Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Służba zdrowia
Obszar zawodowy: Salowa

Kod zawodu: 913206
Data modyfikacji: 2010-04-15 11:26:25

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Utrzymanie czystości pomieszczeń jednostek organizacji opieki zdrowotnej
A-2 Użytkowanie sprzętu sprzątającego w jednostkach opieki zdrowotnej
A-3 Transport odpadów biologicznych i komunalnych z jednostek organizacyjnych opieki zdrowotnej
A-4 Dostarczanie posiłków do jednostek organizacyjnych opieki zdrowotnej
A-5 Dostarczanie bielizny pościelowej i odzieży ochronnej do jednostek organizacyjnych opieki zdrowotnej
A-6 Transport materiałów biologicznych do laboratorium szpitalnego
A-7 Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej poszkodowanym na terenie jednostek organizacyjnych opieki zdrowotnej
B Zadania organizacyjne
B-1 Planowanie pracy własnej zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, środowiska
B-2 Przygotowanie sprzętu i środków do sprzątania pomieszczeń jednostek organizacyjnych opieki zdrowotnej
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z zespołem pracowników jednostki organizacyjnej opieki zdrowotnej w zakresie utrzymywania czystości pomieszczeń
C-2 Współpraca z personelem odpowiedzialnym za warunki sanitarne jednostek organizacyjnych opieki zdrowotnej
C-3 Współpraca z działem technicznym jednostki opieki zdrowotnej
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Przestrzeganie procedur i standardów obowiązujących na stanowisku pracy w zakresie utrzymywania czystości pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych opieki zdrowotnej
D-2 Usprawnianie metod pracy własnej w zakresie utrzymywania czystości pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych opieki zdrowotnej
D-3 Kontrolowanie efektów pracy własnej w zakresie utrzymywania czystości pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych opieki zdrowotnej