Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Służba zdrowia
Obszar zawodowy: Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Kod zawodu: 224102
Data modyfikacji: 2010-04-30 13:30:52

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Kaniulacja naczyń tętniczych i pobieranie materiału w celach diagnostycznych
A-2 Zakładanie dostępów do monitorowania pomiarów inwazyjnych
A-3 Ocena stanu zdrowia na podstawie badania podmiotowego i przedmiotowego /wywiad, badanie fizykalne/, udział w premedykacji pacjenta
A-4 Prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej / w tym: defibrylacja, podawanie dożylne leków silnie działających, intubacja dotchawicza w sytuacjach nagłych/
A-5 Wykonanie konikotomii w sytuacji zagrożenia życia
A-6 Wykonywanie zapisu EKG serca oraz interpretacja zmian w zapisie
A-7 Prowadzenie oceny stanu wydolności narządowej i świadomości pacjenta przy pomocy stosowanych skal oceny
A-8 Modyfikowanie dawki leków p/bólowych w terapii bólu
A-9 Wykonanie próby biologicznej przed transfuzją preparatów krwi i krwiopochodnych, oraz transfuzja tych preparatów
A-10 Ocena wystąpienia ryzyka powikłań u pacjentów w intensywnej terapii
B Zadania organizacyjne
B-1 Współtworzenie zasad współpracy zespołu terapeutycznego, kierowanie pracą pielęgniarek anestezjologicznych
B-2 Ustalanie planu anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej, dostosowanego dla każdego pacjenta indywidualnie
B-3 Organizowanie stanowisk pracy pielęgniarek anestezjologicznych zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, utrzymanie w gotowości i sprawności aparatury monitorującej i pozostałego sprzętu medycznego i niemedycznego
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Ścisła współpraca z pełnomocnikiem ds. jakości w ochronie zdrowia w zakładzie opieki zdrowotnej
C-2 Kierowanie pracą pielęgniarek anestezjologicznych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocena działań i wprowadzanie działań korygujących do pracy pielęgniarek anestezjologicznych mających na celu poprawę jakości usług medycznych