Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Handel
Obszar zawodowy: Przedstawiciel handlowy (Przedstawiciel regionalny)

Kod zawodu: 341503

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Monitorowanie rynku pod względem popytu i podaży
A-2 Organizowanie akcji promocyjnych i reklamowych produktów firmy
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie sieci sprzedaży
B-2 Utrzymywanie kontaktów handlowych z odbiorcami
B-3 Organizowanie dostaw towarów do klientów
B-4 Obsługa posprzedażowa klientów
B-5 Organizowanie pracy własnej
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z firmą macierzystą w zakresie marketingu
C-2 Utrwalanie współpracy z pośrednikami i potencjalnymi konsumentami
C-3 Szkolenie personelu współpracujących firm
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Analizowanie efektywności i jakości swojej pracy
D-2 Kontrolowanie pracy współpracujących pośredników

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Monitorowanie rynku pod względem popytu i podaży
Lp. umiejętności
1 Rozróżnia czynników mających wpływ na kształtowanie się popytu i podaży na rynku
2 Dobiera odpowiednie metody gromadzenia informacji o rynku
3 Rozpoznaje podaż na rynku w zakresie wybranej grupy produktów (badanie konkurencji)
4 Szacuje mocne i słabe strony producentów i ich produktów

Zadanie zawodowe: A-2:
Organizowanie akcji promocyjnych i reklamowych produktów firmy
Lp. umiejętności
1 Rozróżnia formy i instrumenty polityki promocji
2 Prowadzi bezpośrednie rozmowy promocyjno-sprzedażowe
3 Dobiera skuteczne sposoby reklamy i ekspozycji produktu u klienta instytucjonalnego (sprzedawcy detalicznego lub hurtowego, innego przedsiębiorstwa lub instytucji)
4 Organizuje degustacje produktów i inne spotkania promocyjno-reklamowe
5 Rozpowszechnia wśród potencjalnych klientów materiały informacyjne, katalogi, opisy techniczne oraz informacje
6 Przestrzega zasady kultury sprzedaży
7 Rozpoznaje rynek usług reklamowych i nawiązuje kontakty handlowe z przedstawicielami tego rynku
8 Tworzy pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa w otoczeniu
9 Opracowuje prezentację multimedialną dla potrzeb promocji i reklamy

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie sieci sprzedaży
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje potrzeby klienta w zakresie wybranej grupy produktów
2 Ustala segmenty potencjalnych klientów produktów danej firmy
3 Rozróżnia grupy asortymentowe produktów wybranej firmy
4 Dostosowuje ofertę handlową do rozpoznanych potrzeb klientów w poszczególnych segmentach rynku
5 Nawiązuje kontakty z potencjalnymi klientami
6 Dobiera odpowiedni sposób zainteresowania transakcją handlową w zależności od typu klienta i wagi negocjowanej transakcji
7 Negocjuje poziom ceny i warunki sprzedaży
8 Zawiera umowy handlowe
9 Ustawiczne aktualizuje ofertę handlową oraz sieć sprzedaży

Zadanie zawodowe: B-2:
Utrzymywanie kontaktów handlowych z odbiorcami
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje bieżące potrzeby odbiorców
2 Dobiera odpowiednie instrumenty polityki produktu, ceny, dystrybucji i promocji w celu przekonania o korzyściach zakupu
3 Dostarcza informacji o nowościach w zakresie oferowanych produktów oraz nakłania do zainteresowania się nimi
4 Ustala sposoby komunikowania się z bezpośrednimi i instytucjonalnymi klientami (konsument, klient handlu detalicznego, hurtowego, inne przedsiębiorstwa i instytucje)
5 Prowadzi telefoniczne rozmowy handlowe
6 Ustala harmonogramy dostaw towarów i spotkań handlowych
7 Podtrzymuje kontakty poprzez niekonwencjonalne formy i techniki (przestrzeganie świąt i zwyczajów klienta itp.)
8 Sporządza korespondencję handlową
9 Dostosowuje ofertę sprzedaży do szczególnych oczekiwań i preferencji klienta

Zadanie zawodowe: B-3:
Organizowanie dostaw towarów do klientów
Lp. umiejętności
1 Przyjmuje zamówienia od klientów i przekazywanie ich do działu sprzedaży
2 Dobiera odpowiednie formy dostawy towaru do klienta
3 Przygotowuje towary do wysyłki
4 Sporządza fakturę VAT
5 Ustala formy zapłaty należności za sprzedane towary

Zadanie zawodowe: B-4:
Obsługa posprzedażowa klientów
Lp. umiejętności
1 Kontroluje terminowość dostaw towarów, zgodnie z ustalonymi harmonogramami
2 Dostarcza nowe materiały promocyjno-reklamowe
3 Wspomaga odbiorców w prezentacji towarów w punkcie sprzedaży
4 Zbiera informacje o reklamacjach
5 Udziela informacji o możliwościach napraw lub wymiany reklamowanych towarów
6 Kompletuje i dostarcza informacje o nowych produktach

Zadanie zawodowe: B-5:
Organizowanie pracy własnej
Lp. umiejętności
1 Rozróżnia podstawowe zadania przedstawiciela handlowego
2 Identyfikuje zakres odpowiedzialności cywilno-prawnej z tytułu prowadzonej działalności
3 Gromadzi informacje o potencjalnych klientach
4 Tworzy i aktualizuje bazę danych obsługiwanych klientów
5 Sporządza harmonogramy spotkań z potencjalnymi klientami oraz z dotychczasowymi odbiorcami towarów
6 Analizuje informacje o promowanych towarach
7 Opracowuje niezbędne materiały promocyjne i reklamowe (oferty, ulotki, itp.)
8 Analizuje możliwości kontaktów handlowych

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca z firmą macierzystą w zakresie marketingu
Lp. umiejętności
1 Opracowuje propozycje ulotek i ofert promocyjnych
2 Współdziała w zakresie przygotowania ekspozycji stanowiska firmy i produktu dla potrzeb targów lub wystaw okazjonalnych
3 Nawiązuje kontakty oraz organizuje współpracę z mediami
4 Projektuje kampanię promocji konsumenckiej i handlowej
5 Sporządza sprawozdania i raporty z przeprowadzanych akcji promocyjnych oraz efektów pośrednictwa sprzedaży
6 Sporządza raporty z analizy rynku (chłonności na produkty firmy oraz produkty konkurencji)
7 Identyfikuje akty normatywne i prawne w zakresie funkcjonowania firmy oraz pracy przedstawiciela handlowego

Zadanie zawodowe: C-2:
Utrwalanie współpracy z pośrednikami i potencjalnymi konsumentami
Lp. umiejętności
1 Nawiązuje kontakty i prowadzi współpracę z konsultantami i hostessami
2 Zachęca pośredników do większych i częstszych zamówień
3 Pobudza promocję sprzedaży
4 Demonstruje produkty w domu konsumenta lub podczas akcji promocyjnych

Zadanie zawodowe: C-3:
Szkolenie personelu współpracujących firm
Lp. umiejętności
1 Planuje i organizuje szkolenia w zakresie wiedzy o firmie, produkcie, jego promocji oraz o sposobie i kulturze sprzedaży
2 Rozróżnia i dobiera metody kształcenia oraz środki dydaktyczne właściwe dla celów szkolenia
3 Przekonuje do promowanych produktów poprzez ukazywanie najlepszych cech użytkowych i możliwości zastosowania
4 Przygotowuje prezentację multimedialną wspomagającą proces szkolenia
5 Analizuje efektywność prowadzonego szkolenia
6 Rozpoznaje potrzeby szkolenia wśród akwizytorów i ekspedientów

Zadanie zawodowe: D-1:
Analizowanie efektywności i jakości swojej pracy
Lp. umiejętności
1 Rozróżnia normy i standardy pracy przedstawicieli handlowych
2 Analizuje ekonomiczne aspekty wykonania przydzielonych zadań dla siebie
3 Analizuje ekonomiczne aspekty wykonania przydzielonych zadań dla firmy
4 Podejmuje decyzje o dokonaniu zmian w sposobie promocji sprzedaży w oparciu o prowadzoną analizę rynku

Zadanie zawodowe: D-2:
Kontrolowanie pracy współpracujących pośredników
Lp. umiejętności
1 Dobiera odpowiednie narzędzia monitorowania wielkości i struktury sprzedaży u pośrednika
2 Analizuje efektywność działań promocyjnych u pośrednika
3 Kontroluje wpływy należności od pośrednika
4 Kontroluje stany magazynowe u pośrednika


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć
2 Logiczne rozumowanie
3 Łatwość komunikowania się
4 Łatwość wypowiadania się w mowie i w piśmie
5 Podzielność uwagi
6 Rozumowanie logiczne
7 Uzdolnienia plastyczne
8 Uzdolnienia rachunkowe
9 Wyobraźnia i twórcze myślenie
10 Wyobraźnia przestrzenna
11 Zdolność przekonywania
Cechy osobowości
1 Cierpliwość
2 Dokładność
3 Elastyczność
4 Empatia
5 Inicjatywność
6 Łatwość przechodzenia od jednej czynności do drugiej
7 Niezależność
8 Odporność emocjonalna
9 Samodzielność
10 Samokontrola
11 Twórcze myślenie
12 Umiejętności kierownicze
13 Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi
14 Umiejętność perswazji
15 Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
16 Umiejętność postępowania z ludźmi
17 Umiejętność pracy w szybkim tempie
18 Umiejętność współdziałania
19 Wytrwałość
Sprawności sensomotoryczne
1 Spostrzegawczość
2 Rozróżnianie barw
3 Sprawności manualne
4 Zmysł organizacyjny