Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Ślusarz

Kod zawodu: 722204
Data modyfikacji: 2010-04-14 12:05:03

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Wykonywanie prostych szkiców części maszyn i elementów konstrukcji oraz ich wykonanie w detalu
A-2 Wykonywanie podstawowych obliczeń warsztatowych niezbędnych w pracy ślusarza do poprawnego wykonania detalu
A-3 Wykonanie prac montażowych z zastosowaniem typowych technologii łączenia materiałów i elementów maszyn
A-4 Wykonywanie typowych prac ślusarskich na podstawie rysunków wykonawczych lub szkiców
A-5 Wykonywanie prac ślusarskich z wykorzystaniem maszyn i urządzeń technologicznych (wiertarki, gwinciarki itp.)
A-6 Na podstawie dokumentacji technologicznej dobieranie i określanie niezbędnych narzędzi, przyrządów, uchwytów oraz parametrów obróbkowych
A-7 Wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych na wykonanych wyrobach
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii oraz normami
B-2 Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. podczas wykonywania powierzonych zadań zawodowych
B-3 Wypełnianie dokumentacji warsztatowej wykonywanych prac
B-4 Dobieranie na podstawie dokumentacji technologicznej materiałów
B-5 Wykorzystywanie techniki komputerowej w pracy ślusarza
B-6 Szacowanie, kalkulowanie i obliczanie kosztów związanych z użyciem potrzebnych materiałów, narzędzi oraz kosztów wykonywania zadań zawodowych, operacji, usług itp.
B-7 Prawidłowa gospodarka materiałami i odpadami poprodukcyjnymi zgodnie z przyjętymi normami i standardami
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z osobami zespołu, organizacja pracy własnej i zespołu
C-2 Wprowadzanie innowacji na stanowisku pracy stosownie do potrzeb i zgodnie przyjętymi normami
C-3 Analizowanie informacji związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń zgodnie z DTR oraz usuwanie drobnych usterek (stosowanych do wykonania zadania)
D-2 Obsługiwanie przyrządów i aparatury pomiarowej do sprawdzania jakości wykonanego zadania technologicznego, zgodnie z dokumentacją technologiczną
D-3 Porównanie jakości wykonanego zadania technologicznego z warunkami wykonania zawartymi w dokumentacji technologicznej