Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Tapicer

Kod zawodu: 743702

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Montaż konstrukcji różnych podłoży i warstw tapicerskich wykonywanych metodami rzemieślniczymi i przemysłowymi
A-2 Tapicerowanie: sprzętów sportowych, sprzętów w środkach transportowych, drzwi i ścianek działowych
A-3 Zakładanie szkieletów i urządzeń podtrzymujących draperie, zasłony, kotary, firanki oraz ich formowanie i upinanie
A-4 Dobieranie materiałów i obliczanie zapotrzebowania materiałowego na podstawie projektu przedstawionego w dokumentacji techniczno-technologicznej
A-5 Czytanie rysunków roboczych i sporządzanie odręcznych szkiców przedstawiających rozwiązania konstrukcyjne różnych wyrobów tapicerskich
A-6 Wykańczanie wyrobów tapicerskich pasmanterią, pikowaniem lub innymi ozdobami (np. dekoracyjnymi gwoździami tapicerskimi)
A-7 Wykonywanie napraw i renowacja wyrobów tapicerskich
A-8 Wykonywanie pomocniczych robót stolarskich przy użyciu narzędzi ręcznych i zmechanizowanych o napędzie elektrycznym lub pneumatycznym
A-9 Obsługiwanie i konserwowanie maszyn i urządzeń stosowanych w tapicerniach oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp i ppoż.
B Zadania organizacyjne
B-1 Dobieranie narzędzi, maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania prac oraz organizowanie składowania i dostarczania materiałów tapicerskich
B-2 Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami bhp i ochrony ppoż.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Zabezpieczanie materiałów i sprzętu do prac tapicerskich
C-2 Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług tapicerskich
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenianie jakości surowców włókienniczych, wyściółkowych oraz materiałów i półfabrykatów stosowanych w tapicerstwie
D-2 Kontrolowanie warunków odbioru mebli i sprzętów tapicerowanych, ich magazynowanie i transport

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Montaż konstrukcji różnych podłoży i warstw tapicerskich wykonywanych metodami rzemieślniczymi i przemysłowymi
Lp. umiejętności
1 Posługuje się dokumentacją konstrukcyjno-technologiczną
2 Dobiera właściwego rodzaju tapicerkę do konstrukcji nośnej określonego typu i stylu mebla lub innych mebli tapicerowanych
3 Dobiera różnego rodzaju podłoża do odpowiedniego szkieletu
4 Określa i stosuje zasady konstrukcji, funkcjonalności i estetyki wyrobów
5 Rozpoznaje, dobiera i stosuje materiały i półfabrykaty do określonego typu prac
6 Oblicza zapotrzebowanie materiałowe na podstawie dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej wyrobu korzystając z norm
7 Przygotowuje materiały i półfabrykaty różnych typów konstrukcji mebli
8 Wykonuje i montuje części tapicerowane różnych typów konstrukcji mebli
9 Racjonalnie dobiera i wykorzystuje materiały, narzędzia, maszyny, urządzenia i energię w czasie pracy
10 Rozpoznaje i eliminuje błędy produkcyjne
11 Wykonuje pracę zgodnie z zasadami procesu technologicznego i przepisami bhp

Zadanie zawodowe: A-2:
Tapicerowanie: sprzętów sportowych, sprzętów w środkach transportowych, drzwi i ścianek działowych
Lp. umiejętności
1 Czyta rysunki techniczne i szkice tapicerskie
2 Posługuje się dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną
3 Rozpoznaje, dobiera i stosuje materiały i półfabrykaty do określonego typu sprzętów
4 Przygotowuje materiały i półfabrykaty do wykonywania części tapicerowanych o różnym stopniu złożoności konstrukcyjno-materiałowej
5 Wykonuje części tapicerowane z różnych materiałów i o zróżnicowanej konstrukcji wyrobu
6 Dobiera i posługuje się narzędziami, urządzeniami i maszynami odpowiednimi do wykonywania prac zgodnie z instrukcją obsługi
7 Wykonuje, montuje i mocuje części tapicerowane sprzętu sportowego i wyposażenia środków transportu
8 Stosuje techniki łączenia materiałów w półfabrykatach, częściach i elementach tapicerowanych sprzętu sportowego i środków transportu
9 Rozpoznaje i eliminuje błędy produkcyjne
10 Pracuje zgodnie z przepisami bhp, ergonomii i ochrony środowiska
11 Wykorzystuje racjonalnie materiały, narzędzia, maszyny, urządzenia i energię w czasie pracy
12 Oblicza zapotrzebowanie materiałowe
13 Wykonuje prace dekoracyjno-tapicerskie zawiązane z wyposażeniem wnętrz
14 Stosuje zasady funkcjonalności i estetyki wyrobu
15 Stosuje metody i techniki wykańczania robót tapicerskich
16 Wykonuje prace dekoratorskie
17 Wykonuje prace stolarsko-ślusarskie

Zadanie zawodowe: A-3:
Zakładanie szkieletów i urządzeń podtrzymujących draperie, zasłony, kotary, firanki oraz ich formowanie i upinanie
Lp. umiejętności
1 Dobiera i stosuje narzędzia do określonych operacji technologicznych
2 Wykonuje prace stolarskie i ślusarskie związane z procesem montażu szkieletów i urządzeń podtrzymujących
3 Wykonuje prace dekoracyjno-tapicerskie związane z wyposażeniem wnętrz
4 Organizuje stanowisko pracy z uwzględnieniem przepisów bhp, ppoż. i zasad ergonomii
5 Racjonalnie wykorzystuje materiały, narzędzia i energię w czasie pracy
6 Mocuje różnego rodzaju szkielety lub urządzenia podtrzymujące drewniane lub metalowe
7 Stosuje zasady funkcjonalności i estetyki
8 Stosuje metody i techniki dekoracyjnego wykańczania i łączenia draperii, zasłon, kotar i firan

Zadanie zawodowe: A-4:
Dobieranie materiałów i obliczanie zapotrzebowania materiałowego na podstawie projektu przedstawionego w dokumentacji techniczno-technologicznej
Lp. umiejętności
1 Czyta projekty i dokumentację rysunkową i technologiczną
2 Rozróżnia style mebli tapicerowanych
3 Wykonuje pomiary, oblicza zapotrzebowanie materiałów podstawowych i pomocniczych
4 Rozpoznaje, charakteryzuje oraz klasyfikuje materiały i półfabrykaty ze względu na jakość i przeznaczenie
5 Określa i stosuje zasady techniki rozkroju materiałów
6 Stosuje normy zgodne z zasadami prawidłowej gospodarki materiałami

Zadanie zawodowe: A-5:
Czytanie rysunków roboczych i sporządzanie odręcznych szkiców przedstawiających rozwiązania konstrukcyjne różnych wyrobów tapicerskich
Lp. umiejętności
1 Stosuje ogólne zasady wykonywania rysunków technicznych
2 Stosuje zasady rzutowania, wymiarowania i wykonywania widoków, przekrojów i kładów
3 Czyta i wykonuje rysunki techniczne wyrobów, podzespołów i elementów
4 Czyta i stosuje uproszczenia rysunkowe
5 Sporządza szkice wyrobów, podzespołów i elementów
6 Stosuje oznaczenia graficzne dla materiałów używanych w tapicerstwie

Zadanie zawodowe: A-6:
Wykańczanie wyrobów tapicerskich pasmanterią, pikowaniem lub innymi ozdobami (np. dekoracyjnymi gwoździami tapicerskimi)
Lp. umiejętności
1 Stosuje materiały wykończeniowe wyrobów tapicerskich
2 Stosuje metody i techniki wykończeniowe wyrobów tapicerskich
3 Określa i stosuje zasady konstrukcji, funkcjonalności i estetyki wyrobów
4 Stosuje zasady kolorystyki przy wykańczaniu wyrobów
5 Dobiera właściwe narzędzia używane przy wykańczaniu wyrobów tapicerskich i stosuje je zgodnie z przeznaczeniem
6 Rozpoznaje i eliminuje błędy mogące powstać w trakcie wykańczania wyrobów tapicerskich
7 Pracuje zgodnie z zasadami bhp

Zadanie zawodowe: A-7:
Wykonywanie napraw i renowacja wyrobów tapicerskich
Lp. umiejętności
1 Dokonuje napraw, renowacji i rekonstrukcji wyrobów tapicerskich
2 Rozpoznaje, ocenia i ustala zakres napraw i renowacji wyrobu
3 Dobiera materiały i techniki wykonywania napraw i renowacji wyrobów
4 Dokonuje demontażu naprawionego lub renowowanego wyrobu a po wykonaniu pracy montuje go na nowo
5 Dobiera właściwe narzędzia i stosuje je zgonie z instrukcjami
6 Stosuje zasady funkcjonalności i estetyki wyrobów
7 Wykonuje pomiary, oblicza zapotrzebowanie materiałów podstawowych i pomocniczych
8 Pracuje zgodnie z zasadami bhp

Zadanie zawodowe: A-8:
Wykonywanie pomocniczych robót stolarskich przy użyciu narzędzi ręcznych i zmechanizowanych o napędzie elektrycznym lub pneumatycznym
Lp. umiejętności
1 Pracuje zgodnie z zasadami bhp
2 Przygotowuje do pracy maszyny i narzędzia używane w robotach stolarskich
3 Dobiera maszyny i urządzenia do określonych operacji technologicznych
4 Dobiera i kontroluje parametry obróbcze maszyn i urządzeń
5 Stosuje narzędzia, urządzenia i maszyny zgodnie z instrukcją obsługi i zasadami bhp
6 Stosuje środki ochrony osobistej i zabezpieczenia podczas pracy
7 Konserwuje i dba o stan techniczny narzędzi, maszyn i urządzeń
8 Potrafi reagować w razie awarii lub wypadku

Zadanie zawodowe: A-9:
Obsługiwanie i konserwowanie maszyn i urządzeń stosowanych w tapicerniach oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp i ppoż.
Lp. umiejętności
1 Obsługuje i konserwuje narzędzia, maszyny i urządzenia stosowane w tapicerstwie zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcjami obsługi
2 Rozróżnia i dobiera narzędzia do maszyn stosowanych w tapicerniach
3 Dobiera narzędzia i stosuje zasady ich przygotowania i mocowania w zespołach robotniczych
4 Dobiera maszyny i urządzenia do określonych operacji technologicznych
5 Określa stopień zużycia narzędzi roboczych
6 Kontroluje parametry pracy urządzeń, maszyn i narzędzi zmechanizowanych
7 Zna i stosuje zasady bezpiecznej obsługi i konserwacji maszyn, urządzeń i narzędzi zawarte w instrukcjach obsługi
8 Jest przeszkolony z zakresu bhp przy obsłudze maszyn, urządzeń i narzędzi
9 Zna i potrafi stosować procedury w sytuacji awarii lub wypadku
10 Organizuje stanowisko pracy z uwzględnieniem przepisów bhp, ppoż., zasad ergonomii i ochrony środowiska
11 Potrafi udzielać pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym
12 Stosuje właściwy ubiór, sprzęt ochronny i środki ochrony indywidualnej przewidziane dla poszczególnych stanowisk pracy i wykonywanych robót
13 Zabezpiecza miejsce wypadku

Zadanie zawodowe: B-1:
Dobieranie narzędzi, maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania prac oraz organizowanie składowania i dostarczania materiałów tapicerskich
Lp. umiejętności
1 Dobiera narzędzia, maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania prac tapicerskich
2 Organizuje stanowisko składowania i magazynowania materiałów tapicerskich
3 Określa zapas materiałów w oparciu o normy zużycia i dokumentację
4 Przestrzega zasad bhp, ppoż. przy składowaniu materiałów tapicerskich
5 Wykorzystuje środki transportu wewnętrznego

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami bhp i ochrony ppoż.
Lp. umiejętności
1 Organizuje stanowisko pracy zgodnie z zasadami ergonomii
2 Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
3 Stosuje przepisy bhp na wszystkich stanowiskach pracy
4 Stosuje środki ochrony indywidualnej
5 Udziela pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
6 Stosuje podręczny sprzęt oraz środki gaśnicze zgodnie z przepisami ppoż.
7 Usuwa zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników

Zadanie zawodowe: C-1:
Zabezpieczanie materiałów i sprzętu do prac tapicerskich
Lp. umiejętności
1 Oblicza zapotrzebowanie materiałowe na podstawie dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej wyrobu
2 Określa zasady składowania i warunki magazynowania materiałów i półfabrykatów tapicerskich
3 Dobiera narzędzia do określonych operacji technologicznych
4 Stosuje normy materiałowe

Zadanie zawodowe: C-2:
Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług tapicerskich
Lp. umiejętności
1 Interpretuje mechanizmy gospodarki rynkowej
2 Rozróżnia podstawowe kategorie ekonomiczne i podmioty gospodarki rynkowej
3 Stosuje procedury związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej
4 Stosuje przepisy kodeksu pracy
5 Wykonuje kosztorysy pracy
6 Szkolenie pracowników z zakresu BHP na stanowisku pracy
7 Ustalanie czasu pracy i kosztorysowania robót
8 Czyta dokumenty regulujące zatrudnienie
9 Sporządza dokumenty związane z zatrudnieniem
10 Prowadzi negocjacje oraz pozyskuje nowych klientów
11 Opracowuje koncepcję zarządzania własną firmą

Zadanie zawodowe: D-1:
Ocenianie jakości surowców włókienniczych, wyściółkowych oraz materiałów i półfabrykatów stosowanych w tapicerstwie
Lp. umiejętności
1 Rozróżnia materiały stosowane w tapicerstwie
2 Analizuje normy materiałowe
3 Dokonuje oceny organoleptycznej materiałów tapicerskich
4 Rozpoznaje wady materiałów tapicerskich
5 Dokonuje kontroli jakości materiałów

Zadanie zawodowe: D-2:
Kontrolowanie warunków odbioru mebli i sprzętów tapicerowanych, ich magazynowanie i transport
Lp. umiejętności
1 Stosuje różne metody oceny jakości mebli i innych wyrobów tapicerowanych
2 Dokonuje ilościowego i jakościowego odbioru wyrobów tapicerowanych
3 Klasyfikuje wyroby pod względem jakości
4 Stosuje zasady pakowania, magazynowania i transportu wyrobów tapicerowanych
5 Ocenianie stanu technicznego maszyn, urządzeń i narzędzi
6 Samokontrola i kontrolowanie pracy podległych pracowników


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć
2 Koncentracja uwagi
3 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
4 Poczucie estetyki i smaku
5 Podzielność uwagi
6 Rozumienie logiczne
7 Twórcze zdolności artystyczne
8 Uzdolnienia organizacyjne
9 Uzdolnienia rachunkowe
10 Wyobraźnia
11 Wyobraźnia i myślenie twórcze
12 Wyobraźnia przestrzenna
Cechy osobowości
1 Cierpliwość
2 Dokładność
3 Dyspozycyjność
4 Gotowość do pracy w trudnych warunkach
5 Gotowość do wprowadzenia zmian
6 Inicjatywność
7 Łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą
8 Odporność emocjonalna
9 Odpowiedzialność
10 Odwaga
11 Operatywność i skuteczność postępowania
12 Praworządność
13 Rzetelność
14 Samodzielność
15 Samokontrola
16 Szacunek dla godności człowieka
17 Uczciwość
18 Umiejętności kierownicze
19 Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi
20 Umiejętność podporządkowania się
21 Umiejętność postępowania z ludźmi
22 Umiejętność pracy w szybkim tempie
23 Umiejętność współdziałania
24 Wytrwałość, cierpliwość
25 Wytrzymałość na długotrwały wysiłek
26 Zaangażowanie
27 Zdolność przekonywania
28 Zrównoważenie
Sprawności sensomotoryczne
1 Brak lęku przed wysokością
2 Czucie dotykowe
3 Czujność
4 Koordynacja wzrokowo ruchowa
5 Ostrość słuchu
6 Ostrość wzroku
7 Powonienie
8 Rozróżnianie barw
9 Spostrzegawczość
10 Szybki refleks
11 Widzenie stereoskopowe
12 Zmysł równowagi
13 Zręczność