Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Informatyka i telekomunikacja
Obszar zawodowy: Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych

Kod zawodu: 7252
Data modyfikacji: 2010-04-29 10:22:05

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Budowanie kanalizacji teletechnicznej, rurociągów kablowych, linii napowietrznych (budowa studni kablowych, układanie rur przewodowych , budowa obiektów ochronnych, montaż rurociągów i zasobników, montaż słupów i osprzętu)
A-2 Budowanie telekomunikacyjnych linii kablowych ziemnych, kanałowych i napowietrznych (układnie kabli, wciąganie kabli do rurociągów i kanalizacji, montaż kabli napowietrznych)
A-3 Montowanie złączy kablowych i elementów zakończeń kabli (montaż złączy kablowych na kablach miedzianych, montaż głowic, łączówek, puszek, skrzynek szaf kablowych i innych elementów biernych sieci kablowych)
A-4 Montowanie przełącznic i elementów okablowania urządzeń telekomunikacyjnych (montaż konstrukcji przełącznic, montaż bloków połączeniowych, montaż zabezpieczeń, montaż okablowania stacyjnego urządzeń telekomunikacyjnych)
A-5 Wykonywanie instalacji wewnętrznych telekomunikacyjnych i teleinformatycznych w budynkach
A-6 Wykonywanie instalacji antenowych systemów radiowych i telewizyjnych
A-7 Montowanie siłowni i akumulatorów zasilających urządzenia telekomunikacyjne, budowa instalacji zasilających dla urządzeń telekomunikacyjnych
A-8 Montowanie urządzeń i elementów aktywnych sieci telekomunikacyjnej (montowanie aparatów, centralek abonenckich, modemów, terminali sieciowych i radiowych itp.)
B Zadania organizacyjne
B-1 Analizowanie dokumentacji projektowej i eksploatacyjnej w celu przygotowania odpowiednich materiałów i narzędzi, dobór trasy i wyboru rozwiązań technologicznych
B-2 Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z wymogami BHP (oznaczanie i zabezpieczenie stanowiska pracy – znaki, zapory, zastawy) w celu zmniejszenia ryzyka zawodowego na stanowisku pracy.
B-3 Sporządzanie raportów (wywiad techniczny itp., wykazy zmian itp.) dla służb eksploatacyjnych i obsługi klienta
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współdziałanie przy budowie linii z geodetami i przedstawicielami innych użytkowników infrastruktury (energetyka, gaz, wodociągi, itp.) oraz z właścicielami (zarządcami) instalacji budynkowych w celu zapewnienia odpowiedniego usytuowania sieci i instalacji teletechnicznych
C-2 Podejmowanie współpracy ze służbami eksploatacyjnymi central telefonicznych (systemów telekomunikacyjnych) oraz służbami obsługi klienta w zakresie niezbędnym dla włączania abonentów i usuwania uszkodzeń w sieci i urządzeniach abonenckich
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Wykonywanie przeglądów i pomiarów odbiorczych, kontrolnych, okresowych (pomiary kabli miedzianych, pomiary transmisyjne, pomiary izolacji i skuteczności uziemienia itp.), lokalizacja i usuwanie uszkodzeń w sieci kablowej ,sprawdzanie poprawności działania urządzeń abonenckich i aktywnych elementów sieci, badanie i pomiary jakości usług telekomunikacyjnych