Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Opiekun w domu pomocy społecznej

Kod zawodu: 346102
Data modyfikacji: 2010-04-28 11:26:33

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Pomaganie i towarzyszenie podopiecznemu w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi
A-2 Pielęgnowanie podopiecznych chorych i niesamodzielnych
A-3 Usprawnianie ruchowe chorego/niepełnosprawnego
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie i planowanie pracy na własnym stanowisku
B-2 Organizowanie środowiska i otoczenia podopiecznego
B-3 Przygotowanie podopiecznego do samoopieki
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Rozwiązywanie problemów dotyczących spraw administracyjno-prawnych podopiecznych
C-2 Kontaktowanie się z różnego rodzaju instytucjami i organizacjami społecznymi w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawnych podopiecznego
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Zapewnienie jakości opieki, przestrzeganie procedur