Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Stolarz

Kod zawodu: 742204

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Wykonywanie stolarki budowlanej
A-2 Wykonywanie mebli
A-3 Wykonywanie galanterii drewnianej
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie stanowiska pracy do wykonywania robót stolarskich
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpracowanie z zespołem roboczym, kierownictwem zakładu, kierownictwem budowy oraz służbami bhp.
D Zadania kontroli i oceny jakości

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Wykonywanie stolarki budowlanej
Lp. umiejętności
1 Posługuje się dokumentacją techniczną w zakresie odczytywania rodzaju, położenia, wymiarów i kształtu poszczególnych elementów stolarki budowlanej, zastosowanych materiałów oraz sposobu wykończenia po
2 Rozpoznaje sortymenty materiałów stosowanych do wyrobów stolarskich oraz określa ich wymiary.
3 Rozpoznaje gatunki drewna oraz rodzaje materiałów drewnopochodnych i określa ich zastosowanie do określonych wyrobów.
4 Rozróżnia cechy techniczne i właściwości materiałów, wskazuje ich zastosowanie oraz określa przydatność do wykonania określonych robót.
5 Rozpoznaje wady drewna i wskazuje ich wpływ na wyroby stolarskie.
6 Wskazuje i stosuje zasady konserwacji drewna.
7 Rozróżnia wyroby stolarskie, elementy ich budowy oraz konstrukcje.
8 Rozróżnia i selekcjonuje kleje stosowane do klejenia drewna, materiały lakiernicze oraz inne materiały wykończeniowe na podstawie właściwości i cech technicznych podanych przez producenta.
9 Przygotowuje materiały do wykonania określonych wyrobów: wykonuje obróbkę ręczną i mechaniczną, sporządza roztwory, kleje itp. zgodnie z recepturą lub instrukcją producenta.
10 Wykonuje połączenia drewna stosowane w stolarce budowlanej z wykorzystaniem obróbki ręcznej i maszynowej.
11 Przygotowuje powierzchnie wyrobów okleinowanych, nakłada okleiny sposobem ręcznym oraz z zastosowaniem urządzeń mechanicznych.
12 Montuje elementy stolarki budowlanej z wykończeniem ich powierzchni.
13 Wykonuje okucia wyrobów stolarskich różnego typu okuciami.
14 Naprawia i odświeża wyroby stolarki budowlanej.
15 Wykonuje pomiary inwentaryzacyjne w zakresie niezbędnym do wykonania robót stolarskich
16 Wykonuje przedmiary, obmiary robót oraz sporządza kalkulacje na określone roboty i wyroby stolarskie.
17 Racjonalnie i oszczędnie wykorzystuje materiały i posługuje się technologiami przyjaznymi dla środowiska naturalnego człowieka.
18 Korzysta z różnych źródeł informacji (normy, instrukcje, receptury, przepisy, wymagania techniczne), przydatnych przy wykonywaniu zadań zawodowych.

Zadanie zawodowe: A-2:
Wykonywanie mebli
Lp. umiejętności
1 Posługuje się dokumentacją techniczną w zakresie odczytywania rodzaju, położenia, wymiarów i kształtu poszczególnych elementów mebli, zastosowanych materiałów oraz sposobu wykończenia powierzchni.
2 Rozpoznaje sortymenty materiałów stosowanych do wyrobów meblarskich oraz określa ich wymiary.
3 Rozpoznaje gatunki drewna oraz rodzaje materiałów drewnopochodnych i określa ich zastosowanie do określonych wyrobów meblarskich.
4 Rozróżnia cechy techniczne i właściwości materiałów, wskazuje ich zastosowanie oraz określa przydatność do wykonania określonych elementów mebli.
5 Rozpoznaje wady drewna i wskazuje ich wpływ na wyroby meblarskie.
6 Wskazuje i stosuje zasady konserwacji drewna.
7 Rozróżnia wyroby meblarskie, elementy ich budowy oraz konstrukcje mebli.
8 Rozróżnia i selekcjonuje kleje stosowane do klejenia drewna, materiały lakiernicze oraz inne materiały wykończeniowe na podstawie właściwości i cech technicznych podanych przez producenta.
9 Przygotowuje materiały do wykonania określonych rodzajów mebli: wykonuje obróbkę ręczną i mechaniczną, sporządza roztwory, kleje itp. zgodnie z recepturą lub instrukcją producenta.
10 Wykonuje połączenia drewna stosowane w meblarstwie z wykorzystaniem obróbki ręcznej i maszynowej.
11 Przygotowuje powierzchnie mebli okleinowanych, nakłada okleiny sposobem ręcznym oraz z zastosowaniem urządzeń mechanicznych.
12 Montuje meble z wykończeniem ich powierzchni.
13 Wykonuje okucia mebli różnego typu okuciami.
14 Naprawia i odświeża meble.
15 Wykonuje pomiary inwentaryzacyjne w zakresie niezbędnym do wykonania robót stolarskich
16 Wykonuje przedmiary, obmiary robót oraz sporządza kalkulacje na określone wyroby meblarskie.
17 Racjonalnie i oszczędnie wykorzystuje materiały i posługuje się technologiami przyjaznymi dla środowiska naturalnego człowieka.
18 Korzysta z różnych źródeł informacji (normy, instrukcje, receptury, przepisy, wymagania techniczne), przydatnych przy wykonywaniu zadań zawodowych.

Zadanie zawodowe: A-3:
Wykonywanie galanterii drewnianej
Lp. umiejętności
1 Posługuje się dokumentacją techniczną w zakresie odczytywania rodzaju, wymiarów i kształtu poszczególnych elementów galanterii drewnianej, zastosowanych materiałów oraz sposobu wykończenia powierzchni
2 Rozpoznaje sortymenty materiałów stosowanych do wyrobów galanterii drewnianej oraz określa ich wymiary.
3 Rozpoznaje gatunki drewna oraz rodzaje materiałów drewnopochodnych i określa ich zastosowanie do określonych wyrobów.
4 Rozróżnia cechy techniczne i właściwości materiałów, wskazuje ich zastosowanie oraz określa przydatność do wykonania określonych robót.
5 Rozpoznaje wady drewna i wskazuje ich wpływ na wyroby galanterii drewnianej.
6 Wskazuje i stosuje zasady konserwacji drewna.
7 Rozróżnia wyroby galanterii drewnianej, elementy ich budowy oraz konstrukcje.
8 Rozróżnia i selekcjonuje kleje stosowane do klejenia drewna, materiały lakiernicze oraz inne materiały wykończeniowe na podstawie właściwości i cech technicznych podanych przez producenta.
9 Przygotowuje materiały do wykonania określonych wyrobów: wykonuje obróbkę ręczną i mechaniczną, sporządza roztwory, kleje itp. zgodnie z recepturą lub instrukcją producenta.
10 Wykonuje połączenia drewna stosowane w wyrobach galanterii drewnianej z wykorzystaniem obróbki ręcznej i maszynowej.
11 Przygotowuje powierzchnie wyrobów okleinowanych, nakłada okleiny sposobem ręcznym oraz z zastosowaniem urządzeń mechanicznych.
12 Montuje elementy wyrobów galanterii drewnianej z wykończeniem ich powierzchni.
13 Wykonuje okucia wyrobów stolarskich różnego typu okuciami.
14 Naprawia i odświeża wyroby galanterii drewnianej.
15 Wykonuje pomiary w zakresie niezbędnym do wykonania robót stolarskich
16 Wykonuje przedmiary, obmiary robót oraz sporządza kalkulacje na określone wyroby stolarskie.
17 Racjonalnie i oszczędnie wykorzystuje materiały i posługuje się technologiami przyjaznymi dla środowiska naturalnego człowieka.
18 Korzysta z różnych źródeł informacji (normy, instrukcje, receptury, przepisy, wymagania techniczne), przydatnych przy wykonywaniu zadań zawodowych.

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie stanowiska pracy do wykonywania robót stolarskich
Lp. umiejętności
1 Organizuje stanowisko pracy do robót stolarskich zgodnie z wymogami bhp, p.poż i ochrony środowiska.
2 Dobiera materiały do wykonania określonych robót stolarskich, oblicza potrzebną ilość, sporządza zapotrzebowania na materiały.
3 Dobiera i stosuje odpowiednie narzędzia, urządzenia oraz przyrządy pomiarowe do wykonania określonych robót stolarskich.
4 Zgodnie z zasadami transportuje, magazynuje, przechowuje i składuje materiały do robót stolarskich.
5 Bezpiecznie pracuje na rusztowaniach.
6 Dobiera odpowiednią odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej do wykonywanych robót stolarskich.
7 Przygotowuje do pracy i właściwie obsługuje podstawowe obrabiarki do drewna.
8 Likwiduje stanowisko pracy, zagospodarowuje odpady, sporządza rozliczenia materiałowe.

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpracowanie z zespołem roboczym, kierownictwem zakładu, kierownictwem budowy oraz służbami bhp.
Lp. umiejętności
1 Komunikuje się z współpracownikami w zespole roboczym.
2 Współpracuje z kierownictwem robót, przedstawicielami nadzoru oraz służbami bhp.
3 Stosuje się do przepisów prawa pracy i wypełnia obowiązki pracownicze.
4 Stosuje procedury udzielania pomocy przedlekarskiej.


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Poczucie piękna i estetyki
2 Spostrzegawczość i wyobraźnia przestrzenna
3 Uzdolnienia techniczne.
4 Zdolność koncentracji uwagi
Cechy osobowości
1 Dokładność
2 Odpowiedzialność i zdyscyplinowanie
3 Zdolność szybkiego podejmowania decyzji
4 Zrównoważenie emocjonalne
Sprawności sensomotoryczne
1 Brak lęku przed wysokością
2 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
3 Ostrość wzroku
4 Rozróżnianie barw
5 Szybki refleks
6 Zmysł równowagi
7 Zręczność rąk