Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Mechatronika
Obszar zawodowy: Monter mechatronik

Kod zawodu: 725301
Data modyfikacji: 2008-12-11 14:31:33

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Wykonywanie napraw, konserwacji i regulacji urządzeń i systemów mechatronicznych
A-2 Wykonywanie montażu instalacji elementów, urządzeń i podzespołów pneumatycznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych
A-3 Wykonywanie montażu instalacji elementów, urządzeń i podzespołów hydraulicznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych
A-4 Wykonywanie montażu elementów konstrukcyjnych w urządzeniach i systemach mechatronicznych
A-5 Wykonywanie montażu elementów, podzespołów i urządzeń elektronicznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych
A-6 Uruchamianie urządzeń i systemów mechatronicznych
A-7 Monitorowanie pracy urządzeń i systemów mechatronicznych
A-8 Wykonywanie napraw, konserwacji i regulacji urządzeń i systemów mechatronicznych
B Zadania organizacyjne
B-1 Ustalanie zakresu prac montażowych oraz czasu ich trwania
B-2 Ustalanie zakresu napraw i prac konserwatorskich oraz czasu ich trwania
B-3 Zabezpieczanie materiałów, elementów i podzespołów niezbędnych do wykonywania montażu, napraw i konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych
B-4 Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż. i ochrony środowiska
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpracowanie z przełożonymi oraz z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań zawodowych
C-2 Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie montażu, napraw i konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenianie jakości wykonywanych prac z zakresu montażu, napraw i konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych