Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Elektryka i elektronika
Obszar zawodowy: Monter - elektronik

Kod zawodu: 7251

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Posługiwanie się dokumentacją techniczną do wykonywania i użytkowania układów oraz urządzeń elektronicznych
A-2 Montowanie i testowanie poszczególnych modułów urządzeń elektronicznych
A-3 Dokonywanie typowych pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych w układach i urządzeniach elektronicznych
A-4 Lokalizowanie usterek elementów i układów urządzeń elektronicznych oraz dokonywanie napraw
A-5 Wykonywanie na podstawie dokumentacji technicznej prostych układów elektronicznych
A-6 Instalowanie urządzeń elektronicznych
A-7 Sprawdzanie działania i współdziałania mechanizmów i podzespołów w urządzeniach elektronicznych, dokonywanie zabiegów konserwacyjnych
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz zasad ergonomii
B-2 Prowadzenie punktu serwisu elektronicznego
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z innymi pracownikami podczas realizacji zadań zawodowych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Przeprowadzanie kontroli technicznej wyrobów elektronicznych w produkcji, eksploatacji i usługach

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Posługiwanie się dokumentacją techniczną do wykonywania i użytkowania układów oraz urządzeń elektronicznych
Lp. umiejętności
1 Posługuje się instrukcjami obsługi i dokumentacją techniczną przy montażu i uruchomianiu urządzeń elektronicznych
2 Posługuje się katalogiem elementów i układów elektronicznych
3 Korzysta z literatury fachowej oraz innych źródeł informacji potrzebnych do wykonania i użytkowania układów oraz urządzeń elektronicznych

Zadanie zawodowe: A-2:
Montowanie i testowanie poszczególnych modułów urządzeń elektronicznych
Lp. umiejętności
1 Interpretuje podstawowe zjawiska oraz prawa z zakresu
2 Szacuje wartości wielkości elektrycznych w prostych obwodach prądu stałego i zmiennego
3 Odczytuje schematy ideowe, blokowe i montażowe oraz rysunki warsztatowe
4 Obsługuje aparaturę pomiarową oraz dokonuje pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych
5 Sprawdza poprawność działania elementów, układów i urządzeń elektronicznych
6 Rozpoznaje elementy, podzespoły i urządzenia elektroniczne na podstawie ich wyglądu zewnętrznego, oznaczeń i cech fizycznych
7 Wykonuje połączenia elektryczne z zastosowaniem różnych technik łączenia
8 Dobiera elementy i montuje komputery
9 Dobiera elementy i montuje urządzenia do nagrywania, odtwarzania i przesyłania dźwięku i obrazów
10 Dobiera elementy i montuje instrumenty elektroniczne
11 Dobiera elementy i montuje elektroniczny sprzęt medyczny
12 Dobiera elementy i montuje urządzenia przemysłowe

Zadanie zawodowe: A-3:
Dokonywanie typowych pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych w układach i urządzeniach elektronicznych
Lp. umiejętności
1 Obsługuje aparaturę pomiarową
2 Wykonuje pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych
3 Wykorzystuje schematy ideowe, blokowe i montażowe oraz rysunki warsztatowe
4 Posługuje się częstościomierzem, generatorem pomiarowym, mostkami i miernikami RLC, itp.
5 Wykonuje testy poszczególnych modułów i końcowe testy urządzeń elektronicznych

Zadanie zawodowe: A-4:
Lokalizowanie usterek elementów i układów urządzeń elektronicznych oraz dokonywanie napraw
Lp. umiejętności
1 Odczytuje schematy ideowe, blokowe i montażowe oraz rysunki warsztatowe
2 Obsługuje aparaturę pomiarową oraz dokonuje pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych
3 Szacuje wartości wielkości elektrycznych w prostych obwodach prądu stałego i zmiennego
4 Dobiera narzędzia do naprawy urządzeń elektronicznych
5 Sprawdza poprawność działania elementów i układów urządzeń elektronicznych
6 Naprawia urządzenia elektryczne i elektroniczne w podstawowym zakresie
7 Stroi, reguluje i testuje urządzenia elektroniczne po naprawie

Zadanie zawodowe: A-5:
Wykonywanie na podstawie dokumentacji technicznej prostych układów elektronicznych
Lp. umiejętności
1 Posługuje się instrukcjami obsługi i dokumentacją techniczną przy montażu i uruchomieniu urządzeń elektronicznych
2 Odczytuje schematy ideowe, blokowe i montażowe oraz rysunki warsztatowe
3 Rozpoznaje elementy, podzespoły i urządzenia elektroniczne na podstawie ich wyglądu zewnętrznego, oznaczeń i cech fizycznych
4 Wykonuje połączenia elektryczne z zastosowaniem różnych technik łączenia
5 Przeprowadza testy poszczególnych modułów i końcowe testy urządzeń elektronicznych

Zadanie zawodowe: A-6:
Instalowanie urządzeń elektronicznych
Lp. umiejętności
1 Wykorzystuje instrukcje i schematy montażowe instalacji urządzeń elektronicznych
2 Wykorzystuje schematy ideowe okablowania
3 Wykonuje pomiary i testy zamontowanych urządzeń
4 Korzysta z przyrządów pomocniczych

Zadanie zawodowe: A-7:
Sprawdzanie działania i współdziałania mechanizmów i podzespołów w urządzeniach elektronicznych, dokonywanie zabiegów konserwacyjnych
Lp. umiejętności
1 Sprawdza działanie i współdziałanie mechanizmów i podzespołów w urządzeniach elektronicznych
2 Wykonuje zabiegi konserwacyjne
3 Lokalizuje i dokonuje wymiany uszkodzonych mechanizmów

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie własnego stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz zasad ergonomii
Lp. umiejętności
1 Organizuje pracę na swoim stanowisku pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii
2 Przestrzega zasad bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska na stanowisku pracy
3 Planuje czas pracy potrzebny na wykonanie powierzonego zadania
4 Rozpoznaje i przewiduje zagrożenia bezpieczeństwa człowieka w środowisku pracy oraz wskazuje sposoby ich usunięcia
5 Wskazuje konsekwencje naruszenia przepisów i zasad bhp podczas wykonywania zadań zawodowych
6 Dobiera środki ochrony indywidualnej w zależności od prowadzonych prac
7 Reaguje w przypadku zagrożenia pożarowego, zgodnie z instrukcją przeciwpożarową
8 Stosuje podręczny sprzęt oraz środki gaśnicze zgodnie z zasadami ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
9 Korzysta ze środków ochrony osobistej

Zadanie zawodowe: B-2:
Prowadzenie punktu serwisu elektronicznego
Lp. umiejętności
1 Planuje i podejmuje działalność gospodarczą w elektronicznych usługach monterskich
2 Tworzy dokumentację umożliwiającą podjęcie i prowadzenie branżowej działalności gospodarczej
3 Kalkuluje usługi
4 Prowadzi rozmowę z klientami
5 Przygotowuje materiały promujące własną działalność gospodarczą
6 Korzysta z książek, katalogów i specjalistycznych czasopism w celu odnalezienia potrzebnej informacji o elementach, układach i urządzeniach elektronicznych

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca z innymi pracownikami podczas realizacji zadań zawodowych
Lp. umiejętności
1 Prowadzi rozmowy z współpracownikami dotyczące wykonywanej pracy
2 Planuje pracę własną w celu wykonania powierzonego zadania
3 Współpracuje z innymi pracownikami podczas powierzonego zadania
4 Rozwiązuje konflikty w miejscu pracy

Zadanie zawodowe: D-1:
Przeprowadzanie kontroli technicznej wyrobów elektronicznych w produkcji, eksploatacji i usługach
Lp. umiejętności
1 Posługuje się dokumentacją dotyczącą kontroli jakości
2 Stosuje procedury jakościowe wyrobów, procesów i usług
3 Wykorzystuje system zarządzania jakością w swoim miejscu pracy
4 Przeprowadza kontrolę jakości wyrobów, procesów i usług wg procedur ISO


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Koncentracja uwagi
2 Wyobraźnia przestrzenna
3 Rozumowanie logiczne
4 Dobra pamięć
5 Uzdolnienia techniczne
6 Podzielność uwagi
7 Uzdolnienia organizacyjne
8 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
Cechy osobowości
1 Dokładność
2 Wytrwałość i cierpliwość
3 Rzetelność
4 Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
5 Samokontrola
6 Umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi
7 Samodzielność
8 Dążenie do rozwoju i wzbogacenia własnej osobowości
9 Odpowiedzialność
10 Komunikatywność
11 Kreatywność
12 Odporność emocjonalna
13 Dyspozycyjność
14 Zaangażowanie
15 Uczciwość
16 Operatywność i skuteczność postępowania
Sprawności sensomotoryczne
1 Rozróżnianie barw
2 Ostrość wzroku
3 Spostrzegawczość
4 Zręczność palców
5 Zręczność rąk
6 Ostrość słuchu
7 Szybki refleks