Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Ślusarz

Kod zawodu: 722204

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Wykonywanie prostych szkiców części maszyn i elementów konstrukcji oraz ich wykonanie w detalu
A-2 Wykonywanie podstawowych obliczeń warsztatowych niezbędnych w pracy ślusarza do poprawnego wykonania detalu
A-3 Wykonanie prac montażowych z zastosowaniem typowych technologii łączenia materiałów i elementów maszyn
A-4 Wykonywanie typowych prac ślusarskich na podstawie rysunków wykonawczych lub szkiców
A-5 Wykonywanie prac ślusarskich z wykorzystaniem maszyn i urządzeń technologicznych (wiertarki, gwinciarki itp.)
A-6 Na podstawie dokumentacji technologicznej dobieranie i określanie niezbędnych narzędzi, przyrządów, uchwytów oraz parametrów obróbkowych
A-7 Wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych na wykonanych wyrobach
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii oraz normami
B-2 Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. podczas wykonywania powierzonych zadań zawodowych
B-3 Wypełnianie dokumentacji warsztatowej wykonywanych prac
B-4 Dobieranie na podstawie dokumentacji technologicznej materiałów
B-5 Wykorzystywanie techniki komputerowej w pracy ślusarza
B-6 Szacowanie, kalkulowanie i obliczanie kosztów związanych z użyciem potrzebnych materiałów, narzędzi oraz kosztów wykonywania zadań zawodowych, operacji, usług itp.
B-7 Prawidłowa gospodarka materiałami i odpadami poprodukcyjnymi zgodnie z przyjętymi normami i standardami
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z osobami zespołu, organizacja pracy własnej i zespołu
C-2 Wprowadzanie innowacji na stanowisku pracy stosownie do potrzeb i zgodnie przyjętymi normami
C-3 Analizowanie informacji związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń zgodnie z DTR oraz usuwanie drobnych usterek (stosowanych do wykonania zadania)
D-2 Obsługiwanie przyrządów i aparatury pomiarowej do sprawdzania jakości wykonanego zadania technologicznego, zgodnie z dokumentacją technologiczną
D-3 Porównanie jakości wykonanego zadania technologicznego z warunkami wykonania zawartymi w dokumentacji technologicznej

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Wykonywanie prostych szkiców części maszyn i elementów konstrukcji oraz ich wykonanie w detalu
Lp. umiejętności
1 Wykonuje szkice zarysów zewnętrznych i wewnętrznych z zachowaniem proporcji prostych części maszyn i elementów konstrukcyjnych zgodnie z normami PN i ISO
2 Rozróżnia i stosuje rodzaje przekrojów, sposoby ich oznaczania i kreskowania zgodnie z normami
3 Określa niezbędna ilość przekrojów dla odwzorowania zarysów zewnętrznych z zachowaniem proporcji prostych części maszyn i elementów konstrukcyjnych zgodnie z normami
4 Stosuje zasady wymiarowania, tolerancji i innych informacji umieszczanych w dokumentacji technologicznej zgodnie z obowiązującymi normami

Zadanie zawodowe: A-2:
Wykonywanie podstawowych obliczeń warsztatowych niezbędnych w pracy ślusarza do poprawnego wykonania detalu
Lp. umiejętności
1 Określa na podstawie rysunku, szkicu, modelu zapotrzebowanie ilościowe materiałów
2 Wykonuje optymalne rozkroje
3 Oblicza długości materiałów na elementy gięte
4 Oblicza wymiary graniczne, tolerancję itp. dla wymiarów tolerowanych zgodnie z normami
5 Wykonuje działania na wymiarach tolerowanych
6 Dla części pasowanych oblicza luzy, wciski
7 Zmienia bazy obróbkowe i pomiarowe
8 Projektuje i wykonuje pomoce warsztatowe niezbędne do wykonywanego zadania

Zadanie zawodowe: A-3:
Wykonanie prac montażowych z zastosowaniem typowych technologii łączenia materiałów i elementów maszyn
Lp. umiejętności
1 Dobiera alternatywne metody łączenia metali i materiałów nieżelaznych
2 Stosuje w połączeniach rozłącznych elementy znormalizowane
3 Wykonuje połączenia rozłączne
4 Wykonuje połączenia spajane używając różnych materiałów
5 Ustala metodę spajania na podstawie oznaczenia materiału
6 Wyposaża stanowisko pracy w potrzebne narzędzia i przyrządy odpowiednie do metody łączenia

Zadanie zawodowe: A-4:
Wykonywanie typowych prac ślusarskich na podstawie rysunków wykonawczych lub szkiców
Lp. umiejętności
1 Czyta i analizuje informacje zawarte na rysunku wykonawczym lub szkicu
2 Identyfikuje rodzaje prac ślusarskich
3 Dobiera maszyny technologiczne i narzędzia do wykonania odpowiednich prac ślusarskich
4 Określa właściwą kolejność prac ślusarskich
5 Dobiera naddatki na obróbkę skrawaniem w zależności od rodzaju operacji ślusarskiej i materiału
6 Określa narzędzia i parametry skrawania
7 Wyposaża stanowisko ślusarskie w potrzebne przyrządy, narzędzia, pomoce oraz utrzymuje je we właściwym stanie
8 Ustala odchyłki, wymiary graniczne dla wymiarów tolerowanych
9 Określa rodzaje obróbki cieplnej itp. lub współpracuje z oddziałami wykonującymi ten rodzaj obróbki
10 Posługuje się narzędziami pomiarowymi w celu sprawdzenia wymiarów i stanu powierzchni zgodnie z wymaganiami rysunku lub DTR
11 Wykonuje proste prace demontażowe, naprawcze i regulacyjne

Zadanie zawodowe: A-5:
Wykonywanie prac ślusarskich z wykorzystaniem maszyn i urządzeń technologicznych (wiertarki, gwinciarki itp.)
Lp. umiejętności
1 Dobiera maszyny, urządzenia, stosownie do wykonywanych prac ślusarskich
2 Oblicza przełożenia kinematyczne mechanizmów maszyn i urządzeń mechanicznych
3 Określa działanie zespołów maszyn i funkcji poszczególnych części w zespole na podstawie DTR
4 Dokonuje właściwego wyboru maszyn i urządzeń w zależności od zadania technologicznego
5 Posługuje się dokumentacją techniczno- ruchową w zakresie obsługi maszyn i urządzeń mechanicznych
6 Wykorzystuje znajomość budowy maszyn i urządzeń mechanicznych w celu oceny przydatności do dalszej eksploatacji
7 Przeprowadza konserwację maszyn i urządzeń zgodnie z DTR
8 Stosuje odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej
9 Wskazuje zagrożenia dla zdrowia i życia na stanowiskach pracy ślusarza wynikających z niewłaściwej obsługi maszyn, urządzeń mechanicznych,

Zadanie zawodowe: A-6:
Na podstawie dokumentacji technologicznej dobieranie i określanie niezbędnych narzędzi, przyrządów, uchwytów oraz parametrów obróbkowych
Lp. umiejętności
1 Rozróżnia narzędzia obróbkowe stosowane do ręcznej obróbki metali i tworzyw,
2 Rozróżnia narzędzia pomiarowe stosowane do ręcznej obróbki metali i tworzyw,
3 Rozróżnia przyrządy i uchwyty obróbkowe stosowane do ręcznej obróbki metali i tworzyw,
4 Dobiera parametry skrawania na podstawie dokumentacji technologicznej,
5 Dobiera narzędzia obróbkowe i pomiarowe, przyrządy i uchwyty obróbkowe stosowane do ręcznej obróbki metali i tworzyw na podstawie dokumentacji technologicznej.

Zadanie zawodowe: A-7:
Wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych na wykonanych wyrobach
Lp. umiejętności
1 Określa sposób zabezpieczenia powierzchni zgodnie z DTR lub z normami dotyczącymi powłok ochronnych
2 Przygotowuje powierzchnie do określonego sposobu zabezpieczenia antykorozyjnego
3 Dobiera na podstawie katalogów rodzaj i ilość powłok malarskich lub rodzaj smarów i olejów
4 Powłoki metalowe wykonuje w sposób natryskowy lub współpracuje z odpowiednimi zakładami

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii oraz normami
Lp. umiejętności
1 Sporządza wykaz niezbędnych surowców, materiałów, sprzętu kontrolno-pomiarowego, narzędzi niezbędnych na stanowisku ślusarskim
2 Gromadzi i rozmieszcza na stanowisku pracy materiały, narzędzia, urządzenia i sprzęt zgodnie z zasadami ergonomii , bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
3 Sprawdza stan techniczny maszyn, urządzeń i sprzętu niezbędnych na stanowisku ślusarskim,
4 Dobiera odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej zgodnie z przepisami bhp,
5 Posługuje się dokumentacją techniczno-ruchową.

Zadanie zawodowe: B-2:
Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. podczas wykonywania powierzonych zadań zawodowych
Lp. umiejętności
1 Identyfikuje oznaczenia dróg komunikacyjnych i ewakuacyjnych
2 Identyfikuje oznaczenia miejsc niebezpiecznych w zakładzie pracy
3 Analizuje tablice informacyjne i ostrzegawcze
4 Używa właściwie odzież roboczą
5 Dobiera i właściwie użytkuje sprzęt ochrony osobistej
6 Przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia występujące na stanowiskach ślusarskich
7 Udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach
8 Bezpiecznie posługuje się narzędziami oraz oprzyrządowaniem
9 Sprawdza i ocenia stan techniczny używanych narzędzi i oprzyrządowania
10 Sprawdza i ocenia sprawność osłon i zabezpieczeń na stanowisku pracy
11 Stosuje przepisy ppoż. na stanowisku pracy

Zadanie zawodowe: B-3:
Wypełnianie dokumentacji warsztatowej wykonywanych prac
Lp. umiejętności
1 Posługuje się katalogami i poradnikami
2 Wypełnia dokumenty magazynowe
3 Wypełnia karty pracy maszyn i urządzeń
4 Przygotowuje dokumentację z czynności zawodowych
5 Sporządza notatki z zdarzeń

Zadanie zawodowe: B-4:
Dobieranie na podstawie dokumentacji technologicznej materiałów
Lp. umiejętności
1 Analizuje dokumentację konstrukcyjną
2 Korzysta z katalogów i poradników
3 Dokonuje zamiany materiałów na materiał o własnościach podobnych lub lepszych

Zadanie zawodowe: B-5:
Wykorzystywanie techniki komputerowej w pracy ślusarza
Lp. umiejętności
1 Podłącza zgodnie z przepisami bhp klawiaturę, mysz i monitor do komputera
2 Korzysta z edytora tekstu
3 Korzysta z arkusza kalkulacyjnego
4 Zapisuje potrzebne dane do katalogów

Zadanie zawodowe: B-6:
Szacowanie, kalkulowanie i obliczanie kosztów związanych z użyciem potrzebnych materiałów, narzędzi oraz kosztów wykonywania zadań zawodowych, operacji, usług itp.
Lp. umiejętności
1 Szacuje koszty materiałowe
2 Szacuje czas wykonywania prowadzonych prac na podstawie normatywów technologicznych i obowiązujących cenników
3 Oblicza zapotrzebowanie ilościowe materiałów konstrukcyjnych stosownie do zakresu prowadzonych prac

Zadanie zawodowe: B-7:
Prawidłowa gospodarka materiałami i odpadami poprodukcyjnymi zgodnie z przyjętymi normami i standardami
Lp. umiejętności
1 Segreguje odpady poprodukcyjne wg rodzajów użytych półfabrykatów
2 Zabezpiecza segregowane odpady przed szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych
3 Ocenia skalę zagrożenia ekologicznego związanego z niewłaściwą gospodarką materiałami i odpadami poprodukcyjnymi

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca z osobami zespołu, organizacja pracy własnej i zespołu
Lp. umiejętności
1 Współpracuje z osobami w zespole roboczym
2 Przydziela zadania technologiczne
3 Organizuje pracę własną
4 Organizuje pracę zespołu roboczego
5 Rozlicza pod względem jakościowym zadania technologiczne

Zadanie zawodowe: C-2:
Wprowadzanie innowacji na stanowisku pracy stosownie do potrzeb i zgodnie przyjętymi normami
Lp. umiejętności
1 Stosuje zasady rachunku ekonomicznego związanego z gospodarką materiałami i narzędziami
2 Stosuje nowatorskie rozwiązania w realizacji zadania zawodowego
3 Analizuje osiągnięte wyniki i precyzuje wnioski

Zadanie zawodowe: C-3:
Analizowanie informacji związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych
Lp. umiejętności
1 Analizuje informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji
2 Wypełnia dokumenty związane z podnoszeniem kwalifikacji
3 Określa potrzeby szkoleniowe
4 Samodoskonalenie

Zadanie zawodowe: D-1:
Ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń zgodnie z DTR oraz usuwanie drobnych usterek (stosowanych do wykonania zadania)
Lp. umiejętności
1 Rozróżnia stany sprawności i niesprawności od zdatności i niezdatności na podstawie dokumentacji DTR
2 Określa sposoby weryfikacji naprawy elementów maszyn i urządzeń
3 Wykonuje drobne naprawy maszyn i urządzeń stosując zasadę zamienności części
4 Wykonuje okresowe przeglądy maszyn i urządzeń
5 Wykonuje pomiary współpracujących części maszyn i urządzeń

Zadanie zawodowe: D-2:
Obsługiwanie przyrządów i aparatury pomiarowej do sprawdzania jakości wykonanego zadania technologicznego, zgodnie z dokumentacją technologiczną
Lp. umiejętności
1 Określa sposób i rodzaj pomiarów zgodnie z dokumentacją technologiczną
2 Dobiera przyrządy i aparaturę pomiarową do sprawdzenia określonych wielkości
3 Ocenia przydatność przyrządów do pomiarów
4 Poprawnie odczytuje wskazania przyrządów
5 Porównuje wyniki otrzymane różnymi metodami
6 Analizuje i wyklucza błędy pomiarów

Zadanie zawodowe: D-3:
Porównanie jakości wykonanego zadania technologicznego z warunkami wykonania zawartymi w dokumentacji technologicznej
Lp. umiejętności
1 Posługuje się przyrządami suwmiarkowymi, mikrometrycznymi, czujnikowymi, sprawdzianami itp.
2 Mierzy wymiary liniowe
3 Mierzy kąty
4 Mierzy odchyłki kształtu i położenia
5 Mierzy parametry gwintu
6 Określa wartości parametrów chropowatości oraz kierunkowości struktury
7 Ocenia tolerancję wykonania
8 Selekcjonuje przedmioty obrobione przy użyciu sprawdzianów
9 Ocenia stan obrobionej powierzchni
10 Dokonuje analizy wyników pomiarów posługując się dokumentacją technologiczną


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Analityczne myślenie
2 Dobra pamięć
3 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
4 Odporność na stres
5 Podzielność uwagi
6 Rozumienie logiczne
7 Uzdolnienia techniczne
8 Wyobraźnia i myślenie twórcze
9 Wyobraźnia przestrzenna
10 Zdolności manualne
11 Zdolność koncentracji uwagi
12 Zdolność przewidywania
Cechy osobowości
1 Cierpliwość
2 Dokładność
3 Gotowość do pracy w niekorzystnych warunkach środowiskowych
4 Inicjatywność
5 Konsekwencja w działaniu
6 Kreatywność w podejmowaniu rozwiązań ułatwiających wykonanie zadania
7 Łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą
8 Odporność emocjonalna
9 Rozumowanie logiczne
10 Samodzielność
11 Samokontrola
12 Umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi
13 Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
14 Umiejętność pracy w zespole
15 Umiejętność pracy w szybkim tempie
16 Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach
17 Wytrwałość i cierpliwość
18 Wytrzymałość na długotrwały wysiłek
19 Zdolność przekonywania
20 Zdyscyplinowanie
Sprawności sensomotoryczne
1 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
2 Ostrość słuchu
3 Ostrość wzroku
4 Reakcja na bodźce zewnętrzne
5 Rozróżnianie barw
6 Spostrzegawczość
7 Sprawność rąk
8 Szybki refleks
9 Zmysł równowagi