Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Służba zdrowia
Obszar zawodowy: Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Kod zawodu: 224102

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Kaniulacja naczyń tętniczych i pobieranie materiału w celach diagnostycznych
A-2 Zakładanie dostępów do monitorowania pomiarów inwazyjnych
A-3 Ocena stanu zdrowia na podstawie badania podmiotowego i przedmiotowego /wywiad, badanie fizykalne/, udział w premedykacji pacjenta
A-4 Prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej / w tym: defibrylacja, podawanie dożylne leków silnie działających, intubacja dotchawicza w sytuacjach nagłych/
A-5 Wykonanie konikotomii w sytuacji zagrożenia życia
A-6 Wykonywanie zapisu EKG serca oraz interpretacja zmian w zapisie
A-7 Prowadzenie oceny stanu wydolności narządowej i świadomości pacjenta przy pomocy stosowanych skal oceny
A-8 Modyfikowanie dawki leków p/bólowych w terapii bólu
A-9 Wykonanie próby biologicznej przed transfuzją preparatów krwi i krwiopochodnych, oraz transfuzja tych preparatów
A-10 Ocena wystąpienia ryzyka powikłań u pacjentów w intensywnej terapii
B Zadania organizacyjne
B-1 Współtworzenie zasad współpracy zespołu terapeutycznego, kierowanie pracą pielęgniarek anestezjologicznych
B-2 Ustalanie planu anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej, dostosowanego dla każdego pacjenta indywidualnie
B-3 Organizowanie stanowisk pracy pielęgniarek anestezjologicznych zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, utrzymanie w gotowości i sprawności aparatury monitorującej i pozostałego sprzętu medycznego i niemedycznego
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Ścisła współpraca z pełnomocnikiem ds. jakości w ochronie zdrowia w zakładzie opieki zdrowotnej
C-2 Kierowanie pracą pielęgniarek anestezjologicznych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocena działań i wprowadzanie działań korygujących do pracy pielęgniarek anestezjologicznych mających na celu poprawę jakości usług medycznych

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Kaniulacja naczyń tętniczych i pobieranie materiału w celach diagnostycznych
Lp. umiejętności
1 Zachowanie zasad techniki wykonywania kaniulacji naczynia tętniczego
2 Przestrzeganie zasad aseptyki wykonania zabiegu
3 Przekazywanie materiału do badań odpowiednich warunkach transportu i wskazanym czasie

Zadanie zawodowe: A-2:
Zakładanie dostępów do monitorowania pomiarów inwazyjnych
Lp. umiejętności
1 Monitorowanie pomiarów inwazyjnych zgodnie z obowiązującymi zasadami
2 Przestrzeganie zasad aseptyki
3 Kontrolowanie sprawności funkcjonowania aparatury monitorującej

Zadanie zawodowe: A-3:
Ocena stanu zdrowia na podstawie badania podmiotowego i przedmiotowego /wywiad, badanie fizykalne/, udział w premedykacji pacjenta
Lp. umiejętności
1 Przeprowadzenie całościowego badania fizykalnego
2 Poprawne przeprowadzenie wywiadu z pacjentem
3 Sporządzanie zapisów z wykonanej wizyty przedoperacyjnej
4 Przygotowanie pacjenta do badania lekarskiego
5 Kompletowanie i analizowanie wyników badań dodatkowych

Zadanie zawodowe: A-4:
Prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej / w tym: defibrylacja, podawanie dożylne leków silnie działających, intubacja dotchawicza w sytuacjach nagłych/
Lp. umiejętności
1 Wykonanie zabiegu zgodnie z zasadami
2 Kompletowanie sprzętu do wykonania intubacji osoby dorosłej i dziecka
3 Przyjmowanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo pacjenta w trakcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej
4 Współpracowanie z pozostałymi członkami zespołu terapeutycznego podczas zabiegów resuscytacji krążeniowo-oddechowej

Zadanie zawodowe: A-5:
Wykonanie konikotomii w sytuacji zagrożenia życia
Lp. umiejętności
1 Przestrzeganie ściśle określonej zasady wykonania zabiegu
2 Stosowanie zasad aseptyki
3 Analizowanie parametrów pacjenta w stanie zagrożenia życia
4 Rozpoznanie stanu zagrożenia życia pacjenta dostępnymi metodami

Zadanie zawodowe: A-6:
Wykonywanie zapisu EKG serca oraz interpretacja zmian w zapisie
Lp. umiejętności
1 Przestrzeganie prawidłowości przyłożenia elektrod
2 Zachowanie zasad techniki wykonywania zapisu
3 Interpretowanie zapisu elektrokardiograficznego

Zadanie zawodowe: A-7:
Prowadzenie oceny stanu wydolności narządowej i świadomości pacjenta przy pomocy stosowanych skal oceny
Lp. umiejętności
1 Wykonanie pomiarów zgodnie z wymogami skal oceny
2 Prowadzenie obserwacji i ocena stanu pacjenta w przedziale czasowym
3 Rozróżnianie ciężkości obrażeń pourazowych
4 Ocenianie stanu świadomości chorego z wykorzystaniem właściwych metod
5 Ocena reakcji źrenic pacjenta na światło oraz ich symetrii i wielkości

Zadanie zawodowe: A-8:
Modyfikowanie dawki leków p/bólowych w terapii bólu
Lp. umiejętności
1 Modyfikowanie dawki leków p/bólowych
2 Obsługiwanie sprzętu do ciągłej analgezji
3 Nadzorowanie i obsługa cewnika zewnątrzoponowego

Zadanie zawodowe: A-9:
Wykonanie próby biologicznej przed transfuzją preparatów krwi i krwiopochodnych, oraz transfuzja tych preparatów
Lp. umiejętności
1 Wykonywanie próby biologicznej zgodnie z obowiązującymi zasadami
2 Przetaczanie środków krwiopochodnych w oparciu o obowiązujące przepisy z zakresu transfuzjologii
3 Postępowanie z zestawem do transfuzji po zakończeniu zabiegu zgodnie z zasadami

Zadanie zawodowe: A-10:
Ocena wystąpienia ryzyka powikłań u pacjentów w intensywnej terapii
Lp. umiejętności
1 Stosowanie skal oceny ryzyka zagrożeń wystąpienia powikłań u pacjentów
2 Zapobieganie powikłaniom w intensywnej terapii

Zadanie zawodowe: B-1:
Współtworzenie zasad współpracy zespołu terapeutycznego, kierowanie pracą pielęgniarek anestezjologicznych
Lp. umiejętności
1 Współpraca z zespołem terapeutycznym w intensywnej terapii i zespołach pomocy doraźnej
2 Dobieranie właściwych metod pracy
3 Sporządzanie planu pracy pielęgniarek anestezjologicznych

Zadanie zawodowe: B-2:
Ustalanie planu anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej, dostosowanego dla każdego pacjenta indywidualnie
Lp. umiejętności
1 Sporządzanie planu opieki pielęgniarskiej
2 Dokonywanie oceny pracy pielęgniarek anestezjologicznych
3 Nadzorowanie warunków bezpieczeństwa pacjenta

Zadanie zawodowe: B-3:
Organizowanie stanowisk pracy pielęgniarek anestezjologicznych zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, utrzymanie w gotowości i sprawności aparatury monitorującej i pozostałego sprzętu medycznego i niemedycznego
Lp. umiejętności
1 Ocena prawidłowości organizacji stanowiska pracy pielęgniarki anestezjologicznej
2 Doradzanie w zakresie środków i metod postępowania
3 Pilnowanie terminowości przeglądów aparatury medycznej
4 Obsadzanie stanowisk pracy

Zadanie zawodowe: C-1:
Ścisła współpraca z pełnomocnikiem ds. jakości w ochronie zdrowia w zakładzie opieki zdrowotnej
Lp. umiejętności
1 Realizowanie zadań delegowanych przez pełnomocnika ds. jakości
2 Nadzorowanie procesu jakości na stanowisku pracy w anestezjologii i intensywnej terapii
3 Uczestniczenie w audytach wewnętrznych pełnomocnika

Zadanie zawodowe: C-2:
Kierowanie pracą pielęgniarek anestezjologicznych
Lp. umiejętności
1 Tworzenie zespołu pielęgniarek anestezjologicznych w anestezjologii i intensywnej terapii
2 Rozwiązywanie problemów organizacyjnych
3 Motywowanie, kontrolowanie i ocena współpracowników
4 Zarządzanie konfliktem

Zadanie zawodowe: D-1:
Ocena działań i wprowadzanie działań korygujących do pracy pielęgniarek anestezjologicznych mających na celu poprawę jakości usług medycznych
Lp. umiejętności
1 Opracowywanie kryteriów oceny jakości pracy pielęgniarki anestezjologicznej
2 Dobór narzędzia oceny jakości świadczeń zdrowotnych w anestezjologii i intensywnej terapii
3 Bieżące nadzorowanie realizacji usług pielęgniarskich
4 Prowadzenie analiz niezgodności na stanowiskach pracy
5 Formułowanie działań korygujących, zapobiegawczych
6 Wdrażanie zmian mających poprawić jakość usług medycznych


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Gotowość do wprowadzania zmian
2 Gotowość podejmowania działań
3 Inicjowanie
4 Kojarzenie
5 Komunikatywność
6 Logiczne rozumowanie
7 Łatwość nawiązywania kontaktów
8 Negocjowanie
9 Obserwowania
10 Ocena wyników
11 Operatywność
12 Organizowania
13 Przekonywanie
14 Przewidywania
15 Samokontrola
16 Skuteczność
17 Spostrzegawczość
18 Sprawność
19 Systematyczność
20 Szybkość i łatwość kojarzenia
21 Szybkość reakcji
22 Trafność decydowania
23 Twórcze myślenie
24 Umiejętność pracy w szybkim tempie
25 Współdziałania
26 Zdolność pracy w szybkim tempie
Cechy osobowości
1 Asertywność
2 Cierpliwość
3 Dokładność
4 Konkretność
5 Odpowiedzialność
6 Odwaga
7 Operatywność
8 Otwartość
9 Podzielność uwagi
10 Rzetelność
11 Samodzielność
12 Skrupulatność
13 Spostrzegawczość
14 Systematyczność
15 Szybki refleks
16 Uczciwość
17 Zdecydowanie
Sprawności sensomotoryczne
1 Analizowanie i planowanie
2 Komunikowania się z ludźmi
3 Logiczne rozumowanie
4 Łatwość nawiązywania kontaktów
5 Łatwość wypowiadania się
6 Odporność emocjonalna
7 Odporność psychiczna
8 Odpowiedzialność
9 Operatywność
10 Otwartość
11 Podejmowanie trafnych decyzji
12 Podzielność uwagi
13 Rzetelność
14 Samodzielność
15 Skrupulatność
16 Skuteczność
17 Spostrzegawczość
18 Sprawność manualno-ruchowa
19 Systematyczność w działaniu
20 Systematyczność w prowadzeniu pomiarów
21 Trafność podejmowania decyzji
22 Twórcze myślenie
23 Współpraca i współdziałanie
24 Zaangażowania
25 Zdecydowanie
26 Zrównoważenie