Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Organizator obsługi sprzedaży internetowej

Kod zawodu: 341502

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Projektowanie oraz wdrażanie stron WWW w Internecie przedstawiających oferty sprzedaży towarów i usług.
A-2 Przygotowanie projektów oraz zatwierdzanie informacji tekstowych i graficznych o oferowanych towarach i usługach.
A-3 Rozpoznawanie rynku pod względem oczekiwań potencjalnych nabywców towarów poprzez Internet.
A-4 Monitorowanie i analizowanie rynku; dostosowywanie oferty towarowej do potrzeb rynku.
A-5 Przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji klientów dotyczących sprzedanych towarów.
A-6 Reklamowanie internetowej formy sprzedaży towarów w sieci internetowej i w innych mediach.
B Zadania organizacyjne
B-1 Przygotowanie strategii prowadzenia sprzedaży internetowej.
B-2 Wykonywanie czynności organizacyjnych i ekonomicznych związanych z procesem realizacji transakcji.
B-3 Przyjmowanie i realizacja zamówień na towary i usługi.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z projektantem witryny w zakresie określenie jej założeń funkcjonalnych, nadzór nad jej wdrożeniem.
C-2 Współdziałanie z odbiorcami w zakresie udzielania im pełnej informacji o ofercie towarowo-usługowej i warunkach sprzedaży, pomoc nabywcy w dokonywaniu wyboru towarów (doradztwo).
C-3 Współpraca z magazynierem w zakresie zabezpieczania towarów przed uszkodzeniem i zniszczeniem, dbałość o efektywny poziom zapasów.
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Nadzór nad realizacją harmonogramu i jakości wykonania projektu systemu sprzedaży internetowej.
D-2 Ocena funkcjonalności i ergonomii systemu sprzedaży internetowej dla potencjalnego klienta.
D-3 Prowadzenie dokumentacji dotyczącej sprzedaży, płatności i zwrotów towarów.
D-4 Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Projektowanie oraz wdrażanie stron WWW w Internecie przedstawiających oferty sprzedaży towarów i usług.
Lp. umiejętności
1 Projektuje strony WWW/sklepy internetowe
2 Wdraża strony WWW/sklepy internetowe
3 Korzysta z baz danych do gromadzenia, analizowania i udostępniania informacji
4 Programuje strony internetowe
5 Organizuje obieg wiadomości w wersji elektronicznej
6 Tworzy i obrabia grafikę na strony internetowe
7 Projektuje szatę graficzną strony lub współpracuje z grafikiem przy jej tworzeniu
8 Posługuje się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym posługiwanie się dokumentacją i korzystaniem ze szkoleń

Zadanie zawodowe: A-2:
Przygotowanie projektów oraz zatwierdzanie informacji tekstowych i graficznych o oferowanych towarach i usługach.
Lp. umiejętności
1 Korzysta z programów do obróbki grafiki
2 Korzysta z programów przetwarzania tekstu
3 Przygotowuje projekty prezentacji oferowanych towarów i usług
4 Opracowuje koncepcje wizualizacji towarów i usług
5 Analizuje projekty pod katem zgodności z obowiązującymi aktami prawnymi

Zadanie zawodowe: A-3:
Rozpoznawanie rynku pod względem oczekiwań potencjalnych nabywców towarów poprzez Internet.
Lp. umiejętności
1 Analizuje trendy w sprzedaży internetowej
2 Opracowuje tematykę zagadnień stanowiących treść planowanego badania
3 Opracowuje sposób przeprowadzania badań
4 Przeprowadza badania rynku
5 Opracowuje wyniki przeprowadzonych badań
6 Analizuje możliwości sprzedaży określonych towarów i usług poprzez Internet

Zadanie zawodowe: A-4:
Monitorowanie i analizowanie rynku; dostosowywanie oferty towarowej do potrzeb rynku.
Lp. umiejętności
1 Analizuje trendy na rynku sprzedaży internetowej
2 Analizuje aktualną ofertę towarową na rynku
3 Tworzy oferty towarów lub usług do sprzedaży internetowej
4 Analizuje szanse i zagrożenia profilu własnej oferty do aktualnej sytuacji na rynku

Zadanie zawodowe: A-5:
Przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji klientów dotyczących sprzedanych towarów.
Lp. umiejętności
1 Pracuje na komputerze
2 Obsługuje system sprzedaży internetowej
3 Współpracuje z klientem w zakresie obsługi zgłoszonej reklamacji
4 Współpracuje z dostawcami w zakresie obsługi zgłoszonych reklamacji
5 Dokumentuje prowadzone postępowanie reklamacyjne

Zadanie zawodowe: A-6:
Reklamowanie internetowej formy sprzedaży towarów w sieci internetowej i w innych mediach.
Lp. umiejętności
1 Tworzy strategię reklamową
2 Organizuje promocje oferowanych towarów i usług
3 Nadzoruje realizację przyjętej strategii reklamowej
4 Współpracuje z firmami reklamowymi
5 Analizuje aktualnie dostępne formy reklamy internetowej

Zadanie zawodowe: B-1:
Przygotowanie strategii prowadzenia sprzedaży internetowej.
Lp. umiejętności
1 Analizuje trendy organizacji sprzedaży internetowej
2 Analizuje oczekiwania potencjalnych nabywców towarów poprzez Internet
3 Określa i ustala sposób prowadzenia sprzedaży przez Internet
4 Określa i organizuje reklamę oferowanego asortymentu i prowadzonej witryny WWW
5 Opracowuje założenia funkcjonalne i wdraża witrynę WWW

Zadanie zawodowe: B-2:
Wykonywanie czynności organizacyjnych i ekonomicznych związanych z procesem realizacji transakcji.
Lp. umiejętności
1 Ustala harmonogram dostaw
2 Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją dostawy
3 Prowadzenie dokumentacji związanej z rozliczeniem dostawy
4 Ustala i realizuje procedury dotyczące przechowywania i pakowania towarów
5 Przygotowuje towar do wysłania do klienta i nadzoruje wysyłkę

Zadanie zawodowe: B-3:
Przyjmowanie i realizacja zamówień na towary i usługi.
Lp. umiejętności
1 Pracuje na komputerze
2 Obsługuje systemy komputerowe do obsługi sprzedaży
3 Przyjmuje i rejestruje zamówienia
4 Organizuje plan dostaw towarów do klientów
5 Współpracuje z innymi działami firmy w celu zorganizowania realizacji zamówienia
6 Analizuje koszty transportu towaru do klienta

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca z projektantem witryny w zakresie określenie jej założeń funkcjonalnych, nadzór nad jej wdrożeniem.
Lp. umiejętności
1 Określa funkcjonalność, w tym również określa żądany poziom bezpieczeństwa witryny
2 Określa wymogi dotyczące ergonomii witryny ( szybkość ładowania stron, łatwość poruszania się po witrynie, czytelność stron ..)
3 Określa szatę graficzną i wizualizacje elementów graficznych
4 Określa oczekiwane statystyki i analizy dotyczące oglądalności witryny
5 Dokonuje odbioru poszczególnych elementów witryny
6 Organizuje i nadzoruje proces uruchamiania i wdrażania witryny

Zadanie zawodowe: C-2:
Współdziałanie z odbiorcami w zakresie udzielania im pełnej informacji o ofercie towarowo-usługowej i warunkach sprzedaży, pomoc nabywcy w dokonywaniu wyboru towarów (doradztwo).
Lp. umiejętności
1 Udziela konsultacji klientom
2 Doradza w zakresie wyboru i oceny oferowanego asortymentu
3 Informuje o szczegółowych warunkach sprzedaży

Zadanie zawodowe: C-3:
Współpraca z magazynierem w zakresie zabezpieczania towarów przed uszkodzeniem i zniszczeniem, dbałość o efektywny poziom zapasów.
Lp. umiejętności
1 Kontroluje i analizuje zmiany stanów magazynowych
2 Ustala i stosuje zasady bezpiecznego przechowywania towarów
3 Analizuje ewentualne zagrożenia w zakresie przechowywania towarów

Zadanie zawodowe: D-1:
Nadzór nad realizacją harmonogramu i jakości wykonania projektu systemu sprzedaży internetowej.
Lp. umiejętności
1 Planuje harmonogram realizacji i wdrożenia systemu
2 Nadzoruje jakość i zgodność z projektem wykonania sytemu
3 Dokonuje odbioru i zatwierdza moduły systemu do eksploatacji
4 Współpracuje w zakresie planowania sposobu testowania systemu
5 Uczestniczy w testach systemu

Zadanie zawodowe: D-2:
Ocena funkcjonalności i ergonomii systemu sprzedaży internetowej dla potencjalnego klienta.
Lp. umiejętności
1 Tworzy projekty stron WWW
2 Planuje obieg informacji uzyskiwanych poprzez witrynę WWW
3 Testuje witryny WWW pod kątem poziomu komfortu korzystania z nich przez klientów w zakresie jej obsługi oraz szybkości działania
4 Testuje witryny WWW pod katem kompletności i czytelności informacji dla potencjalnego klienta

Zadanie zawodowe: D-3:
Prowadzenie dokumentacji dotyczącej sprzedaży, płatności i zwrotów towarów.
Lp. umiejętności
1 Prowadzi dokumentację związaną z realizacją sprzedaży ( fakturowanie, obsługa zwrotów itp. )
2 Prowadzi dokumentację związaną z rozliczeniem sprzedaży
3 Obsługuje komputer
4 Obsługuje programy komputerowe do obsługi sprzedaży, finansów itp.
5 Prowadzi rozliczenia z kooperantami i urzędami

Zadanie zawodowe: D-4:
Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Analizuje i interpretuje przepisy prawa z zakresu BHP, ochrony przeciw pożarowej oraz ochrony środowiska dotyczące przedsiębiorstwa i w odniesieniu do stanowisk pracy
2 Ocenia wpływ czynników szkodliwych dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz dla lokalnego środowiska pracy
3 Ocenia organizację procesów pracy i stanowisk pracy pod kątem spełnienia wymagań BHP
4 Ocenia rozwiązania ograniczające lub eliminujące emisję zanieczyszczeń środowiska naturalnego
5 Udziela pomocy przedlekarskiej poszkodowanym w razie wypadku
6 Organizuje w razie pożaru akcję ratowniczo-gaśniczą do czasu przybycia jednostek straży pożarnej
7 Udziela instruktażu dotyczącego BHP na stanowisku pracy


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć
2 Łatwość wypowiadania się w mowie lub piśmie
3 Podzielność uwagi
4 Rozumowanie logiczne
5 Uzdolnienia artystyczne
6 Uzdolnienia rachunkowe
7 Uzdolnienia techniczne
8 Wyobraźnia i myślenie twórcze
9 Wyobraźnia przestrzenna
10 Zdolności kierownicze
11 Zdolność koncentracji uwagi
12 Zdolność nawiązywania kontaktów z ludźmi
13 Zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
14 Zdolność pracy w szybkim tempie
15 Zdolność przekonywania i negocjowania
16 Zdolność współpracy w zespole
Cechy osobowości
1 Cierpliwość
2 Dokładność
3 Ekspresyjność
4 Elastyczność otwartość na zmiany
5 Empatia
6 Inicjatywność
7 Niezależność
8 Odporność emocjonalna i zrównoważenie
9 Odwaga
10 Samodzielność
11 Samokontrola
12 Wytrwałość
Sprawności sensomotoryczne
1 Dokładność
2 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
3 Ostrość słuchu
4 Refleks
5 Rozróżnianie barw
6 Spostrzegawczość
7 Sprawność manualna
8 Widzenie stereoskopowe
9 Zręczność rąk