Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Handel
Obszar zawodowy: Handlowiec

Kod zawodu: 341501

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Analizowanie rynku pod względem oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych
A-2 Badanie możliwości wzrostu udziału firmy na rynku oraz wejścia na nowe rynki, w tym zagraniczne, rozpoznawanie barier rozwoju oraz określanie sposobów ich pokonywania (badanie konkurencji)
A-3 Prowadzenie działań marketingowych
A-4 Prowadzenie negocjacji z dostawcami i odbiorcami towarów i usług, przygotowanie oraz zawieranie umów handlowych
A-5 Zamawianie i wydawanie towarów i materiałów, dokonywanie ich odbioru ilościowego i jakościowego, zgłaszanie reklamacji do dostawców
A-6 Stosowanie właściwych metod rozmieszczania, przechowywania i konserwacji towarów
A-7 Stosowanie różnych form i technik sprzedaży hurtowej i detalicznej
A-8 Posługiwanie się nowoczesnym sprzętem technicznym i urządzeniami biurowymi w działalności handlowej
A-9 Dokumentowanie sprzedaży towarów i usług, przyjmowanie zapłaty, załatwianie reklamacji klientów
A-10 Prowadzenie działalności akwizycyjnej
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie komórki handlowej w przedsiębiorstwie produkcyjno-usługowym lub zespołu pracowniczego w firmie handlowej
B-2 Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie zespołem pracowniczym
C-2 Współpraca z przełożonymi oraz różnymi komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa w ramach wykonywanych zadań zawodowych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Badanie poprawności stosowanych w handlu procedur
D-2 Kontrolowanie jakości pracy w działalności handlowej

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Analizowanie rynku pod względem oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych
Lp. umiejętności
1 Sporządza (projektuje) proste instrumenty pomiaru (np. kwestionariusze ankietowe, kwestionariusze wywiadu, itp.)
2 Przeprowadza badania sondażowe
3 Opracowuje i prezentuje wyniki prostych badań
4 Analizuje trendy rynkowe na podstawie prowadzonych przez siebie obserwacji oraz korzystając z innych źródeł
5 Opracowuje proste raporty dotyczące tendencji w zachowaniach nabywców
6 Identyfikuje konsekwencje w postępowaniu nabywców dla działalności przedsiębiorstwa
7 Identyfikuje różnice istniejące między poszczególnymi grupami nabywców dla prowadzenia działalności gospodarczej
8 Identyfikuje motywacje zachowań rynkowych nabywców

Zadanie zawodowe: A-2:
Badanie możliwości wzrostu udziału firmy na rynku oraz wejścia na nowe rynki, w tym zagraniczne, rozpoznawanie barier rozwoju oraz określanie sposobów ich pokonywania (badanie konkurencji)
Lp. umiejętności
1 Sporządza (projektuje) proste narzędzia pomiaru (np. kwestionariusze ankietowe)
2 Analizuje tendencje sprzedaży w najbliższym otoczeniu konkurencyjnym przedsiębiorstwa
3 Przeprowadza proste badania marketingowe
4 Opracowuje i prezentuje wyniki prostych badań rynku
5 Identyfikuje elementy otoczenia przedsiębiorstwa oraz stopień ich wpływu na funkcjonowanie i rozwój firmy
6 Analizuje zjawiska rynkowe w oparciu o różne, gromadzone przez siebie informacje
7 Identyfikuje atuty, słabości, szanse i zagrożenia przedsiębiorstwa
8 Identyfikuje i ocenia cechy potencjalnych rynków działania dla przedsiębiorstwa
9 Ocenia atrakcyjność dotychczasowych rynków działania przedsiębiorstwa
10 Tworzy komputerową bazę danych na potrzeby działań w zakresie analizy rynku

Zadanie zawodowe: A-3:
Prowadzenie działań marketingowych
Lp. umiejętności
1 Identyfikuje narzędzia marketingowe oraz określa ich znaczenie w firmie
2 Opracowuje proste założenia strategii produktu w firmie
3 Analizuje wpływ cen produktów na ich sprzedaż
4 Identyfikuje czynniki wyboru kanałów dystrybucji towarów w firmie
5 Ocenia efektywność kanałów dystrybucji
6 Opracowuje proste założenia strategii promocji produktów przedsiębiorstwa lub firmy, jako całości
7 Identyfikuje warunki stosowania oraz wady i zalety poszczególnych narzędzi promocyjnych
8 Współpracuje przy opracowaniu strategii na poszczególnych rynkach, na których działa przedsiębiorstwo
9 Identyfikuje działania taktyczne i strategiczne dla przedsiębiorstwa

Zadanie zawodowe: A-4:
Prowadzenie negocjacji z dostawcami i odbiorcami towarów i usług, przygotowanie oraz zawieranie umów handlowych
Lp. umiejętności
1 Promuje działalność swojego przedsiębiorstwa i prezentuje jego ofertę handlową w celu pozyskania klientów i dostawców
2 Wyszukuje potencjalnych klientów i nowych dostawców
3 Przeprowadza rozeznanie kontrahentów, ich warunków wstępnych i możliwej argumentacji
4 Opracowuje plan przeprowadzenia negocjacji z kontrahentami, z uwzględnieniem różnych wariantów rozwiązań
5 Przygotowuje projekt umowy handlowej samodzielnie lub we współpracy z odpowiednimi komórkami firmy
6 Przeprowadza negocjacje handlowe samodzielnie lub zespołowo
7 Zawiera umowy handlowe w ramach posiadanego pełnomocnictwa

Zadanie zawodowe: A-5:
Zamawianie i wydawanie towarów i materiałów, dokonywanie ich odbioru ilościowego i jakościowego, zgłaszanie reklamacji do dostawców
Lp. umiejętności
1 Składa zamówienia na towary handlowe i materiały
2 Dokonuje odbioru jakościowego i ilościowego towarów i materiałów w oparciu o złożone zamówienie i otrzymane dokumenty sprzedaży
3 Sporządza protokół reklamacyjny
4 Wystawia dokumenty przyjęcia i wydania towarów
5 Przygotowuje towar do wydania zgodnie z zamówieniem
6 Dobiera środki techniczne do załadunku i rozładunku towarów
7 Dobiera opakowania jednostkowe i transportowe
8 Prowadzi dokumentację magazynową za pomocą komputera
9 Oznacza towary przyjmowane i wydawane z magazynu
10 Dobiera odpowiednie magazynowe systemy informatyczne i urządzenia do automatycznej identyfikacji towarów
11 Zgłasza reklamacje u dostawcy i dopilnowuje jej załatwienia

Zadanie zawodowe: A-6:
Stosowanie właściwych metod rozmieszczania, przechowywania i konserwacji towarów
Lp. umiejętności
1 Organizuje pracę w magazynie
2 Wyznacza optymalną wielkość jednorazowej dostawy
3 Rozplanowuje powierzchnię magazynową
4 Analizuje przepływ towarów w firmie
5 Wykorzystuje programy komputerowe do planowania i organizowania pracy w magazynie
6 Wyznacza optymalny stan zapasów
7 Rozmieszcza towary w magazynie
8 Stosuje się do przepisów bhp, ppoż. i SANEPID
9 Ustala i eliminuje nieprawidłowości w stanie i sposobie przechowywania zapasów

Zadanie zawodowe: A-7:
Stosowanie różnych form i technik sprzedaży hurtowej i detalicznej
Lp. umiejętności
1 Rozróżnia formy sprzedaży we współczesnym handlu oraz warunki ich zastosowania
2 Dobiera formy sprzedaży hurtowej i detalicznej w zależności od asortymentu towarów i rozmiarów przedsiębiorstwa
3 Analizuje zasady składowania i rozmieszczenia towarów w magazynie oraz sali sprzedażowej
4 Aranżuje stoisko zgodnie z przyjętą formą sprzedaży
5 Prowadzi rozmowę sprzedażową w języku polskim i obcym
6 Bada atrakcyjność miejsca sprzedaży i stosowanej formy sprzedaży wśród pracowników oraz przede wszystkim klientów

Zadanie zawodowe: A-8:
Posługiwanie się nowoczesnym sprzętem technicznym i urządzeniami biurowymi w działalności handlowej
Lp. umiejętności
1 Posługuje się nowoczesnym sprzętem technicznym (np. kasa fiskalna, urządzenia biurowe)
2 Przetwarza dane liczbowe za pomocą podstawowego oprogramowania komputerowego
3 Posługuje się edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym i programem do prezentacji danych
4 Posługuje się programem do wspomagania sprzedaży towarów i usług
5 Korzysta z Internetu
6 Komunikuje się drogą elektroniczną z kontrahentami
7 Umie sporządzić elektroniczne dokumenty handlowe lub dokonać w nich korekty

Zadanie zawodowe: A-9:
Dokumentowanie sprzedaży towarów i usług, przyjmowanie zapłaty, załatwianie reklamacji klientów
Lp. umiejętności
1 Wystawia faktury VAT, rachunki i dokumenty korygujące w języku polskim
2 Prowadzi rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe
3 Obsługuje urządzenia techniczne związane z przyjmowaniem zapłaty i dokumentowaniem sprzedaży
4 Wystawia dokumenty transportowe i spedycyjne w ruchu krajowym i zagranicznym
5 Redaguje umowy handlowe w języku polskim
6 Przygotowuje dokumenty związane z ubezpieczeniem krajowym i zagranicznym towarów i osób
7 Przelicza waluty
8 Prowadzi korespondencję za pomocą poczty elektronicznej, faksu
9 Obsługuje użytkowe programy komputerowe i Internet
10 Analizuje terminowości wpływu należności
11 Załatwia reklamacje klientów

Zadanie zawodowe: A-10:
Prowadzenie działalności akwizycyjnej
Lp. umiejętności
1 Wyznacza cele działań akwizycyjnych
2 Planuje zadania i organizuje środki do wykonania tych zadań akwizycyjnych
3 Analizuje rynek docelowy, na którym działa przedsiębiorstwo
4 Identyfikuje cechy potencjalnych i obecnych klientów
5 Korzysta ze źródeł informacji o potencjalnych klientach (bazy danych)
6 Stosuje zasady prowadzenia rozmowy sprzedażowej w języku polskim i obcym
7 Ocenia efektywność działań akwizycyjnych

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie komórki handlowej w przedsiębiorstwie produkcyjno-usługowym lub zespołu pracowniczego w firmie handlowej
Lp. umiejętności
1 Sporządza zakresy czynności poszczególnych stanowisk
2 Określa wymagania w zakresie kwalifikacji, umiejętności i cech psychofizycznych dla pracowników na dane stanowisko
3 Określa potrzebne wyposażenie techniczne i informatyczne do realizacji zadań handlowych
4 Planuje i organizuje pracę pracowników
5 Ocenia efekty pracy pracowników
6 Rozwiązuje problemy dotyczące pracy zespołu ludzi
7 Opracowuje harmonogram pracy
8 Określa zasady współpracy i powiązań pomiędzy stanowiskami pracy

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
Lp. umiejętności
1 Planuje pracę własną
2 Organizuje własne miejsce pracy z zachowaniem zasad ergonomii i estetyki
3 Kształtuje estetykę własnego miejsca pracy
4 Obsługuje urządzenia techniczne w miejscu pracy
5 Ustala zadania do wykonania i ich harmonogram
6 Ustala harmonogram sporządzania sprawozdań oraz raportów wewnętrznych i zewnętrznych
7 Przestrzega przepisów bhp, ppoż. i SANEPID

Zadanie zawodowe: C-1:
Kierowanie zespołem pracowniczym
Lp. umiejętności
1 Planuje pracy zespołu
2 Koordynuje pracę zespołu
3 Dokonuje oceny pracy podległych pracowników zgodnie z procedurami przyjętymi w jednostce
4 Stosuje odpowiedni styl kierowania pracą zespołu
5 Stosuje techniki skutecznego komunikowania się
6 Stosuje różnorodne metody motywowania podległych pracowników
7 Buduje tożsamość grupy
8 Przestrzega zasad współżycia społecznego
9 Prowadzi dyskusje i negocjacje
10 Tworzy klimat zaufania i bezpieczeństwa w grupie
11 Stosuje techniki grupowego rozwiązywania problemów
12 Przestrzega tajemnicy służbowej
13 Opracowuje harmonogram pracy zespołu
14 Określa zasady współpracy i powiązań pomiędzy stanowiskami pracy w dziale

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpraca z przełożonymi oraz różnymi komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa w ramach wykonywanych zadań zawodowych
Lp. umiejętności
1 Współpracuje z komórkami marketingu w zakresie analizy, planowania, organizowania i kontroli działań marketingowych w przedsiębiorstwie
2 Współpracuje z komórkami zaopatrzenia i zbytu w zakresie zakupu i sprzedaży
3 Organizuje i doskonale system przepływu wewnętrznej informacji
4 Wykonuje zlecone zadania i terminowo rozlicza się z nich
5 Opiniuje prawidłowości organizacji działu, w którym pracuje

Zadanie zawodowe: D-1:
Badanie poprawności stosowanych w handlu procedur
Lp. umiejętności
1 Opracowuje procedury systemu zapewnienia jakości świadczonych usług w przedsiębiorstwie
2 Kontroluje przebieg realizacji usług obsługi klienta w przedsiębiorstwie
3 Mierzy efektywności działań własnych zgodnie z przyjętymi planami przedsiębiorstwa
4 Sporządza zestawienia sprzedaży na koniec okresu sprawozdawczego
5 Stosuje zasady poprawiania błędów w dokumentacji handlowej
6 Sprawdza procedury obiegu dokumentów handlowych
7 Sprawdza procedury archiwizowania dokumentów
8 Sprawdza kompletności dokumentacji handlowej
9 Sprawdza procedury nadzoru nad dokumentami handlowymi
10 Sprawdzanie procedur zarządzania płatnościami za zrealizowaną sprzedaż lub zakup towarów
11 Ocenia zgodność przyjętej polityki handlowej z faktycznie stosowanymi zasadami
12 Ocenia poprawność opisu dokumentów handlowych

Zadanie zawodowe: D-2:
Kontrolowanie jakości pracy w działalności handlowej
Lp. umiejętności
1 Modyfikuje organizację pracy i przepływu informacji na podstawie przeprowadzonych analiz efektywności
2 Opracowuje system kontroli efektów współpracy i przepływu informacji oraz dokumentów wewnątrz firmy
3 Opracowuje system kontroli efektów współpracy z jednostkami zewnętrznymi
4 Kontroluje efektywność pracy na stanowisku handlowca
5 Kontroluje przebieg realizacji usług w całym dziale
6 Mierzy efektywność działań własnych zgodnie z przyjętymi planami przedsiębiorstwa
7 Analizuje wpływ podnoszenia jakości usług w dziale handlu na zysk przedsiębiorstwa


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć
2 Gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji
3 Koncentracja i podzielność uwagi
4 Logiczne rozumowanie
5 Odpowiedzialność
6 Ogólna inteligencja
7 Organizatorskie
8 Otwartość
9 Planowanie swojej pracy
10 Podejmowania szybkich i trafnych decyzji
11 Podzielność uwagi
12 Postrzeganie problemów
13 Samodzielność
14 Sumienność
15 Syntetyczne i analityczne myślenie
16 Twórcze myślenie
17 Umiejętności analityczne i diagnostyczne
18 Umiejętność działania w stresie
19 Umiejętność identyfikacji i rozwiązywania problemów
20 Umiejętność komunikowania się i negocjowania
21 Umiejętność korzystania z przepisów prawa
22 Umiejętność korzystania z różnych źródeł wiedzy
23 Umiejętność motywowania do pracy
24 Umiejętność postępowania według określonych procedur
25 Umiejętność postrzegania i rozwiązywania problemów
26 Umiejętność poszerzania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji
27 Umiejętność stosowania narzędzi badawczych
28 Umiejętność stosowania określonych procedur
29 Umiejętność stosowania określonych procedur analitycznych
30 Umiejętność wyszukiwania informacji
31 Uzdolnienia matematyczne
32 Wyobraźnia i myślenie twórcze
33 Wytrzymałość na wysiłek fizyczny
34 Wytrzymałość na wysiłek psychiczny
35 Zamiłowanie do dokładności, ładu i porządku
36 Zrównoważenie
Cechy osobowości
1 Asertywność
2 Dobra prezencja
3 Dokładność
4 Elastyczność w działaniu
5 Gotowość do aktualizowania wiedzy
6 Komunikatywność
7 Kultura osobista
8 Logiczne rozumowanie
9 Obiektywizm
10 Odporność emocjonalna
11 Odpowiedzialność
12 Rzetelność
13 Otwartość
14 Samodzielność
15 Samokontrola
16 Spostrzegawczość
17 Systematyczność
18 Uczciwość
19 Umiejętność podejmowania decyzji
20 Umiejętność przekonywania
21 Umiejętność współdziałania
22 Wysoka kultura osobista
23 Wysoki poziom aktywności
24 Wysoki poziom inteligencji
25 Wytrwałość i cierpliwość
26 Wytrzymałość na wysiłek fizyczny
27 Zamiłowanie do dokładności, ładu i porządku
28 Zrównoważenie
Sprawności sensomotoryczne
1 Dobra pamięć
2 Dobry słuch
3 Dobry węch
4 Dobry wzrok (może być skorygowany okularami)
5 Kreatywność
6 Prawidłowa wymowa
7 Rozróżnianie barw
8 Spostrzegawczość
9 Sprawność fizyczna
10 Sprawność manualna
11 Sprawność ruchowa
12 Wrażliwość dotykowa
13 Zrównoważenie emocjonalne