Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Handel
Obszar zawodowy: Kasjer handlowy

Kod zawodu: 421102

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Obsługa klientów w zakresie prawidłowego naliczenia i pobrania należności za zakupione towary zgodnie z obowiązującymi procedurami
A-2 Stosowanie jednolitego systemu obsługi klienta
A-3 Realizacja płatności gotówkowych i bezgotówkowych
A-4 Rozliczanie kasy
A-5 Przesyłanie pieniędzy z kasy do skarbca (kasy głównej)
A-6 Prowadzenie aktywnej sprzedaży
B Zadania organizacyjne
B-1 Przygotowanie przydzielonej kasy do obsługi klienta
B-2 Realizacja bieżących zadań zgodnie z potrzebami komunikowanymi przez przełożonego
B-3 Organizacja własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie zespołem kasjerów handlowych
C-2 Szkolenie nowozatrudnionych kasjerów
C-3 Współpraca z innymi działami i ich kierownikami
C-4 Współpraca z instytucjami zewnętrznymi i organami kontroli
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Informowanie kierownika stoiska lub kas o występujących błędach
D-2 Stosowanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa danych
D-3 Kontrolowanie poprawności opisów pozycji towarowych ba paragonie/fakturze
D-4 Reklamowanie i zwrot opakowań

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Obsługa klientów w zakresie prawidłowego naliczenia i pobrania należności za zakupione towary zgodnie z obowiązującymi procedurami
Lp. umiejętności
1 Obsługuje kasę fiskalną, drukarkę, skaner, terminal kart płatniczych
2 Rejestruje sprzedawane towary na terminalu kasowym
3 Inkasuje za pomocą kasy rejestrującej należności od klientów właściwych środków płatniczych
4 Wydaje resztę i dowody sprzedaży (paragony, faktury VAT)
5 Realizuje płatności gotówkowe i bezgotówkowe (czek, karta płatnicza, bon towarowy)
6 Liczy pieniądze
7 Komunikuje się celem dokonania transakcji sprzedaży
8 Przechowuje dokumentację kasową i przekazuje je bezpośredniemu przełożonemu (np. rolki kasowe, kopie faktur)
9 Buduje pozytywne relacje z klientami
10 Posługuje się językami obcymi
11 Ujawnia niezgodności zgłaszane przez klientów (np. inna cena) oraz błędy systemowe
12 Obsługuje i korzysta z sytemu operacyjnego sklepu (np.: wyszukanie ceny towaru)
13 Sprzedaje wybrane artykuły zgodnie z prawem, np. weryfikuje wiek przy sprzedaży alkoholu

Zadanie zawodowe: A-2:
Stosowanie jednolitego systemu obsługi klienta
Lp. umiejętności
1 Wita i żegna klienta
2 Pyta klienta o kartę klienta/członkowską/rodzaj rachunku
3 Obsługuje klienta
4 Skanuje towary
5 Wyrywkowo kontroluje duże opakowania
6 Sugeruje kupno dodatkowego towaru
7 Reaguje na problemy klientów
8 Obsługuje kasę, drukarkę, skaner, terminal kart płatniczych
9 Dokładnie i szybko liczy pieniądze

Zadanie zawodowe: A-3:
Realizacja płatności gotówkowych i bezgotówkowych
Lp. umiejętności
1 Szybko i dokładnie liczy pieniądze
2 Obsługuje terminal kart płatniczych
3 Rozróżnia banknoty
4 Stosuje zasady przeliczania walut obcych
5 Rozpoznaje fałszywe środki płatnicze
6 Przy transakcjach dokonywanych kartą płatniczą sprawdza zgodność podpisu posiadacza karty
7 Obsługuje pocztę pneumatyczną
8 Sporządza dokumentację kasową

Zadanie zawodowe: A-4:
Rozliczanie kasy
Lp. umiejętności
1 Obsługuje system kasowy
2 Szybko liczy pieniądze
3 Sporządza raport kończący pracę na kasie
4 Rozlicza realizowane bony towarowe
5 Rozlicza utarg z obsługiwanej kasy
6 Porządkuje stanowisko pracy w ściśle określony sposób (zabezpiecza towar przy stanowisku pracy)

Zadanie zawodowe: A-5:
Przesyłanie pieniędzy z kasy do skarbca (kasy głównej)
Lp. umiejętności
1 Obsługuje pocztę pneumatyczną
2 Rozpoznaje fałszywe środki płatnicze
3 Kontaktuje się z ochroną
4 Dba o dokumentację sprzedaży

Zadanie zawodowe: A-6:
Prowadzenie aktywnej sprzedaży
Lp. umiejętności
1 Promuje towar
2 Reaguje na sugestie klientów
3 Wyczuwa sytuacje i nastroje klienta ( zadowolenie, złość, irytacja )

Zadanie zawodowe: B-1:
Przygotowanie przydzielonej kasy do obsługi klienta
Lp. umiejętności
1 Zaopatruje kasę w rolki do drukowania paragonów i faktur
2 Dostarcza do stanowiska pracy reklamówki
3 Sprawdza i ewentualnie uzupełnia zapas kuponów promocyjnych
4 Sprawdza dostępność produktów na tzw. końcówkach kasowych
5 Zaopatruje kasę w odpowiednią ilość bilonu
6 Utrzymuje komputer kasowy i punkty kasowe w czystości i porządku
7 Zaopatruje kasę w towar do sprzedaży sugerowanej

Zadanie zawodowe: B-2:
Realizacja bieżących zadań zgodnie z potrzebami komunikowanymi przez przełożonego
Lp. umiejętności
1 Tworzy zestawienia w Excel-u
2 Weryfikuje niedobory kasjerskie
3 Obsługuje edytor tekstu np. WORD
4 Obsługuje arkusz kalkulacyjny
5 Archiwizuje dokumentację kasową

Zadanie zawodowe: B-3:
Organizacja własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
Lp. umiejętności
1 Organizuje kasę w sposób nie zagrażający życiu i zdrowiu swojemu oraz klientów
2 Bezpiecznie wykonuje czynności w zawodzie kasjera
3 Rozpoznaje zagrożenia
4 Ocenia stopień zagrożenia zdrowia i życia
5 Udziela pierwszej pomocy

Zadanie zawodowe: C-1:
Kierowanie zespołem kasjerów handlowych
Lp. umiejętności
1 Ustala zasady obowiązujące w pracy zespołu
2 Organizuje czas pracy kasjerów
3 Nadzoruje pracę kasjerów handlowych
4 Czuwa na prawidłowością wykonywanych przez nich prac
5 Reaguje na wszelkie zapytania ze strony kasjerów
6 Rozwiązuje problemy kasjerów
7 Interweniuje w razie błędów popełnionych przez kasjerów
8 Doskonali relacje w zespole kasjerskim
9 Motywuje zespół kasjerów

Zadanie zawodowe: C-2:
Szkolenie nowozatrudnionych kasjerów
Lp. umiejętności
1 Ustala zapotrzebowanie na szkolenie kasjerów
2 Organizuje szkolenia nowych pracowników na stanowisku kasjera
3 Opracowuje program szkolenia z zakresu wdrożenia nowych kasjerów do pracy
4 Przekazuje wiedzę z zakresu funkcjonowania zawodu kasjera handlowegopracy
5 Czuwa nad wdrożeniem nowych kasjerów do pracy

Zadanie zawodowe: C-3:
Współpraca z innymi działami i ich kierownikami
Lp. umiejętności
1 Współpracuje z kierownikami stoisk w zakresie zgłaszania rozbieżności cen
2 Zgłasza do innych działów informacje dotyczące błędnych opisów towarów drukujących się na rachunkach
3 Informuje kierowników innych działów o towarach zablokowanych do sprzedaży
4 Współpracuje z działem ochrony w zakresie zabezpieczenia środków płatniczych, eliminacji fałszywych środków płatniczych, interwencji przy próbie wyłudzenia, oszustwa oraz agresywnych zachowaniach kli
5 Współpracuje z działem księgowości w zakresie wyjaśniania wszelkich nieprawidłowości na wystawianych rachunkach
6 Współpracuje z działem technicznym w zakresie nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń kasowych
7 Współpracuje z działem obsługi klientów w zakresie przekazywania uwag i skarg klientów oraz realizacji zwrotów gotówkowych
8 Współpracuje z działem BHP w sprawach dotyczących badań okresowych i odzieży roboczej

Zadanie zawodowe: C-4:
Współpraca z instytucjami zewnętrznymi i organami kontroli
Lp. umiejętności
1 Współpracuje z bankiem w zakresie prawidłowości funkcjonowania terminali kart płatniczych
2 Współpracuje z bankiem w zakresie szyfrowania skarbca
3 Współpracuje z Urzędem Skarbowym i Izbą Skarbową w zakresie wyjaśniania wszelkich rozbieżności w naliczaniu wartości pieniężnych
4 Współpracuje z Urzędem Skarbowym, Izbą Skarbową i instytucjami prawnymi np. Państwowa Inspekcja Handlowa w zakresie udostępniania dokumentacji kasowej
5 Współpracuje z firmami zaopatrzenia informatycznego i biurowego w sytuacjach awarii urządzeń kasowych
6 Współpracuje ze służbami ratunkowymi w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia

Zadanie zawodowe: D-1:
Informowanie kierownika stoiska lub kas o występujących błędach
Lp. umiejętności
1 Weryfikuje oznakowania towaru i występujące pomyłki systemowe lub logistyczne
2 Dostrzega błędy systemowe
3 Zestawia, porównuje i analizuje dane

Zadanie zawodowe: D-2:
Stosowanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa danych
Lp. umiejętności
1 Chroni dane osobowe klientów
2 Dba o bezpieczeństwo utargu
3 Stosuje się do obowiązujących procedur ( np. zmiana nr PIN )
4 Dba o prawidłową dokumentację sprzedaży bez przepływu gotówki – sprzedaż na przelew, transakcje kartą płatniczą
5 Chroni informacje służbowe na temat obrotów firmy
6 Chroni tajemnice na temat działań zapobiegających wyłudzeniom, oszustwom i kradzieżom przez kierownictwo przedsiębiorstwa

Zadanie zawodowe: D-3:
Kontrolowanie poprawności opisów pozycji towarowych ba paragonie/fakturze
Lp. umiejętności
1 Sprawdza poprawność wydrukowanych informacji na paragonach/fakturach
2 Wyszukuje ceny towarów
3 Porównuje ceny
4 Komunikuje się celem wyjaśnienia z klientem powstałych rozbieżności cenowych

Zadanie zawodowe: D-4:
Reklamowanie i zwrot opakowań
Lp. umiejętności
1 Informuje o zwrocie towarów pełnowartościowych
2 Zwraca gotówkę (np. za opakowania wtórne)
3 Wydaje karty gwarancyjne
4 Dba o klienta
5 Komunikuje się celem rozwiązania problemów klientów
6 Obsługuje system kasowy


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra organizacja pracy
2 Kojarzenie faktów
3 Komunikatywność
4 Koncentracja
5 Kreatywność
6 Liczenie pamięciowe
7 Logiczne rozumowanie
8 Łatwość nawiązywania kontaktów
9 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
10 Pamięć
11 Podzielność uwagi
12 Przekazywanie informacji
13 Rozwiązywanie problemów
14 Spostrzegawczość
15 Umiejętność pracy w stresie
16 Umiejętność pracy w szybkim tempie
17 Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach z klientem
18 Umiejętność współpracy
19 Wyobraźnia
20 Zdolności analityczne
21 Zdolności arytmetyczne
22 Zdolności interpersonalne
23 Zdolności językowe
24 Znajomość języków obcych
Cechy osobowości
1 Asertywność
2 Cierpliwość
3 Dokładność
4 Empatia
5 Fachowość
6 Komunikatywność
7 Kreatywność
8 Kultura osobista
9 Lojalność
10 Odpowiedzialność
11 Opanowanie
12 Pogoda duch
13 Rzetelność
14 Samodzielność
15 Samokontrola
16 Skłonność do samokształcenia
17 Skrupulatność i rzetelność
18 Staranność
19 Uczciwość
20 Umiejętność pracy w zespole
21 Zdecydowanie
22 Zdyscyplinowanie
23 Życzliwość
Sprawności sensomotoryczne
1 Ostrość słuchu i wzorku
2 Rozróżnianie barw
3 Spostrzegawczość
4 Sprawność motoryczna narządów górnych i dolnych kończyn
5 Węch
6 Wyraźna mowa