Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Służba zdrowia
Obszar zawodowy: Pomoc dentystyczna

Kod zawodu: 513202

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Rozliczanie zużytych leków i materiałów dentystycznych
A-2 Przygotowanie i przechowywanie leków, materiałów, narzędzi i sprzętu dentystycznego
A-3 Udzielanie pomocy choremu w stanach zagrożenia życia
A-4 Opieka nad pacjentem w trakcie i po badaniach / zabiegach dentystycznych
A-5 Przygotowanie pacjenta do badań i zabiegów dentystycznych
A-6 Asystowanie do zabiegów dentystycznych
A-7 Prowadzenie edukacji zdrowotnej
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie i planowanie pracy własnej
B-2 Wykonywanie czynności administracyjnych
B-3 Organizowanie stanowiska pracy lekarza dentysty
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z członkami zespołu dentystycznego
C-2 Współpraca z kooperantami
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Doskonalenie umiejętności zawodowych
D-2 Realizacja standardów jakości
D-3 Zabezpieczenie warunków do świadczenia usług dentystycznych

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Rozliczanie zużytych leków i materiałów dentystycznych
Lp. umiejętności
1 Sporządza zamówienia leków i materiałów dentystycznych
2 Dokumentuje zużycie leków oraz materiałów dentystycznych
3 Dba o gospodarkę lekową i materiałową

Zadanie zawodowe: A-2:
Przygotowanie i przechowywanie leków, materiałów, narzędzi i sprzętu dentystycznego
Lp. umiejętności
1 Przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki
2 Konserwuje narzędzia i sprzęt dentystyczny
3 Kompletuje zestawy do zabiegów dentystycznych
4 Ewidencjuje leki i materiały dentystyczne
5 Dokonuje kontroli terminów ważności leków i materiałów dentystycznych

Zadanie zawodowe: A-3:
Udzielanie pomocy choremu w stanach zagrożenia życia
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje ryzyko zagrożenia życia
2 Zapewnia bezpieczne ułożenie pacjenta
3 Udrażnia i utrzymuje drożność dróg oddechowych pacjenta
4 Wykonuje sztuczną wentylację
5 Przygotowuje do transportu

Zadanie zawodowe: A-4:
Opieka nad pacjentem w trakcie i po badaniach / zabiegach dentystycznych
Lp. umiejętności
1 Zapewnia komfort w trakcie badania / zabiegu dentystycznego
2 Obserwuje stan pacjenta
3 Udziela wskazówek w zakresie postępowania po badaniu / zabiegu dentystycznym
4 Informuje o sposobie stosowania leków i środków dezynfekcyjnych

Zadanie zawodowe: A-5:
Przygotowanie pacjenta do badań i zabiegów dentystycznych
Lp. umiejętności
1 Komunikuje się z pacjentem
2 Analizuje zachowania pacjenta
3 Opisuje stan pacjenta
4 Przestrzega praw pacjenta
5 Układa pacjenta na fotelu

Zadanie zawodowe: A-6:
Asystowanie do zabiegów dentystycznych
Lp. umiejętności
1 Posługuje się terminologią z dziedziny dentystyki
2 Przygotowuje materiały do wypełnień czasowych i stałych
3 Stosuje właściwe ułożenie pacjenta
4 Posługuje się sprzętem i aparaturą dentystyczną
5 Instrumentuje do zabiegów dentystycznych
6 Podaje leki zlecone przez lekarza dentystę

Zadanie zawodowe: A-7:
Prowadzenie edukacji zdrowotnej
Lp. umiejętności
1 Uczy jednostkę zachowań zdrowotnych w zakresie schorzeń i wad narządu żucia
2 Podejmuje działania promocyjne w zakresie schorzeń i wad narządu żucia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
3 Motywuje działania promocyjne
4 Dokonuje oceny działań promocyjnych wśród dzieci i dorosłych

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie i planowanie pracy własnej
Lp. umiejętności
1 Stymuluje aktywność poznawczą u dzieci
2 Organizuje dzieciom zabawy
3 Dostarcza wybrane pozycje literackie
4 Mobilizuje podopiecznych do aktywnego spędzania czasu

Zadanie zawodowe: B-2:
Wykonywanie czynności administracyjnych
Lp. umiejętności
1 Prowadzi dokumentację i sprawozdawczość
2 Użytkuje komputer
3 Prowadzi ewidencję pacjentów
4 Oblicza wskaźniki ekonomiczne firmy

Zadanie zawodowe: B-3:
Organizowanie stanowiska pracy lekarza dentysty
Lp. umiejętności
1 Zapewnia techniczną sprawność urządzeń
2 Przygotowuje aparaturę i narzędzia
3 Przygotowuje zestaw narzędzi do sterylizacji
4 Dokonuje oceny w zakresie obsługi stanowiska pracy
5 Segreguje odpady i śmieci
6 Przygotowuje gabinet do pracy

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca z członkami zespołu dentystycznego
Lp. umiejętności
1 Zna zadania członków zespołu dentystycznego
2 Uczestniczy w zadaniach realizowanych w gabinecie
3 Wprowadza usprawnienia organizacyjne

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpraca z kooperantami
Lp. umiejętności
1 Zna specyfikę rynku usług dentystycznych
2 Nawiązuje kontakty z dostawcami leków, materiałów i sprzętu dentystycznego
3 Monitoruje nowości na rynku usług

Zadanie zawodowe: D-1:
Doskonalenie umiejętności zawodowych
Lp. umiejętności
1 Korzysta z różnych form szkolenia zawodowego
2 Postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej
3 Stosuje przepisy prawa dotyczące zadań zawodowych

Zadanie zawodowe: D-2:
Realizacja standardów jakości
Lp. umiejętności
1 Realizuje standardy jakość
2 Prowadzi dokumentacje dentystyczną
3 Współpracuje z instytucjami publikującymi materiały w zakresie stomatologii

Zadanie zawodowe: D-3:
Zabezpieczenie warunków do świadczenia usług dentystycznych
Lp. umiejętności
1 Stosuje standardy wyposażenia gabinetu dentystycznego
2 Stosuje przepisy w zakresie wymogów technicznych, sanitarnych pomieszczeń
3 Korzysta w określonym zakresie ze sprzętu i urządzeń dentystycznych


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć
2 Koncentracja uwagi
3 Łatwość wypowiadania się
4 Nawiązywanie kontaktu z ludźmi
5 Opanowanie
6 Organizacyjne
7 Otwartość na innowacje
8 Podzielność uwagi
9 Rozumowanie logiczne
10 Samodzielność
11 Samokontrola
12 Spostrzegawczość
13 Szybkość reagowania
14 Twórcze myślenie
15 Zdolności organizacyjne
16 Zdolności techniczne
Cechy osobowości
1 Dokładność
2 Odporność emocjonalna
3 Odporność na sytuacje trudne
4 Odpowiedzialność
5 Poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka
6 Rozumowanie logiczne
7 Rzetelność
8 Samodzielność
9 Samokontrola
10 Sumienność
11 Systematyczność
12 Uczciwość
13 Umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi
14 Umiejętność podejmowania decyzji
15 Umiejętność współdziałania
16 Umiejętność współpracy
17 Zdyscyplinowanie
18 Zrównoważenie emocjonalne
19 Życzliwość
Sprawności sensomotoryczne
1 Dobra pamięć
2 Koordynacja wzrokowo – ruchowa
3 Łatwość wypowiadania się
4 Rozumowanie logiczne
5 Spostrzegawczość
6 Szybki refleks
7 Szybkość reagowania
8 Zręczność manualna
9 Zręczność rąk