Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Opieka zdrowotna
Obszar zawodowy: Psychoterapeuta

Kod zawodu: 244403

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Nawiązuje kontakt terapeutyczny z klientem
A-2 Obserwuje zachowanie werbalne i niewerbalne klienta
A-3 Przeprowadza wywiad terapeutyczny
A-4 Ocenia stan psychiczny klienta
A-5 Przeprowadza specjalistyczne badania
A-6 Formułuje diagnozę
A-7 Zawiera kontrakt psychoterapeutyczny z klientem
A-8 Prowadzi pracę psychoterapeutyczną (praca nad problemami klienta)
A-9 Kończy proces psychoterapii
A-10 Prowadzi warsztaty terapeutyczne
A-11 Popularyzuje osiągnięcia psychoterapii
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizuje miejsce pracy
B-2 Ustala plan i cele terapii
B-3 Rejestruje informacje o osobach poddawanych terapii oraz o procesie i efektach terapii
B-4 Organizuje warsztaty terapeutyczne dla różnych grup klientów
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpracuje ze specjalistami różnych nauk
C-2 Kieruje placówką świadczącą usługi psychoterapeutyczne
C-3 Prowadzi szkolenia dla osób uczących się psychoterapii
C-4 Prowadzi zajęcia dydaktyczne w ośrodkach szkolących w psychoterapii, szkołach wyższych i in.
C-5 Współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz ochrony zdrowia i mienia człowieka
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Przeprowadza ewaluację psychoterapii
D-2 Przeprowadza konsultacje z innymi specjalistami
D-3 Dba o własny stan zdrowia psychicznego i somatycznego
D-4 Dba o jakość i podnoszenie kwalifikacji zawodowych

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Nawiązuje kontakt terapeutyczny z klientem
Lp. umiejętności
1 Nawiązuje i podtrzymuje kontakt z klientem
2 Posługuje się językiem zrozumiałym dla klienta
3 Obserwuje i słucha klienta
4 Tworzy atmosferę poczucia bezpieczeństwa
5 Wzbudza u klienta zaufanie do własnych możliwości radzenia sobie z problemami
6 Wzbudza u klienta motywację do zmiany
7 Przestrzega tajemnicy zawodowej

Zadanie zawodowe: A-2:
Obserwuje zachowanie werbalne i niewerbalne klienta
Lp. umiejętności
1 Obserwuje zachowanie werbalne i niewerbalne klienta i gromadzi informacje potrzebne do zrozumienia klienta i jego problemów
2 Interpretuje treści płynące z przekazu werbalnego
3 Wykorzystuje wiedzę z obserwacji zachowań niewerbalnych i werbalnych do nawiązania kontaktu z klientem i budowania dobrej więzi terapeutycznej
4 Dokonuje wstępnych założeń/ hipotez roboczych na podstawie przekazu werbalnego i niewerbalnego związanych z problemem i sytuacją klienta
5 Wykorzystuje informacje na temat klienta pochodzące z jego wyglądu fizycznego (wzrost, waga, kolor skóry, higiena osobista etc.) i ubioru (pozycja zawodowa, społeczna, przynależność do subkultury etc.
6 Interpretuje mimikę i jej zmiany u klienta
7 Zwraca uwagę na dynamikę kontaktu wzrokowego ze strony klienta (nawiązywanie tej formy kontaktu z psychoterapeutą, zrywanie go, uporczywe wpatrywanie, unikanie etc.)
8 Zauważa łzy u pacjenta i we współpracy z klientem szuka powodu ich wystąpienia i znaczenia
9 Obserwuje kinezę („mowę ciała”) u klienta: np. jego postawę ciała, sposób poruszania się, gestykulację, zmianę oddechu, wyraz twarzy
10 Analizuje obszar tzw. „przestrzeni osobistej” – dystans ustalany przez klienta, wybór przez niego miejsca w pokoju/gabinecie, dotyk.
11 Zwraca uwagę, czy informacje płynące z zachowania klienta nie są związane z czynnikami obiektywnymi, np. spowodowane chorobą
12 Analizuje sposób mówienia klienta: np. szybki czy wolny, siłę i modulację jego głosu
13 Zwraca uwagę na płynność mowy u klienta, tj swobodę artykulacji, równy potok słów i trzymanie się tematu
14 Analizuje znaczenie i dobór słów przez klienta, np. dokładnie dowiaduje się, co klient chciał powiedzieć używając opisów swoich stanów psychicznych – jak klient je rozumie
15 Zwraca uwagę, na ile dobór słów przez klienta wskazuje na czym koncentrują się jego myśli lub co mówi sam o sobie
16 Obserwuje, kiedy i jak klient śmieje się
17 Zauważa krótkie przerwy w rozmowie i milczenie ze strony klienta
18 Reaguje odpowiednio na milczenie klienta, np. nie przerywa go, nie reaguje gwałtownie na momenty ciszy, nie nakłania do natychmiastowego podjęcia rozmowy
19 Obserwuje związek pomiędzy tym, co klient mówi i tym, jak się zachowuje
20 Analizuje ewentualną niespójność w związku między mową ciała
21 Dostrzega sygnały zmiany w porozumiewaniu się i zachowaniu się klienta wskazujące, że np. teraz on chce coś powiedzieć albo oczekuje na reakcję terapeuty

Zadanie zawodowe: A-3:
Przeprowadza wywiad terapeutyczny
Lp. umiejętności
1 Posługuje się językiem zrozumiałym dla pacjenta (nie używa żargonu)
2 Potrafi słuchać
3 Nawiązuje i podtrzymuje kontakt
4 Pyta o problemy pacjenta
5 Analizuje sytuację psychospołeczną pacjenta (środowisko rodzinne, zawodowe, koleżeńskie etc.)
6 Precyzuje oczekiwania pacjenta wobec terapii
7 Bada motywację pacjenta do podjęcia terapii
8 Konstruktywnie radzi sobie ze zmianami tematu przez pacjenta
9 Wykazuje otwartość na zachowania pacjenta
10 Wykazuje umiejętność słuchania i obserwacji
11 Zachęca pacjenta w sposób werbalny i niewerbalny do bardziej szczegółowych wyjaśnień
12 Nie ocenia i nie poucza klienta
13 Zbiera dane i rejestruje je
14 Bada opór i umie przeciwdziałać mu

Zadanie zawodowe: A-4:
Ocenia stan psychiczny klienta
Lp. umiejętności
1 Analizuje aktualne problemy klienta
2 Ustala, jakie objawy występują u klienta
3 Bada, jaki jest wpływ objawów na codzienne życie/funkcjonowanie klienta
4 Wykorzystuje narzędzia diagnostyczne, np. testy
5 Obserwuje szereg zmiennych (np. aktywność motoryczną, stan świadomości, proces myślenia, zagrożenie życia itd.)w kontakcie z klientem i ocenia ich znaczenie dla problemu klienta i pracy terapeutycznej
6 Analizuje wygląd klienta (np. czy jest zadbany lub niechlujny lub niestosowny)
7 Zwraca uwagę na postawę klienta (np. wrogą, agresywnączy podejrzliwą i in.)
8 Ustala stan świadomości klienta (pełny czy ograniczony)
9 Bada orientację klienta co do osoby, miejsca i czasu
10 Obserwuje reakcje emocjonalne klienta (rodzaj, siłę i adekwatność emocji)
11 Ocenia proces i treści myślenia klienta
12 Ocenia proces percepcji/spostrzegania u klienta
13 Ocenia stan funkcji intelektualnych klienta
14 Ocenia postrzeganie siebie przez klienta/ poczucie własnej tożsamości
15 Ocenia zdolność klienta do wglądu i adekwatnej oceny sytuacji
16 Zwraca uwagę na możliwość wpływu zażywanych lub nadużywanych substancji psychoaktywnych
17 Bada, czy klient stanowi zagrożenie dla siebie i/lub innych

Zadanie zawodowe: A-5:
Przeprowadza specjalistyczne badania
Lp. umiejętności
1 Nawiązuje dobry kontakt interpersonalny z klientem
2 Podaje instrukcję badania w sposób zrozumiały dla klienta
3 Posługuje się narzędziem diagnostycznym
4 Zwraca uwagę na obiektywność i niezależność w procesie badania klienta
5 Interpretuje wyniki uzyskane w badaniu
6 Wykorzystuje wyniki badania do pracy psychoterapeutycznej z klientem
7 Przestrzega tajemnicy zawodowej

Zadanie zawodowe: A-6:
Formułuje diagnozę
Lp. umiejętności
1 Określa grupy objawów ważnych klinicznie i /lub dla procesu psychoterapii
2 Formułuje diagnozę – dokonuje klasyfikacji na podstawie zebranych informacji, uwzględniających wielowymiarowość funkcjonowania klienta
3 Rozpatruje konsekwencje sformułowanej diagnozy dla klienta i jego życia
4 Omawia sformułowaną diagnozę z superwizorem
5 Informuje klienta o diagnozie i pomaga mu ją zrozumieć
6 Podejmuje decyzję o rozpoczęciu proces psychoterapii z klientem lub skierowuje go na konsultację do innego specjalisty
7 Dokonuje wyboru formy terapii najlepiej dostosowanej do klienta (krótkoterminowa, długoterminowa, indywidualna, grupowa etc.)
8 Przestrzega tajemnicy zawodowej

Zadanie zawodowe: A-7:
Zawiera kontrakt psychoterapeutyczny z klientem
Lp. umiejętności
1 Poznaje motywy zgłoszenia się klienta na terapię akurat w tym okresie swojego życia
2 Informuje klienta o procesie i zasadach psychoterapii
3 Ustala cel psychoterapii
4 Ustala częstość spotkań
5 Ustala czas trwania sesji terapeutycznej
6 Ustala formę płatności
7 Omawia trudności związane z psychoterapią (opuszczanie spotkań przez klienta, telefony poza sesjami itp.)

Zadanie zawodowe: A-8:
Prowadzi pracę psychoterapeutyczną (praca nad problemami klienta)
Lp. umiejętności
1 Ustala kolejność podejmowanych działań terapeutycznych w zależności od czynników ryzyka (zagrażających życiu lub zdrowiu pacjenta)
2 Stosuje odpowiednią technikę terapeutyczną
3 Wykazuje empatię
4 Uważnie słucha
5 Ma pozytywne nastawienie do pacjenta – akceptuje i szanuje go
6 Okazuje zrozumienie pacjentowi
7 Nie okazuje osobistych reakcji – np. słucha bez osądzania
8 Szanuje niezależność pacjenta – jego prawo do podejmowania decyzji i dokonywania wyborów
9 Respektuje różnice społeczne i kulturowe
10 Analizuje problem klienta w odniesieniu do posiadanej wiedzy psychoterapeutycznej
11 Reaguje odpowiednio na milczenie klienta, np. nie przerywa go, nie reaguje gwałtownie na momenty ciszy, nie nakłania do natychmiastowego podjęcia rozmowy
12 Podaje klientowi interpretacje zgłaszanych przez niego problemów i/lub ujawnianych myśli i sposobów działania zgodnie z posiadaną wiedzą psychoterapeutyczną
13 Motywuje klienta do zmiany lub modyfikacji sfery poznawczej, behawioralnej i osobowościowej, aby doprowadzić do rozwiązania zgłoszonego problemu
14 Tworzy dobrą więź terapeutyczną
15 Pracuje nad oporem
16 Ukierunkowuje rozwój potencjału osobowościowego klienta
17 Wyzwala lub zwiększa motywację klienta do samodzielnego radzenia sobie z trudnościami
18 Pobudza klienta do współdziałania w relacji terapeutycznej
19 Umożliwia wyrażenie potrzeb klienta
20 Tworzy więź emocjonalną, będącą podstawą do otwartej komunikacji w relacji terapeutycznej
21 Zapewnia klientowi poczucie bezpieczeństwa i akceptacji w relacji terapeutycznej
22 Wspomaga klienta w kontakcie z jego emocjami, umożliwia ich ekspresję i uczy go nowych, korzystnych dla rozwoju sposobów ich wyrażania
23 Pomaga klientowi w uzyskaniu wglądu
24 Uczy klienta dojrzałego funkcjonowania poprzez kontaktowanie się z własnymi emocjami i lepsze poznanie siebie
25 Zwiększa wewnętrzne możliwości wspomaganego w radzeniu sobie z trudnościami życia
26 Umożliwia osobie rozwój w kierunku który sama wybiera
27 Przestrzega tajemnicy zawodowej

Zadanie zawodowe: A-9:
Kończy proces psychoterapii
Lp. umiejętności
1 Ocenia osiągnięcie celu psychoterapii, np. poradzenie sobie przez pacjenta ze zgłoszonym problemem/kryzysem/zaburzeniem psychicznym
2 Ocena zmiany w zachowaniu i myśleniu pacjenta
3 Ocenia stopień ustąpienia objawów np. kryzysu lub zaburzenia psychicznego

Zadanie zawodowe: A-10:
Prowadzi warsztaty terapeutyczne
Lp. umiejętności
1 Organizuje spotkania prowadzone metodą warsztatu
2 Dobiera odpowiednie do warsztatu zadania i techniki
3 Zawiera kontrakt z grupą
4 Analizuje dynamikę grupy
5 Zwraca uwagę na indywidualność reakcji uczestników grupy
6 Pracuje nad oporem grupy
7 Ocenia w grupie uzyskanie celu warsztatu

Zadanie zawodowe: A-11:
Popularyzuje osiągnięcia psychoterapii
Lp. umiejętności
1 Pisze artykuły związane z zagadnieniami psychoterapii do pism specjalistycznych
2 Uczestniczy w spotkaniach/sympozjach naukowych
3 Publikuje pozycje książkowe związane z zagadnieniami psychoterapii
4 Aktywnie wspiera działania na rzecz zdrowia psychicznego (np. wykorzystuje przekaz różnych mediów, uczestniczy lub organizuje imprezy społeczne na rzecz zdrowia psychicznego lub wspierające osoby z za

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizuje miejsce pracy
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje stanowisko pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bhp i ppoż.
2 Organizuje stanowisko pracy do pracy psychoterapeutycznej – tj. bez rzeczy osobistych, rozpraszających itp.
3 Organizuje własną pracę
4 Podejmuje decyzje w planowaniu działań indywidualnych
5 Korzysta z różnych źródeł informacji
6 Organizuje własną działalność gospodarczą (w razie potrzeby)

Zadanie zawodowe: B-2:
Ustala plan i cele terapii
Lp. umiejętności
1 Formułuje konstruktywne i osiągalne cele terapii
2 Formułuje cele wyznaczające koniec terapii
3 Tworzy plan terapii, prowadzący do realizacji uzgodnionych celów
4 Wykorzystuje motywację klienta
5 Ustala kontrakt terapeutyczny
6 Określa koniec psychoterapii
7 Ustala formę oceny efektów psychoterapii

Zadanie zawodowe: B-3:
Rejestruje informacje o osobach poddawanych terapii oraz o procesie i efektach terapii
Lp. umiejętności
1 Ustala sposób rejestrowania informacji o kliencie z każdej sesji
2 Ustala sposób rejestrowania informacji o procesie i efektach psychoterapii z każdej sesji
3 Uzyskuje zgodę klienta na wykorzystywanie urządzeń rejestrujących
4 Regularnie prowadzi rejestrację z każdego spotkania z klientem
5 Dostosowuje sposób rejestracji do osoby klienta w związku z jego wyraźnym stanowiskiem co do tego (np. prowadzi przy nim zapis lub nagranie sesji bądź nie)
6 Tworzy atmosferę zaufania i intymności
7 Przestrzega tajemnicy zawodowej

Zadanie zawodowe: B-4:
Organizuje warsztaty terapeutyczne dla różnych grup klientów
Lp. umiejętności
1 Ustala zakres tematyczny spotkań warsztatowych
2 Kwalifikuje uczestników do grupy
3 Dobiera osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie warsztatów
4 Organizuje miejsce prowadzenia warsztatów
5 Ustala program i cel warsztatów
6 Ocenia realizację celów warsztatów

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpracuje ze specjalistami różnych nauk
Lp. umiejętności
1 Konsultuje w razie potrzeby klienta z lekarzem odpowiedniej specjalizacji
2 Wykorzystuje diagnozy i opinie innych specjalistów dla celów psychoterapii
3 Współpracuje w razie potrzeby z koterapeutą
4 Konsultuje prowadzoną psychoterapię z superwizorem
5 Uczestniczy w spotkaniach zespołów superwizyjnych, grup wsparcia dla specjalistów
6 Przestrzega tajemnicy zawodowej

Zadanie zawodowe: C-2:
Kieruje placówką świadczącą usługi psychoterapeutyczne
Lp. umiejętności
1 Planuje ocenia i koordynuje pracą zespołu
2 Aktywizuje i motywuje pracowników
3 Stosuje podstawowe prawa pracodawcy i pracobiorcy
4 Jasno i zwięźle formułuje i prezentuje opinie i propozycje rozwiązań
5 Przydziela zadania wykorzystując kompetencje pracowników
6 Prowadzi negocjacje i stosuje zasady prawidłowej komunikacji
7 Motywuje siebie i podległych pracowników do efektywnej i bezpiecznej pracy
8 Identyfikuje postawy i zachowania ludzkie w sytuacjach stresu i zagrożenia
9 Reaguje konstruktywnie na konflikty interesów pracowników
10 Wykazuje wpływ właściwej organizacji pracy na efekty ekonomiczne placówki
11 Wykorzystuje w działaniu znajomość mechanizmów funkcjonowania grup społecznych
12 Inicjuje wprowadzenie rozwiązań technicznych i organizacyjnych wpływających na poprawę warunków i jakości pracy
13 Nawiązuje kontakty społeczne i biznesowe
14 Organizuje i kieruje pracami zespołów pracowniczych

Zadanie zawodowe: C-3:
Prowadzi szkolenia dla osób uczących się psychoterapii
Lp. umiejętności
1 Potrafi pracować metodą warsztatową
2 Umie pracować nad oporem grupy
3 Wykorzystuje w pracy dydaktycznej znajomość mechanizmów funkcjonowania grupy
4 Sprawnie posługuje się technologią komputerową i informacyjną
5 Posiada dobrze przygotowany warsztat pracy, opiera się na różnorodnych technikach i metodach
6 Potrafi nawiązać kontakt z grupą
7 Jasno i zwięźle formułuje i prezentuje swoją wiedzę, własne opinie, wynika badań, poglądy
8 Przydziela zadania indywidualnie oraz podczas pracy w różnorodnych grupach

Zadanie zawodowe: C-4:
Prowadzi zajęcia dydaktyczne w ośrodkach szkolących w psychoterapii, szkołach wyższych i in.
Lp. umiejętności
1 Posiada odpowiednie przygotowanie i wykształcenie
2 Potrafi w sposób jasny i przejrzysty formułować myśli , umie przekazywać wiedzę
3 Dba o własny rozwój naukowy, śledzi najnowszą literaturę

Zadanie zawodowe: C-5:
Współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz ochrony zdrowia i mienia człowieka
Lp. umiejętności
1 Zgłasza wykroczenia prawne policji
2 Stawia się jako świadek w sądzie
3 Współpracuje z placówkami typu Ośrodek Interwencji Kryzysowej’ Dom Samotnej Matki i In.
4 Współpracuje z urzędami np. zdrowia przy Urzędzie Miejskim w celu tworzenia programów profilaktycznych

Zadanie zawodowe: D-1:
Przeprowadza ewaluację psychoterapii
Lp. umiejętności
1 Ocenia efekty terapii wraz z klientem
2 Dokonuje samodzielnej oceny zmian w występowaniu i nasileniu objawów/ problemu u klienta.
3 Konsultuje wyniki psychoterapii z superwizorem
4 Przeprowadza /w miarę możliwości/ badania katamnestyczne klienta
5 Ocenia wyniki psychoterapii poprzez wykorzystanie różnych narzędzi pomiaru (np. metody kwestionariuszowe)

Zadanie zawodowe: D-2:
Przeprowadza konsultacje z innymi specjalistami
Lp. umiejętności
1 Zapoznaje się z diagnozą klienta sporządzoną przez innych specjalistów
2 Skierowuje klienta na diagnozę do innego specjalisty
3 Skierowuje klienta do innego psychoterapeuty prowadzącego odpowiednią dla niego formę terapii
4 Konsultuje prowadzoną psychoterapię z superwizorem
5 Konsultuje prowadzoną psychoterapię z innym psychoterapeutą
6 Prowadzi w razie potrzeby psychoterapię grupową z koterapeutą
7 Przestrzega tajemnicy zawodowej

Zadanie zawodowe: D-3:
Dba o własny stan zdrowia psychicznego i somatycznego
Lp. umiejętności
1 Konstruktywnie radzi sobie ze stresem, sytuacjami konfliktowymi i kryzysami we własnym życiu
2 Ma świadomość siebie i i swojego systemu wartości
3 Rozwija wiedzę o sobie samym
4 Wykorzystuje czas wolny na rozwój zainteresowań lub aktywny odpoczynek
5 Przeprowadza badania profilaktyczne
6 Dba o bliskie kontakty z innymi ludźmi (rodzina, przyjaciele etc.)
7 Uczestniczy w superwizji
8 Nie prowadzi psychoterapii będąc pod wpływem leków psychotropowych (przeciwdepresyjnych i in.)

Zadanie zawodowe: D-4:
Dba o jakość i podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Lp. umiejętności
1 Uczestniczy w warsztatach psychoterapeutycznych
2 Uczestniczy w zjazdach naukowych np. sekcji PTP
3 Czyta aktualną literaturę specjalistyczną
4 Podlega superwizji


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć
2 Komunikatywność
3 Koncentracja uwagi
4 Logiczne myślenie
5 Łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi
6 Myślenie analityczne
7 Myślenie krytyczne
8 Myślenie logiczne
9 Podzielność uwagi
10 Przewidywanie skutków i planowanie
11 Wyobraźnia i myślenie twórcze
12 Wysoka sprawność funkcji intelektualnych
13 Zdolności organizacyjne
14 Zdolność integrowania wiedzy z doświadczeniem zawodowym
15 Zdolność koncentracji uwagi
16 Zdolność logicznego myślenia
17 Zdolność oceny i wyciągania wniosków
18 Zdolność podejmowania trafnych decyzji
19 Zdolność twórczego myślenia
20 Zdolność współdziałania w zespole
Cechy osobowości
1 Akceptacja własnej osoby i identyfikacja z własnym działaniem
2 Dobry kontakt interpersonalny
3 Dokładność
4 Elastyczność w działaniu
5 Empatia
6 Gotowość do podejmowania ryzyka
7 Gotowość do zmian
8 Komunikatywność
9 Kongruencja
10 Kultura osobista
11 Łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi
12 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
13 Niezależność
14 Obiektywizm
15 Odporność emocjonalna
16 Odpowiedzialność
17 Optymizm
18 Otwartość na krytykę
19 Otwartość na nowe doświadczenia i ludzi
20 Potrzeba samodoskonalenia
21 Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych/trudnych
22 Rzetelność
23 Samodyscyplina
24 Samodzielność w działaniu
25 Skłonność do uczenia się i aktualizacji wiedzy
26 Skrupulatność
27 Staranność
28 Świadomość własnych zasobów i ograniczeń
29 Tolerancja, szacunek dla innych, życzliwość, cierpliwość
30 Uczciwość
31 Wytrwałość
32 Zamiłowanie do systematyczności, porządku i ładu
33 Zdecydowanie
34 Zdolności organizacyjne
35 Zdolności przywódcze
36 Zdolność do podejmowania inicjatyw
37 Zdolność do samokontroli
38 Zdolność działania w warunkach dużego stresu
39 Zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
40 Zdolność przekonywania
41 Zdolność współdziałania
42 Zrównoważenie i odporność emocjonalna
Sprawności sensomotoryczne
1 Dobry słuch
2 Dobry wzrok
3 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
4 Spostrzegawczość
5 Sprawność manualna