Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Opieka zdrowotna
Obszar zawodowy: Kosmetolog

Kod zawodu: 223912

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Rozpoznawanie i charakteryzowanie rodzajów cer
A-2 Określanie i rozpoznawanie chorób i zmian patologicznych skóry twarzy
A-3 Rozpoznawanie i charakteryzowanie zmian patologicznych ciała
A-4 Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych skóry twarzy
A-5 Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno leczniczych na ciało
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie gabinetu kosmetologicznego i stanowiska pracy
B-2 Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzyludzkich
B-3 Prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu kosmetologicznego
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Nawiązywanie kontaktów społecznych w ramach prowadzonej działalności zawodowej
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenianie poprawności i estetyki wykonywanej usługi

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Rozpoznawanie i charakteryzowanie rodzajów cer
Lp. umiejętności
1 Charakteryzuje budowę oraz funkcje skóry i jej przydatków
2 Określa czynniki regulujące funkcjonowanie skóry
3 Określa wpływ racjonalnego żywienia na stan skóry
4 Charakteryzuje rodzaje cer
5 Określa fototyp skóry
6 Przeprowadza badanie organoleptyczne i przyrządowe skóry twarzy
7 Rozpoznaje rodzaje cer
8 Stosuje zasady pielęgnacji cery

Zadanie zawodowe: A-2:
Określanie i rozpoznawanie chorób i zmian patologicznych skóry twarzy
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje podstawowe wykwity patologiczne: pierwotne i wtórne w obrębie skóry twarzy.
2 Określa cechy charakterystyczne przebiegu chorób skóry twarzy
3 Różnicuje poszczególne objawy chorób skóry twarzy
4 Określa przyczyny powstawania zmian skórnych na twarzy
5 Określa rodzaj zabiegu kosmetycznego możliwy do zastosowania w poszczególnych zmianach skórnych
6 Stosuje właściwe zabiegi kosmetyczne adekwatne do rodzaju zmian chorobowych skóry
7 Potrafi przewidzieć powikłania źle dobranych działań kosmetycznych
8 Podejmuje decyzje dotyczące konieczności konsultacji klientki z dermatologiem
9 Potrafi współpracować z dermatologiem czy innym specjalistą

Zadanie zawodowe: A-3:
Rozpoznawanie i charakteryzowanie zmian patologicznych ciała
Lp. umiejętności
1 Rozróżnia i charakteryzuje zmiany patologiczne ciała
2 Rozpoznaje stopnie cellulitu
3 Określa czynniki usposabiające do powstawania cellulitu
4 Określa preparaty redukujące cellulit
5 Wskazuje i charakteryzuje metody redukujące cellulit
6 Określa przeciwwskazania do wykonywania zabiegów redukujących cellulit
7 Charakteryzuje czynniki wywołujące wiotczenie powłok skórnych i mięśni
8 Wskazuje i charakteryzuje metody wzmacniania i redukcji zwiotczenia mięśni i skóry
9 Określa rodzaje preparatów kosmetycznych i kosmoceutyków wzmacniających mięśnie i skórę
10 Rozpoznaje i charakteryzuje zmiany barwnikowe i naczyniowe
11 Rozpoznaje i charakteryzuje zmiany wywołane nadmiernym gromadzeniem tkanki tłuszczowej
12 Wskazuje metod redukujące nadmiar tkanki tłuszczowej
13 Określa zmiany pochodzenia mechanicznego oraz wywołane działaniem wysokiej i niskiej temperatury

Zadanie zawodowe: A-4:
Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych skóry twarzy
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje skórę twarzy do zabiegu pielęgnacyjno – leczniczego
2 Wyklucza przeciwwskazania do wykonywania zabiegu pielęgnacyjno – leczniczych
3 Wykonuje naświetlanie lampami emitującymi promieniowanie cieplne, cieplne i świetlne oraz ultrafioletowe
4 Wykonuje zabiegi z użyciem prądu galwanicznego, faradycznego, interferencyjnego oraz małej i wielkiej częstotliwości
5 Wykonuje zabiegi z użyciem ultradżwięków
6 Rozpoznaje i określa przebieg mięśni twarzy
7 Wykonuje masaż twarzy
8 Określa preparaty o działaniu pielęgnacyjno-leczniczym
9 Stosuje kosmoceutyki w leczeniu patologicznych zmian skórnych w obrębie twarzy
10 Stosuje laser w zabiegach głębokiego złuszczania naskórka
11 Określa preparaty stosowane do głębokiego złuszczania naskórka
12 Wykonuje zabiegi głębokiego złuszczania naskórka
13 Określa zalecenia pielęgnacyjne do domu po wykonaniu zabiegu pielęgnacyjno - leczniczego
14 Wykonuje zabiegi zamykania popękanych/ rozszerzonych naczyń krwionośnych

Zadanie zawodowe: A-5:
Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno leczniczych na ciało
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje ciało do określonego zabiegu pielęgnacyjno – leczniczego
2 Wyklucza przeciwwskazania do przeprowadzenia określonego zabiegu pielęgnacyjno – leczniczego
3 Określa kierunek przepływu krwi i limfy w naczyniach krwionośnych i limfatycznych
4 Wykonuje masaż ciała
5 Wykonuje drenaż limfatyczny
6 Sporządza mieszaniny olejków eterycznych do określonego zabiegu aromaterapeutycznego
7 Stosuje preparaty redukujące/ likwidujące zmiany patologiczne ciała
8 Wykonuje zabiegi głębokiego złuszczania naskórka
9 Wykonuje zabiegi redukujące cellulit
10 Wykonuje zabiegi elektrostymulacji mięśni
11 Wykonuje zabiegi napotne

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie gabinetu kosmetologicznego i stanowiska pracy
Lp. umiejętności
1 Stosuje wymagania higieniczno– sanitarne właściwe dla gabinetu kosmetologicznego
2 Charakteryzuje zasady przechowywania sprzętu i materiałów zabiegowych
3 Sporządza zamówienia sprzętu i środków zabiegowych
4 Sporządza bazę danych gabinetu kosmetologicznego
5 Sporządza kartotekę dostawców
6 Sporządza bazę danych pracowników
7 Określa etapy obsługi klienta
8 Stosuje zasady aseptyki i antyseptyki podczas świadczenia usług
9 Stosuje zasady oczyszczania, konserwacji i przechowywania aparatury zabiegowej i lamp
10 Stosuje zasady przechowywania bielizny ochronnej
11 Organizuje stanowisko pracy zgodnie z zasadami ergonomii i przepisami bhp
12 Organizuje stanowisko pracy do wykonania poszczególnych zabiegów pielęgnacyjno - leczniczych
13 Stosuje zasady czyszczenia, dezynfekcji i odkażania narzędzi
14 Udziela pierwszej pomocy w stanach zagrożenie zdrowia i życia

Zadanie zawodowe: B-2:
Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzyludzkich
Lp. umiejętności
1 Określa potrzeby klienta
2 Porozumiewa się skutecznie z klientem
3 Określa rolę empatii w kontaktach społecznych
4 Rozpoznaje mechanizmy regulujące zachowania człowieka
5 Charakteryzuje procesy emocjonalne
6 Prowadzenie konstruktywnej dyskusji
7 Zastosowanie racjonalnej argumentacji
8 Rozwiązywania konfliktów międzyludzkich
9 Podjęcie decyzji w trudnych sytuacjach zawodowych
10 Stosuje ogólnie przyjęte normy etyczne
11 Stosuje zasady etyki zawodowej

Zadanie zawodowe: B-3:
Prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu kosmetologicznego
Lp. umiejętności
1 Zastosowanie przepisów kodeksu cywilnego
2 Zastosowanie przepisów prawa pracy
3 Określa organy ochrony konsumenta
4 Stosuje zasady rękojmii i gwarancji
5 Sporządza umowy
6 Sporządzanie karty pacjenta
7 Wypełnia deklarację ZUS
8 Wystawia fakturę
9 Obsługuje urządzenia techniczne w pracy biurowej
10 Wykonuje czynności związane z przyjmowaniem i wysyłaniem korespondencji

Zadanie zawodowe: C-1:
Nawiązywanie kontaktów społecznych w ramach prowadzonej działalności zawodowej
Lp. umiejętności
1 Uczestniczy w pokazach
2 Planuje działania marketingowe salonu
3 Udzielanie informacji o rodzajach zabiegów
4 Stosuje promocję w salonie
5 Dobiera metody badań marketingowych do promocji salonu
6 Sporządza biznes plan salonu

Zadanie zawodowe: D-1:
Ocenianie poprawności i estetyki wykonywanej usługi
Lp. umiejętności
1 Stosuje normy jakościowe w sferze usług materialnych
2 Stosuje normy jakościowe w sferze usług niematerialnych
3 Ocenia jakość usług według określonych kryteriów (zadowolenie klienta)
4 Posługuje się narzędziami do badania jakości usług (ankieta zadowolenia z wykonanej usługi)
5 Planuje działania doskonalące jakość świadczonej usługi
6 Dokonuje samooceny


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć
2 Koncentracja uwagi
3 Łatwość wypowiadania się w mowie lub piśmie
4 Odporność psychiczna na sytuacje stresowe
5 Podzielność uwagi
6 Umiejętność szybkiego reagowania na potrzeby klientów
Cechy osobowości
1 Akceptowanie usługowego charakteru pracy
2 Bezkonfliktowość, uczciwość, dyskrecja
3 Dokładność, systematyczność
4 Inicjatywność
5 Kultura osobista
6 Łatwość komunikowania się z klientem
7 Nawyk samokontroli
8 Obowiązkowość i poczucie odpowiedzialności
9 Zamiłowanie do porządku
10 Życzliwość, cierpliwość, wytrwałość
Sprawności sensomotoryczne
1 Dobre rozróżnianie barw
2 Dobre wyczucie ciepła i zimna
3 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
4 Spostrzegawczość
5 Sprawność ruchowa kończyn
6 Wrażliwy zmysł dotyku
7 Zręczne ręce i palce