Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Gospodarka magazynowa
Obszar zawodowy: Inwentaryzator

Kod zawodu: 413102
Data modyfikacji: 2010-04-16 12:51:15

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Ewidencjonowanie stanu majątku przedsiębiorstwa
A-2 Dokonywanie weryfikacji ciągłej lub okresowej stanu majątkowego (aktywa i pasywa) instytucji/ przedsiębiorstwa
A-3 Ustalanie i rozliczanie ilościowe i wartościowe powstałych różnic inwentaryzacyjnych oraz określanie przyczyn ich powstawania na podstawie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego
A-4 Ustalanie osób majątkowo odpowiedzialnych za powierzone im mienie
A-5 Występowanie z wnioskami o uznanie niedoborów za zawinione lub niezawinione oraz ustalanie kwoty roszczeń wobec osób winnych
A-6 Sporządzanie protokołów inwentaryzacyjnych
A-7 Uczestniczenie w komisjach oceniających stopień zużycia materiałów objętych spisem
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie pracy własnej i zespołu ds. inwentaryzacji zgodnie z zasadami ergonomii oraz obowiązującymi przepisami bhp i ppoż.
B-2 Organizowanie i prowadzenie szkoleń zespołów spisowych
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z osobami fizycznymi (współpracownikami i pracownikami instytucji zewnętrznych) oraz instytucjami (rządowymi i pozarządowymi) zaangażowanymi w proces inwentaryzacji
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Nadzorowanie pracy zespołów spisowych
D-2 Monitorowanie realizacji zadań inwentaryzacyjnych zgodnie z wewnętrznym regulaminem/ instrukcją obowiązującą w instytucji/ przedsiębiorstwie