Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Opieka zdrowotna
Obszar zawodowy: Psychoterapeuta

Kod zawodu: 244403
Data modyfikacji: 2010-04-21 15:34:43

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Nawiązuje kontakt terapeutyczny z klientem
A-2 Obserwuje zachowanie werbalne i niewerbalne klienta
A-3 Przeprowadza wywiad terapeutyczny
A-4 Ocenia stan psychiczny klienta
A-5 Przeprowadza specjalistyczne badania
A-6 Formułuje diagnozę
A-7 Zawiera kontrakt psychoterapeutyczny z klientem
A-8 Prowadzi pracę psychoterapeutyczną (praca nad problemami klienta)
A-9 Kończy proces psychoterapii
A-10 Prowadzi warsztaty terapeutyczne
A-11 Popularyzuje osiągnięcia psychoterapii
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizuje miejsce pracy
B-2 Ustala plan i cele terapii
B-3 Rejestruje informacje o osobach poddawanych terapii oraz o procesie i efektach terapii
B-4 Organizuje warsztaty terapeutyczne dla różnych grup klientów
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpracuje ze specjalistami różnych nauk
C-2 Kieruje placówką świadczącą usługi psychoterapeutyczne
C-3 Prowadzi szkolenia dla osób uczących się psychoterapii
C-4 Prowadzi zajęcia dydaktyczne w ośrodkach szkolących w psychoterapii, szkołach wyższych i in.
C-5 Współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz ochrony zdrowia i mienia człowieka
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Przeprowadza ewaluację psychoterapii
D-2 Przeprowadza konsultacje z innymi specjalistami
D-3 Dba o własny stan zdrowia psychicznego i somatycznego
D-4 Dba o jakość i podnoszenie kwalifikacji zawodowych