Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Handel
Obszar zawodowy: Sprzedawca

Kod zawodu: 522107

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Pozyskiwanie klientów w ramach sprzedaży drobnodetalicznej (kioski, targowiska), detalicznej (sklepy, hipermarkety), hurtowej (hurtownie)
A-2 Przyjmowanie dostaw towarów w punkcie sprzedaży
A-3 Przygotowywanie produktów do sprzedaży oraz ich wyeksponowanie
A-4 Obsługiwanie nabywcy sprzedawanych produktów w handlu detalicznym i hurtowym
A-5 Korzystanie z wyposażenia i urządzeń magazynowych, sklepowych, biurowych zgodnie z przepisami bhp i ochrony środowiska
A-6 Zawieranie transakcji sprzedaży oraz przyjmowanie i wypełnianie dokumentów z nią związanych
A-7 Rozliczanie i zabezpieczanie utargu oraz punktu sprzedaży detalicznej lub hurtowej przed włamaniem i kradzieżą
A-8 Przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji zakupionych towarów
A-9 Dbanie o wizerunek punktu sprzedaży oraz jakość obsługi klienta
B Zadania organizacyjne
B-1 Planowanie i organizowanie działalności punktu sprzedaży z uwzględnieniem analizy wyników sprzedaży
B-2 Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Podejmowanie współpracy z zespołem pracowników oraz przełożonymi
C-2 Współpraca w przygotowaniu oferty sprzedaży (oferty towarowe, cenniki, katalogi itp.)
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Sprawdzanie towarów przeznaczonych do sprzedaży pod względem jakościowym i ilościowym
D-2 Przestrzeganie warunków sanitarnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w punktach sprzedaży
D-3 Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej (inwentaryzacja, remanent) punktu sprzedaży

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Pozyskiwanie klientów w ramach sprzedaży drobnodetalicznej (kioski, targowiska), detalicznej (sklepy, hipermarkety), hurtowej (hurtownie)
Lp. umiejętności
1 Wykorzystuje technologie informacyjne i zasoby Internetu do pozyskiwania informacji o rynku branżowym i jego klientach
2 Posługuje się językiem obcym w kontaktach z klientami zagranicznymi
3 Kontaktuje się z potencjalnymi klientami i rozpoznaje ich preferencje i oczekiwania bezpośrednio (wywiad osobisty) lub pośrednio (przez Internet, listownie lub telefonicznie)
4 Udziela informacji o ofercie sprzedażowej i warunkach sprzedaży oraz rozpowszechnia wśród potencjalnych klientów materiały informacyjne, katalogi, opisy techniczne oraz informacje o produkcie reprezen
5 Przygotowuje i dostosowuje ofertę sprzedaży do potrzeb i oczekiwań klientów
6 Prowadzi rozmowy i aranżuje spotkania z potencjalnymi klientami
7 Przygotowuje pokazy, demonstruje sposoby użytkowania oferowanego produktu
8 Posługuje się pojazdem samochodowym w celu dotarcia do klienta
9 Zawiera umowy handlowe, pozyskuje zlecenia na dostawę towarów
10 Podtrzymuje kontakty z klientami i realizuje programy lojalnościowe (ciągłość zamówień)

Zadanie zawodowe: A-2:
Przyjmowanie dostaw towarów w punkcie sprzedaży
Lp. umiejętności
1 Przyjmuje dostawy towarów bezpośrednio w miejscu sprzedaży (w punktach sprzedaży drobnodetalicznej) lub na magazyn sklepowy, w tym sprawdza ilość i jakość
2 Korzysta z urządzeń magazynowych (przenośniki, suwnice, wózki itp.) i biurowych (telefony, komputery, faksy itp.) zgodnie z przepisami BHP
3 Stosuje odpowiednie metody odbioru jakościowego, przechowywania i konserwacji towarów
4 Przestrzega harmonogramy dostaw ciągłych
5 Korzysta z informacji o dostarczanych towarach z prospektów, ulotek, poradników, kodów informacyjnych
6 Rozpoznaje podstawowe właściwości towarów
7 Maksymalnie wykorzystuje powierzchnie magazynową
8 Dokumentuje obrót towarowy (kwituje odbiór/dostawę towarów, sporządza faktury itp.)

Zadanie zawodowe: A-3:
Przygotowywanie produktów do sprzedaży oraz ich wyeksponowanie
Lp. umiejętności
1 Przemieszcza towary z zaplecza do sali sprzedażowej oraz rozpakowuje, sortuje, czyści, układa, itp.
2 Stosuje sklepowe i magazynowe urządzenia techniczne do wspomagania czynności przygotowawczych
3 Ustala marżę i cenę detaliczną towarów z właścicielem lub kierownikiem punktu sprzedaży
4 Oznakowuje towary cenami detalicznymi, kodami kreskowymi oraz zabezpiecza je przed kradzieżą
5 Zagospodarowuje powierzchnię wykorzystywaną do sprzedaży
6 Przygotowuje ekspozycję wystawienniczą w punktach sprzedaży
7 Stosuje w praktycznej działalności zasady merchandisingu

Zadanie zawodowe: A-4:
Obsługiwanie nabywcy sprzedawanych produktów w handlu detalicznym i hurtowym
Lp. umiejętności
1 Przyjmuje i rejestruje zamówienia na towary w punktach sprzedaży hurtowej, bezpośrednio lub za pośrednictwem akwizytora
2 Realizuje zamówienia składane przez odbiorców detalicznych (demonstruje, waży, mierzy, liczy, pakuje)
3 Wydaje towar na miejscu (w magazynie, hurtowni) lub dostarcza do punktów sprzedaży i odbiorców indywidualnych przy pomocy transportu lub poczty (sprzedaż wysyłkowa)
4 Stosuje różne formy i techniki sprzedaży
5 Przestrzega zasady kultury oraz kolejności obsługiwania kupujących
6 Zachęca klienta do zakupu podczas prezentacji towarów
7 Prowadzi sprzedaż towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i cenami
8 Udziela informacji o towarach w sposób jasny i zrozumiały dla klienta
9 Popularyzuje nowe produkty znajdujące się w ofercie sprzedaży
10 Pomaga nabywcy przy wyborze produktu
11 Informuje klientów o warunkach sprzedaży
12 Wykonuje czynności rachunkowo-kasowe (inkasuje należności i wystawia dowody wpłaty, faktury i inne dokumenty sprzedażowe)
13 Prowadzi rozliczenia bezgotówkowe (przyjmuje czeki, karty płatnicze)
14 Realizuje zamówienia składane przez klientów (demonstracja, ważenie, mierzenie, pakowanie, wysyłanie)
15 Korzysta z urządzeń sklepowych przy obsłudze klienta

Zadanie zawodowe: A-5:
Korzystanie z wyposażenia i urządzeń magazynowych, sklepowych, biurowych zgodnie z przepisami bhp i ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Korzysta z technicznych urządzeń biurowych (faksy, telefony, drukarka, ksero)
2 Posługuje się komputerem oraz oprogramowaniem użytkowym
3 Korzysta z urządzeń sklepowych (wagi, metkownicy, krajalnicy, urządzeń chłodniczych, kasy rejestracyjnej, testera banknotów, czytnika itp.)
4 Korzysta z urządzeń technicznych magazynów (środki transportu wewnętrznego, urządzenia do składowania, przyrządy do jakości i ilości towarów oraz przyrządy do warunków przechowywania towarów, urządzen
5 Zagospodarowuje wyposażenie meblowe punktów sprzedaży (stoły, gabloty, regały, wieszaki, podesty itp.)
6 Obsługuje urządzenia przeciwpożarowe i zabezpieczające przed kradzieżą

Zadanie zawodowe: A-6:
Zawieranie transakcji sprzedaży oraz przyjmowanie i wypełnianie dokumentów z nią związanych
Lp. umiejętności
1 Wystawia i przyjmuje faktury za towary, rachunki, paragony, dowody dostawy, sporządza specyfikacje, dowody przyjęcia, dowody wydania, przesunięcia i zwrotu, protokoły ustalenia zepsucia towarów i obni
2 Sprawdza prawidłowość udokumentowania obrotu towarowego pod względem formalno-rachunkowym
3 Sporządza dokumenty według wewnętrznej instrukcji obiegu dokumentów
4 Przyjmuje i rejestruje zamówienia na towary
5 Korzysta z programów komputerowych w zakresie fakturowania i rozliczeń finansowo-księgowych
6 Wypełniania/przyjmuje dokumenty bezgotówkowe funkcjonujące w obrocie gospodarczym (czeki, weksle, akredytywy itp.)
7 Wypełnia i wydaje dokumenty reklamacyjne i gwarancyjne
8 Przechowuje dowody sprzedaży zgodnie z przepisami prawa

Zadanie zawodowe: A-7:
Rozliczanie i zabezpieczanie utargu oraz punktu sprzedaży detalicznej lub hurtowej przed włamaniem i kradzieżą
Lp. umiejętności
1 Obserwuje miejsce sprzedaży i klientów
2 Wykorzystuje telewizję przemysłową do monitorowania punktów sprzedaży
3 Korzysta z systemu monitoringu zintegrowanego ze służbami patrolowo-interwencyjnymi (policja, agencja ochrony mienia)
4 Ustala wysokość utargów na podstawie zestawienia obrotów i rozliczenia kasy
5 Przestrzega ustaleń dotyczących obsługi kas i ich konserwacji
6 Rejestruje wpłaty i wypłaty z kasy w taki sposób, by każdorazowo aktualny stan gotówki w kasie odpowiadał sumie globalnej na taśmie kontrolnej (liczniku kasy) lub na kontrolce sprzedaży prowadzonej na
7 Przelicza, segreguje i pakuje wpływy gotówkowe z utargu
8 Odprowadza utarg (właścicielowi, wpłata na poczcie, w banku lub inkasentowi)
9 Zamyka i zabezpiecza obiekt handlowy przed włamaniem oraz innymi szkodami majątkowymi (np. pożarem)

Zadanie zawodowe: A-8:
Przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji zakupionych towarów
Lp. umiejętności
1 Udziela informacji o możliwościach napraw lub wymiany reklamowanych towarów (gwarancja, rękojmia za wady)
2 Przyjmuje zgłoszenia reklamacji i wypełnia druk „zgłoszenia reklamacyjnego”
3 Wymienia uszkodzony towar na nowy, zgodnie z gwarancją
4 Zwraca zapłaconą sumę, obniża cenę lub zwraca różnicę między starą a nową ceną tytułem odszkodowania, w przypadku, gdy cena spornego artykułu wzrosła
5 Zabezpiecza swoje prawo wobec dostawcy (hurtownika, producenta) towaru tak, aby zapewnić sobie możliwość skutecznego regresu po zaspokojeniu reklamacyjnych roszczeń konsumenta
6 Uznaje reklamację lub ją neguje
7 Prowadzi konsultację z organizacjami konsumenckimi w sprawach spornych
8 Świadczy usługi posprzedażowe (serwis gwarancyjny i pogwarancyjny)

Zadanie zawodowe: A-9:
Dbanie o wizerunek punktu sprzedaży oraz jakość obsługi klienta
Lp. umiejętności
1 Zapewnienia wysoką kulturę obsługi klientów i miłą atmosferę
2 Dostosowuje tempo obsługi klienta do jego oczekiwań
3 Udziela rzetelnych informacji o produktach oraz pomaga w dokonaniu wyboru
4 Posługuje się językiem obcym w rozmowie z klientami zagranicznymi
5 Identyfikuje zmieniające się potrzeby klientów w celu lepszego dostosowania oferty sprzedaży do ich oczekiwań
6 Sprowadza towary na indywidualne zamówienia klienta
7 Stosuje dogodne dla klienta formy płatności (przelewy, zapłata kartą, gotówką, odroczone terminy płatności, raty itp.)
8 Dekoruje wystawę sklepową oraz wykonuje inne prace związane z kształtowaniem wyglądu wnętrza punktu sprzedaży
9 Dba o czystość i estetykę na stanowisku sprzedaży
10 Dostosowuje własny wygląd zewnętrzny do wymagań pracodawcy
11 Realizuje harmonogram dostaw (zapewnia ciągłość zaopatrzenia/ dba o ciągłość dostaw)
12 Przestrzega przepisy o ochronie danych osobowych (klientów)
13 Przestrzega prawidłowego naliczania i pobierania należności oraz rzetelnego posługiwania się wagami i innymi urządzeniami do odmierzania towarów
14 Zapewnia dobrą widoczność cen na towarach
15 Doskonali własne kompetencje zawodowe

Zadanie zawodowe: B-1:
Planowanie i organizowanie działalności punktu sprzedaży z uwzględnieniem analizy wyników sprzedaży
Lp. umiejętności
1 Opracowuje raporty z bieżącej działalności handlowej
2 Analizuje efekty prowadzonej polityki cenowej i wprowadza niezbędne zmiany
3 Planuje rozwój działalności gospodarczej ukierunkowanej na sprzedaż towarów
4 Monitoruje zmiany w przepisach prawnych w zakresie powierzonych zadań kierowniczych
5 Analizuje dokumenty finansowo-księgowe i ocenia osiągnięte rezultaty
6 Kompletuje dokumenty finansowe (przychody i koszty) i przekazuje je w ustalonych terminach do działu księgowości lub biura rachunkowego
7 Koordynuje działania związane z zaopatrzeniem i dystrybucją
8 Współpracuje z firmami logistycznymi (transport, łączność, poczta itp.)
9 Organizuje remonty i adaptacje pomieszczeń w punktach sprzedaży
10 Planuje i zleca przeglądy i konserwację urządzeń technicznych oraz wyposażenia punktu sprzedaży
11 Tworzy i aktualizuje bazę informacji o dostawcach i odbiorcach
12 Sprawdza stan zapasów i analizuje obrót towarowy stanowiący podstawę do ustalenia wysokości dostaw i rodzaju asortymentu
13 Sporządza zamówienia na towary oraz przygotowuje harmonogram dostaw
14 Realizuje zamówienia składane przez nabywców
15 Dostosowuje ofertę sprzedaży do potrzeb i oczekiwań klienta (poszerzanie asortymentu, zapewnienie jakości, rzetelna informacja o produktach stanowiących przedmiot prowadzonej działalności, uatrakcyjni
16 Prowadzi korespondencję handlową z wykorzystaniem technologii informacyjnych

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Planuje zapotrzebowanie w zakresie wyposażenia stanowiska pracy w materiały i środki techniczne, zgodnie z powierzonymi zadaniami
2 Gromadzi i rozmieszcza na stanowisku pracy materiały, narzędzia, urządzenia i sprzęt zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
3 Sprawdza stan techniczny maszyn, urządzeń i sprzętu wykorzystywanego na stanowisku pracy
4 Stosuje odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej zgodnie z przepisami bhp i specyfiką sprzedaży
5 Dba o czystość i estetykę miejsca sprzedaży
6 Przestrzega przepisy sanitarno-epidemiologiczne

Zadanie zawodowe: C-1:
Podejmowanie współpracy z zespołem pracowników oraz przełożonymi
Lp. umiejętności
1 Planuje zapotrzebowanie i wykorzystuje różne formy pozyskiwania pracowników (np. ogłoszenia prasowe, radiowe i inne)
2 Prowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami do pracy i dokonuje selekcji ofert
3 Informuje o zakresie czynności i obowiązkach na danym stanowisku oraz warunkach umowy o pracę
4 Zapoznaje podległych pracowników z wewnętrznymi regulaminem i harmonogramem pracy
5 Nadzoruje przestrzeganie przez pracowników przepisów ppoż., BHP, sanitarnych i ochrony środowiska i sam je przestrzega
6 Konsultuje zakres obowiązków i czynności zawodowych z przełożonym
7 Uczestniczy w szkoleniach pracowników sprzedaży
8 Instruuje podwładnych w zakresie realizacji zadań na stanowisku pracy
9 Sporządza raporty w zakresie sprzedaży i pozyskanych klientów
10 Uczestniczy w akcjach promocyjnych (na targach, giełdach, w sieciach handlowych itp.)
11 Prezentuje „pomysły” na zwiększenie sprzedaży oferowanych produktów
12 Przedstawia zwierzchnikom wyniki badań bezpośrednich (podczas rozmowy sprzedażowej) w zakresie oczekiwań i preferencji klientów
13 Wspiera kadrę menadżerską w realizacji strategii przedsiębiorstwa
14 Zapewnia przyjazny klimat współpracy z przełożonymi i podwładnymi
15 Rozwiązuje problemy i konflikty pojawiające się środowisku pracy

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpraca w przygotowaniu oferty sprzedaży (oferty towarowe, cenniki, katalogi itp.)
Lp. umiejętności
1 Planuje zapotrzebowanie w zakresie wyposażenia stanowiska pracy w materiały i środki techniczne, zgodnie z powierzonymi zadaniami
2 Rozpoznaje preferencje i oczekiwania potencjalnych klientów
3 Zbiera opinie nabywców o sprzedawanych produktach
4 Współuczestniczy w badaniu sytuacji rynkowej i określaniu potrzeb rynku
5 Prowadzi współpracę z agencjami reklamowymi i marketingowymi
6 Współpracuje z organizatorami targów, wystaw i giełdami
7 Prowadzi korespondencję handlową z odbiorcami i dostawcami towarów oraz innymi podmiotami stanowiącymi otoczenie firmy handlowej (w kraju i zagranicą)
8 Uczestniczy w przygotowaniu kampanii wyprzedaży związanej
9 Uczestniczy w organizowaniu promocji w ramach świątecznej sprzedaży
10 Analizuje działania podejmowane przez konkurencję dla doskonalenia własnej oferty sprzedaży
11 Przygotowuje proste materiały promocyjne i reklamowe przy wykorzystaniu technik komputerowych

Zadanie zawodowe: D-1:
Sprawdzanie towarów przeznaczonych do sprzedaży pod względem jakościowym i ilościowym
Lp. umiejętności
1 Sprawdza ilość przyjmowanych towarów zgodnie z zamówieniem
2 Sprawdza stan opakowania towarów
3 Kontroluje towary pod względem spełniania norm (data przydatności do spożycia, atesty, świadectwa homologacji, informacje o towarze i sposobie użytkowania w języku polskim, itp.)
4 Przyjmuje towary oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami umowy (np. alkohole, papierosy – banderolowane)
5 Zgłasza reklamację dostaw w przypadku wykrytych nieprawidłowości
6 Sporządza wykazy różnic (zarówno ujemnych jak i dodatnich) otrzymanych towarów i opakowań
7 Prowadzi postępowanie reklamacyjne w stosunku do dostawcy
8 Bada jakość towarów metodą organoleptyczną (za pomocą zmysłów – zapach, barwę, konsystencję) i porównuje ich zgodność z normami lub warunkami określonymi w katalogach i opisach
9 Zapewnia należyte przechowywanie towarów w sklepie lub magazynie uwzględniając ich właściwości fizykochemiczne (wrażliwość na światło, wilgotność, temperaturę)
10 Stosuje systematyczne zabiegi konserwacyjne w sklepie (m.in. przewietrza, odkurza, usuwa towary zepsute)

Zadanie zawodowe: D-2:
Przestrzeganie warunków sanitarnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w punktach sprzedaży
Lp. umiejętności
1 Umieszcza w punkcie sprzedaży oznaczenia dotyczące bhp i p.poż.
2 Wyposaża punkty sprzedaży w sprzęt przeciwpożarowy (gaśnicę, koce azbestowe), wywieszkę z telefonami alarmowymi
3 Zapewnia właściwe warunki pracy (prawidłowe wyposażenie w urządzenia sklepowe i ich przechowywanie, prawidłowe oświetlenie i wentylację)
4 Koordynuje działania związane z przeszkoleniem pracowników w zakresie BHP i ochrony środowiska
5 Nadzoruje przestrzeganie przepisów BHP i sam je przestrzega
6 Zapewnia właściwe pod względem sanitarnym warunki sprzedaży (czystość, porządek)
7 Zabezpiecza punkty sprzedaży przed gryzoniami i insektami
8 Zapewnia osobną sprzedaż towarów, które tego wymagają (np. nabiał i warzywa, pieczywo i mięso, art. spożywcze i art. chemiczne)
9 Przestrzega wymagań sanitarnych w zależności od branży (konieczność okresowych badań – aktualne książeczki zdrowia, spięte włosy w punkcie sprzedaży, czyste ręce i odzież itp.)
10 Kontroluje przestrzeganie wymagań sanitarnych przez pracowników
11 Doskonali kompetencje w zakresie warunków sanitarnych sprzedaży towarów
12 Przestrzega przepisy sanitarne w handlu okrężnym środkami spożywczymi i używkami
13 Udziela informacji i udostępniania pomieszczenia sprzedaży organom kontroli (PIH, SANEPID, PIP itp.)

Zadanie zawodowe: D-3:
Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej (inwentaryzacja, remanent) punktu sprzedaży
Lp. umiejętności
1 Przeprowadza remanenty kontrolne, okresowe, nadzwyczajne (po włamaniu, kradzieży), zdawczo-odbiorcze (np. przy zmianach kadrowych)
2 Przeprowadza spis z natury rzeczowych i pieniężnych składników majątku (w tym liczenie, ważenie i mierzenie)
3 Wycenia i ustala wartość oraz porównuje stan faktyczny z danymi wynikającymi z dokumentów (ze stanem księgowym)
4 Wyjaśnia przyczyny ewentualnych różnic między stanem faktycznym a księgowym (manka lub superaty)
5 Współpracuje z księgowością (lub sam nanosi korektę) w zakresie zapewnienia pełnej zgodności księgowej ze stanem faktycznym
6 Przeprowadza remanent wszystkich składników majątku w ostatnim dniu każdego roku obrotowego (kalendarzowego)
7 Dokumentuje wyniki inwentaryzacji
8 Sporządza protokół rozliczenia punktu sprzedaży
9 Uczestniczy w spisach inwentaryzacyjnych


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć
2 Elastyczne podejście do rozwiązywania problemów
3 Gotowość do wprowadzania zmian
4 Koncentracja uwagi
5 Koncentracja uwagi na problemie klienta
6 Logiczne rozumowanie
7 Łatwość przechodzenia od jednej czynności do drugiej
8 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
9 Odporność emocjonalna
10 Odporność fizyczna
11 Poczucie estetyki
12 Podzielność uwagi
13 Predyspozycje do kontaktów z ludźmi
14 Predyspozycje do prowadzenia negocjacji
15 Rozumowanie logiczne
16 Uzdolnienia analityczne
17 Uzdolnienia organizacyjne
18 Uzdolnienia rachunkowe
19 Wyobraźnia i twórcze myślenie
20 Wyobraźnia przestrzenna
21 Zainteresowania techniczne
22 Zdolności manualne i poczucie estetyki
23 Zdolność koncentracji uwagi
24 Zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
25 Zdolność przewidywania
Cechy osobowości
1 Cierpliwość
2 Dociekliwość
3 Dokładność
4 Elokwencja
5 Gotowość do wprowadzania zmian
6 Inicjatywność
7 Komunikatywność
8 Kreatywność, pomysłowość
9 Kultura osobista
10 Łatwość współdziałania
11 Łatwość współpracy
12 Odporność emocjonalna i zrównoważenie
13 Odporność i sprawność fizyczna
14 Odporność na stres
15 Odpowiedzialność
16 Opanowanie, odporność psychiczna
17 Otwartość na innowacje organizacyjno-techniczne
18 Punktualność, zdyscyplinowanie
19 Rzetelność, uczciwość, sumienność
20 Samodzielność i samokontrola
21 Tolerancyjność
22 Troska o powierzone mienie
23 Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
24 Umiejętność samokontroli i samooceny
25 Uprzejmość i takt
26 Wiarygodność
27 Wytrwałość i cierpliwość
28 Zaangażowanie
29 Zamiłowanie do ładu i porządku
30 Zdolność łagodzenia konfliktów i napięć międzyludzkich
31 Zdolność przekonywania
Sprawności sensomotoryczne
1 Czucie dotykowe, smakowe
2 Czujność
3 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
4 Rozróżnianie barw
5 Spostrzegawczość
6 Sprawność fizyczna
7 Sprawność manualna
8 Zmysł obserwacji
9 Zmysł organizacyjny
10 Zmysł równowagi
11 Zręczność rąk