektywność
11 Odporność emocjonalna
12 Odpowiedzialność
13 Opanowanie
14 Poczucie estetyki
15 Pomysłowość
16 Rozwaga
17 Rzetelność
18 Samodzielność
19 Spostrzegawczość
20 Staranność
21 Systematyczność
22 Szczerość
23 Uczciwość
24 Uprzejmość
25 Wrażliwość estetyczna
26 Wysoka kultura osobista
27 Zamiłowanie do ładu i porządku
28 Zdecydowanie w podejmowaniu decyzji
29 Zdyscyplinowanie
Sprawności sensomotoryczne
1 Dobra pamięć wzrokowa
2 Dobry refleks
3 Dobry słuch
4 Dobry wzrok (może być skorygowany okularami)
5 Koordynacja wzrokowo-ruchowo słuchowa
6 Logiczne myślenie
7 Pamięć wzrokowa
8 Podzielność uwagi
9 Prawidłowa wymowa
10 Prawidłowe widzenie barw
11 Prawidłowy rozwój fizyczny
12 Rozróżnianie barw
13 Spostrzegawczość
14 Sprawność fizyczna
15 Sprawność ruchowa kończyn dolnych i górnych, głównie dłoni i palców
16 Wyobraźnia przestrzenna
17 Zdrowy kręgosłup