Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Opieka zdrowotna
Obszar zawodowy: Specjalista dietetyk

Kod zawodu: 222203

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Opracowywanie receptur diet dla dzieci i dorosłych, zarówno osób zdrowych jak i chorych
A-2 Opracowywanie jadłospisów, zarówno dietetycznych jak i specjalizowanych
A-3 Opracowywanie diet indywidualnych dla dzieci i dorosłych, zarówno zdrowych jak i chorych
A-4 Sporządzanie kalkulacji cenowej opracowanych jadłospisów i diet
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie procesu produkcyjnego potraw dietetycznych
B-2 Prowadzenie dokumentacji żywieniowej w zakładzie gastronomicznym
B-3 Prowadzenie dokumentacji żywieniowej w placówkach służby zdrowia
B-4 Organizacja własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie procesem prawidłowego przyrządzania potraw dietetycznych przez zespół pracowników
C-2 Współpraca z innymi działami przedsiębiorstwa w zakresie zapewnienia warunków niezbędnych dla prawidłowego prowadzenia procesu produkcji żywności dietetycznej
C-3 Współpraca z pozostałymi działami przedsiębiorstwa w zakresie zapewnienia właściwego wykonania dietetycznej usługi żywieniowej
C-4 Kierowanie zespołem dietetyków lub pracowników dietetyki
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrola jakości wykonania potraw - organoleptyczna
D-2 Kontrola jakości wykonania potraw - laboratoryjna
D-3 Kontrola stanu higienicznego miejsca przygotowania potraw
D-4 Kontrola wyników pomiarów organoleptycznych i laboratoryjnych dokonywanych przez dietetyków i pracowników podległych

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Opracowywanie receptur diet dla dzieci i dorosłych, zarówno osób zdrowych jak i chorych
Lp. umiejętności
1 Tworzy receptury diet z przeznaczeniem zarówno dla osób zdrowych jak i chorych.
2 Analizuje ilościowo wymagania własnego przedsiębiorstwa lub klienta w zakresie rozwiązań recepturowych
3 Formułuje alternatywne rozwiązania w zakresie wymagań zgłoszonych przez klienta lub przez własne kierownictwo (przedsiębiorstwo)

Zadanie zawodowe: A-2:
Opracowywanie jadłospisów, zarówno dietetycznych jak i specjalizowanych
Lp. umiejętności
1 Opracowuje jadłospisy, w tym jadłospisy dietetyczne i tematyczne
2 Wykonuje wielowariantowe kalkulacji cenowych jadłospisów i zestawów potraw
3 Przelicza ceny usługi zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami własnego przedsiębiorstwa lub klienta
4 Ocenia wartości kaloryczne potraw i zestawów potraw
5 Negocjuje zawartość i skład jadłospisów ze zleceniodawcami

Zadanie zawodowe: A-3:
Opracowywanie diet indywidualnych dla dzieci i dorosłych, zarówno zdrowych jak i chorych
Lp. umiejętności
1 Opracowuje diety indywidualne dla osób zdrowych i chorych, zarówno dorosłych jak i dzieci
2 Przekazywania informacji na temat diet i racjonalnego żywienia
3 Formułuje wnioski, co do zawartości indywidualnej optymalnej diety na podstawie wywiadu

Zadanie zawodowe: A-4:
Sporządzanie kalkulacji cenowej opracowanych jadłospisów i diet
Lp. umiejętności
1 Komunikuje się z zleceniodawcą (wewnętrznym lub zewnętrznym) w zakresie oceny jego specyficznych wymagań dotyczących
2 Sporządza kalkulacje cenowe opracowanych diet i jadłospisów, zgodnie z posiadaną wiedzą na temat wskaźników i wymaganiami klienta
3 Ocenia sytuację i potrzeby własnego zakładu i/lub wymagań klienta w zakresie kosztów całkowitych jadłospisów i diet

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie procesu produkcyjnego potraw dietetycznych
Lp. umiejętności
1 Planuje fizyczny przebieg proces produkcji żywnościowej
2 Organizuje fizyczny proces produkcyjny potraw dietetycznych w zakresie przygotowania odpowiedniego miejsca (pomieszczenia) i wyposażenia
3 Zapewnia, prawidłową z punktu widzenia procesu produkcyjnego, instalację odpowiedniego wyposażenia

Zadanie zawodowe: B-2:
Prowadzenie dokumentacji żywieniowej w zakładzie gastronomicznym
Lp. umiejętności
1 Prowadzi dokumentację żywieniową zgodnie z wymogami stawianymi przedsiębiorstwu
2 Stosuje przepisy i regulacje zewnętrznych dotyczące prowadzenia prawidłowej dokumentacji, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji żywieniowej
3 Pobiera i przechowuje próbki potraw i produktów w sposób zgodny z procedurą laboratoryjną
4 Analizuje wydarzeń w zakresie dokumentowania produkcji żywieniowej

Zadanie zawodowe: B-3:
Prowadzenie dokumentacji żywieniowej w placówkach służby zdrowia
Lp. umiejętności
1 Prowadzi dokumentację żywieniową zgodnie z wymogami jednostek budżetowych
2 Interpretuje przepisów administracyjnych w zakresie dokumentacji żywieniowej w jednostkach służby zdrowia odpowiednio do własnego zakresu obowiązków

Zadanie zawodowe: B-4:
Organizacja własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Planuje organizację własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomiii, ekologii, BHP i ppoż
2 Fizycznie organizuje stanowisko pracy w zgodności z normami BHP, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
3 Stosuje w praktyce przepisy administracyjne i normy wewnątrzzakładowe dotyczące organizacji stanowiska pracy

Zadanie zawodowe: C-1:
Kierowanie procesem prawidłowego przyrządzania potraw dietetycznych przez zespół pracowników
Lp. umiejętności
1 Prowadzi proces przygotowania potraw dietetycznych
2 Kieruje zespołami zadaniowym przygotowującymi potrawy dietetyczne
3 Konsultuje rezultaty i przebieg procesu przygotowania potraw dietetycznych kierowanego przez osoby trzecie
4 Formułuje i zgłasza propozycje poprawy jakości procesu przygotowania potraw dietetycznych

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpraca z innymi działami przedsiębiorstwa w zakresie zapewnienia warunków niezbędnych dla prawidłowego prowadzenia procesu produkcji żywności dietetycznej
Lp. umiejętności
1 Prowadzi proces przygotowania produkcji potraw dietetycznych
2 Konsultuje rezultaty i przebieg procesu produkcji żywności dietetycznej kierowanego przez osoby trzecie
3 Formułuje i zgłasza propozycje poprawy jakości procesu produkcji żywności dietetycznej

Zadanie zawodowe: C-3:
Współpraca z pozostałymi działami przedsiębiorstwa w zakresie zapewnienia właściwego wykonania dietetycznej usługi żywieniowej
Lp. umiejętności
1 Współpracuje z innymi działami przedsiębiorstwa w zakresie prowadzenia dietetycznych usług żywieniowych
2 Konsultuje warunki prowadzenia procesu prowadzenia dietetycznych usług żywieniowych
3 Wspomaga inne działy przedsiębiorstwa w zakresie wdrażania standardów prowadzenia dietetycznej usługi żywieniowej
4 Formułuje i zgłasza propozycje poprawy jakości procesu wykonania dietetycznych usług żywieniowych

Zadanie zawodowe: C-4:
Kierowanie zespołem dietetyków lub pracowników dietetyki
Lp. umiejętności
1 Jasno formułuje wypowiedzi w zakresie poleceń służbowych i kierowania ludźmi
2 Prowadzi bieżacy instruktaż podległych pracowników w zakresie zadań zawodowych na poziomie dietetyka
3 Zarządza efektywnie zespołem ludzkim

Zadanie zawodowe: D-1:
Kontrola jakości wykonania potraw - organoleptyczna
Lp. umiejętności
1 Kontroluje jakość wykonania potrawy gotowej
2 Ocenia organoleptycznie składniki potraw gotowych
3 Ocenia organoleptycznie potrawy gotowe

Zadanie zawodowe: D-2:
Kontrola jakości wykonania potraw - laboratoryjna
Lp. umiejętności
1 Przygotowywuje próbki laboratoryjne
2 Oblicza kaloryczność potraw i posiłków
3 Prowadzi pomiary laboratoryjne próbek potraw i składników potraw w zakresie ich jakości i składu

Zadanie zawodowe: D-3:
Kontrola stanu higienicznego miejsca przygotowania potraw
Lp. umiejętności
1 Ocenia stan techniczny pomieszczeń i urządzeń pod kątem zapewnienia właściwego poziomu higieny
2 Ocenia organoleptycznie rezultaty procesu przygotowania potraw pod kątem ich higieniczności
3 Kontroluje stan higieniczny pomieszczeń, maszyn i urządzeń w trakcie prowadzenia procesu przygotowania potraw

Zadanie zawodowe: D-4:
Kontrola wyników pomiarów organoleptycznych i laboratoryjnych dokonywanych przez dietetyków i pracowników podległych
Lp. umiejętności
1 Prowadzi kontrolę pomiarów laboratoryjnych
2 Dokonuje oceny organoleptycznej przydatności produktów żywnościowych i ich składników
3 Oblicza kaloryczności posiłków i próbek posiłków


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć
2 Koncentracja uwagi
3 Myślenie twórcze
4 Podzielność uwagi
5 Rozumowanie logiczne
6 Zdolność koncentracji
7 Wyobraźnia
Cechy osobowości
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy
2 Dokładność działania
3 Inicjatywność
4 Łatwość przerzucania się od jednej czynności do drugiej
5 Odporność emocjonalna
6 Odporność na długotrwały wysiłek
7 Samokontrola
Sprawności sensomotoryczne
1 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
2 Refleks
3 Spostrzegawczość