Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Służba zdrowia
Obszar zawodowy: Salowa

Kod zawodu: 913206

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Utrzymanie czystości pomieszczeń jednostek organizacji opieki zdrowotnej
A-2 Użytkowanie sprzętu sprzątającego w jednostkach opieki zdrowotnej
A-3 Transport odpadów biologicznych i komunalnych z jednostek organizacyjnych opieki zdrowotnej
A-4 Dostarczanie posiłków do jednostek organizacyjnych opieki zdrowotnej
A-5 Dostarczanie bielizny pościelowej i odzieży ochronnej do jednostek organizacyjnych opieki zdrowotnej
A-6 Transport materiałów biologicznych do laboratorium szpitalnego
A-7 Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej poszkodowanym na terenie jednostek organizacyjnych opieki zdrowotnej
B Zadania organizacyjne
B-1 Planowanie pracy własnej zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, środowiska
B-2 Przygotowanie sprzętu i środków do sprzątania pomieszczeń jednostek organizacyjnych opieki zdrowotnej
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z zespołem pracowników jednostki organizacyjnej opieki zdrowotnej w zakresie utrzymywania czystości pomieszczeń
C-2 Współpraca z personelem odpowiedzialnym za warunki sanitarne jednostek organizacyjnych opieki zdrowotnej
C-3 Współpraca z działem technicznym jednostki opieki zdrowotnej
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Przestrzeganie procedur i standardów obowiązujących na stanowisku pracy w zakresie utrzymywania czystości pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych opieki zdrowotnej
D-2 Usprawnianie metod pracy własnej w zakresie utrzymywania czystości pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych opieki zdrowotnej
D-3 Kontrolowanie efektów pracy własnej w zakresie utrzymywania czystości pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych opieki zdrowotnej

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Utrzymanie czystości pomieszczeń jednostek organizacji opieki zdrowotnej
Lp. umiejętności
1 Stosuje procedury sprzątania pomieszczeń szpitalnych i administracyjnych
2 Wykorzystuje metody i techniki mycia i dezynfekcji pomieszczeń szpitalnych i administracyjnych
3 Stosuje nowoczesne środki do mycia i dezynfekcji pomieszczeń

Zadanie zawodowe: A-2:
Użytkowanie sprzętu sprzątającego w jednostkach opieki zdrowotnej
Lp. umiejętności
1 Wykorzystuje sprzęt do mycia zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem.
2 Przestrzega zasad bezpieczeństwa w trakcie wykonywania prac porządkowych
3 Stosuje każdorazowo mycie i dezynfekcję sprzętu po zakończonej pracy
4 Przechowuje sprzęt w bezpiecznych warunkach.

Zadanie zawodowe: A-3:
Transport odpadów biologicznych i komunalnych z jednostek organizacyjnych opieki zdrowotnej
Lp. umiejętności
1 Segreguje odpady medyczne i komunalne zgodnie z przyjętymi procedurami
2 Transportuje odpady medyczne i komunalne zgodnie z zasadami.
3 Myje i dezynfekuje pojemniki na śmieci i inne odpady .
4 Stosuje bezpieczne warunki transportu odpadów medycznych i komunalnych.

Zadanie zawodowe: A-4:
Dostarczanie posiłków do jednostek organizacyjnych opieki zdrowotnej
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje wózek i naczynia do przewożenia posiłków
2 Transportuje posiłki do jednostki organizacyjnej
3 Pomaga przy rozdawaniu posiłków
4 Zbiera naczynia po posiłkach
5 Myje i wyparza naczynia po posiłkach

Zadanie zawodowe: A-5:
Dostarczanie bielizny pościelowej i odzieży ochronnej do jednostek organizacyjnych opieki zdrowotnej
Lp. umiejętności
1 Segreguje brudną bieliznę
2 Transportuje brudną bieliznę do pralni
3 Transportuje czystą bieliznę do jednostek organizacyjnych
4 Przygotowuje i przewozi bieliznę operacyjną do sterylizacji szpitalnej
5 Zarządza czystą bielizną pościelową i odzieżą ochronną
6 Inwentaryzuje bielizną używaną w jednostkach organizacyjnych

Zadanie zawodowe: A-6:
Transport materiałów biologicznych do laboratorium szpitalnego
Lp. umiejętności
1 Stosuje zasady bezpiecznego transport materiałów biologicznych
2 Segreguje materiały biologiczne przeznaczone do badań laboratoryjnych
3 Wykorzystuje pojemniki do przewozu materiałów biologicznych
4 Korzysta ze znaczników i innych nowoczesnych metod znakowania materiałów biologicznych przeznaczonych do badań

Zadanie zawodowe: A-7:
Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej poszkodowanym na terenie jednostek organizacyjnych opieki zdrowotnej
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje ryzyko zagrożenia zdrowia lub życia
2 Zapewnia bezpieczne ułożenie poszkodowanego
3 Powiadamia odpowiednie służby medyczne o zdarzeniu zagrożenia życia lub zdrowia.

Zadanie zawodowe: B-1:
Planowanie pracy własnej zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, środowiska
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje odpowiednie środki do mycia i dezynfekcji.
2 Przygotowuje sprzęt używany do sprzątania
3 Zabezpiecza sprzęt i urządzenia sprzątające
4 Przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
5 Planuje zadania krótko i długoterminowe swojej pracy

Zadanie zawodowe: B-2:
Przygotowanie sprzętu i środków do sprzątania pomieszczeń jednostek organizacyjnych opieki zdrowotnej
Lp. umiejętności
1 Korzysta z odpowiednich do wymogów sanitarnych i lokalowych środków myjących i dezynfekcyjnych.
2 Przygotowuje odpowiednie roztwory środków dezynfekcyjnych.
3 Każdorazowo sprawdza przed użyciem sprzęt do sprzątania.

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca z zespołem pracowników jednostki organizacyjnej opieki zdrowotnej w zakresie utrzymywania czystości pomieszczeń
Lp. umiejętności
1 Przestrzega zasad współżycia społecznego
2 Stosuje wewnętrzne zarządzenia i instrukcje
3 Przestrzega przepisów prawa pracy

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpraca z personelem odpowiedzialnym za warunki sanitarne jednostek organizacyjnych opieki zdrowotnej
Lp. umiejętności
1 Przestrzega wytycznych pielęgniarki epidemiologicznej i innych służb, w zakresie zasad gospodarowania sprzętem i środkami dezynfekcyjnymi
2 Przestrzega zasad profesjonalnego sprzątania
3 Wdraża nowe procedury zalecane przez pielęgniarkę epidemiologiczną

Zadanie zawodowe: C-3:
Współpraca z działem technicznym jednostki opieki zdrowotnej
Lp. umiejętności
1 Zgłasza odpowiednim służbom wszystkie usterki i uszkodzenia w miejscu pracy
2 Korzysta z pomocy innych służb sanitarnych i technicznych.
3 Rozpoznaje nieprawidłowości działania sprzętu do sprzątania.

Zadanie zawodowe: D-1:
Przestrzeganie procedur i standardów obowiązujących na stanowisku pracy w zakresie utrzymywania czystości pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych opieki zdrowotnej
Lp. umiejętności
1 Realizuje standardy jakości w zakresie higieny zakładu opieki zdrowotnej
2 Realizuje procedury sprzątania przyjęte w zakładzie.
3 Stosuje przepisy przeciw pożarowe i ochrony środowiska
4 Przestrzega tajemnicy zawodowej i służbowej

Zadanie zawodowe: D-2:
Usprawnianie metod pracy własnej w zakresie utrzymywania czystości pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych opieki zdrowotnej
Lp. umiejętności
1 Wdraża nowe metody dezynfekcji sprzętu i pomieszczeń szpitalnych
2 Korzysta z nowoczesnych metod pracy .
3 Stosuje nowoczesny sprzęt i środki czystości w swojej pracy
4 Postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej

Zadanie zawodowe: D-3:
Kontrolowanie efektów pracy własnej w zakresie utrzymywania czystości pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych opieki zdrowotnej
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje błędy i nieprawidłowości swojego działania.
2 Określa przyczyny i zna skutki błędów popełnianych w czasie pracy.
3 Skutecznie eliminuje nieprawidłowości działania


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dokładność
2 Empatia
3 Koncentracja uwagi
4 Opanowanie
5 Otwartość na zmiany
6 Poczucie estetyki
7 Podejmowanie trafnych decyzji
8 Podzielność uwagi
9 Rozumowanie logiczne
10 Samodzielność
11 Samokontrola
12 Spostrzegawczość
13 Szybki refleks
Cechy osobowości
1 Asertywność
2 Dokładność
3 Gotowość niesienia pomocy
4 Koncentracja uwagi
5 Obowiązkowość
6 Odpowiedzialność
7 Poczucie estetyki
8 Podzielność uwagi
9 Rzetelność
10 Samodzielność
11 Samokontrola
12 Sumienność
13 Uczciwość
14 Zdyscyplinowanie
15 Życzliwość
Sprawności sensomotoryczne
1 Dobra pamięć
2 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
3 Logiczne myślenie
4 Łatwość wypowiadania się
5 Spostrzegawczość
6 Sprawność rak
7 Szybki refleks
8 Zręczność manualna
9 Zręczność rak