Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Opieka zdrowotna
Obszar zawodowy: Masażysta

Kod zawodu: 322401
Data modyfikacji: 2010-04-22 10:42:49

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Przeprowadzenie skróconego wywiadu przed zabiegiem masażu w celu ustalenia aktualnych przeciwwskazań.
A-2 Wykonywanie różnych rodzajów masażu.
A-3 Prowadzenie dokumentacji wykonywanego masażu.
A-4 Opisywanie reakcji organizmu na zabieg masażu.
B Zadania organizacyjne
B-1 Planowanie przeprowadzenia poszczególnego zabiegu masażu w danej jednostce chorobowej, dysfunkcji lub zaburzeniu czynnościowym, w oparciu o badanie lekarskie i fizjoterapeutyczne oraz w oparciu o ustalony program terapii.
B-2 Organizacja miejsca zabiegowego w zależności od rodzaju wykonywanego masażu.
B-3 Planowanie użycia środków ułatwiających i wspomagających masaż.
B-4 Uczestniczenie w procesie doskonalenia zawodowego.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie zespołem techników masażystów biorącym udział w postępowaniu fizjoterapeutycznym.
C-2 Kierowanie pacjenta na konsultacje do specjalistów fizjoterapii/ rehabilitacji .ruchowej.
C-3 Współdziałanie z całym zespołem terapeutycznym biorącym udział w procesie leczenia: fizjoterapeuci, lekarze różnych specjalności, pielęgniarki, psycholodzy, logopedzi, pedagodzy, terapeuci zajęciowi.
C-4 Współpraca z innymi ośrodkami fizjoterapeutycznymi, towarzystwami naukowymi i organizacjami fizjoterapeutycznymi.
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Dokonywanie bieżącej samo kontroli poszczególnych zabiegów masażu oraz kontroli prawidłowego ich dokumentowania.
D-2 Prezentacja na życzenie, dokumentacji przeprowadzonego zabiegu masażu fizjoterapeucie kierującemu postępowaniem fizjoterapeutycznym lub lekarzowi kierującemu na zabieg masażu.
D-3 Przeprowadza badania ankietowe poziomu jakości świadczonych usług u pacjentów / rodziców - opiekunów pacjentów.