Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Opieka zdrowotna
Obszar zawodowy: Masażysta

Kod zawodu: 322401

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Przeprowadzenie skróconego wywiadu przed zabiegiem masażu w celu ustalenia aktualnych przeciwwskazań.
A-2 Wykonywanie różnych rodzajów masażu.
A-3 Prowadzenie dokumentacji wykonywanego masażu.
A-4 Opisywanie reakcji organizmu na zabieg masażu.
B Zadania organizacyjne
B-1 Planowanie przeprowadzenia poszczególnego zabiegu masażu w danej jednostce chorobowej, dysfunkcji lub zaburzeniu czynnościowym, w oparciu o badanie lekarskie i fizjoterapeutyczne oraz w oparciu o ustalony program terapii.
B-2 Organizacja miejsca zabiegowego w zależności od rodzaju wykonywanego masażu.
B-3 Planowanie użycia środków ułatwiających i wspomagających masaż.
B-4 Uczestniczenie w procesie doskonalenia zawodowego.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie zespołem techników masażystów biorącym udział w postępowaniu fizjoterapeutycznym.
C-2 Kierowanie pacjenta na konsultacje do specjalistów fizjoterapii/ rehabilitacji .ruchowej.
C-3 Współdziałanie z całym zespołem terapeutycznym biorącym udział w procesie leczenia: fizjoterapeuci, lekarze różnych specjalności, pielęgniarki, psycholodzy, logopedzi, pedagodzy, terapeuci zajęciowi.
C-4 Współpraca z innymi ośrodkami fizjoterapeutycznymi, towarzystwami naukowymi i organizacjami fizjoterapeutycznymi.
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Dokonywanie bieżącej samo kontroli poszczególnych zabiegów masażu oraz kontroli prawidłowego ich dokumentowania.
D-2 Prezentacja na życzenie, dokumentacji przeprowadzonego zabiegu masażu fizjoterapeucie kierującemu postępowaniem fizjoterapeutycznym lub lekarzowi kierującemu na zabieg masażu.
D-3 Przeprowadza badania ankietowe poziomu jakości świadczonych usług u pacjentów / rodziców - opiekunów pacjentów.

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Przeprowadzenie skróconego wywiadu przed zabiegiem masażu w celu ustalenia aktualnych przeciwwskazań.
Lp. umiejętności
1 Zapoznaje się z ustaloną jednostką chorobową ze skierowania.
2 Dokonuje wyboru odpowiednich pytań do pacjenta niezbędnych do przeprowadzenia zabiegu masażu.

Zadanie zawodowe: A-2:
Wykonywanie różnych rodzajów masażu.
Lp. umiejętności
1 Przeprowadza zabiegi masażu.
2 Przygotowuje pacjenta do zabiegów masażu.
3 Obsługuje urządzenia pomocnicze stosowane w zabiegach masażu.
4 Ocenia aktualny stan pacjenta przed zabiegiem masażu na podstawie wywiadu i w trakcie zabiegu na podstawie reakcji na zabieg, w razie potrzeby przerywa zabieg.
5 Rozwiązuje problemy w trakcie wykonywania zabiegu masażu.

Zadanie zawodowe: A-3:
Prowadzenie dokumentacji wykonywanego masażu.
Lp. umiejętności
1 Odczytuje skierowanie na zabieg masażu.
2 Sporządza prawidłowo dokumentację przeprowadzonego zabiegu masażu.
3 Omawia informacje zawarte w skierowaniu z zespołem terapeutycznym.
4 Przechowuje zgodnie z prawem dokumentację medyczną.
5 Obsługiwanie komputera, urządzeń peryferyjnych (drukarek, skanerów, kserokopiarek) faksu i specjalistycznego oprogramowania.
6 Korzystanie z wewnętrznych sieci komputerowych oraz poczty e-mail.

Zadanie zawodowe: A-4:
Opisywanie reakcji organizmu na zabieg masażu.
Lp. umiejętności
1 Opisuje reakcje organizmu na masaż zgodnie z przyjętym nazewnictwem, zapisami pomiarów.
2 Analizuje zachowanie pacjenta.
3 Odczytuje skierowanie na zabieg masażu.
4 Omawia opinie z zespołem terapeutycznym.
5 Formułowanie informacji (w tym pytań) w sposób zwarty i zrozumiały dla odbiorcy (w formie pisemnej i ustnej).

Zadanie zawodowe: B-1:
Planowanie przeprowadzenia poszczególnego zabiegu masażu w danej jednostce chorobowej, dysfunkcji lub zaburzeniu czynnościowym, w oparciu o badanie lekarskie i fizjoterapeutyczne oraz w oparciu o ustalony program terapii.
Lp. umiejętności
1 Odczytuje skierowanie na zabieg masażu.
2 Ocenia aktualny stan pacjenta na podstawie wywiadu przed zabiegiem zgodnie z podanymi wskazaniami i przeciwwskazaniami do zabiegów.
3 Wybiera odpowiednie środki do wykonania zleconych zabiegów masażu.
4 Kontroluje ilość zleconych zabiegów.
5 Prowadzi prawidłowy zapis zleconych zabiegów masażu.

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizacja miejsca zabiegowego w zależności od rodzaju wykonywanego masażu.
Lp. umiejętności
1 Korzysta ze zlecenia na wykonanie zabiegu masażu.
2 Odczytuje prawidłowo wskazówki do przeprowadzenia zabiegu masażu.
3 Przygotowuje odpowiednie urządzenia i stanowisko do wykonania masażu.

Zadanie zawodowe: B-3:
Planowanie użycia środków ułatwiających i wspomagających masaż.
Lp. umiejętności
1 Odczytuje skierowanie na zabieg masażu.
2 Analizuje wskazania do stosowania różnego rodzaju środków ułatwiających i wspomagających masaż.
3 Dobiera odpowiednie środki ułatwiające i wspomagające masaż.

Zadanie zawodowe: B-4:
Uczestniczenie w procesie doskonalenia zawodowego.
Lp. umiejętności
1 Planuje realizację zalecanych form i metod doskonalenia zawodowego
2 Korzysta we właściwy sposób z szkoleń, kursów, konferencji.
3 Ustala własne cele doskonalenia zawodowego.
4 Posługiwanie się językami obcymi.
5 Wyszukiwanie informacji przy wykorzystaniu sieci internet.

Zadanie zawodowe: C-1:
Kierowanie zespołem techników masażystów biorącym udział w postępowaniu fizjoterapeutycznym.
Lp. umiejętności
1 Zarządza zespołem techników masażystów.
2 Rozpoznaje kwalifikacje techników masażystów , biorących udział w postępowaniu fizjoterapeutycznym.
3 Określa stanowiska pracy dla zespołu masażystów z uwzględnieniem zasad ergonomii, obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
4 Współpracuje z zespołem z uwzględnieniem podziału zadań.
5 Współpracuje z osobami podległymi i przełożonymi.

Zadanie zawodowe: C-2:
Kierowanie pacjenta na konsultacje do specjalistów fizjoterapii/ rehabilitacji .ruchowej.
Lp. umiejętności
1 Odczytuje skierowanie na zabieg masażu.
2 Ocenia aktualny stan pacjenta przed zabiegiem masażu na podstawie wywiadu i w trakcie zabiegu na podstawie reakcji na zabieg, w razie potrzeby przerywa zabieg.
3 Analizuje reakcje organizmu na zabieg masażu..
4 Określa problemy medyczne w skierowaniu na konsultację

Zadanie zawodowe: C-3:
Współdziałanie z całym zespołem terapeutycznym biorącym udział w procesie leczenia: fizjoterapeuci, lekarze różnych specjalności, pielęgniarki, psycholodzy, logopedzi, pedagodzy, terapeuci zajęciowi.
Lp. umiejętności
1 Posługuje się dokumentacją zabiegu masażu.
2 Dostosowuje współpracę z całym zespołem biorącym udział w procesie leczenia w zależności od zakresu specjalizacji członków zespołu.
3 Odczytuje skierowanie na zabieg masażu.
4 Wykorzystuje wyniki testów i pomiarów fizjoterapeutycznych innych członków zespołu terapeutycznego w korygowaniu przebiegu zabiegu masażu.
5 Szybko i efektywne komunikuje się.
6 Motywuje pracowników.
7 Współpracuje z partnerami, współpracownikami, podwładnymi i przełożonymi.

Zadanie zawodowe: C-4:
Współpraca z innymi ośrodkami fizjoterapeutycznymi, towarzystwami naukowymi i organizacjami fizjoterapeutycznymi.
Lp. umiejętności
1 Współpracuje z organizacjami, towarzystwami naukowymi fizjoterapeutycznymi odpowiednimi do zakresu wykonywanej pracy.
2 Posługuje się dokumentacją fizjoterapeutyczną z zakresu masażu.
3 Korzysta z tradycyjnych i elektronicznych baz danych.
4 Odczytuje skierowanie na zabieg masażu..

Zadanie zawodowe: D-1:
Dokonywanie bieżącej samo kontroli poszczególnych zabiegów masażu oraz kontroli prawidłowego ich dokumentowania.
Lp. umiejętności
1 Ocenia swoją pracę pod względem prawidłowo przeprowadzanych zabiegów.
2 Ocenia zgodność dokumentacji z przeprowadzonymi zabiegami masażu.
3 Analizuje zgodność wykonywanych zabiegów ze zleceniem na zabiegi masażu.
4 Rozwiązuje problemy na stanowisku pracy.
5 Obsługuje komputer, urządzenia peryferyjne (drukarek, skanerów, kserokopiarek) faksu i specjalistycznego oprogramowania.
6 Korzysta z wewnętrznych sieci komputerowych oraz poczty e-mail.
7 Szybko i efektywne komunikuje się.

Zadanie zawodowe: D-2:
Prezentacja na życzenie, dokumentacji przeprowadzonego zabiegu masażu fizjoterapeucie kierującemu postępowaniem fizjoterapeutycznym lub lekarzowi kierującemu na zabieg masażu.
Lp. umiejętności
1 Odczytuje skierowanie na zabieg masażu.
2 Sporządza prawidłowo dokumentacje przebiegu zabiegu masażu.
3 Odnotowuje wszelkie zmiany w zaplanowanym przebiegu zabiegu masażu.

Zadanie zawodowe: D-3:
Przeprowadza badania ankietowe poziomu jakości świadczonych usług u pacjentów / rodziców - opiekunów pacjentów.
Lp. umiejętności
1 Ocenia poprawność tworzonej ankiety jakości świadczonych usług medycznych.
2 Odczytuje analizę wyników badań ankietowych.
3 Zgłasza zmiany w jakości świadczonych usług medycznych.


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć.
2 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie.
3 Podzielność uwagi.
4 Rozumowanie logiczne.
5 Wyobraźnia i myślenie twórcze
6 Zdolność koncentracji uwagi.
7 Zdolność podejmowania szybkiej i trafnej decyzji.
8 Zdolność współpracy i współdziałania
Cechy osobowości
1 Dokładność.
2 Empatia
3 Etyka.
4 Komunikatywność.
5 Logiczne rozumowanie.
6 Łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi.
7 Odporność emocjonalna.
8 Odpowiedzialność.
9 Pozytywny stosunek do siebie i pacjentów.
10 Samodzielność.
11 Samokontrola.
12 Systematyczność.
13 Umiejętności kierownicze.
14 Umiejętność współdziałania.
15 Wytrwałość
16 Zrównoważenie
Sprawności sensomotoryczne
1 Czucie dotykowe.
2 Koordynacja wzrokowo-ruchowa.
3 Rozróżnianie barw.
4 Spostrzegawczość
5 Zręczność palców.
6 Zręczność rąk.