Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Organizator obsługi turystycznej

Kod zawodu: 341401

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Badanie rynku (konsumentów i usługodawców) i określenie cech produktu turystycznego.
A-2 Wybór kontrahentów, negocjowanie warunków i podpisanie umów.
A-3 Opracowywanie programów i kosztorysowanie imprez
A-4 Przygotowanie produktu do sprzedaży wraz z opracowaniem pełnej dokumentacji.
A-5 Sprzedaż (negocjacje, podpisywanie umów) produktu turystycznego klientowi.
A-6 Monitorowanie sprzedaży produktów
A-7 Rozliczenie i podsumowanie imprez i usług
B Zadania organizacyjne
B-1 Analizowanie trendów w turystyce oraz selekcjonowanie ofert kontrahentów i usługodawców.
B-2 Opracowywanie wzorów umów
B-3 Przygotowywanie i opracowywanie dokumentacji imprez.
B-4 Opracowywanie systemów motywacyjnych dla klientów, pracowników i agentów.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Koordynowanie pracy zespołu: programowania imprez turystycznych lub aktywizacji sprzedaży imprez turystycznych. W obu przypadkach wyjazdowych i przyjazdowych, krajowych i zagranicznych.
C-2 Współpraca z działami marketingu i zaplecza organi-zacyjno-technicznego
C-3 Współpraca z działami logistycznymi (kasy lotnicze, promowe, kolejowe) w celu zabezpieczenia transportu dla organizowanych imprez i klientów indywidualnych.
C-4 Współpraca z działem finansowo – księgowym przy planowaniu i realizacji wszelkich operacji finanso¬wych (zaliczki, płatności krajowe i zagraniczne)
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrola poszczególnych etapów: przygotowania, sprzedaży i realizacji produktu turystycznego.
D-2 Ocena efektywności sprzedawanych produktów.
D-3 Merytoryczna kontrola dokumentów finansowo - księgowych dotyczących prawidłowości rozrachunków z kontrahentami i klientami.

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Badanie rynku (konsumentów i usługodawców) i określenie cech produktu turystycznego.
Lp. umiejętności
1 Pozyskuje informacje potrzebne do wyboru kontrahen¬tów oferujących najkorzystniejsze warunki programowe i cenowe.
2 Pozyskuje informacje potrzebne do zoptymalizowania oferty programowej i cenowej zgodnej z zainteresowaniami i potrzebami klientów.
3 Posługiwania się językami obcymi podczas rozmów handlowych i analizowania ofert kontrahentów.
4 Posługiwania się nowoczesnymi technikami w tym technikami komputerowymi i internetem podczas analizy ofert turystycznych.

Zadanie zawodowe: A-2:
Wybór kontrahentów, negocjowanie warunków i podpisanie umów.
Lp. umiejętności
1 Pozyskuje informacji o solidności i kondycji kontrahentów.
2 Posługuje się językami obcymi podczas negocjacji i korespondencji handlowej z kontrahentami zagranicznymi.
3 Posługuje się nowoczesnymi technikami w tym technikami komputerowymi i internetem przy sporządzaniu i przesyłaniu ofert i projektów umów turystycznych.

Zadanie zawodowe: A-3:
Opracowywanie programów i kosztorysowanie imprez
Lp. umiejętności
1 Sporządza programy imprez turystycznych: wyjazdowych, przyjazdowych, krajowych i zagranicznych.
2 Kalkuluje (kosztorysuje) imprezy.
3 Posługuje się językami obcymi podczas sporządzania programów imprez turystyki przyjazdowej. Tłumaczy programy imprez turystycznych kontrahentów zagranicznych.
4 Wykorzystuje nowoczesne techniki informacyjne w programowaniu imprez turystycznych.

Zadanie zawodowe: A-4:
Przygotowanie produktu do sprzedaży wraz z opracowaniem pełnej dokumentacji.
Lp. umiejętności
1 Nawiązuje kontakty z agentami i współpracującymi biurami podróży
2 Promuje produkt turystyczny
3 Sporządza ofertę sprzedaży imprez i usług turystycznych
4 Posługuje się językami obcymi przy przygotowywaniu imprez zagranicznej turystyki przyjazdowej
5 Posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi i internetem w korespondencji dotyczącej sprzedaży imprez turystycznych i innych oferowanych usług

Zadanie zawodowe: A-5:
Sprzedaż (negocjacje, podpisywanie umów) produktu turystycznego klientowi.
Lp. umiejętności
1 Negocjuje warunki sprzedaży z klientami
2 Przekonuje klientów do oferowanego produktu turystycznego
3 Posługuje się językami obcymi przy negocjacjach warunków z kontrahentami zagranicznymi.
4 Posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi i internetem przy negocjacjach warunków z kontrahentami zagranicznymi

Zadanie zawodowe: A-6:
Monitorowanie sprzedaży produktów
Lp. umiejętności
1 Analizuje sprzedaż oferowanego produktu turystycznego
2 Obsługuje turystyczne komputerowe programy rezerwacyjne

Zadanie zawodowe: A-7:
Rozliczenie i podsumowanie imprez i usług
Lp. umiejętności
1 Sporządza rozliczenia imprez i usług turystycznych
2 Analizuje przebieg i prawidłowość zrealizowanych imprez turystycznych
3 Obsługuje komputerowe programy rozliczeniowe

Zadanie zawodowe: B-1:
Analizowanie trendów w turystyce oraz selekcjonowanie ofert kontrahentów i usługodawców.
Lp. umiejętności
1 Analizuje trendy w turystyce
2 Pozyskuje informacje o kontrahentach i biurach konkurencyjnych.
3 Posługuje się językami obcymi przy analizie ofert kontrahentów zagranicznych
4 Posługuje się nowoczesnymi technikami komputerowymi i internetem przy zbieraniu materiałów do analizy.

Zadanie zawodowe: B-2:
Opracowywanie wzorów umów
Lp. umiejętności
1 Sporządza wzory umów z baza noclegową, transportem, klientami łącznie z opracowaniem warunków uczestnictwa w imprezach turystycznych
2 Posługuje się językami obcymi przy sporządzeniu wzorów w/w umów
3 Posługuje się nowoczesnymi technikami komputerowymi i internetem przy sporządzaniu i przesyłaniu wzorów umów.

Zadanie zawodowe: B-3:
Przygotowywanie i opracowywanie dokumentacji imprez.
Lp. umiejętności
1 Sporządzanie i przygotowywanie do podpisania umów z kontrahentami
2 Posługuje się językami obcymi przy przygotowywaniu umów.
3 Posługiwania się nowoczesnymi technikami w tym technikami komputerowymi i internetem przy sporządzaniu i przesyłaniu umów.

Zadanie zawodowe: B-4:
Opracowywanie systemów motywacyjnych dla klientów, pracowników i agentów.
Lp. umiejętności
1 Ocenia efekty pracy pracowników działów programowania i sprzedaży usług turystycznych.
2 Ocenia efekty pracy agentów turystycznych
3 Ustala systemy motywacji klientów

Zadanie zawodowe: C-1:
Koordynowanie pracy zespołu: programowania imprez turystycznych lub aktywizacji sprzedaży imprez turystycznych. W obu przypadkach wyjazdowych i przyjazdowych, krajowych i zagranicznych.
Lp. umiejętności
1 Kieruje i koordynuje pracę zespołów programowania imprez i aktywizacji sprzedaży
2 Podejmuje szybkie i trafne decyzje personalne i organizacyjne.

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpraca z działami marketingu i zaplecza organi-zacyjno-technicznego
Lp. umiejętności
1 Dostosowuje produkt turystyczny do potrzeb rynku turystycznego klienta i kontrahentów
2 Współpracuje w tworzeniu turystycznych ofert, katalogów, stron internetowych
3 Uczestniczy w akcjach promowania produktu turystycznego
4 Posługuje się językami obcymi przy analizie ofert zagranicznych
5 Posługiwania się nowoczesnymi technikami w tym technikami komputerowymi i internetem przy pozyskiwaniu informacji

Zadanie zawodowe: C-3:
Współpraca z działami logistycznymi (kasy lotnicze, promowe, kolejowe) w celu zabezpieczenia transportu dla organizowanych imprez i klientów indywidualnych.
Lp. umiejętności
1 Posługuje się rozkładami jazdy (lotów, rejsów) książkowymi i internetowymi
2 Posługuje się komputerowymi systemami rezerwacyjnymi w w/w zakresie
3 Czyta mapy komunikacyjne
4 Kalkuluje koszty transportu turystycznego
5 Posługuje się językiem angielskim lub niemieckim przy obsłudze programów rezerwacyjnych.

Zadanie zawodowe: C-4:
Współpraca z działem finansowo – księgowym przy planowaniu i realizacji wszelkich operacji finanso¬wych (zaliczki, płatności krajowe i zagraniczne)
Lp. umiejętności
1 Posługuje się księgowymi programami komputerowymi
2 Analizuje konta księgowe, głównie konta rozrachunkowe (z klientami i kontrahentami)
3 Kalkuluje imprezy turystyczne

Zadanie zawodowe: D-1:
Kontrola poszczególnych etapów: przygotowania, sprzedaży i realizacji produktu turystycznego.
Lp. umiejętności
1 Prowadzi nadzór i kontrolę poszczególnych etapów związanych z przygotowaniem, sprzedażą i rozliczeniem imprez turystycznych.
2 Ocenia jakość produktu i jego realizację
3 Posługuje się językami obcymi w czasie rozmów handlowych i korespondencji z kontrahentami.
4 Posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi i internetem w czasie rozmów handlowych i korespondencji z kontrahentami

Zadanie zawodowe: D-2:
Ocena efektywności sprzedawanych produktów.
Lp. umiejętności
1 Posługuje się metodami analizy ekonomicznej
2 Posługuje się technikami komputerowymi (arkusze kalkulacyjne)

Zadanie zawodowe: D-3:
Merytoryczna kontrola dokumentów finansowo - księgowych dotyczących prawidłowości rozrachunków z kontrahentami i klientami.
Lp. umiejętności
1 Ocena prawidłowości dokumentów finansowo-księgowych pod względem merytorycznym.


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Analityczne myślenie
2 Dobra pamięć
3 Koncentracji uwagi
4 Estetyczne
5 Logiczne rozumowanie
6 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
7 Podzielność uwagi
8 Twórcze myślenie
9 Umiejętności negocjacyjne
10 Uzdolnienia rachunkowe
11 Wnikliwość
12 Wyobraźnia i myślenie twórcze
13 Wyobraźnia przestrzenna
Cechy osobowości
1 Charyzma
2 Chęć współpracy i współdziałania
3 Dokładność
4 Inicjatywność
5 Komunikatywność
6 Kreatywność i tworzenie wizji
7 Łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi
8 Odporność emocjonalna
9 Odporność na stres
10 Poszanowanie przepisów prawnych
11 Precyzyjność formułowania myśli
12 Samodzielność
13 Samokontrola
14 Takt i kultura osobista
15 Takt i talent dyplomatyczny
16 Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi
17 Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
18 Umiejętność postępowania z ludźmi
19 Umiejętność pracy w szybkim tempie
20 Umiejętność pracy w warunkach monotonnych
21 Umiejętność pracy w zespole
22 Wysoka kultura osobista
23 Wytrwałość i cierpliwość
24 Zdolność przekonywania
Sprawności sensomotoryczne
1 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
2 Ostrość wzroku
3 Rozróżnianie barw
4 Spostrzegawczość
5 Sprawności manualne
6 Szybki refleks