Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Opiekun w domu pomocy społecznej

Kod zawodu: 346102

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Pomaganie i towarzyszenie podopiecznemu w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi
A-2 Pielęgnowanie podopiecznych chorych i niesamodzielnych
A-3 Usprawnianie ruchowe chorego/niepełnosprawnego
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie i planowanie pracy na własnym stanowisku
B-2 Organizowanie środowiska i otoczenia podopiecznego
B-3 Przygotowanie podopiecznego do samoopieki
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Rozwiązywanie problemów dotyczących spraw administracyjno-prawnych podopiecznych
C-2 Kontaktowanie się z różnego rodzaju instytucjami i organizacjami społecznymi w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawnych podopiecznego
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Zapewnienie jakości opieki, przestrzeganie procedur

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Pomaganie i towarzyszenie podopiecznemu w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi
Lp. umiejętności
1 Dobiera środki techniczne ułatwiające podopiecznemu wykonywanie prostych prac
2 Dokonuje drobnych zakupów na potrzeby podopiecznego
3 Utrzymuje higienę otoczenia i miejsca zamieszkania podopiecznego
4 Pomaga podopiecznemu w przygotowaniu posiłków
5 Towarzyszy podopiecznemu na spacerach
6 Podaje leki
7 Pomaga w uzyskaniu podstawowych wiadomości i nabyciu umiejętności w opiece nad niemowlętami samotnym matkom przebywającym w ośrodkach
8 Pomaga podopiecznemu opanować określone czynności samoobsługowe
9 Towarzysz podopiecznemu do urzędów,lekarza itp.
10 Wykonuje drobne usługi w zakresie prania

Zadanie zawodowe: A-2:
Pielęgnowanie podopiecznych chorych i niesamodzielnych
Lp. umiejętności
1 Wykonuje zabiegi pielęgnacyjne (myje, kąpie, czesze, goli) w sytuacjach ograniczonej sprawności podopiecznego
2 Pomaga podopiecznemu w ubieraniu się
3 Pielęgnuje włosy i paznokcie
4 Pomaga podopiecznemu w wykonywaniu czynności fizjologicznych (podaje basen, kaczkę, zakłada pieluchomajtki)
5 Zakłada, zmienia opatrunki, kompresy, okłady
6 Dokonuje oklepywania pleców
7 Wykonuje masaż poprawiający ukrwienie
8 Ściele łóżko i zmienia pościel
9 Karmi podopiecznego w sytuacjach ograniczonej sprawności
10 Aktywizuje podopiecznego do samodzielności życiowej
11 Wykonuje podstawowej ćwiczenia rehabilitacyjne
12 Przemieszcza podopiecznego

Zadanie zawodowe: A-3:
Usprawnianie ruchowe chorego/niepełnosprawnego
Lp. umiejętności
1 Prowadzi proste ćwiczenia rehabilitacyjne uzgodnione z lekarzem
2 Dobiera ćwiczenia gimnastyczne i oddechowe do potrzeb podopiecznego
3 Dobiera przyrządy i sprzęt do usprawniania ruchowego
4 Dobiera środki techniczne ułatwiające poruszanie się
5 Dobiera ćwiczenia rekreacyjne odpowiednie do wieku i sprawności fizycznej podopiecznego
6 Dobiera ćwiczenia relaksacyjne do stanu psychofizycznego podopiecznego
7 Stosuje proste techniki aktywacji ruchowej

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie i planowanie pracy na własnym stanowisku
Lp. umiejętności
1 Analizuje i syntetyzuje dokumenty
2 Redaguje indywidualne plany wsparcia
3 Planuje pracę we współpracy z podopiecznym
4 Opracowuje harmonogram czynności pracy z określeniem czasu i sposobu ich realizacji
5 Przygotowuje schemat tygodniowego programu działań
6 Dokumentuje swoje działania, prace z podopiecznym
7 Dostosowuje metody pracy do możliwości środowiska, w którym pracuje i stanu psychofizycznego podopiecznego
8 Wykorzystuje komputer w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych
9 Organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie środowiska i otoczenia podopiecznego
Lp. umiejętności
1 Planuje zakres pomocy
2 Inicjuje pozytywne relacje międzyludzkie w najbliższym otoczeniu podopiecznego, a zwłaszcza z członkami jego rodziny, współlokatorami
3 Organizuje środowisko mieszkaniowe zgodnie z potrzebami podopiecznego
4 Wyznacza i urządza miejsce do rehabilitacji

Zadanie zawodowe: B-3:
Przygotowanie podopiecznego do samoopieki
Lp. umiejętności
1 Nawiązuje kontakt z podopiecznym
2 Diagnozuje potrzeby podopiecznego
3 Rozpoznaje problemy podopiecznego
4 Identyfikuje oraz przewiduje skutki problemów wychowawczych i psychospołecznych dotyczących podopiecznego i jego środowiska
5 Aktywizuje podopiecznego i osoby z jego środowiska
6 Nawiązuje kontakty „interkulturowe”
7 Obserwuje i rozpoznaje nieprawidłowości w rozwoju człowieka
8 Mobilizuje podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań
9 Doradza w zakresie planowania i organizacji czasu wolnego
10 Doradza i mobilizuje podopiecznego do udziału w terapii zajęciowej
11 Organizuje czas wolny podopiecznego
12 Udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego

Zadanie zawodowe: C-1:
Rozwiązywanie problemów dotyczących spraw administracyjno-prawnych podopiecznych
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje i wykorzystuje możliwości środowiska rodzinnego i lokalnego
2 Pomaga przygotować dokumenty związane z uregulowaniem sytuacji prawnej podopiecznego
3 Pomaga osobom samotnym i bezdomnym w załatwieniu niezbędnych formalności związanych ze znalezieniem pracy, mieszkania
4 Pomaga formułować pisma urzędowe
5 Wypełnia dokumenty związane z poszukiwaniem pracy
6 Reprezentuje podopiecznego w kontaktach z urzędnikami, reprezentuje w sądach, kuratoriach, organach administracyjnych
7 Rozwiązuje problemy z udziałem podopiecznego i jego rodziny
8 Stara się utrzymać bliską więź z rodziną podopiecznego

Zadanie zawodowe: C-2:
Kontaktowanie się z różnego rodzaju instytucjami i organizacjami społecznymi w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawnych podopiecznego
Lp. umiejętności
1 Korzysta z różnych źródeł informacji oraz z doradztwa specjalistycznego
2 Analizuje informacje o podopiecznym we współpracy z innymi
3 Współpracuje z opiekunami prawnymi podopiecznego
4 Współpracuje z kuratorami sądowymi
5 Współpracuje z zespołem pracowników
6 Prowadzi negocjacje w sprawach istotnych dla podopiecznego
7 Reprezentuje interesy podopiecznego na forum publicznym
8 Nawiązuje i utrzymuje kontakty międzyludzkie
9 Współdziała w projektowaniu planów wychowawczo-terapeutycznych dla podopiecznego
10 Nawiązuje kontakty z instytucjami społecznymi wspomagającymi w pracy zawodowej

Zadanie zawodowe: D-1:
Zapewnienie jakości opieki, przestrzeganie procedur
Lp. umiejętności
1 Dba o jakość wykonywanych zadań
2 Postępuje zgodnie z obowiązującymi procedurami
3 Dobiera metody, techniki, narzędzia realizacji oraz kontroli (monitoring, ewaluacja itp.) poszczególnych etapów i form opieki


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć
2 Koncentracja uwagi
3 Rozumowanie logiczne
4 Szybkie podejmowanie decyzji
5 Twórcze myślenie
6 Uzdolnienia organizacyjne
7 Wyobraźnia
Cechy osobowości
1 Dokładność
2 Gotowość do wprowadzania zmian
3 Gotowość niesienia pomocy (empatia)
4 Komunikatywność
5 Łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi
6 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie.
7 Łatwość zamiany jednej czynności na drugą
8 Odporność na stres
9 Odpowiedzialność
10 Samodzielność
11 Samokontrola
12 Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji.
13 Umiejętność pracy w szybkim tempie
14 Umiejętność pracy w warunkach monotonnych
15 Wytrwałość, cierpliwość
16 Zrównoważenie emocjonalne
Sprawności sensomotoryczne
1 Dobry słuch
2 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
3 Ostrość wzroku
4 Rozróżnianie barw
5 Spostrzegawczość
6 Sprawność manualna