Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Elektryka i elektronika
Obszar zawodowy: Technik elektronik

Kod zawodu: 311401

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Tworzenie i posługiwanie się dokumentacją techniczną do konstruowania i użytkowania układów i urządzeń elektronicznych
A-2 Projektowanie i diagnozowanie układów i urządzeń elektronicznych z wykorzystaniem techniki komputerowej
A-3 Wykonywanie i uruchamianie modeli oraz prototypów układów i urządzeń elektronicznych
A-4 Montowanie, uruchamianie i testowanie urządzeń elektronicznych z wykorzystaniem dokumentacji techniczni-konstrukcyjnej
A-5 Dokonywanie pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych w układach i urządzeniach elektronicznych
A-6 Diagnozowanie stanu technicznego elementów, układów i urządzeń elektronicznych
A-7 Naprawianie podstawowych elementów, zespołów i modułów w układach i urządzeniach elektronicznych
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
B-2 Organizowanie i nadzorowanie przebiegu prac montażowych i demontażowych układów i urządzeń elektronicznych
B-3 Sporządzanie kalkulacji robót na stanowiskach wytwórczych, diagnostycznych, instalacyjnych i w serwisie
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Prowadzenie dokumentacji planistycznej, ewidencyjnej, sprawozdawczej i innej związanej z wykonywaną pracą
C-2 Współpraca z przełożonymi, specjalistami, członkami zespołów i klientami podczas realizacji zadań zawodowych
C-3 Organizowanie zaopatrzenia, zbytu i współpraca z przedstawicielami branży elektronicznej
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Przeprowadzanie kontroli technicznej wyrobów elektronicznych w produkcji, eksploatacji i usługach

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Tworzenie i posługiwanie się dokumentacją techniczną do konstruowania i użytkowania układów i urządzeń elektronicznych
Lp. umiejętności
1 Korzysta z norm technicznych
2 Odczytuje typowe schematy ideowe, blokowe oraz montażowe układów i urządzeń elektronicznych
3 Sporządza dokumentację techniczną do konstruowania, montażu i użytkowania układów i urządzeń elektronicznych
4 Posługuje się instrukcjami obsługi i dokumentacją serwisową urządzeń elektronicznych, katalogami elementów i układów elektronicznych
5 Tworzy dokumentację techniczną przy pomocy programów komputerowych wspomagających projektowanie (CAD)
6 Stosuje technikę komputerową do powielania i archiwizowania informacji rysunkowej
7 Wyszukuje informacje techniczne korzystając z czasopism specjalistycznych, instrukcji obsługi, katalogów oraz technologii informacyjnych
8 Korzysta z informacji technicznej w obcym języku

Zadanie zawodowe: A-2:
Projektowanie i diagnozowanie układów i urządzeń elektronicznych z wykorzystaniem techniki komputerowej
Lp. umiejętności
1 Projektuje układy elektroniczne
2 Posługuje się schematami ideowymi, blokowymi, montażowymi
3 Obsługuje urządzenia techniki komputerowej
4 Sprawdza układy analogowe, cyfrowe, mikroprocesorowe oraz układy automatyki
5 Eksploatuje przyrządy pomiarowe
6 Obsługuje programy komputerowe do projektowania i symulacji układów i urządzeń elektronicznych

Zadanie zawodowe: A-3:
Wykonywanie i uruchamianie modeli oraz prototypów układów i urządzeń elektronicznych
Lp. umiejętności
1 Odczytuje typowe schematy ideowe, blokowe oraz montażowe układów i urządzeń elektronicznych
2 Mierzy parametry elementy i układy elektroniczne
3 Montuje prototypy układów elektronicznych analogowych i cyfrowych
4 Montuje prototypy układów techniki mikroprocesorowej
5 Tworzy algorytmy programów, zapisuje je w edytorze, asembluje i uruchamia
6 Stosuje układy mikroprocesorowe w elektronice
7 Lokalizuje usterki w systemach elektronicznych i mikroprocesorowych

Zadanie zawodowe: A-4:
Montowanie, uruchamianie i testowanie urządzeń elektronicznych z wykorzystaniem dokumentacji techniczni-konstrukcyjnej
Lp. umiejętności
1 Montuje, uruchamia i testuje układy analogowe
2 Montuje, uruchamia i testuje układy cyfrowe
3 Montuje, uruchamia i testuje układy mikroprocesorowe
4 Montuje, uruchamia i testuje urządzenia audiowizualne
5 Montuje, uruchamia i testuje układy automatyki elektronicznej
6 Montuje, uruchamia i testuje urządzenia techniki komputerowej
7 Posługuje się dokumentację techniczną do montażu i użytkowania układów i urządzeń elektronicznych
8 Odczytuje typowe schematy ideowe, blokowe oraz montażowe układów i urządzeń elektronicznych
9 Mierzy parametry elementów i uruchamia układy elektroniczne
10 Stosuje przyrządy pomiarowe do diagnozowania układów i urządzeń elektronicznych

Zadanie zawodowe: A-5:
Dokonywanie pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych w układach i urządzeniach elektronicznych
Lp. umiejętności
1 Posługuje się analogowymi i cyfrowymi przyrządami pomiarowymi
2 Posługuje się oscyloskopem
3 Posługuje się częstościomierzem, generatorem pomiarowym, mostkami i miernikami RLC, analizatorem widma itp.
4 Wykonuje pomiary z wykorzystaniem techniki komputerowej
5 Wykonuje pomiary wielkości nieelektrycznych
6 Szacuje błędy pomiarowe
7 Stosuje przepisy BHP podczas pomiarów elektrycznych

Zadanie zawodowe: A-6:
Diagnozowanie stanu technicznego elementów, układów i urządzeń elektronicznych
Lp. umiejętności
1 Odczytuje schematy ideowe, blokowe i montażowe
2 Posługuje się przyrządami pomiarowymi i programami diagnostycznymi
3 Testuje elementy i urządzenia elektroniczne przy pomocy narzędzi pomiarowych i programowych
4 Lokalizuje typowe uszkodzenia na podstawie obserwacji i wyniku testu
5 Określa przydatność testowanych wyrobów
6 Stosuje przepisy BHP przy pomiarach i diagnostyce

Zadanie zawodowe: A-7:
Naprawianie podstawowych elementów, zespołów i modułów w układach i urządzeniach elektronicznych
Lp. umiejętności
1 Odczytuje schematy ideowe, blokowe i montażowe
2 Lokalizuje typowe uszkodzenia na podstawie obserwacji i wyniku testów
3 Dobiera narzędzia do naprawy
4 Usuwa uszkodzenia w układach i urządzeniach elektronicznych
5 Posługuje się przyrządami pomiarowymi i programami diagnostycznymi
6 Ocenia jakość wykonanej naprawy
7 Stosuje przepisy BHP przy pomiarach i diagnostyce

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie własnego stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Stosuje przepisy prawa pracy i działa zgodnie z obowiązkami pracowniczymi
2 Rozpoznaje i przewiduje zagrożenia bezpieczeństwa człowieka w środowisku pracy oraz wskazuje sposoby ich usunięcia
3 Korzysta ze źródeł wiedzy ekonomicznej w zakresie potrzebnym przy wykonywanej pracy
4 Organizuje pracę na swoim stanowisku pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii
5 Przestrzega zasad bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska na stanowisku pracy
6 Planuje czas pracy potrzebny na wykonanie powierzonego zadania
7 Wskazuje konsekwencje naruszenia przepisów i zasad bhp podczas wykonywania zadań zawodowych
8 Dobiera środki ochrony indywidualnej w zależności od prowadzonych prac
9 Reaguje w przypadku zagrożenia pożarowego, zgodnie z instrukcją przeciwpożarową
10 Stosuje podręczny sprzęt oraz środki gaśnicze zgodnie z zasadami ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie i nadzorowanie przebiegu prac montażowych i demontażowych układów i urządzeń elektronicznych
Lp. umiejętności
1 Stosuje metody i techniki analizy i diagnozy organizacyjnej
2 Organizuje stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska
3 Kieruje i nadzoruje współpracę z osobami odpowiedzialnymi za stan części zapasowych
4 Planuje harmonogram prac montażowych i demontażowych układów i urządzeń elektronicznych
5 Organizuje i planuje działania montażowe i demontażowe układów i urządzeń elektronicznych
6 Organizuje i nadzoruje stan narzędzi i sprzętu potrzebnego przy pracach montażowych i demontażowych
7 Nadzoruje i kieruje pracą podległych mu pracowników
8 Dokumentuje przebieg prac montażowych i demontażowych

Zadanie zawodowe: B-3:
Sporządzanie kalkulacji robót na stanowiskach wytwórczych, diagnostycznych, instalacyjnych i w serwisie
Lp. umiejętności
1 Ocenia stan zapasów części i elementów potrzebnych przy pracach naprawczych
2 Ocenia stan zapasów części i elementów potrzebnych przy pracach montażowych
3 Ustala harmonogram uzupełniania ilości części zapasowych
4 Ocenia liczbę i rodzaj potrzebnych części i elementów posługując się dokumentacją techniczną układów i urządzeń elektronicznych
5 Dokonuje zakupów elementów i części, posługując się planem zakupów
6 Organizuje transport zakupionych elementów i części
7 Sporządza kalkulację prac organizacyjno-planistycznych oraz produkcyjno-usługowych przy pomocy komputera i oprogramowania wspomagającego

Zadanie zawodowe: C-1:
Prowadzenie dokumentacji planistycznej, ewidencyjnej, sprawozdawczej i innej związanej z wykonywaną pracą
Lp. umiejętności
1 Prowadzi dokumentację planistyczną zgodną z wykonywaną pracą
2 Prowadzi ewidencję zgodną z wykonywaną pracą
3 Prowadzi dokumentację sprawozdawczą
4 Prowadzi dokumentację z wykorzystaniem techniki komputerowej
5 Stosuje technikę komputerową do powielania i archiwizowania dokumentacji planistycznej, ewidencyjnej i sprawozdawczej

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpraca z przełożonymi, specjalistami, członkami zespołów i klientami podczas realizacji zadań zawodowych
Lp. umiejętności
1 Prowadzi rozmowy z przełożonymi, urzędem pracy, współpracownikami, dotyczące wykonywanej pracy
2 Rozwiązuje konflikty w miejscu pracy
3 Planuje pracę zespołową w celu wykonania powierzonego zadania
4 Kieruje zespołem podczas wykonania powierzonego zadania
5 Posługuje się obcym językiem w przypadku współpracy produkcyjnej i usługowej z pracownikami i klientami

Zadanie zawodowe: C-3:
Organizowanie zaopatrzenia, zbytu i współpraca z przedstawicielami branży elektronicznej
Lp. umiejętności
1 Kontaktuje się bezpośrednio z klientem
2 Kontaktuje się z klientem z wykorzystaniem nowoczesnych środków komunikacji
3 Sporządza kalkulację wykonanych usług
4 Reklamuje przedsiębiorstwo, jego produkty i usługi
5 Prowadzi badania marketingowe
6 Współpracuje z partnerami zaopatrzenia i zbytu
7 Organizuje zaopatrzenie i zbyt

Zadanie zawodowe: D-1:
Przeprowadzanie kontroli technicznej wyrobów elektronicznych w produkcji, eksploatacji i usługach
Lp. umiejętności
1 Opracowuje procedury jakościowe wyrobów, procesów i usług
2 Wykorzystuje system zarządzania jakością w swoim miejscu pracy
3 Przeprowadza kontrolę jakości wyrobów, procesów i usług wg procedur ISO
4 Posługuje się dokumentacją, dotyczącą kontroli jakości


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Wyobraźnia przestrzenna
2 Rozumowanie logiczne
3 Uzdolnienia techniczne
4 Koncentracja uwagi
5 Uzdolnienia rachunkowe
6 Wyobraźnia i myślenie twórcze
7 Podzielność uwagi
8 Uzdolnienia organizacyjne
9 Dobra pamięć
Cechy osobowości
1 Dokładność
2 Samodzielność
3 Wytrwałość, cierpliwość
4 Samokontrola
5 Umiejętność pracy w warunkach monotonnych
6 Gotowość do wprowadzenia zmian
7 Odpowiedzialność
8 Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
9 Łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą
10 Dążenie do rozwoju i wzbogacenia własnej osobowości
11 Odporność emocjonalna
12 Kierowanie zespołem
13 Współdziałanie z ludźmi
14 Systematyczność
15 Komunikatywność
16 Kreatywność
Sprawności sensomotoryczne
1 Ostrość wzroku
2 Spostrzegawczość
3 Rozróżnianie barw
4 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
5 Zręczność rąk
6 Zręczność palców
7 Czucie dotykowe
8 Powonienie
9 Szybki refleks