Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Informatyka i telekomunikacja
Obszar zawodowy: Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych

Kod zawodu: 7252

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Budowanie kanalizacji teletechnicznej, rurociągów kablowych, linii napowietrznych (budowa studni kablowych, układanie rur przewodowych , budowa obiektów ochronnych, montaż rurociągów i zasobników, montaż słupów i osprzętu)
A-2 Budowanie telekomunikacyjnych linii kablowych ziemnych, kanałowych i napowietrznych (układnie kabli, wciąganie kabli do rurociągów i kanalizacji, montaż kabli napowietrznych)
A-3 Montowanie złączy kablowych i elementów zakończeń kabli (montaż złączy kablowych na kablach miedzianych, montaż głowic, łączówek, puszek, skrzynek szaf kablowych i innych elementów biernych sieci kablowych)
A-4 Montowanie przełącznic i elementów okablowania urządzeń telekomunikacyjnych (montaż konstrukcji przełącznic, montaż bloków połączeniowych, montaż zabezpieczeń, montaż okablowania stacyjnego urządzeń telekomunikacyjnych)
A-5 Wykonywanie instalacji wewnętrznych telekomunikacyjnych i teleinformatycznych w budynkach
A-6 Wykonywanie instalacji antenowych systemów radiowych i telewizyjnych
A-7 Montowanie siłowni i akumulatorów zasilających urządzenia telekomunikacyjne, budowa instalacji zasilających dla urządzeń telekomunikacyjnych
A-8 Montowanie urządzeń i elementów aktywnych sieci telekomunikacyjnej (montowanie aparatów, centralek abonenckich, modemów, terminali sieciowych i radiowych itp.)
B Zadania organizacyjne
B-1 Analizowanie dokumentacji projektowej i eksploatacyjnej w celu przygotowania odpowiednich materiałów i narzędzi, dobór trasy i wyboru rozwiązań technologicznych
B-2 Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z wymogami BHP (oznaczanie i zabezpieczenie stanowiska pracy – znaki, zapory, zastawy) w celu zmniejszenia ryzyka zawodowego na stanowisku pracy.
B-3 Sporządzanie raportów (wywiad techniczny itp., wykazy zmian itp.) dla służb eksploatacyjnych i obsługi klienta
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współdziałanie przy budowie linii z geodetami i przedstawicielami innych użytkowników infrastruktury (energetyka, gaz, wodociągi, itp.) oraz z właścicielami (zarządcami) instalacji budynkowych w celu zapewnienia odpowiedniego usytuowania sieci i instalacji teletechnicznych
C-2 Podejmowanie współpracy ze służbami eksploatacyjnymi central telefonicznych (systemów telekomunikacyjnych) oraz służbami obsługi klienta w zakresie niezbędnym dla włączania abonentów i usuwania uszkodzeń w sieci i urządzeniach abonenckich
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Wykonywanie przeglądów i pomiarów odbiorczych, kontrolnych, okresowych (pomiary kabli miedzianych, pomiary transmisyjne, pomiary izolacji i skuteczności uziemienia itp.), lokalizacja i usuwanie uszkodzeń w sieci kablowej ,sprawdzanie poprawności działania urządzeń abonenckich i aktywnych elementów sieci, badanie i pomiary jakości usług telekomunikacyjnych

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Budowanie kanalizacji teletechnicznej, rurociągów kablowych, linii napowietrznych (budowa studni kablowych, układanie rur przewodowych , budowa obiektów ochronnych, montaż rurociągów i zasobników, montaż słupów i osprzętu)
Lp. umiejętności
1 Wykorzystuje mapy i schematy ideowe sieci telekomunikacyjnych
2 Buduje ciągi kanalizacji teletechnicznej i rurociągi kablowe
3 Buduje telekomunikacyjne linie napowietrzne
4 Montuje osprzęt kablowy na słupach i konstrukcjach wsporczych.
5 Korzysta z przyrządów pomocniczych i środków ochrony osobistej ( słupołazy, pasy, szelki bezpieczeństwa itp.)

Zadanie zawodowe: A-2:
Budowanie telekomunikacyjnych linii kablowych ziemnych, kanałowych i napowietrznych (układnie kabli, wciąganie kabli do rurociągów i kanalizacji, montaż kabli napowietrznych)
Lp. umiejętności
1 Wykorzystuje mapy i schematy ideowe sieci kablowych
2 Buduje telekomunikacyjne linie kablowe ziemne
3 Buduje telekomunikacyjne linie kablowe w kanalizacji teletechnicznej
4 Buduje telekomunikacyjne linie kablowe napowietrzne
5 Korzysta przy budowie linii telekomunikacyjnych z przyrządów pomocniczych i środków ochrony osobistej ( słupołazy, pasy, szelki bezpieczeństwa itp.)

Zadanie zawodowe: A-3:
Montowanie złączy kablowych i elementów zakończeń kabli (montaż złączy kablowych na kablach miedzianych, montaż głowic, łączówek, puszek, skrzynek szaf kablowych i innych elementów biernych sieci kablowych)
Lp. umiejętności
1 Wykorzystuje mapy i schematy ideowe sieci kablowych
2 Wykorzystuje przy montażu osprzętu telekomunikacyjnego instrukcje i schematy montażowe
3 Montuje zakończenia kabli (głowice, zespoły łączówek)
4 Montuje obudowy zakończeń kablowych (puszki, skrzynki ,szafy)
5 Wykonuje pomiary i testy kabli telekomunikacyjnych
6 Korzysta z przyrządów pomocniczych i środków ochrony osobistej (szelki bezpieczeństwa, pasy, słupołazy, drabiny itp.)

Zadanie zawodowe: A-4:
Montowanie przełącznic i elementów okablowania urządzeń telekomunikacyjnych (montaż konstrukcji przełącznic, montaż bloków połączeniowych, montaż zabezpieczeń, montaż okablowania stacyjnego urządzeń telekomunikacyjnych)
Lp. umiejętności
1 Wykorzystuje schematy ideowe okablowania
2 Posługuje się przy montażu przełącznic i elementów okablowania urządzeń telekomunikacyjnych instrukcjami i schematami montażowymi
3 Montuje konstrukcje wsporcze oraz elementy okablowania urządzeń telekomunikacyjnych
4 Wykonuje pomiary i testy (testy poprawności rozszycia kabli, pomiary izolacji, rezystancji uziemienia itp.)
5 Korzysta z przyrządów pomocniczych i środków ochrony osobistej

Zadanie zawodowe: A-5:
Wykonywanie instalacji wewnętrznych telekomunikacyjnych i teleinformatycznych w budynkach
Lp. umiejętności
1 Wykorzystuje schematy ideowe okablowania
2 Wykorzystuje instrukcje i schematy montażowe telekomunikacyjnych i teleinformatycznych instalacji wewnętrznych
3 Posługiwanie się narzędziami podstawowymi i specjalistycznymi (elektronarzędzia, zestawy montażowe itp.)
4 Wykonuje pomiary i testy (testy poprawności rozszycia kabli, pomiary izolacji, rezystancji uziemienia itp.)
5 Korzysta z przyrządów pomocniczych i środków ochrony osobistej

Zadanie zawodowe: A-6:
Wykonywanie instalacji antenowych systemów radiowych i telewizyjnych
Lp. umiejętności
1 Wykorzystuje schematy ideowe okablowania
2 Wykorzystuje instrukcje i schematy montażowe instalacji antenowych systemów radiowych i telewizyjnych
3 Wykonuje instalacje antenowe radiowe i telewizyjne
4 Wykonuje pomiary i testy instalacji antenowych (pomiary izolacji, tłumienia, pomiar szumów, pasma itp..)
5 Korzysta z przyrządów pomocniczych i środków ochrony osobistej (szelki bezpieczeństwa, pasy, słupołazy, drabiny itp.)

Zadanie zawodowe: A-7:
Montowanie siłowni i akumulatorów zasilających urządzenia telekomunikacyjne, budowa instalacji zasilających dla urządzeń telekomunikacyjnych
Lp. umiejętności
1 Wykorzystuje schematy ideowe okablowania
2 Wykorzystuje instrukcje i schematy montażowe instalacji zasilających, siłowni i akumulatorów zasilających urządzenia telekomunikacyjne
3 Wykonuje instalacje zasilające
4 Montuje siłownie, zasilacze i przetworniki
5 Montuje i obsługuje baterie i akumulatory
6 Wykonuje pomiary i testy siłowni, akumulatorów oraz instalacji zasilających ( pomiar napięcia, prądu, skuteczności uziemienia, testy baterii itp.)
7 Korzysta z przyrządów pomocniczych i środków ochrony osobistej (szelki bezpieczeństwa, pasy, słupołazy, drabiny itp.)

Zadanie zawodowe: A-8:
Montowanie urządzeń i elementów aktywnych sieci telekomunikacyjnej (montowanie aparatów, centralek abonenckich, modemów, terminali sieciowych i radiowych itp.)
Lp. umiejętności
1 Wykorzystuje schematy ideowe i montażowe urządzeń telekomunikacyjnych
2 Wykorzystuje instrukcje i schematy montażowe urządzeń i elementów aktywnych sieci telekomunikacyjnej
3 Wykorzystuje instrukcje obsługi i programowania urządzeń i elementów aktywnych sieci telekomunikacyjnej
4 Montuje i uruchamia elementy aktywne sieci telekomunikacyjnych i abonenckie urządzenia telekomunikacyjne (aparaty, centralki, modemy, faksy)
5 Wykonuje pomiary i testy urządzeń i elementów aktywnych sieci telekomunikacyjnej. (testy poprawności działania, pomiary transmisyjne itp.).
6 Wykorzystuje komputer z oprogramowaniem testującym do aktywacji, programowania i testowania urządzeń i elementów aktywnych sieci telekomunikacyjnej.
7 Korzysta z przyrządów pomocniczych i środków ochrony osobistej (szelki bezpieczeństwa, pasy, słupołazy, drabiny itp.)

Zadanie zawodowe: B-1:
Analizowanie dokumentacji projektowej i eksploatacyjnej w celu przygotowania odpowiednich materiałów i narzędzi, dobór trasy i wyboru rozwiązań technologicznych
Lp. umiejętności
1 Wykorzystuje schematy ideowe i montażowe sieci telekomunikacyjnych
2 Wykorzystuje instrukcje montażu i schematy montażowe urządzeń telekomunikacyjnych
3 Posługuje się instrukcjami obsługi i programowania urządzeń telekomunikacyjnych
4 Posługuje się komputerem z oprogramowaniem biurowym i specjalistycznym w pracach związanych z przygotowaniem i organizacją pracy
5 Organizuje własne stanowisko pracy – planuje zużycie materiałów, dobiera potrzebne narzędzia

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z wymogami BHP (oznaczanie i zabezpieczenie stanowiska pracy – znaki, zapory, zastawy) w celu zmniejszenia ryzyka zawodowego na stanowisku pracy.
Lp. umiejętności
1 Wykorzystuje instrukcje i schematy montażowe sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
2 Wykorzystuje instrukcje obsługi urządzeń telekomunikacyjnych i instrukcje organizacji pracy
3 Posługuje się komputerem z oprogramowaniem biurowym w pracach organizacyjnych stanowiska pracy
4 Montuje prawidłowo zabezpieczenia miejsca pracy, jak znaki, zapory, zastawy itp.
5 Posługuje się urządzeniami metanometrycznymi i wykrywaczami gazu
6 Organizuje własne miejsce pracy – dobiera środki ochrony osobistej stosownie do przewidywanych zagrożeń ( upadek z wysokości, porażenie prądem elektrycznym, zatrucie gazem itp.)

Zadanie zawodowe: B-3:
Sporządzanie raportów (wywiad techniczny itp., wykazy zmian itp.) dla służb eksploatacyjnych i obsługi klienta
Lp. umiejętności
1 Wykorzystuje mapy i schematy sieci telekomunikacyjnych
2 Analizuje i ocenia możliwości realizacji elementów sieci telekomunikacyjnych
3 Prowadzi dokumentację eksploatacyjną sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
4 Posługuje się komputerem z oprogramowaniem biurowym i specjalistycznym przy sporządzaniu raportów dla służb eksploatacyjnych i obsługi klienta

Zadanie zawodowe: C-1:
Współdziałanie przy budowie linii z geodetami i przedstawicielami innych użytkowników infrastruktury (energetyka, gaz, wodociągi, itp.) oraz z właścicielami (zarządcami) instalacji budynkowych w celu zapewnienia odpowiedniego usytuowania sieci i instalacji teletechnicznych
Lp. umiejętności
1 Wykorzystuje mapy i schematy sieci telekomunikacyjnych
2 Analizuje i ocenia możliwości realizacji elementów sieci i instalacji teletechnicznych
3 Prowadzi dokumentację eksploatacyjną sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
4 Posługuje się komputerem z oprogramowaniem biurowym i specjalistycznym dla analizy dokumentacji oraz sporządzania rysunków i innych dokumentów.

Zadanie zawodowe: C-2:
Podejmowanie współpracy ze służbami eksploatacyjnymi central telefonicznych (systemów telekomunikacyjnych) oraz służbami obsługi klienta w zakresie niezbędnym dla włączania abonentów i usuwania uszkodzeń w sieci i urządzeniach abonenckich
Lp. umiejętności
1 Wykorzystuje mapy i schematy sieci telekomunikacyjnych
2 Analizuje i ocenia możliwości realizacji elementów sieci telekomunikacyjnych
3 Prowadzi dokumentację eksploatacyjną sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
4 Posługuje się komputerem z oprogramowaniem biurowym i specjalistycznym przy uruchamianiu i usuwaniu uszkodzeń w sieci i urządzeniach abonenckich

Zadanie zawodowe: D-1:
Wykonywanie przeglądów i pomiarów odbiorczych, kontrolnych, okresowych (pomiary kabli miedzianych, pomiary transmisyjne, pomiary izolacji i skuteczności uziemienia itp.), lokalizacja i usuwanie uszkodzeń w sieci kablowej ,sprawdzanie poprawności działania urządzeń abonenckich i aktywnych elementów sieci, badanie i pomiary jakości usług telekomunikacyjnych
Lp. umiejętności
1 Wykorzystuje mapy i schematy sieci telekomunikacyjnych
2 Wykorzystuje instrukcje obsługi i eksploatacji sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
3 Wykonuje podstawowe pomiary elektryczne (rezystancja pętli, izolacja, rezystancja uziemienia, napięcie, natężenie prądu itp.)
4 Wykonuje pomiary specjalistyczne( pasmo przenoszenia, poziom szumów, tłumienie, stopa błędów, fluktuacja fazy itp.)
5 Wykonuje testy i badania za pomocą analizatorów ( analiza widma sygnału, pomiary reflektometryczne, analiza sygnałów cyfrowych itp.)
6 Posługuje się komputerem z oprogramowaniem biurowym, komunikacyjnym (Internet) i specjalistycznym (testy)


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
2 Podzielność uwagi
3 Rozumowanie logiczne
4 Uzdolnienia techniczne
5 Wyobraźnia przestrzenna
6 Zdolność koncentracji uwagi
Cechy osobowości
1 Dokładność
2 Cierpliwość
3 Samodzielność
4 Umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi
5 Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
6 Umiejętność pracy w warunkach monotonnych
7 Wytrwałość i cierpliwość
Sprawności sensomotoryczne
1 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
2 Ostrość wzroku
3 Rozróżnianie barw
4 Spostrzegawczość
5 Szybki refleks
6 Zręczność palców