Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Opieka zdrowotna
Obszar zawodowy: Technik fizjoterapii

Kod zawodu: 322402

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Przeprowadzenie skróconego badania fizjoterapeutycznego przed zabiegiem w celu ustalenia aktualnych przeciwwskazań.
A-2 Wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych i metod fizjoterapeutycznych.
A-3 Prowadzenie dokumentacji medycznej postępowania fizjoterapeutycznego zawierającego przebieg leczenia.
A-4 Wydanie oceny o przeprowadzonym zabiegu i reakcji organizmu na zabieg.
A-5 Prowadzenie zabiegów fizjoterapeutycznych w celu podtrzymania i utrwalenia efektów postępowania fizjoterapeutycznego oraz zapobiegania niepełnosprawności.
A-6 Przeprowadzanie terapii zajęciowej.
A-7 Uczestniczenie w procesie doskonalenia zawodowego.
B Zadania organizacyjne
B-1 Planowanie przeprowadzenia poszczególnego zabiegu fizjoterapeutycznego w danej jednostce chorobowej, dysfunkcji lub zaburzeniu czynnościowym, w oparciu o badanie lekarskie i –fizjoterapeutyczne oraz w oparciu o ustalony program terapii.
B-2 Organizacja miejsca zabiegowego w zależności od rodzaju wykonywanego postępowania fizjoterapeutycznego.
B-3 Omawianie sposobu prowadzenia zleconej terapii zajęciowej.
B-4 Zgłaszanie uwag dotyczących pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi narządu ruchu: chorób neurologicznych, ortopedycznych, kardiologicznych, reumatologicznych, pediatrycznych, pulmunologicznych i innych.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie zespołem techników fizjoterapii i techników masażystów biorącym udział w postępowaniu fizjoterapeutycznym.
C-2 Kierowanie pacjenta na konsultacje do specjalistów fizjoterapii/ rehabilitacji .ruchowej.
C-3 Współdziałanie z całym zespołem terapeutycznym biorącym udział w procesie leczenia: fizjoterapeuci, lekarze różnych specjalności, pielęgniarki, psycholodzy, logopedzi, pedagodzy, terapeuci zajęciowi.
C-4 Współpraca z innymi ośrodkami fizjoterapeutycznymi, towarzystwami naukowymi i organizacjami fizjoterapeutycznymi.
C-5 Współpraca z rodziną lub opiekunami pacjenta, oraz środowiskiem w którym przebywa pacjent; szkoła, zakład pracy, jeżeli występuje potrzeba włączenia w proces postępowania fizjoterapeutycznego, wyżej wymienione podmioty.
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Dokonywanie bieżącej kontroli poszczególnych zabiegów oraz kontroli prawidłowego ich dokumentowania.
D-2 Prezentacja na życzenie, dokumentacji przeprowadzonego zabiegu fizjoterapeucie kierującemu postępowaniem fizjoterapeutycznym lub lekarzowi kierującemu na fizjoterapię.
D-3 Przeprowadza badania ankietowe poziomu jakości świadczonych usług u pacjentów / rodziców - opiekunów pacjentów.

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Przeprowadzenie skróconego badania fizjoterapeutycznego przed zabiegiem w celu ustalenia aktualnych przeciwwskazań.
Lp. umiejętności
1 Planuje realizację wykonania ustalonych testów fizjoterapeutycznych.
2 Dokonuje badania podmiotowego.

Zadanie zawodowe: A-2:
Wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych i metod fizjoterapeutycznych.
Lp. umiejętności
1 Przeprowadza zabiegi fizjoterapeutyczne; kinezyterapia, fizykoterapia, terapia manualna, metody fizjoterapeutyczne, masaż.
2 Przygotowuje pacjenta do zabiegów fizjoterapeutycznych.
3 Obsługuje aparaty i urządzenia stosowane w zabiegach fizjoterapeutycznych.
4 Ocenia aktualny stan pacjenta przed i w trakcie zabiegu, w razie potrzeby przerywa terapię.
5 Rozwiązuje problemy w trakcie wykonywania zabiegu fizjoterapeutycznego.

Zadanie zawodowe: A-3:
Prowadzenie dokumentacji medycznej postępowania fizjoterapeutycznego zawierającego przebieg leczenia.
Lp. umiejętności
1 Sporządza prawidłowo dokumentację fizjoterapeutyczną.
2 Odczytuje badanie fizjoterapeutyczne.
3 Omawia informacje zawarte w dokumentacji fizjoterapeutycznej z zespołem terapeutycznym.
4 Przechowuje zgodnie z prawem dokumentację medyczną.
5 Obsługiwanie komputera, urządzeń peryferyjnych (drukarek, skanerów, kserokopiarek) faksu i specjalistycznego oprogramowania.
6 Korzystanie z wewnętrznych sieci komputerowych oraz poczty e-mail.

Zadanie zawodowe: A-4:
Wydanie oceny o przeprowadzonym zabiegu i reakcji organizmu na zabieg.
Lp. umiejętności
1 Relacjonuje zgodnie przyjętym nazewnictwem, zapisami pomiarów oraz testów.
2 Analizuje zachowanie pacjenta.
3 Odczytuje badanie fizjoterapeutyczne.
4 Omawia opinie z zespołem terapeutycznym.
5 Formułowanie informacji (w tym pytań) w sposób zwarty i zrozumiały dla odbiorcy (w formie pisemnej i ustnej).

Zadanie zawodowe: A-5:
Prowadzenie zabiegów fizjoterapeutycznych w celu podtrzymania i utrwalenia efektów postępowania fizjoterapeutycznego oraz zapobiegania niepełnosprawności.
Lp. umiejętności
1 Realizuje odpowiednie programy działań fizjoterapeutycznych w podtrzymaniu wyników dotychczasowego leczenia.
2 Naucza pacjentów prawidłowego stosowania samodzielnie środków fizjoterapeutycznych w procesie profilaktyki chorobowej.

Zadanie zawodowe: A-6:
Przeprowadzanie terapii zajęciowej.
Lp. umiejętności
1 Odczytuje badanie fizjoterapeutyczne.
2 Odczytuje wskazania do stosowania terapii zajęciowej.
3 Prowadzi odpowiedni rodzaj terapii zajęciowej zgodnie z ustalonym programem.
4 Prowadzi odpowiedni, zaplanowany rodzaj terapii zajęciowej właściwy dla zawodu, na który można przekwalifikować pacjenta.
5 Zrozumiałe formułowanie wniosków.

Zadanie zawodowe: A-7:
Uczestniczenie w procesie doskonalenia zawodowego.
Lp. umiejętności
1 Realizuje zalecane formy i metody doskonalenia zawodowego.
2 Bierze udział w zalecanych szkoleniach, kursach, konferencjach odpowiadających kierunkowi rozwoju zawodowego.
3 Korzysta we właściwy sposób z szkoleń, kursów, konferencji.
4 Ustala własne cele doskonalenia zawodowego.
5 Posługiwanie się językami obcymi.
6 Wyszukiwanie informacji przy wykorzystaniu sieci internet.

Zadanie zawodowe: B-1:
Planowanie przeprowadzenia poszczególnego zabiegu fizjoterapeutycznego w danej jednostce chorobowej, dysfunkcji lub zaburzeniu czynnościowym, w oparciu o badanie lekarskie i –fizjoterapeutyczne oraz w oparciu o ustalony program terapii.
Lp. umiejętności
1 Odczytuje badanie fizjoterapeutyczne.
2 Ocenia aktualny stan pacjenta przed zabiegiem zgodnie z podanymi wskazaniami i przeciwwskazaniami do zabiegów.
3 Wybiera odpowiednie środki do wykonania zleconych zabiegów.
4 Kontroluje ilość zleconych zabiegów.
5 Prowadzi prawidłowy zapis zleconych zabiegów.

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizacja miejsca zabiegowego w zależności od rodzaju wykonywanego postępowania fizjoterapeutycznego.
Lp. umiejętności
1 Korzysta ze zlecenia zabiegu fizjoterapeutycznego.
2 Odczytuje prawidłowo skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne.
3 Przygotowuje odpowiednie urządzenia i sprzęt zabiegowy.
4 Dokumentuje wykonany zabieg fizjoterapeutyczny.
5 Wypełnia informacje dla grup jednostek chorobowych w zakresie wykonanego zabiegu.

Zadanie zawodowe: B-3:
Omawianie sposobu prowadzenia zleconej terapii zajęciowej.
Lp. umiejętności
1 Odczytuje badanie fizjoterapeutyczne.
2 Dobiera sposób przeprowadzenia terapii zajęciowej do stanu funkcjonalnego pacjenta.
3 Analizuje wskazania do stosowania różnego rodzaju terapii zajęciowej.
4 Dostosowuje zlecony rodzaj terapii zajęciowej w zależności od jednostki chorobowej i obecnego stanu funkcjonalnego pacjenta.

Zadanie zawodowe: B-4:
Zgłaszanie uwag dotyczących pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi narządu ruchu: chorób neurologicznych, ortopedycznych, kardiologicznych, reumatologicznych, pediatrycznych, pulmunologicznych i innych.
Lp. umiejętności
1 Odczytuje wybór zabiegów fizjoterapeutycznych.
2 Odczytuje badanie fizjoterapeutyczne.
3 Odczytuje wskazania i przeciwwskazania do stosowania poszczególnych zabiegów fizjoterapeutycznych.
4 Wybiera odpowiednie sposoby wykonania zleconych zabiegów fizjoterapeutycznych w zależności od jednostki chorobowej, okresu chorobowego i stanu pacjenta.

Zadanie zawodowe: C-1:
Kierowanie zespołem techników fizjoterapii i techników masażystów biorącym udział w postępowaniu fizjoterapeutycznym.
Lp. umiejętności
1 Zarządza zespołem techników fizjoterapii i techników masażu.
2 Zna umiejętności terapeutów biorących udział w leczeniu fizjoterapeutycznym.
3 Organizuje stanowisko pracy z uwzględnieniem zasad ergonomii, obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
4 Współpracuje z zespołem z uwzględnieniem podziału zadań.
5 Podejmowanie decyzji.
6 Współpraca z osobami podległymi i przełożonymi.

Zadanie zawodowe: C-2:
Kierowanie pacjenta na konsultacje do specjalistów fizjoterapii/ rehabilitacji .ruchowej.
Lp. umiejętności
1 Ocenia aktualny stan czynnościowy i funkcjonalny.
2 Analizuje przebieg poszczególnych zabiegów fizjoterapeutycznych.
3 Analizuje zlecone zabiegi fizjoterapeutyczne.
4 Jasne formułowanie myśli.

Zadanie zawodowe: C-3:
Współdziałanie z całym zespołem terapeutycznym biorącym udział w procesie leczenia: fizjoterapeuci, lekarze różnych specjalności, pielęgniarki, psycholodzy, logopedzi, pedagodzy, terapeuci zajęciowi.
Lp. umiejętności
1 Posługuje się dokumentacją fizjoterapeutyczną.
2 Dostosowuje współpracę z całym zespołem biorącym udział w procesie leczenia w zależności od zakresu specjalizacji członków zespołu.
3 Odczytuje badanie fizjoterapeutyczne.
4 Wykorzystuje wyniki testów i pomiarów fizjoterapeutycznych innych członków zespołu terapeutycznego w korygowaniu przebiegu fizjoterapii.
5 Szybkie i efektywne komunikowanie się.
6 Motywowanie pracowników.
7 Współpraca z partnerami, współpracownikami, podwładnymi i przełożonymi.

Zadanie zawodowe: C-4:
Współpraca z innymi ośrodkami fizjoterapeutycznymi, towarzystwami naukowymi i organizacjami fizjoterapeutycznymi.
Lp. umiejętności
1 Realizuje współpracę z organizacjami, towarzystwami naukowymi fizjoterapeutycznymi i do zakresu prowadzonej fizjoterapii.
2 Posługuje się dokumentacją fizjoterapeutyczną
3 Korzysta z tradycyjnych i elektronicznych baz danych.
4 Odczytuje badanie fizjoterapeutyczne.

Zadanie zawodowe: C-5:
Współpraca z rodziną lub opiekunami pacjenta, oraz środowiskiem w którym przebywa pacjent; szkoła, zakład pracy, jeżeli występuje potrzeba włączenia w proces postępowania fizjoterapeutycznego, wyżej wymienione podmioty.
Lp. umiejętności
1 Nawiązuje kontakt z rodziną lub opiekunami pacjenta, oraz środowiskiem w którym przebywa pacjent; szkoła, zakład pracy, jeżeli zachodzi niezbędna potrzeba.
2 Prowadzi wywiad środowiskowy z rodziną lub opiekunami pacjenta, oraz środowiskiem w którym przebywa pacjent; szkoła, zakład pracy jeżeli zachodzi niezbędna potrzeba.
3 Przekazuje informacje pomagające i wspierające postępowanie fizjoterapeutyczne rodzinie lub opiekunom pacjenta oraz środowisku, w którym przebywa pacjent; szkoła, zakład pracy jeżeli zachodzi niezbędn
4 Kontroluje przebieg współpracy rodziny, opiekunów i środowiska w którym przebywa pacjent w procesie fizjoterapii.
5 Formułowanie informacji (w tym pytań) w sposób zwarty i zrozumiały dla odbiorcy (w formie pisemnej i ustnej).

Zadanie zawodowe: D-1:
Dokonywanie bieżącej kontroli poszczególnych zabiegów oraz kontroli prawidłowego ich dokumentowania.
Lp. umiejętności
1 Ocenia swoją pracę pod względem prawidłowo przeprowadzanych zabiegów.
2 Ocenia zgodność dokumentacji z przeprowadzonymi zabiegami fizjoterapeutycznymi.
3 Analizuje zgodność wykonywanych zabiegów ze zleceniem na zabiegi fizjoterapeutyczne.
4 Rozwiązuje problemy na stanowisku pracy.
5 Obsługiwanie komputera, urządzeń peryferyjnych (drukarek, skanerów, kserokopiarek) faksu i specjalistycznego oprogramowania.
6 Korzystanie z wewnętrznych sieci komputerowych oraz poczty e-mail.
7 Szybkie i efektywne komunikowanie się.

Zadanie zawodowe: D-2:
Prezentacja na życzenie, dokumentacji przeprowadzonego zabiegu fizjoterapeucie kierującemu postępowaniem fizjoterapeutycznym lub lekarzowi kierującemu na fizjoterapię.
Lp. umiejętności
1 Odczytuje wyniki badań fizjoterapeutycznych.
2 Sporządza prawidłowo dokumentacje przebiegu fizjoterapii.
3 Odnotowuje wszelkie zmiany w zaplanowanym przebiegu fizjoterapii.

Zadanie zawodowe: D-3:
Przeprowadza badania ankietowe poziomu jakości świadczonych usług u pacjentów / rodziców - opiekunów pacjentów.
Lp. umiejętności
1 Zgłasza uwagi do ankiety jakości świadczonych usług medycznych.
2 Odczytuje analizę wyników badań ankietowych.
3 Zgłasza zmiany w jakości świadczonych usług medycznych.
4 Doskonali metody pracy własnej i członków zespołu.
5 Motywuje siebie i pracowników do efektywnej pracy.


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć.
2 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie.
3 Podzielność uwagi.
4 Rozumowanie logiczne.
5 Wyobraźnia i myślenie twórcze
6 Zdolności językowe.
7 Zdolność koncentracji uwagi.
8 Zdolność podejmowania szybkiej i trafnej decyzji.
9 Zdolność współpracy i współdziałania
Cechy osobowości
1 Dokładność.
2 Empatia
3 Etyka.
4 Komunikatywność.
5 Logiczne rozumowanie.
6 Łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi.
7 Odporność emocjonalna.
8 Odpowiedzialność.
9 Otwartość.
10 Pozytywny stosunek do siebie i pacjentów.
11 Samodzielność.
12 Samokontrola.
13 Systematyczność.
14 Uczciwość.
15 Umiejętności kierownicze.
16 Umiejętność współdziałania.
17 Zdolność podejmowania trafnej decyzji.
18 Zrównoważenie
Sprawności sensomotoryczne
1 Czucie dotykowe.
2 Koordynacja wzrokowo-ruchowa.
3 Rozróżnianie barw.
4 Spostrzegawczość
5 Zręczność palców.
6 Zręczność rąk.