Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Handel
Obszar zawodowy: Sprzedawca

Kod zawodu: 522107
Data modyfikacji: 2010-04-29 11:40:16

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Pozyskiwanie klientów w ramach sprzedaży drobnodetalicznej (kioski, targowiska), detalicznej (sklepy, hipermarkety), hurtowej (hurtownie)
A-2 Przyjmowanie dostaw towarów w punkcie sprzedaży
A-3 Przygotowywanie produktów do sprzedaży oraz ich wyeksponowanie
A-4 Obsługiwanie nabywcy sprzedawanych produktów w handlu detalicznym i hurtowym
A-5 Korzystanie z wyposażenia i urządzeń magazynowych, sklepowych, biurowych zgodnie z przepisami bhp i ochrony środowiska
A-6 Zawieranie transakcji sprzedaży oraz przyjmowanie i wypełnianie dokumentów z nią związanych
A-7 Rozliczanie i zabezpieczanie utargu oraz punktu sprzedaży detalicznej lub hurtowej przed włamaniem i kradzieżą
A-8 Przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji zakupionych towarów
A-9 Dbanie o wizerunek punktu sprzedaży oraz jakość obsługi klienta
B Zadania organizacyjne
B-1 Planowanie i organizowanie działalności punktu sprzedaży z uwzględnieniem analizy wyników sprzedaży
B-2 Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Podejmowanie współpracy z zespołem pracowników oraz przełożonymi
C-2 Współpraca w przygotowaniu oferty sprzedaży (oferty towarowe, cenniki, katalogi itp.)
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Sprawdzanie towarów przeznaczonych do sprzedaży pod względem jakościowym i ilościowym
D-2 Przestrzeganie warunków sanitarnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w punktach sprzedaży
D-3 Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej (inwentaryzacja, remanent) punktu sprzedaży