Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Opieka zdrowotna
Obszar zawodowy: Technik fizjoterapii

Kod zawodu: 322402
Data modyfikacji: 2010-04-30 13:52:38

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Przeprowadzenie skróconego badania fizjoterapeutycznego przed zabiegiem w celu ustalenia aktualnych przeciwwskazań.
A-2 Wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych i metod fizjoterapeutycznych.
A-3 Prowadzenie dokumentacji medycznej postępowania fizjoterapeutycznego zawierającego przebieg leczenia.
A-4 Wydanie oceny o przeprowadzonym zabiegu i reakcji organizmu na zabieg.
A-5 Prowadzenie zabiegów fizjoterapeutycznych w celu podtrzymania i utrwalenia efektów postępowania fizjoterapeutycznego oraz zapobiegania niepełnosprawności.
A-6 Przeprowadzanie terapii zajęciowej.
A-7 Uczestniczenie w procesie doskonalenia zawodowego.
B Zadania organizacyjne
B-1 Planowanie przeprowadzenia poszczególnego zabiegu fizjoterapeutycznego w danej jednostce chorobowej, dysfunkcji lub zaburzeniu czynnościowym, w oparciu o badanie lekarskie i –fizjoterapeutyczne oraz w oparciu o ustalony program terapii.
B-2 Organizacja miejsca zabiegowego w zależności od rodzaju wykonywanego postępowania fizjoterapeutycznego.
B-3 Omawianie sposobu prowadzenia zleconej terapii zajęciowej.
B-4 Zgłaszanie uwag dotyczących pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi narządu ruchu: chorób neurologicznych, ortopedycznych, kardiologicznych, reumatologicznych, pediatrycznych, pulmunologicznych i innych.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie zespołem techników fizjoterapii i techników masażystów biorącym udział w postępowaniu fizjoterapeutycznym.
C-2 Kierowanie pacjenta na konsultacje do specjalistów fizjoterapii/ rehabilitacji .ruchowej.
C-3 Współdziałanie z całym zespołem terapeutycznym biorącym udział w procesie leczenia: fizjoterapeuci, lekarze różnych specjalności, pielęgniarki, psycholodzy, logopedzi, pedagodzy, terapeuci zajęciowi.
C-4 Współpraca z innymi ośrodkami fizjoterapeutycznymi, towarzystwami naukowymi i organizacjami fizjoterapeutycznymi.
C-5 Współpraca z rodziną lub opiekunami pacjenta, oraz środowiskiem w którym przebywa pacjent; szkoła, zakład pracy, jeżeli występuje potrzeba włączenia w proces postępowania fizjoterapeutycznego, wyżej wymienione podmioty.
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Dokonywanie bieżącej kontroli poszczególnych zabiegów oraz kontroli prawidłowego ich dokumentowania.
D-2 Prezentacja na życzenie, dokumentacji przeprowadzonego zabiegu fizjoterapeucie kierującemu postępowaniem fizjoterapeutycznym lub lekarzowi kierującemu na fizjoterapię.
D-3 Przeprowadza badania ankietowe poziomu jakości świadczonych usług u pacjentów / rodziców - opiekunów pacjentów.