Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Handel
Obszar zawodowy: Handlowiec

Kod zawodu: 341501
Data modyfikacji: 2010-04-28 10:14:42

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Analizowanie rynku pod względem oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych
A-2 Badanie możliwości wzrostu udziału firmy na rynku oraz wejścia na nowe rynki, w tym zagraniczne, rozpoznawanie barier rozwoju oraz określanie sposobów ich pokonywania (badanie konkurencji)
A-3 Prowadzenie działań marketingowych
A-4 Prowadzenie negocjacji z dostawcami i odbiorcami towarów i usług, przygotowanie oraz zawieranie umów handlowych
A-5 Zamawianie i wydawanie towarów i materiałów, dokonywanie ich odbioru ilościowego i jakościowego, zgłaszanie reklamacji do dostawców
A-6 Stosowanie właściwych metod rozmieszczania, przechowywania i konserwacji towarów
A-7 Stosowanie różnych form i technik sprzedaży hurtowej i detalicznej
A-8 Posługiwanie się nowoczesnym sprzętem technicznym i urządzeniami biurowymi w działalności handlowej
A-9 Dokumentowanie sprzedaży towarów i usług, przyjmowanie zapłaty, załatwianie reklamacji klientów
A-10 Prowadzenie działalności akwizycyjnej
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie komórki handlowej w przedsiębiorstwie produkcyjno-usługowym lub zespołu pracowniczego w firmie handlowej
B-2 Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie zespołem pracowniczym
C-2 Współpraca z przełożonymi oraz różnymi komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa w ramach wykonywanych zadań zawodowych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Badanie poprawności stosowanych w handlu procedur
D-2 Kontrolowanie jakości pracy w działalności handlowej