Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Handel
Obszar zawodowy: Ekspedytor sprzedaży wysyłkowej/internetowej

Kod zawodu: 522105

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Wysyłanie ulotek, folderów, katalogów itp., zachęcających potencjalnych i stałych nabywców do dalszej współpracy.
A-2 Prowadzenie banku informacji o odbiorcach oraz aktualizowanie posiadanych informacji.
A-3 Prowadzenie ewidencji zamówień, wysyłek, opakowań.
A-4 Pakowanie zamówionego produktu i przygotowywanie go do wysyłki.
A-5 Sporządzanie i ewidencja rachunków za przesłane towary.
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizacja dostaw w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu zapasów i zabezpieczanie towarów przed uszkodzeniem i zniszczeniem
B-2 Zabezpieczanie w odpowiedniej ilości opakowań i dodatków do wysyłki
B-3 Zarządzanie powierzchnią magazynową i rozmieszczeniem towarów do wysyłki
B-4 Ustalanie harmonogramu spedycji przesyłek.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z ekspedytorami w zakresie odbioru towarów
C-2 Cykliczne badanie rynku usług transportowych w zakresie poziomu cen i warunków transportu.
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Nadzór nad realizacją harmonogramu i jakości spedycji towaru w sprzedaży internetowej.
D-2 Kompletowanie zamówień isprawdzanie przygotowanej przesyłki pod względem zgodności z zamówieniem.
D-3 Kontrola otrzymanych zamówień nabywcy w odniesieniu do technicznych możliwości jego realizacji (termin, zapasy).
D-4 Weryfikowanie zasadności reklamacji odbiorców związanych z dostawą towaru
D-5 Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Wysyłanie ulotek, folderów, katalogów itp., zachęcających potencjalnych i stałych nabywców do dalszej współpracy.
Lp. umiejętności
1 Posługuje się sprzętem komputerowym
2 Zarządza oprogramowaniem na swoim stanowisku pracy
3 Obsługuje urządzenia jak skaner drukarka
4 Posługuje się czytnikami kodów elektronicznych
5 Segreguje materiały reklamowe pod względem przydatności do wysyłki
6 Posługuje się programami do korespondencji seryjnej

Zadanie zawodowe: A-2:
Prowadzenie banku informacji o odbiorcach oraz aktualizowanie posiadanych informacji.
Lp. umiejętności
1 Analizuje dane otrzymane od klientów przez Internet
2 Posługuje się programami do zarządzania klientami
3 Obsługuje program do wysyłki poczty elektronicznej i prowadzi korespondencje
4 Obsługuje fax
5 Zadaje zapytania SQL w programie w celu osiągnięcia żądanych danych
6 Obsługuje programy CRM (zarządzanie relacjami z klientami)
7 Archiwizuje dane
8 Współpracuje z działem księgowości w celu uzyskania odpowiednich danych adresowych
9 Posługuje się językiem angielskim na poziomie umożliwiającym kontakt z odbiorcami zagranicznymi

Zadanie zawodowe: A-3:
Prowadzenie ewidencji zamówień, wysyłek, opakowań.
Lp. umiejętności
1 Obsługuje programy komputerowe dostarczone przez obcych ekspedytorów
2 Analizuje trendy sprzedaży na podstawie ewidencji w celu zabezpieczenia odpowiednich opakowań
3 Prowadzi ewidencję przychodu i rozchodu wysyłek

Zadanie zawodowe: A-4:
Pakowanie zamówionego produktu i przygotowywanie go do wysyłki.
Lp. umiejętności
1 Obsługuje urządzenia adresujące
2 Obsługuje urządzenia pakujące
3 Kontaktuje się z ekspedytorami zewnętrznymi w celu określenia ilości i czasu odbiorów
4 Sortuje towary w zależności od wielkości i wagi
5 Określa najbardziej ekonomiczny sposób wysyłki paczek
6 Dobiera odpowiednie opakowania dla pakowanego towaru
7 Zabezpiecza towar przed uszkodzeniem
8 Znakuje przygotowany towar wg zaleceń ekspedytorów
9 Wprowadza do ewidencji przygotowany towar

Zadanie zawodowe: A-5:
Sporządzanie i ewidencja rachunków za przesłane towary.
Lp. umiejętności
1 Obsługa programów fakturujących
2 Kontroluje zgodność rachunku z zamówionym towarem
3 Obsługuje sprzęt drukujący
4 Segreguje faktury do odpowiednich odbiorców

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizacja dostaw w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu zapasów i zabezpieczanie towarów przed uszkodzeniem i zniszczeniem
Lp. umiejętności
1 Analizuje aktualne stany w magazynie
2 Ustala odpowiednie miejsca składowania i przechowywania towarów
3 Analizuje informacje od producentów na temat warunków składowania i przechowywania
4 Współpracuje z osobami z magazynu w celu ustalenia strat/stłuczek/zniszczenia towaru
5 Nadzoruje zamówione dostawy
6 Analizuje aktualne tendencje w zakresie wysyłanych towarów

Zadanie zawodowe: B-2:
Zabezpieczanie w odpowiedniej ilości opakowań i dodatków do wysyłki
Lp. umiejętności
1 Analizuje aktualne stany w magazynie
2 Współpracuje z magazynem w zakresie informacji o opakowaniach
3 Obsługuje Internet
4 Kontaktuje się z dostawcami opakowań
5 Analizuje aktualne trendy na rynku w zakresie rodzajów opakowań
6 Poszukuje innych tańszych lub/i lepszych dostawców
7 Zamawia odpowiednie dodatki do wysyłki (druki z życzeniami, karteczki, woreczki, kokardki, itp.)

Zadanie zawodowe: B-3:
Zarządzanie powierzchnią magazynową i rozmieszczeniem towarów do wysyłki
Lp. umiejętności
1 Analizuje posiadane powierzchnie magazynowe
2 Poszukuje centrów logistycznych w celu optymalizacji dostaw
3 Obsługuje programy do projektowania wnętrz
4 Obsługuje programy optymalizujące rozmieszczenie towarów
5 Segreguje towary pod względem częstotliwości zakupów
6 Obsługuje programy do analizy wysyłanego towaru
7 Współpracuje z dostawcami w zakresie dopuszczalnych warunków składowania ich produktów

Zadanie zawodowe: B-4:
Ustalanie harmonogramu spedycji przesyłek.
Lp. umiejętności
1 Grupuje towary pod względem miejsca przeznaczenia
2 Określa ilość spedytorów koniecznych do odbioru towaru
3 Współpracuje z ekspedytorami w zakresie możliwości odbioru towaru
4 Organizuje ekspedycje w kolejności podjazdów firm transportowych/spedytorów
5 Współpracuje ze spedytorami w zakresie terminów odbioru

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca z ekspedytorami w zakresie odbioru towarów
Lp. umiejętności
1 Sprawdza oferty ekspedytorów w zakresie ich atrakcyjności
2 Ustala terminy i warunki finansowe odbioru towarów
3 Przygotowuje odpowiednie zestawy dla wybranych ekspedytorów
4 Negocjuje terminy i stawki odbiorów
5 Ustala harmonogramy odbioru
6 Zapewnia zasoby ludzkie w celu szybkiego obsłużenia ekspedytora
7 Współpracuje z organizatorem sprzedaży w ramach przekazywania informacji na temat możliwych terminów dostaw
8 Współpracuje z ekspedytorem w celu wykluczenia uszkodzeń podczas transportu

Zadanie zawodowe: C-2:
Cykliczne badanie rynku usług transportowych w zakresie poziomu cen i warunków transportu.
Lp. umiejętności
1 Obsługuje komputer w zakresie dostępu do Internetu
2 Korzysta z wywiadowni gospodarczych
3 Negocjuje umowy dystrybucyjne
4 Prowadzi statystkę ekonomiczną każdego dostawcy
5 Analizuje terminowość dostaw
6 Prowadzi analizę zadowolenia klienta

Zadanie zawodowe: D-1:
Nadzór nad realizacją harmonogramu i jakości spedycji towaru w sprzedaży internetowej.
Lp. umiejętności
1 Rozplanowuje harmonogram spedycji towaru
2 Nadzoruje jakość dostaw w funkcji terminu i czasu dostawy
3 Współpracuje w zakresie przygotowania testów
4 Analizuje wyniki testów i przygotowuje zalecenia w celu poprawy efektywności
5 Weryfikuje efekty podjętych działań

Zadanie zawodowe: D-2:
Kompletowanie zamówień isprawdzanie przygotowanej przesyłki pod względem zgodności z zamówieniem.
Lp. umiejętności
1 Obsługuje system zamówień
2 Sprawdza kompletność przygotowanego towaru
3 Dobiera lub zmienia odpowiednie opakowanie w zależności od wagi i rozmiarów
4 Weryfikuje adresata z danymi podanymi na zamówieniu
5 Sprawdza jakość pakowania i zabezpieczenia przesyłki

Zadanie zawodowe: D-3:
Kontrola otrzymanych zamówień nabywcy w odniesieniu do technicznych możliwości jego realizacji (termin, zapasy).
Lp. umiejętności
1 Sprawdza harmonogramy odbiorów towaru/przesyłek
2 Analizuje oferty firm spedycyjnych
3 Obsługuje Internet w celu określenia miejsca przesyłki podczas transportu
4 Obsługuje komputer w zakresie dostępu do programu z modułem zamówień
5 Kontroluje magazyn pod kątem przygotowania towaru w odpowiednim czasie
6 Nadzoruje terminowość dostaw zamówionych towarów

Zadanie zawodowe: D-4:
Weryfikowanie zasadności reklamacji odbiorców związanych z dostawą towaru
Lp. umiejętności
1 Określa zakres uszkodzeń reklamowanych towarów.
2 Dokumentuje prowadzone postępowanie reklamacyjne.
3 Kontroluje serwis w zakresie diagnostyki i naprawy uszkodzeń

Zadanie zawodowe: D-5:
Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Analizuje i interpretuje przepisy prawa z zakresu BHP, ochrony przeciw pożarowej oraz ochrony środowiska dotyczące przedsiębiorstwa i w odniesieniu do stanowisk pracy
2 Ocenia wpływ czynników szkodliwych dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz dla lokalnego środowiska pracy
3 Ocenia organizację procesów pracy i stanowisk pracy pod kątem spełnienia wymagań BHP
4 Ocenia rozwiązania ograniczające lub eliminujące emisję zanieczyszczeń środowiska naturalnego
5 Udziela pomocy przedlekarskiej poszkodowanym w razie wypadku
6 Organizuje w razie pożaru akcję ratowniczo-gaśniczą do czasu przybycia jednostek straży pożarnej
7 Udziela instruktażu dotyczącego BHP na stanowisku pracy


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Cierpliwość
2 Opanowanie
3 Dobra pamięć
4 Kojarzenie faktów
5 Koncentracja uwagi
6 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
7 Podzielność uwagi
8 Rozumowanie logiczne
9 Uzdolnienia rachunkowe
10 Wrażliwość estetyczna
12 Wyobraźnia i myślenie twórcze
13 Wyobraźnia przestrzenna
14 Zdolności kierownicze
15 Zdolność do przekonywania i negocjacji
16 Zdolność koncentracji uwagi
17 Zdolność nawiązania kontaktu z ludźmi
18 Zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
19 Zdolność pracy w szybkim tempie
20 Zdolność pracy w warunkach monotonnych
21 Zdolność współpracy w zespole
Cechy osobowości
1 Ciekawość
2 Dokładność
3 Elastyczność i otwartość na zmiany
4 Inicjatywność
5 Odporność emocjonalna i zrównoważenie
6 Samodzielność
7 Samokontrola
8 Wytrwałość
9 Zdolność do przekonywania
Sprawności sensomotoryczne
1 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
2 Ostrość wzroku
3 Refleks
4 Rozróżnianie barw
5 Spostrzegawczość
6 Sprawność fizyczna
7 Sprawność manualna