Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Handel
Obszar zawodowy: Pracownik punktu skupu

Kod zawodu: 413104
Data modyfikacji: 2010-04-28 15:08:13

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Analizowanie rynku towarów oraz docieranie do klientów: dostawców i kupujących
A-2 Dokonywanie skupu towarów od dostawców
A-3 Składowanie towarów na powierzchniach magazynowych
A-4 Dokonywanie sprzedaży towarów odbiorcom
A-5 Prowadzenie obsługi finansowej punktu skupu
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie pracy własnej zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, a także ochrony środowiska
B-2 Organizowanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej w formie punktu skupu
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z innymi pracownikami i klientami podczas realizacji zadań zawodowych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Dokonywanie samokontroli pracy oraz kontroli ilościowej i jakościowej dostarczanych od dostawców i wysyłanych do odbiorców towarów
D-2 Dokonywanie inwentaryzacji zgromadzonych w punkcie skupu towarów