Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Gospodarka magazynowa
Obszar zawodowy: Magazynier

Kod zawodu: 413103

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Przyjmowanie towarów do magazynu (odbiór jakościowy i ilościowy)
A-2 Przechowywanie składowanego towaru
A-3 Posługiwanie się przyjętym w magazynie systemem identyfikacji towarów
A-4 Kompletowanie towarów do wydania ( wysyłki ) z magazynu
A-5 Gospodarowanie opakowaniami
A-6 Konserwowanie urządzeń i przyrządów magazynowych
A-7 Przyjmowanie i załatwianie reklamacji
A-8 Obsługiwanie magazynowych systemów informacyjnych
A-9 Posługiwanie się dokumentacją magazynową, instrukcjami składowania i transportu oraz normami PN, PN-EN,ISO
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie pracy własnej i grupy podległych pracowników
B-2 Planowanie oraz sterowanie zapasami
B-3 Prowadzenie działań marketingowych związanych z gospodarką magazynową
B-4 Wprowadzanie innowacji w procesie magazynowania
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z podwładnymi i przełożonymi
C-2 Współpraca z dostawcami i klientami
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrolowanie pracy podległych pracowników
D-2 Bieżące monitorowanie zapasów magazynowych z uwzględnieniem asortymentu oraz terminów przechowywania materiałów

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Przyjmowanie towarów do magazynu (odbiór jakościowy i ilościowy)
Lp. umiejętności
1 Organizuje strefę przyjęcia towaru
2 Kompletuje sprzęt wyładunkowy i transportowy do przyjęcia towaru do magazynu
3 Identyfikuje dostawy towaru zgodnie z dokumentacją / dowodem dostawy – odbiór jakościowy
4 Przyjmuje dostawy towaru przy użyciu odpowiednich narzędzi pomiarowych – odbiór ilościowy
5 Prowadzi postępowanie reklamacyjne w przypadkach zastrzeżeń jakościowych lub ilościowych dostawy
6 Dokumentuje przyjęcia towarów do magazynów (dokumenty przychodu)

Zadanie zawodowe: A-2:
Przechowywanie składowanego towaru
Lp. umiejętności
1 Transportuje towar na miejsce składowania
2 Kompletuje opakowania i wewnętrzne środki transportu na podstawie dokumentacji wysyłkowej z wykorzystaniem zasad komisjonowania i konfekcjonowania towarów
3 Nadzoruje warunki składowania towaru w kontekście utrzymania terminów ważności, zabezpieczenia przed kradzieżą, pożarem, szkodnikami, itp.
4 Dokumentuje przechowywanie towaru w magazynie
5 Podejmuje decyzje i przekazuje informację przełożonym w przypadku wystąpienia zagrożeń w magazynie
6 Zapobiega błędom i marnotrawstwu w procesie składowania i przemieszczania towaru

Zadanie zawodowe: A-3:
Posługiwanie się przyjętym w magazynie systemem identyfikacji towarów
Lp. umiejętności
1 Znakuje przyjęty towar zgodnie z systemem znakowania obowiązującym w magazynie
2 Rozmieszcza przyjęty towar na miejscu składowania na podstawie oznakowania
3 Wprowadza do dokumentacji oznakowanie towaru świadczące o jego lokalizacji w magazynie
4 Kompletuje towar do wysyłki na podstawie oznakowania

Zadanie zawodowe: A-4:
Kompletowanie towarów do wydania ( wysyłki ) z magazynu
Lp. umiejętności
1 Organizuje strefę kompletowania zamówienia w magazynie.
2 Kompletuje sprzęt załadunkowy i transportowy do prac załadunkowych towaru.
3 Dobiera rodzaj opakowania w kontekście ilości towaru, środków transportu oraz asortymentu, stanu skupienia, struktury towaru.
4 Znakuje opakowania przygotowane do wysyłki.
5 Przygotowuje dokumentację do wysyłki towaru.
6 Weryfikuje stany magazynowe towarów w dokumentacji.

Zadanie zawodowe: A-5:
Gospodarowanie opakowaniami
Lp. umiejętności
1 Kompletuje opakowania w zależności od rodzaju magazynowanego towaru do przechowywania w magazynie
2 Kompletuje opakowania do wysyłki towaru
3 Weryfikuje opakowania do powtórnego użytkowania, recyklingu lub utylizacji
4 Zagospodarowuje odpady opakowaniowe zgodnie z wewnętrzną instrukcją
5 Dokumentuje podjęte działania w zakresie gospodarowania opakowaniami
6 Dokonuje konserwacji i drobnych napraw opakowań
7 Przechowuje opakowania w sposób zapewniający ich przydatność

Zadanie zawodowe: A-6:
Konserwowanie urządzeń i przyrządów magazynowych
Lp. umiejętności
1 Wykorzystuje informacje zawarte w Dokumentacji Techniczno Ruchowej urządzeń będących w eksploatacji
2 Przestrzega zaleceń norm i świadectw legalizacyjnych przyrządów kontrolno-pomiarowych będących na stanie magazynu
3 Dobiera narzędzia i wykonuje konserwację urządzeń
4 Przestrzega prawidłowej eksploatacji urządzeń i przyrządów
5 Przestrzega Przepisów bhp i ppoż.

Zadanie zawodowe: A-7:
Przyjmowanie i załatwianie reklamacji
Lp. umiejętności
1 Przyjmuje reklamacje dotyczące jakości i ilości wydanego towaru wykorzystując różne systemy informacyjne
2 Uzgadnia decyzję lub samodzielnie decyduje o sposobie załatwienia reklamacji
3 W przypadku pozytywnej decyzji załatwienia reklamacji podejmuje działania zgodnie z jej treścią

Zadanie zawodowe: A-8:
Obsługiwanie magazynowych systemów informacyjnych
Lp. umiejętności
1 Stosuje systemy informacyjne i komunikacyjne w pracy magazyniera.
2 Wykorzystuje uwarunkowania prawne z zakresu zarządzania informacją, ochroną danych osobowych i tajemnicą zawodową
3 Selekcjonuje, porządkuje, rejestruje i archiwizuje i przekazuje informacje dotyczące gospodarki magazynowej

Zadanie zawodowe: A-9:
Posługiwanie się dokumentacją magazynową, instrukcjami składowania i transportu oraz normami PN, PN-EN,ISO
Lp. umiejętności
1 Posługuje się dokumentacją magazynową: kartotekami stanu, dokumentami rozchodu, przesunięcia międzymagazynowego, listami przewozowymi, harmonogramami dostaw i wysyłki towaru, dokumentacją zdawczo-odbi
2 Posługuje się instrukcjami określającymi warunki składowania i wymagania magazynowania
3 Interpretuje informacje zawarte w listach przewozowych przy przyjmowaniu towaru do magazynu
4 Wprowadza potrzebne informacje do listu przewozowego w przypadku wysyłaniu towaru z magazynu
5 Posługuje się normami PN, PN-EN, ISO dotyczącymi sposobu składowania i przechowywania z uwzględnieniem asortymentu, struktury, stanu skupienia, rodzaju opakowań
6 Posługuje się dokumentacją w wersji elektronicznej

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie pracy własnej i grupy podległych pracowników
Lp. umiejętności
1 Sporządza plany i harmonogramy dostaw i wysyłek towarów
2 Sporządza plany zagospodarowania powierzchni magazynowej
3 Sporządza harmonogramy przeglądów okresowych stanów magazynowych
4 Sporządza harmonogramy uzupełnienia zapasów
5 Ustala jednostkowy koszt usługi magazynowej
6 Planuje budżet magazynu i sporządza rachunek kosztów rzeczywistych

Zadanie zawodowe: B-2:
Planowanie oraz sterowanie zapasami
Lp. umiejętności
1 Sporządza harmonogramy dostaw towarów
2 Ustala zapas bezpieczeństwa, cykliczny i uzupełniający
3 Wykorzystuje narzędzia informatyczne do planowania zapasów oraz sterowania nimi

Zadanie zawodowe: B-3:
Prowadzenie działań marketingowych związanych z gospodarką magazynową
Lp. umiejętności
1 Analizuje potrzeby dostawców i klientów w zakresie asortymentu, okresu przechowywania, partii wysyłkowej towaru, itp.
2 Analizuje potrzeby dostawców i klientów w zakresie rodzaju i wielkości opakowań
3 Prezentuje i reklamuje przechowywany w magazynie towar
4 Informuje klientów o prowadzonych ulgach i rabatach
5 Udziela wskazówek i porad w zakresie wykorzystania towaru znajdującego się w magazynie

Zadanie zawodowe: B-4:
Wprowadzanie innowacji w procesie magazynowania
Lp. umiejętności
1 Identyfikuje źródła informacji dotyczących postępu technicznego w zakresie: transportu wewnątrz-magazynowego, urządzeń magazynowych, systemu przepływów, składowania , załadunku i wyładunku towarów, g
2 Dokonuje analizy istniejącego stanu i rozpoznaje słabe punkty w procesie magazynowania w odniesieniu do zidentyfikowanego poziomu postępu technicznego
3 Adoptuje pozyskane rozwiązania innowacyjne do istniejących rozwiązań w magazynie
4 Wdraża twórcze rozwiązania problemów technologicznych po uzyskaniu akceptacji przełożonego
5 Monitoruje i weryfikuje zastosowane rozwiązania, optymalizując proces magazynowania

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca z podwładnymi i przełożonymi
Lp. umiejętności
1 Przydziela zadania podwładnym i nadzoruje ich wykonanie
2 Motywuje współpracowników do efektywnej i bezpiecznej pracy stosując zasady pracy w zespole
3 Wprowadza w porozumieniu z przełożonymi rozwiązania organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpiecznej pracy
4 Identyfikuje i analizuje informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, pracodawcy
5 Współpracuje z przełożonymi i podwładnymi zachowując zasady dobrej komunikacji interpersonalnej
6 Informuje zwierzchników o stanie zapasów magazynowych
7 Rozróżnia dokumenty związane z zatrudnieniem

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpraca z dostawcami i klientami
Lp. umiejętności
1 Komunikuje się klientami i dostawcami w formie słowa pisanego i mówionego stosując polsko- i obcojęzyczną terminologię zawodową
2 Interpretuje dokumentację dostawczą i wysyłkową
3 Prowadzi negocjacje handlowe z klientami i dostawcami
4 Ustala z klientem warunki dostawy i wysyłki towaru
5 Prowadzi rozliczenia finansowe z klientami i dostawcami
6 Stosuje techniki informatyczne w procesie komunikacji

Zadanie zawodowe: D-1:
Kontrolowanie pracy podległych pracowników
Lp. umiejętności
1 Analizuje okresowo ilość i zakres reklamacji dotyczącej pracy podległych pracowników
2 Prowadzi wywiad bezpośredni i badania ankietowe na temat zadowolenia klientów z obsługi magazynowej
3 Analizuje wartość utraconych zapasów magazynowych w wyniku niewłaściwej obsługi magazynowej
4 Analizuje liczbę wypadków i urazów z winy pracownik

Zadanie zawodowe: D-2:
Bieżące monitorowanie zapasów magazynowych z uwzględnieniem asortymentu oraz terminów przechowywania materiałów
Lp. umiejętności
1 Monitoruje stan zapasów materiałowych dla utrzymania zapasów bezpieczeństwa
2 Informuje przełożonego o zagrożeniu bezpiecznego poziomu zapasów
3 Czuwa nad zachowaniem terminów przydatności do spożycia / użytkowania towarów składowanych w magazynie
4 Informuje przełożonego o zagrożeniu terminów przydatności do spożycia / użytkowania i wnioskuje o wprowadzenie zachęt dla klientów
5 Sporządza dokumenty – wyjaśniające różnice stanów magazynowych
6 Obsługuje zautomatyzowany system monitorowania zapasów


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć
2 Koncentracja uwagi
3 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
4 Poczucie estetyki
5 Podzielność uwagi.
6 Rozumowanie logiczne
7 Spostrzegawczość
8 Uzdolnienia artystyczne
9 Uzdolnienia manualne
10 Uzdolnienia organizacyjne
11 Uzdolnienia rachunkowe
12 Wyobraźnia i myślenie twórcze
Cechy osobowości
1 Asertywność
2 Cierpliwość
3 Dokładność
4 Dyspozycyjność
5 Inicjatywność
6 Kierowanie zespołem
7 Komunikatywność
8 Kreatywność
9 Odporność emocjonalna
10 Odpowiedzialność
11 Operatywność i skuteczność podejmowania decyzji
12 Podejmowanie trafnych decyzji
13 Pomysłowość
14 Rzetelność
15 Samodzielność
16 Samokontrola.
17 Systematyczność
18 Umiejętne podejmowanie trafnych decyzji
19 Umiejętności kierownicze
20 Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi
21 Umiejętność współdziałania
22 Zaangażowanie
23 Zdolność przekonywania
24 Zrównoważenie
Sprawności sensomotoryczne
1 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
2 Ostrość słuchu
3 Ostrość wzroku
4 Rozróżnianie barw
5 Spostrzegawczość
6 Sprawność ruchowa kończyn górnych
7 Szybki refleks