Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Mechatronika
Obszar zawodowy: Monter mechatronik

Kod zawodu: 725301

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Wykonywanie napraw, konserwacji i regulacji urządzeń i systemów mechatronicznych
A-2 Wykonywanie montażu instalacji elementów, urządzeń i podzespołów pneumatycznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych
A-3 Wykonywanie montażu instalacji elementów, urządzeń i podzespołów hydraulicznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych
A-4 Wykonywanie montażu elementów konstrukcyjnych w urządzeniach i systemach mechatronicznych
A-5 Wykonywanie montażu elementów, podzespołów i urządzeń elektronicznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych
A-6 Uruchamianie urządzeń i systemów mechatronicznych
A-7 Monitorowanie pracy urządzeń i systemów mechatronicznych
A-8 Wykonywanie napraw, konserwacji i regulacji urządzeń i systemów mechatronicznych
B Zadania organizacyjne
B-1 Ustalanie zakresu prac montażowych oraz czasu ich trwania
B-2 Ustalanie zakresu napraw i prac konserwatorskich oraz czasu ich trwania
B-3 Zabezpieczanie materiałów, elementów i podzespołów niezbędnych do wykonywania montażu, napraw i konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych
B-4 Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż. i ochrony środowiska
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpracowanie z przełożonymi oraz z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań zawodowych
C-2 Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie montażu, napraw i konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenianie jakości wykonywanych prac z zakresu montażu, napraw i konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Wykonywanie napraw, konserwacji i regulacji urządzeń i systemów mechatronicznych
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje do montażu przewody elektryczne, rozdzielnice, aparaty i silniki elektryczne
2 Posługuje się narzędziami monterskim do montażu instalacji, elementów, podzespołów i urządzeń elektrycznych
3 Montuje instalacje elektryczne zasilające urządzenia i systemy mechatroniczne
4 Montuje silniki elektryczne w urządzeniach i systemach mechatronicznych
5 Montuje aparaty elektryczne w urządzeniach i systemach mechatronicznych
6 Podłącza urządzenia i systemy mechatroniczne do źródła energii elektrycznej

Zadanie zawodowe: A-2:
Wykonywanie montażu instalacji elementów, urządzeń i podzespołów pneumatycznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje do montażu siłowniki, silniki i zawory pneumatyczne
2 Posługuje się narzędziami monterskim do montażu instalacji, elementów, podzespołów pneumatycznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych
3 Montuje instalacje pneumatyczne zasilające urządzenia i systemy mechatroniczne
4 Montuje napędy pneumatyczne w urządzeniach i systemach mechatronicznych
5 Montuje zawory pneumatyczne i elektropneumatyczne w urządzeniach i systemach mechatronicznych
6 Montuje zespoły przygotowania powietrza

Zadanie zawodowe: A-3:
Wykonywanie montażu instalacji elementów, urządzeń i podzespołów hydraulicznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje do montażu siłowniki, silniki i zawory hydrauliczne
2 Posługuje się narzędziami monterskim do montażu instalacji, elementów, podzespołów hydraulicznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych
3 Montuje instalacje hydrauliczne zasilające urządzenia i systemy mechatroniczne
4 Montuje napędy hydrauliczne w urządzeniach i systemach mechatronicznych
5 Montuje zawory hydrauliczne i elektrohydrauliczne w urządzeniach i systemach mechatronicznych
6 Montuje pompy hydrauliczne

Zadanie zawodowe: A-4:
Wykonywanie montażu elementów konstrukcyjnych w urządzeniach i systemach mechatronicznych
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje do montażu elementy konstrukcyjne urządzeń i systemów mechatronicznych
2 Posługuje się narzędziami monterskim do montażu konstrukcji urządzeń i systemów mechatronicznych
3 Montuje elementy konstrukcyjne urządzeń i systemów mechatronicznych

Zadanie zawodowe: A-5:
Wykonywanie montażu elementów, podzespołów i urządzeń elektronicznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje do montażu elementy, podzespoły i urządzenia elektroniczne
2 Posługuje się narzędziami monterskim do montażu elementów, podzespołów i urządzeń elektronicznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych
3 Montuje czujniki elektroniczne w urządzeniach i systemach mechatronicznych
4 Montuje sterowniki programowalne, falowniki i regulatory w urządzeniach i systemach mechatronicznych
5 Montuje urządzenia zasilające elementy, podzespoły i urządzenia elektroniczne w urządzeniach i systemach mechatronicznych

Zadanie zawodowe: A-6:
Uruchamianie urządzeń i systemów mechatronicznych
Lp. umiejętności
1 Testuje podzespoły i urządzenia
2 Podłącza i reguluje zasilanie urządzeń i systemów mechatronicznych
3 Uruchamia urządzenie lub system mechatroniczny
4 Wyłącza urządzenie lub system mechatroniczny

Zadanie zawodowe: A-7:
Monitorowanie pracy urządzeń i systemów mechatronicznych
Lp. umiejętności
1 Monitoruje pracę urządzeń i systemów mechatronicznych na podstawi obserwacji pracy układu
2 Nadzoruje pracę urządzenia lub systemu mechatronicznego korzystając z programu do wizualizacji

Zadanie zawodowe: A-8:
Wykonywanie napraw, konserwacji i regulacji urządzeń i systemów mechatronicznych
Lp. umiejętności
1 Wykonuje pomiary parametrów działania urządzeń i systemów mechatronicznych
2 Wnioskuje o przyczynach niesprawności w urządzeniach i systemach mechatronicznych
3 Posługuje się przyrządami pomiarowymi do pomiaru wielkości elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych
4 Wymienia uszkodzone elementy urządzeń i systemów mechatronicznych
5 Naprawia wybrane elementy urządzeń i systemów mechatronicznych
6 Wykonuje przeglądy bieżące urządzeń i systemów mechatronicznych
7 Konserwuje urządzenia i systemy mechatroniczne zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową

Zadanie zawodowe: B-1:
Ustalanie zakresu prac montażowych oraz czasu ich trwania
Lp. umiejętności
1 Posługuje się dokumentacją techniczną urządzeń i systemów mechatronicznych
2 Opracowuje harmonogram prac montażowych
3 Dobiera narzędzia i materiały do montażu urządzeń i systemów mechatronicznych
4 Podpisuje umowy na wykonane przez siebie prace montażowe

Zadanie zawodowe: B-2:
Ustalanie zakresu napraw i prac konserwatorskich oraz czasu ich trwania
Lp. umiejętności
1 Posługuje się dokumentacją techniczno - ruchową i instrukcją serwisową urządzenia lub systemu mechatronicznego
2 Określa zakres napraw i regulacji urządzeń i systemów mechatronicznych
3 Opracowuje harmonogram prac naprawczych i konserwatorskich
4 Dobiera narzędzia i materiały do napraw i konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych
5 Przestrzega przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska
6 Podpisuje umowy na wykonywane przez siebie prace naprawcze i konserwatorskie

Zadanie zawodowe: B-3:
Zabezpieczanie materiałów, elementów i podzespołów niezbędnych do wykonywania montażu, napraw i konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych
Lp. umiejętności
1 Określa ilość niezbędnych materiałów, elementów i podzespołów w oparciu o harmonogram i dokumentację
2 Gromadzi materiały, elementy i podzespoły niezbędne do wykonania montażu, napraw i konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych
3 Składuje i magazynuje materiały, elementy i podzespoły niezbędne do wykonania montażu, napraw i konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych
4 Dobiera środki transportu do przemieszczania urządzeń mechatronicznych
5 Organizuje transport materiałów i urządzeń mechatronicznych

Zadanie zawodowe: B-4:
Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż. i ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Planuje pracę własną
2 Ustala zadania do wykonania i opracowuje ich harmonogram
3 Przygotowuje miejsce pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii
4 Kształtuje estetykę własnego miejsca pracy
5 Przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy
6 Przestrzega zasad ochrony środowiska naturalnego
7 Stosuje przepisy prawa pracy
8 Przestrzega przepisów ppoż.
9 Stosuje odzież ochronną i środki ochrony osobistej
10 Stosuje podstawowe akty prawne w zakresie praw i obowiązków pracownika
11 Egzekwuje podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
12 Rozpoznaje zagrożenia dla życia i zdrowia związane z wykonywaną pracą
13 Wskazuje sposoby usunięcia ewentualnych zagrożeń
14 Kontroluje przestrzeganie przepisów bezpiecznej pracy przy urządzeniach mechatronicznych
15 Sprawdza kompletność stosowanych środków ochrony środowiska pracy
16 Sprawdza aktualność niezbędnych badań i przeglądów poszczególnych urządzeń
17 Kontroluje aktualność podręcznego sprzętu oraz środków ochrony ppoż.
18 Sprawdza i ocenia prawidłowość rozmieszczenia środków ochrony ppoż.
19 Ocenia stan środków ochrony indywidualnej

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpracowanie z przełożonymi oraz z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań zawodowych
Lp. umiejętności
1 Współpracuje z osobami odpowiedzialnymi za produkcję przy ustalaniu zakresu montażu, napraw i konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych
2 Planuje prace zespołów w celu wykonania powierzonego zadania
3 Współpracuje z komórkami zaopatrzenia w zakresie zakupu i dostawy niezbędnych narzędzi, materiałów, elementów i podzespołów niezbędnych do wykonywania montażu, napraw i konserwacji urządzeń i systemó
4 Realizuje zlecone zadania i terminowo rozlicza się z nich
5 Wykonuje polecenia przełożonych
6 Współpracuje z partnerami zewnętrznymi

Zadanie zawodowe: C-2:
Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie montażu, napraw i konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych
Lp. umiejętności
1 Sporządza dokumenty związane z założeniem działalności gospodarczej
2 Sporządza dokumenty związane z zatrudnieniem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej
3 Określa zapotrzebowanie rynku na usługi w zakresie montażu, napraw i konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych
4 Analizuje akty prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
5 Prowadzi działania marketingowe
6 Zawiera umowy

Zadanie zawodowe: D-1:
Ocenianie jakości wykonywanych prac z zakresu montażu, napraw i konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych
Lp. umiejętności
1 Sprawdza zgodność wykonanych prac z dokumentacją techniczną
2 Sprawdza zgodność wykonanych prac z odpowiednimi przepisami
3 Ocenia prawidłowość rozmieszczenia elementów i podzespołów zgodnie ze schematem montażowym
4 Sprawdza poprawność działania urządzenia lub systemu mechatronicznego po dokonaniu naprawy
5 Kontroluje zapisy dotyczące konserwacji i przeglądów urządzeń i systemów mechatronicznych


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Koncentracja uwagi
2 Wyobraźnia przestrzenna
3 Rozumowanie logiczne
4 Uzdolnienia techniczne
5 Dobra pamięć
6 Wyobraźnia i myślenie twórcze
7 Podzielność uwagi
8 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
Cechy osobowości
1 Odpowiedzialność
2 Samokontrola
3 Wytrwałość, cierpliwość
4 Umiejętność pracy w warunkach monotonnych
5 Dokładność
6 Odporność emocjonalna
7 Inicjatywność
8 Rzetelność
9 Komunikatywność
10 Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi
11 Umiejętność podejmowania szybkich decyzji
12 Umiejętność współpracy i współdziałania
Sprawności sensomotoryczne
1 Dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa
2 Ostrość wzroku
3 Rozróżnianie barw
4 Ostrość słuchu
5 Spostrzegawczość
6 Szybki refleks
7 Zręczność rąk
8 Czucie dotykowe
9 Spostrzegawczość