Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Gospodarka magazynowa
Obszar zawodowy: Inwentaryzator

Kod zawodu: 413102

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Ewidencjonowanie stanu majątku przedsiębiorstwa
A-2 Dokonywanie weryfikacji ciągłej lub okresowej stanu majątkowego (aktywa i pasywa) instytucji/ przedsiębiorstwa
A-3 Ustalanie i rozliczanie ilościowe i wartościowe powstałych różnic inwentaryzacyjnych oraz określanie przyczyn ich powstawania na podstawie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego
A-4 Ustalanie osób majątkowo odpowiedzialnych za powierzone im mienie
A-5 Występowanie z wnioskami o uznanie niedoborów za zawinione lub niezawinione oraz ustalanie kwoty roszczeń wobec osób winnych
A-6 Sporządzanie protokołów inwentaryzacyjnych
A-7 Uczestniczenie w komisjach oceniających stopień zużycia materiałów objętych spisem
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie pracy własnej i zespołu ds. inwentaryzacji zgodnie z zasadami ergonomii oraz obowiązującymi przepisami bhp i ppoż.
B-2 Organizowanie i prowadzenie szkoleń zespołów spisowych
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z osobami fizycznymi (współpracownikami i pracownikami instytucji zewnętrznych) oraz instytucjami (rządowymi i pozarządowymi) zaangażowanymi w proces inwentaryzacji
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Nadzorowanie pracy zespołów spisowych
D-2 Monitorowanie realizacji zadań inwentaryzacyjnych zgodnie z wewnętrznym regulaminem/ instrukcją obowiązującą w instytucji/ przedsiębiorstwie

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Ewidencjonowanie stanu majątku przedsiębiorstwa
Lp. umiejętności
1 Wypełnia listy spisowe
2 Wyszukuje i stosuje przepisy prawne dotyczące inwentaryzacji w danej instytucji/ przedsiębiorstwie
3 Dokonuje poprawnego spisu majątku przedsiębiorstwa

Zadanie zawodowe: A-2:
Dokonywanie weryfikacji ciągłej lub okresowej stanu majątkowego (aktywa i pasywa) instytucji/ przedsiębiorstwa
Lp. umiejętności
1 Sporządza spisy z natury środków pieniężnych oraz innych rzeczowych składników majątkowych
2 Potwierdza stan składników majątkowych metodą uzgadniania sald
3 Ustala rzeczywistą ilość spisanych składników majątkowych poprzez przeliczanie, mierzenie, ważenie
4 Czyta księgi rachunkowe w celu stosowania poprawnych nazw składników majątku
5 Formułuje wnioski na podstawie weryfikacji ksiąg rachunkowych
6 Prowadzi księgi inwentarzowe

Zadanie zawodowe: A-3:
Ustalanie i rozliczanie ilościowe i wartościowe powstałych różnic inwentaryzacyjnych oraz określanie przyczyn ich powstawania na podstawie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego
Lp. umiejętności
1 Wylicza ilościowe różnice inwentaryzacyjne
2 Wylicza wartościowe różnice inwentaryzacyjne
3 Ustala przyczyny powstania różnic inwentaryzacyjnych
4 Opracowuje propozycje kompensat różnic inwentaryzacyjnych
5 Porównuje rezultaty weryfikacji składników majątkowych nie objętych spisem z natury z dokumentami księgowymi
6 Sporządza noty obciążeniowe z tytułu niedoborów
7 Prowadzi rozmowy wyjaśniające

Zadanie zawodowe: A-4:
Ustalanie osób majątkowo odpowiedzialnych za powierzone im mienie
Lp. umiejętności
1 Czyta ze zrozumieniem schematy organizacyjne instytucji/ przedsiębiorstw
2 Czyta ze zrozumieniem dokumentację dotyczącą odpowiedzialności majątkowej (statut, umowy cywilno- prawne)
3 Ustala odpowiedzialność materialną osób

Zadanie zawodowe: A-5:
Występowanie z wnioskami o uznanie niedoborów za zawinione lub niezawinione oraz ustalanie kwoty roszczeń wobec osób winnych
Lp. umiejętności
1 Określa niedobory jako zawinione lub niezawinione
2 Formułuje wnioski o uznanie niedoborów za zawinione lub niezawinione w sposób zrozumiały i czytelny dla wszystkich zainteresowanych stron
3 Ustala kwoty roszczeń

Zadanie zawodowe: A-6:
Sporządzanie protokołów inwentaryzacyjnych
Lp. umiejętności
1 Wykonuje zestawienia danych liczbowych
2 Obsługuje komputer i urządzenia peryferyjne
3 Korzysta z komputerowych programów inwentaryzacyjnych

Zadanie zawodowe: A-7:
Uczestniczenie w komisjach oceniających stopień zużycia materiałów objętych spisem
Lp. umiejętności
1 Ocenia stopień zużycia materiałów objętych spisem
2 Ocenia przydatność ruchomości
3 Ocenia wymogi techniczne ruchomości dotyczące bezpieczeństwa jej użytkowania

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie pracy własnej i zespołu ds. inwentaryzacji zgodnie z zasadami ergonomii oraz obowiązującymi przepisami bhp i ppoż.
Lp. umiejętności
1 Opracowuje wewnętrzny regulamin/ instrukcję inwentaryzacji w porozumieniu z dyrekcją instytucji/ przedsiębiorstwa
2 Sporządza roczny plan inwentaryzacji z uwzględnieniem wewnętrznego regulaminu obowiązującego w instytucji/ przedsiębiorstwie oraz przepisów prawa
3 Przygotowuje materiały pomocnicze dla zespołów spisowych (np.: tabulogramy, przyrządy spisowe)
4 Gromadzi, segreguje i archiwizuje dokumentację inwentaryzacyjną z wykorzystaniem nośników informacji elektronicznej
5 Gromadzi, segreguje i archiwizuje drukowaną dokumentację inwentaryzacyjną z wykorzystaniem dostępnych materiałów biurowych
6 Komunikuje się i przekazuje w zrozumiały sposób informacje pozostałym członkom zespołu i pracownikom instytucji/ komórek współpracujących
7 Obsługuje komputer i oprogramowanie ułatwiające proces organizacji pracy

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie i prowadzenie szkoleń zespołów spisowych
Lp. umiejętności
1 Identyfikuje potrzeby szkoleniowe członków zespołów spisowych
2 Dobiera grupy szkoleniowe
3 Formułuje tematykę, zakres oraz program szkolenia
4 Informuje o tematyce i terminach szkoleń
5 Dobiera kadrę prowadzącą szkolenie
6 Opracowuje merytorycznie materiały dydaktyczne
7 Przygotowuje materiały szkoleniowe dla uczestników (wydruk, prezentacja w Power Point ,etc)
8 Prezentuje i przekazuje opracowane zagadnienia w sposób jasny i zrozumiały dla uczestników
9 Stosuje aktywizujące metody pracy z uczestnikami szkoleń
10 Organizuje techniczną obsługę szkolenia (sala, sprzęt techno-dydaktyczny, sekretariat, catering)
11 Obsługuje komputer, urządzenia peryferyjne oraz urządzenia audiowizualne (magnetowid, rzutnik pisma, telewizor itp.)

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca z osobami fizycznymi (współpracownikami i pracownikami instytucji zewnętrznych) oraz instytucjami (rządowymi i pozarządowymi) zaangażowanymi w proces inwentaryzacji
Lp. umiejętności
1 Powołuje zespoły spisowe
2 Nawiązuje i podtrzymuje kontakty z pozostałymi pracownikami zespołu ds. inwentaryzacji, pracownikami innych działów instytucji/ przedsiębiorstwa oraz instytucji zewnętrznych uczestniczących w procesie
3 Obsługuje komputer i oprogramowanie pomocne w zadaniach współpracy (np.: poczta elektroniczna)
4 Prowadzi korespondencję

Zadanie zawodowe: D-1:
Nadzorowanie pracy zespołów spisowych
Lp. umiejętności
1 Kontroluje właściwe przygotowanie i wykonanie arkuszy spisowych
2 Kontroluje poprawność wykonania spisu
3 Nadzoruje terminowość wykonania spisu i jego archiwizacji
4 Formułuje uwagi do pracy (wskazuje błędy i zalety)
5 Podejmuje decyzje

Zadanie zawodowe: D-2:
Monitorowanie realizacji zadań inwentaryzacyjnych zgodnie z wewnętrznym regulaminem/ instrukcją obowiązującą w instytucji/ przedsiębiorstwie
Lp. umiejętności
1 Porównuje realizowane zadania inwentaryzacyjne z wewnętrznym planem obowiązującym w instytucji/ przedsiębiorstwie oraz przepisami prawa
2 Identyfikuje powstałe odstępstwa od planów oraz reaguje na nie
3 Analizuje i interpretuje informacje oraz wyciąga wnioski
4 Formułuje wnioski w sposób zrozumiały


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć
2 Formułowanie informacji pisemnych w sposób zrozumiały i precyzyjny
3 Jasne formułowanie myśli
4 Logiczne rozumowanie
5 Łatwość nawiązywania i utrzymywania kontaktów
6 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
7 Myślenie dedukcyjne
8 Odporność emocjonalna
9 Podzielność uwagi
10 Poprawne wnioskowanie
11 Rozumowanie przyczynowo – skutkowe
12 Szybkie pisanie na komputerze
13 Szybkość w obliczeniach matematycznych
14 Wyobraźnia i myślenie twórcze
Cechy osobowości
1 Asertywność
2 Dociekliwość
3 Dokładność
4 Dyskrecja
5 Komunikatywność
6 Kreatywność
7 Niezależność
8 Obiektywizm
9 Odporność emocjonalna
10 Odporność na długotrwały wysiłek intelektualny
11 Odpowiedzialność
12 Otwartość
13 Punktualność
14 Rzetelność
15 Samodzielność
16 Samokontrola
17 Stanowczość
18 Staranność
19 Systematyczność
20 Uczciwość
21 Umiejętność pracy w grupie/ zespole
22 Umiejętność pracy w szybkim tempie
23 Umiejętność słuchania drugiej osoby
24 Umiejętność szybkiego podejmowania trafnych decyzji
25 Wnikliwość
26 Zmysł estetyczny
Sprawności sensomotoryczne
1 Dobry wzrok
2 Ostrość słuchu
3 Rozróżnianie barw
4 Spostrzegawczość
5 Sprawność manualna
6 Sprawność kończyn górnych i dolnych
7 Sprawność wymowy
8 Szybkie czytanie ze zrozumieniem