Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Handel
Obszar zawodowy: Pracownik punktu skupu

Kod zawodu: 413104

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Analizowanie rynku towarów oraz docieranie do klientów: dostawców i kupujących
A-2 Dokonywanie skupu towarów od dostawców
A-3 Składowanie towarów na powierzchniach magazynowych
A-4 Dokonywanie sprzedaży towarów odbiorcom
A-5 Prowadzenie obsługi finansowej punktu skupu
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie pracy własnej zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, a także ochrony środowiska
B-2 Organizowanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej w formie punktu skupu
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z innymi pracownikami i klientami podczas realizacji zadań zawodowych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Dokonywanie samokontroli pracy oraz kontroli ilościowej i jakościowej dostarczanych od dostawców i wysyłanych do odbiorców towarów
D-2 Dokonywanie inwentaryzacji zgromadzonych w punkcie skupu towarów

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Analizowanie rynku towarów oraz docieranie do klientów: dostawców i kupujących
Lp. umiejętności
1 Oblicza i zinterpretuje wskaźniki statystyczne oraz ekonomiczne
2 Przeprowadza analizę rynku co do możliwości dostaw produktów
3 Analizuje i porównuje oferty konkurencji
4 Sporządza pisma handlowe
5 Organizuje proste badania marketingowe rynku dotyczące prowadzonego zakresu skupu
6 Identyfikuje potrzeby klientów
7 Porozumiewa się skutecznie z klientem
8 Stosuje ogólnie przyjęte normy etyczne i zawodowe
9 Przeprowadza efektywne rozmowy, dyskusje i negocjacje z klientami
10 Wyszukuje producentów i sprzedawców nowych towarów
11 Wyszukuje odbiorców na skupowane towary
12 Przeprowadza rozeznanie co do zaplanowanych dostaw
13 Prowadzi rozmowy przez telefon
14 Tworzy spisy adresowe dostawców i odbiorców
15 Sporządza komputerową bazę kontrahentów
16 Dokonuje analizy bazy kontrahentów
17 Korzysta ze stworzonych komputerowych baz danych

Zadanie zawodowe: A-2:
Dokonywanie skupu towarów od dostawców
Lp. umiejętności
1 Sporządza na podstawie zamówień od odbiorów zapotrzebowanie ilościowe na określone produkty
2 Ustala harmonogram skupu wraz z ilościami skupowanych towarów
3 Gospodaruje dysponowanymi środkami pieniężnymi
4 Ustala wielkość zapasów skupowanych towarów
5 Wyszukuje producentów i sprzedawców nowych towarów
6 Ustala ze sprzedającym sposób dostawy skupowanego towaru
7 Rozróżnia i wypełnia dokumenty: umowa o dostawę, zamówienie
8 Oznakowuje skupowane towary
9 Ewidencjonuje skup produktów i stan zapasów magazynowych
10 Zabezpiecza skupowane towary przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub zagarnięciem
11 Sporządza dzienny raport skupu
12 Przekazuje raport z dziennego skupu
13 Przekazuje skupiony towar do magazynu

Zadanie zawodowe: A-3:
Składowanie towarów na powierzchniach magazynowych
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje i stosuje nazewnictwo związane z gospodarką magazynową
2 Identyfikuje rodzaje magazynów
3 Ocenia możliwości magazynowania skupowanych towarów w oparciu o obowiązujące normy i zasady magazynowania
4 Określa możliwości magazynowania towaru w następnych dekadach
5 Przekazuje informacje o możliwościach przyjmowanie towaru przez magazyn
6 Dobiera sprzęt i urządzenia magazynowe w zależności od skupowanego towaru
7 Rozróżnia właściwości przechowywanych skupionych towarów
8 Wyjaśnia i charakteryzuje zjawiska fizyczne i chemiczne zachodzące w trakcie przechowywania produktów
9 Zapewnia odpowiednie warunki przechowywania towarów
10 Dobiera środki transportu wewnętrznego przemieszczające się po magazynie
11 Odczytuje oznakowania skupowanych towarów zamieszczone na towarach lub opakowaniach
12 Przemieszcza towary zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy
13 Rozmieszcza towary w magazynie
14 Przygotowuje skupione towary do sprzedaży
15 Kontroluje bieżący stan zapasów produktów
16 Identyfikuje i wypełnia dokumenty związane z gospodarką magazynową; dowód przyjęcia „Pz’’, dowód zwrotu „Zw’’, kartoteka ilościowa itp.
17 Charakteryzuje i obsługuje program komputerowy w zakresie analizy rynku, magazynowania i ewidencjowania skupu
18 Wprowadza do komputera dane dotyczące zakupów i sprzedaży towarów i usług
19 Sporządza z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego zestawienia magazynowe
20 Dokonuje analizy zestawień magazynowych
21 Klasyfikuje i ocenia stan opakowań zamiennych
22 Ewidencjonuje skup produktów i stan zapasów magazynowych
23 Zapewnia należyty stan sanitarny magazynu i urządzeń magazynowych
24 Dokonuje konserwacji urządzeń magazynowych

Zadanie zawodowe: A-4:
Dokonywanie sprzedaży towarów odbiorcom
Lp. umiejętności
1 Identyfikuje typy odbiorców
2 Identyfikuje potrzeby klienta
3 Zachęca odbiorców do dokonywania zakupów
4 Stosuje różne formy promocji
5 Dobiera formy sprzedaży w zależności od posiadanego asortymentu i potrzeb klientów
6 Stosuje różne formy sprzedaży
7 Pozyskuje i analizuje zamówienia odbiorców
8 Sporządza dokumentację handlową związaną z obrotem: oferta, umowa o dostawę, potwierdzenie zamówienia, zawiadomienie o odbiorze, specyfikacja, faktura
9 Utrzymuje prawidłowe zapasy produktów do zbytu
10 Przeprowadza rozmowę sprzedażową dostosowaną do typu klienta
11 Ustala z odbiorcom warunki zapłaty, dostawy
12 Wykonuje czynności sprzedażowe
13 Przygotowuje i wypełnia dokumenty wysyłkowe do różnego typu odbiorców (detalicznych, hurtowych, na eksport)
14 Pakuje towar zgodnie z życzeniem klienta
15 Zabezpiecza towar przed uszkodzeniem
16 Kontroluje stan ilościowy wysyłanego towaru z przygotowanymi dokumentami wysyłkowymi
17 Przekazuje dokumenty zatwierdzone do transportu
18 Prowadzi postępowanie reklamacyjne
19 Identyfikuje i analizuje działania prowadzone przez konkurencję
20 Ściąga towary ze stanów magazynowych
21 Kontroluje realizację umów o dostawę i sprzedaż

Zadanie zawodowe: A-5:
Prowadzenie obsługi finansowej punktu skupu
Lp. umiejętności
1 Prowadzi ręcznie proste obliczenia należności za skupiony lub sprzedawany towar
2 Oblicza poziom cen i marż
3 Obliczyć kwotę podatku VAT
4 Obliczyć wartość skupowanego i sprzedawanego towaru
5 Ustala poziom upustów
6 Oblicza kwoty w sprzedaży ratalnej
7 Obsługuje proste urządzenia liczące
8 Obsługuje kasę fiskalną zgodnie z instrukcją obsługi
9 Sporządza dowody zakupu
10 Posługuje się czytnikami kodów kreskowych
11 Obsługuje terminal kart płatniczych
12 Oblicza kwotę należności za skupowane i sprzedawane towary
13 Ustala i wydaje należną resztę
14 Rozpoznaje autentyczność banknotów przyjmowanych od klientów
15 Posługuje się testerami banknotów
16 Wskazuje sposób postępowania w przypadku otrzymania falsyfikatu
17 Drukuje raporty kasowe: dobowe i okresowe
18 Kontroluje wystawiane przez siebie oraz otrzymane dokumenty pod względem formalnym i rachunkowym
19 Wypełnić fakturę VAT zgodnie z zasadami
20 Wystawia polecenia zapłaty przez bank
21 Wystawia rachunek dostawcy za skupowany towar
22 Wypełnia dokumenty korygujące
23 Prowadzi rejestr skupowanych towarów
24 Prowadzi rejestr sprzedaży
25 Prowadzi ewidencję opakowań
26 Sporządza z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego dokumenty handlowe
27 Identyfikuje przepisy prawne dotyczące reklamacji (niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gwarancja, sprzedaż towaru na odległość, sprzedaż towaru poza lokalem przedsiębiorstwa)
28 Rozpatruje reklamację klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie pracy własnej zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, a także ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Identyfikuje podstawowe przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy
2 Dokonuje analizy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
3 Identyfikuje wymagania nadzoru państwowego nad warunkami pracy w Polsce
4 Rozpoznaje źródła i czynniki szkodliwe w środowisku pracy
5 Zabezpiecza się przed czynnikami szkodliwymi w pracy
6 Reaguje w przypadku zagrożenia przeciwpożarowego zgodnie z instrukcją przeciwpożarową
7 Zapobiega zagrożeniom życia i zdrowia w miejscu pracy
8 Identyfikować stany zagrożenia zdrowia i życia
9 Identyfikuje system pomocy medycznej w stanach zagrożenia zdrowia i życia oraz sposoby powiadamiania
10 Udziela pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia
11 Identyfikuje podstawowe wymagania ergonomii w pracy w punkcie skupu
12 Organizuje miejsce pracy zgodnie z zasadami fizjologii pracy oraz wymaganiami ergonomii

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej w formie punktu skupu
Lp. umiejętności
1 Wybiera formę organizacyjno-prawną planowanej działalności gospodarczej
2 Wybiera formę opodatkowania działalności gospodarczej
3 Sporządzić dokumenty niezbędne do podjęcia i prowadzenia punktu skupu
4 Sporządza biznesplan dla wybranej działalności
5 Dokonuje analizy czynników kształtujących popyt
6 Dokonuje analizy działalności handlowej na rynku
7 Identyfikuje procedury zakupu i sprzedaży na rynku
8 Organizuje współpracę z kontrahentami w zakresie skupu i sprzedaży

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca z innymi pracownikami i klientami podczas realizacji zadań zawodowych
Lp. umiejętności
1 Stosuje techniki skutecznego komunikowania
2 Przestrzega zasad współżycia społecznego
3 Planuje pracę własną w celu wykonania powierzonego zadania
4 Współpracuje z innymi pracownikami podczas powierzonego zadania
5 Prowadzi rozmowy ze współpracownikami dotyczące wykonywanej pracy
6 Współpracuje z innymi pracownikami podczas powierzonego zadania
7 Prowadzi dyskusje i negocjacje z dostawcami i odbiorcami
8 Rozwiązuje konflikty w miejscu pracy

Zadanie zawodowe: D-1:
Dokonywanie samokontroli pracy oraz kontroli ilościowej i jakościowej dostarczanych od dostawców i wysyłanych do odbiorców towarów
Lp. umiejętności
1 Stosuje przepisy dotyczące jakości
2 Ocena jakości wykonanego przez siebie zadania
3 Kontroluje i lokalizuje nieprawidłowości z prowadzonej dokumentacji handlowej
4 Wyciąga wnioski z przeprowadzonej kontroli dokumentacji
5 Ocenia zasadność i prawidłowość procedur związanych z obsługą klienta: dostawcy i odbiorcy
6 Eliminuje ewentualnie nieprawidłowości w procedurach handlowych
7 Dobiera i analizuje normy jakościowe dla wybranych grup towarów
8 Dokonuje charakterystyki towaroznawczej wybranych grup towarowych (żywnościowych i nie żywnościowych)
9 Rozróżnia cechy jakościowe towarów
10 Oznacza opakowania i dokonuje analizy informacji zawartych na opakowaniach zbiorczych
11 Przelicza i mierzy ilości skupowanego i sprzedawanego towaru
12 Dokonuje ważenia skupowanego i sprzedawanego towaru
13 Przeprowadza i interpretuje wyniki wstępnej oceny pod względem jakości, wartość użytkowej, odbiór jakościowego, zgodności z normami
14 Przeprowadza kontrolę wyrywkową wybranych towarów
15 Dokonuje klasyfikowania skupowanego i sprzedawanego towaru
16 Korzysta z pomocy klasyfikatora przy ocenie klasy skupowanego towaru
17 Pobiera próbki towarów do oceny organoleptycznej
18 Przygotowuje próbki do badań we właściwych instytucjach
19 Sporządza dokumentację związaną z przekazaniem próbek towaru do badań
20 Zabezpiecza towary przed uszkodzeniem, zniszczeniem, zagarnięciem
21 Prowadzi rozmowę wyjaśniającą z dostawcą w przypadku ujawnionych niezgodności towaru
22 Rozpatruje reklamacje odbiorców skupowanych towarów
23 Sporządza korespondencję i dokumentację wyjaśniającą
24 Prowadzi postępowanie z towarem wadliwym

Zadanie zawodowe: D-2:
Dokonywanie inwentaryzacji zgromadzonych w punkcie skupu towarów
Lp. umiejętności
1 Przeprowadza okresowe kontrole przechowywanych towarów
2 Odróżnia towary zgodne z normą od towarów wadliwych
3 Wskazuje sposób postępowania w przypadku towarów wadliwych, zepsutych lub uszkodzonych
4 Odróżnia ubytki naturalne od niedoborów
5 Wnioskuje w sprawie przeprowadzenia kontroli laboratoryjnej
6 Wnioskuje o przeznaczeniu towarów o zakwestionowanej jakości
7 Dokonuje analizy przepisów prawnych dotyczących odpowiedzialności materialnej
8 Rozpoznania szkody powstałe z winy swojej i innych pracowników
9 Mierzy, waży, przelicza towary podczas inwentaryzacji
10 Interpretuje wyniki rozliczeń inwentaryzacji
11 Zapobiega stratom w punkcie skupu
12 Postępuje z towarami wadliwymi, zepsutymi, uszkodzonymi zgodnie z przyjętymi zasadami
13 Wypełnia dokumenty inwentaryzacyjne
14 Wskazuje instytucje uprawnione do przeprowadzania kontroli zewnętrznej


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć
2 Koncentracja uwagi
3 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
4 Podzielność uwagi
5 Rozumowanie logiczne
6 Uzdolnienia organizacyjne
7 Uzdolnienia rachunkowe
8 Wyobraźnia i myślenie twórcze
9 Wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny
10 Zamiłowanie do ładu i porządku
11 Zdolności analityczne
12 Zdolności kierownicze
13 Zdolność analizowania sytuacji i podejmowania ryzyka
14 Zdolność improwizacji
15 Zdolność nawiązywania kontaktów
16 Zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
17 Zdolność pracy indywidualnej
18 Zdolność pracy w szybkim tempie
19 Zdolność przekonywania i negocjowania
20 Zdolność współpracy w zespole
Cechy osobowości
1 Asertywność
2 Cierpliwość
3 Dobra orientacja w terenie
4 Dokładność
5 Dyspozycyjność
6 Elastyczność i otwartość na zmiany
7 Empatia
8 Gotowość do ustawicznego uczenia się
9 Gotowość do wprowadzania zmian
10 Inicjatywność
11 Komunikatywność
12 Kreatywność, pomysłowość
13 Kultura osobista
14 Łatwość podporządkowania się
15 Niezależność
16 Odporność emocjonalna i zrównoważenie
17 Odpowiedzialność
18 Odpowiedzialność za innych
19 Odwaga
20 Operatywność i skuteczność
21 Potrzeba samodoskonalenia
22 Praworządność
23 Rzetelność i sumienność
24 Samodzielność
25 Samokontrola
26 Serdeczność
27 Systematyczność
28 Szacunek dla godności człowieka
29 Tolerancja
30 Uczciwość
31 Wytrwałość
32 Zaangażowanie
Sprawności sensomotoryczne
1 Brak lęku przed wysokością
2 Czucie dotykowe
3 Czucie smakowe
4 Czujność
5 Dykcja
6 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
7 Ostrość słuchu
8 Ostrość wzroku
9 Rozróżnianie barw
10 Spostrzegawczość
11 Sprawność fizyczna
12 Sprawność manualna
13 Wrażliwość węchowa
14 Zmysł równowagi