Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Służba zdrowia
Obszar zawodowy: Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

Kod zawodu: 224103

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Leczenie ran
A-2 Ocena stanu zdrowia i badanie fizykalne
A-3 Hartowanie i kształtowanie kikuta amputowanej kończyny
A-4 Żywienie parenteralne i enteralne w chirurgii
A-5 Pielęgnowanie chorego ze stomią jelitową i urostomią
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie i planowanie pracy na stanowisku specjalisty pielęgniarstwa chirurgicznego
B-2 Obsługa stanowiska pracy specjalisty pielęgniarstwa chirurgicznego
B-3 Organizowanie środowiska opieki szpitalnej
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z członkami zespołu terapeutycznego w procesie diagnozowania, terapii i pielęgnowania
C-2 Włączenie pacjenta chirurgicznego i jego rodziny do współpracy w procesie leczniczo-pielęgnacyjnym
C-3 Organizowanie opieki pielęgniarskiej
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Wdrażanie wiedzy naukowej do praktyki pielęgniarskiej i identyfikacja obszarów badań w pielęgniarstwie
D-2 Zarządzanie jakością opieki pielęgniarskiej
D-3 Zapewnienie rozwoju własnego i zawodowego
D-4 Dokumentowanie świadczeń zdrowotnych

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Leczenie ran
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje rodzaje ran (pooperacyjne, odleżyny, szczególnego rodzaju)
2 Zaopatruje ranę w ramach pierwszej pomocy
3 Ocenia stan zagrożenia życia pacjenta z raną
4 Stosuje nowoczesne metody leczenia ran
5 Stosuje nowoczesne metody zaopatrywania ran
6 Rozpoznaje czynniki upośledzające gojenie się rany
7 Pielęgnuje pacjenta z raną
8 Zdejmuje szwy z rany
9 Ocenia proces gojenia się rany
10 Przygotowuje narzędzia i sprzęt do zaopatrzenia rany
11 Stosuje nowoczesne opatrunki do leczenia ran
12 Motywuje pacjenta do podejmowania zachowań prozdrowotnych
13 Rozpoznaje i zapobiega powikłaniom związanym z leczeniem ran
14 Dokumentuje działania pielęgniarskie w zakresie leczenia ran

Zadanie zawodowe: A-2:
Ocena stanu zdrowia i badanie fizykalne
Lp. umiejętności
1 Przeprowadza badanie podmiotowe pacjenta
2 Przeprowadza ukierunkowany wywiad chorobowy z pacjentem
3 Dokonuje analizy dolegliwości zgłaszanych przez pacjenta
4 Przeprowadza badanie fizykalne (przedmiotowe) pacjenta
5 Ocenia i różnicuje dolegliwości oraz objawy chorobowe ze strony poszczególnych narządów i układów
6 Interpretuje badania diagnostyczne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i elektrokardiograficznej
7 Ocenia stan zagrożenia życia pacjenta
8 Ocenia stan zdrowia organizmu jako całości ze szczególnym uwzględnieniem dotkniętych chorobą narządów i układów
9 Formułuje diagnozę pielęgniarską w oparciu o rozpoznany stan zdrowia pacjenta

Zadanie zawodowe: A-3:
Hartowanie i kształtowanie kikuta amputowanej kończyny
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje problemy biopsychospołeczne pacjenta po amputacji kończyny
2 Współdziała z zespołem terapeutycznym/rehabilitacyjnym, pacjentem oraz jego środowiskiem w rozwiązywaniu zaistniałych problemów
3 Pielęgnuje i usprawnia kikut kończyny amputowanej
4 Dobiera oraz zastosowuje indywidualne metody hartowania i kształtowania kikuta
5 Instruuje pacjenta w zakresie hartowania kikuta
6 Monitoruje oraz ocenia efekty pielęgnowania i usprawniania kikuta kończyny amputowanej
7 Przygotowuje kikut do zaprotezowania
8 Stosuje różne techniki i środki zapobiegania powikłaniom u pacjentów po amputacji kończyny

Zadanie zawodowe: A-4:
Żywienie parenteralne i enteralne w chirurgii
Lp. umiejętności
1 Charakteryzuje zasady zdrowego żywienia dzieci i dorosłych
2 Prowadzi poradnictwo w zakresie żywienia dorosłych i dzieci zdrowych
3 Charakteryzuje leczenie dietetyczne dorosłych i dzieci
4 Różnicuje leczenie dietetyczne w zależności od stanu klinicznego
5 Zakłada zgłębnik do żywienia
6 Karmi chorego enteralnie różnymi sposobami (doustnie, przez gastrostomię, zgłębnik żołądkowy, zgłębnik jelitowy)
7 Zapobiega powikłaniom żywienia enteralnego i parenteralnego
8 Rozpoznaje powikłania żywienia pacjenta w chirurgii
9 Asystuje podczas kaniulacji dużych naczyń
10 Pielęgnuje wkłucie centralne i obwodowe
11 Przestrzega zasad aseptyki podczas żywienia parenteralnego
12 Prowadzi bilans płynów u pacjenta żywionego parenteralnie i enteralnie
13 Ocenia stan odżywienia pacjenta chirurgicznego
14 Obsługuje pompy infuzyjne przeznaczone do żywienia parenteralnego i enteralnego
15 Oznacza glikemię za pomocą glukometru
16 Monitoruje żywienie parenteralne i enteralne
17 Promuje zdrowe odżywianie
18 Edukuje pacjenta i jego rodzinę w zakresie żywienia
19 Prowadzi dokumentację żywienia chorego w chirurgii

Zadanie zawodowe: A-5:
Pielęgnowanie chorego ze stomią jelitową i urostomią
Lp. umiejętności
1 Omawia budowę i funkcjonowanie przewodu pokarmowego
2 Przygotowuje pacjenta do badań diagnostycznych w chirurgii
3 Określa wskazania do wykonania stomii jelitowej (kolostomii, ileostomii)
4 Omawia kryteria podziału stomii jelitowej
5 Przygotowuje psychicznie i fizycznie pacjenta do wyłonienia stomii jelitowej
6 Oznacza miejsce wykonania stomii jelitowej
7 Pielęgnuje pacjenta ze stomią jelitową we wczesnym okresie pooperacyjnym
8 Dokonuje zaopatrzenia stomii jelitowej w sprzęt stomijny
9 Ocenia żywotność stomii jelitowej
10 Rozpoznaje powikłania wczesne i późnie stomii jelitowej
11 Omawia metody leczenia powikłań stomii jelitowej
12 Wspiera pacjenta i jego rodzinę w akceptacji stomii jelitowej
13 Określa możliwości pacjenta ze stomią jelitową do samoopieki
14 Przygotowuje pacjenta ze stomią jelitową do samoopieki
15 Przygotowuje pacjenta i jego rodzinę do pielęgnowania stomii jelitowej w warunkach domowych
16 Omawia budowę i funkcjonowanie układu moczowego
17 Określa wskazania do wykonania urostomii
18 Przygotowuje psychicznie i fizycznie pacjenta do wyłonienia urostomii
19 Pielęgnuje pacjenta z urostomią we wczesnym okresie pooperacyjnym
20 Dokonuje zaopatrzenia urostomii w sprzęt urostomijny
21 Ocenia żywotność urostomii
22 Rozpoznaje powikłania wczesne i późnie urostomii
23 Omawia metody leczenia powikłań urostomii
24 Wspiera pacjenta i jego rodzinę w akceptacji urostomii
25 Określa możliwości pacjenta z urostomią do samoopieki
26 Przygotowuje pacjenta z urostomią do samoopieki
27 Przygotowuje pacjenta i jego rodzinę do pielęgnowania urostomii w warunkach domowych

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie i planowanie pracy na stanowisku specjalisty pielęgniarstwa chirurgicznego
Lp. umiejętności
1 Organizuje własne stanowisko pracy z uwzględnieniem zasad ergonomii, obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
2 Przestrzega podstawowe prawa pracodawcy i pracownika
3 Stosuje przepisy prawa pracy
4 Prowadzi i przechowuje dokumentację pielęgniarską zgodnie z obowiązującymi przepisami
5 Rozwiązuje problemy na swoim stanowisku pracy zgodnie z uprawnieniami
6 Podejmuje decyzje organizacyjne w sytuacjach problemowych i konfliktowych w ramach swoich uprawnień
7 Kreuje wizerunek swojego zakładu pracy
8 Realizuje zadania na własnym stanowisku pracy
9 Zaopatruje w aparaturę i narzędzia swoje stanowisko pracy – dba o ustawienie, konserwację i części zamienne
10 Dostarcza leki, płyny, środki dezynfekcyjne, odkażające, materiały opatrunkowe
11 Określa bieżące i miesięczne harmonogramy pracy
12 Ocenia przebieg wykonywanej pracy
13 Przydziela zadania zgodnie z uprawnieniami
14 Kieruje podległym personelem w zakresie realizacji opieki
15 Inicjuje i wprowadza zmiany w obszarze swojego działania
16 Uczestniczy w rozwiązywaniu konfliktów w miejscu pracy
17 Doskonali metody pracy własnej i członków zespołu

Zadanie zawodowe: B-2:
Obsługa stanowiska pracy specjalisty pielęgniarstwa chirurgicznego
Lp. umiejętności
1 Zapewnia techniczną sprawność pomieszczeń i urządzeń
2 Przygotowuje aparaturę, sprzęt i narzędzia
3 Dezynfekuje narzędzia i sprzęt medyczny zgodnie z zasadami
4 Przygotowuje zestawy do sterylizacji
5 Dostarcza i odbiera zestawy po sterylizacji
6 Dokonuje samooceny w zakresie obsługi stanowiska pracy
7 Monitoruje problemy w zakresie organizacji stanowiska pracy

Zadanie zawodowe: B-3:
Organizowanie środowiska opieki szpitalnej
Lp. umiejętności
1 Organizuje warunki i środowisko materialne do świadczenia opieki pielęgniarskiej
2 Kształtuje środowisko społeczne chorego w szpitalu
3 Ułatwia kontakt z rodziną i najbliższymi
4 Przestrzega praw pacjenta
5 Koordynuje opieką szpitalną
6 Zapewnia prawidłowe warunki pobytu chorego w szpitalu
7 Chroni przed urazami fizycznymi
8 Nadzoruje stan higieny otoczenia chorego
9 Zapewnia bezpieczeństwo psychospołeczne
10 Określa czynniki zagrożenia tkwiące w środowisku szpitalnym
11 Organizuje, modyfikuje opiekę nad chorym
12 Organizuje warunki do prowadzenia rehabilitacji szpitalnej
13 Zapewnia sprzęt do przemieszczania chorych
14 Zapewnia sprzęt i materiały opatrunkowe
15 Organizuje działania edukacyjne dla chorych i niepełnosprawnych
16 Stwarza warunki do realizacji terapii zajęciowej, rekreacji

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca z członkami zespołu terapeutycznego w procesie diagnozowania, terapii i pielęgnowania
Lp. umiejętności
1 Uczestniczy w rozpoznawaniu, planowaniu, realizacji i ocenie świadczonej opieki
2 Uczestniczy w ustaleniu priorytetów opieki zdrowotnej
3 Skutecznie komunikuje się z pacjentem, jego rodziną i członkami zespołu terapeutycznego
4 Wykonuje pomiary parametrów fizjologicznych – tętno, ciśnienie tętnicze krwi, temperatura, oddech
5 Wykonuje pomiary masy ciała, wzrostu, ostrości słuchu i wzroku, obwodów głowy, brzucha, kończyn
6 Pobiera materiały do badań laboratoryjnych i bakteriologicznych
7 Prowadzi bilans płynów przyjętych i wydalonych przez chorego
8 Wykonuje i interpretuje zapis EKG
9 Podaje leki różnymi drogami
10 Przygotowuje pacjenta do badań i zabiegu operacyjnego
11 Podaje choremu premedykację
12 Przygotowuje sprzęt monitorujący funkcje życiowe
13 Podaje narzędzia w czasie zabiegów diagnostyczno-leczniczych
14 Asystuje lekarzowi w wykonywaniu badań diagnostycznych i leczniczych
15 Przekazuje lekarzowi informacje o stanie zdrowia chorego
16 Monitoruje stan chorego we wszystkich fazach leczenia

Zadanie zawodowe: C-2:
Włączenie pacjenta chirurgicznego i jego rodziny do współpracy w procesie leczniczo-pielęgnacyjnym
Lp. umiejętności
1 Uświadamia choremu/ i/lub jego rodzinie cel opieki pielęgniarskiej
2 Informuje chorego i /lub jego rodzinę o istocie choroby i ograniczeń z niej wynikających
3 Wyjaśnia konieczność przestrzegania zaleceń leczniczych i pielęgnacyjnych
4 Uczy zachowań, których postrzeganie przez pacjenta jest istotne dla osiągnięcia celu opieki
5 Włącza chorego i /lub jego rodzinę do odpowiedzialności za proces leczniczo-pielęgnacyjny
6 Uczy chorego umiejętności niezbędnych do uzyskania niezależności
7 Ocenia stopień opanowania wiedzy i umiejętności do udziału w procesie leczniczo-pielęgnacyjnym przez chorego i jego rodzinę
8 Koryguje niewłaściwie opanowaną wiedzę i umiejętności przez chorego i/ lub jego rodzinę
9 Projektuje efektywne formy, metody i środki pracy z różnymi kategoriami osób chorych i niepełnosprawnych
10 Motywuje chorego do podejmowania zachowań prozdrowotnych
11 Uświadamia chorego o konieczności ciągłego uczenia się w zakresie prowadzenia procesu leczniczo-pielęgnacyjnego
12 Wspiera jednostkę w zmaganiu się z chorobą lub niepełnosprawnością
13 Kształtuje umiejętności życia z chorobą / niepełnosprawnością

Zadanie zawodowe: C-3:
Organizowanie opieki pielęgniarskiej
Lp. umiejętności
1 Rozdziela zadania zgodnie z kompetencjami
2 Planuje pracę własną i podległego zespołu
3 Zapewnia warunki do realizacji zadań
4 Kontroluje pracę zespołu pielęgniarskiego
5 Prowadzi obowiązującą dokumentację
6 Wdraża nowych pracowników do pracy
7 Inicjuje proces doskonalenia pracowników
8 Ocenia jakość świadczonych usług
9 Koordynuje współpracę pomiędzy kierownictwem a pracownikami
10 Stwarza pracownikom warunki do doskonalenia zawodowego
11 Dokonuje oceny pracowników
12 Nadzoruje bezpieczeństwo pracy i opieki nad chorym
13 Dokonuje zmian w opiece pielęgniarskiej w zależności od potrzeb chorego
14 Zaopatruje w środki biurowe, czystościowe, w obowiązujące druki i dokumenty

Zadanie zawodowe: D-1:
Wdrażanie wiedzy naukowej do praktyki pielęgniarskiej i identyfikacja obszarów badań w pielęgniarstwie
Lp. umiejętności
1 Wdraża osiągnięcia naukowe do praktyki i edukacji pielęgniarskiej
2 Stosuje strategię tworzenia pomostu pomiędzy badaniami i praktyką pielęgniarską
3 Wprowadza ewaluację do uczenia i rozumienia praktyki pielęgniarskiej
4 Uczestniczy w dyskusji dotyczącej zmian w praktyce pielęgniarskiej
5 Aktualizuje swoją wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe
6 Dostarcza naukowego uzasadnienia dla świadczonej opieki pielęgniarskiej
7 Planuje realizację poszczególnych etapów procesu badawczego
8 Stosuje zasady w budowaniu planu badań naukowych
9 Stosuje techniki i narzędzia w pielęgniarskich badaniach
10 Korzysta z tradycyjnych i elektronicznych baz danych
11 Stosuje etyczne i zawodowe normy badań prowadzonych w ramach pielęgniarstwa

Zadanie zawodowe: D-2:
Zarządzanie jakością opieki pielęgniarskiej
Lp. umiejętności
1 Określa misję i wartości jednostki
2 Rozpoznaje problemy w celu poprawy jakości opieki
3 Uczestniczy w tworzeniu programów do poprawy jakości
4 Identyfikuje czynniki sprzyjające i utrudniające osiągnięcie wysokiej jakości opieki
5 Pobudza do współpracy i aktywności na rzecz poprawy jakości
6 Ustala warianty do poprawy jakości
7 Opracowuje i wdraża standardy i kryteria opieki
8 Mierzy i ocenia jakość opieki pielęgniarskiej
9 Zapewnia dostępność świadczonych usług
10 Zabezpiecza obsadę kadrową na stanowisku pracy
11 Zabezpiecza warunki do świadczenia usług
12 Współpracuje z innymi profesjonalistami dla zapewnienia jakości opieki pielęgniarskiej
13 Uczestniczy w opracowaniu narzędzi do oceny satysfakcji pacjenta z opieki
14 Dokonuje zmian organizacyjnych w doskonaleniu jakości opieki
15 Monitoruje jakość świadczonych usług
16 Uczestniczy w procedurach zapewniania jakości

Zadanie zawodowe: D-3:
Zapewnienie rozwoju własnego i zawodowego
Lp. umiejętności
1 Określa własne potrzeby w zakresie rozwoju intelektualnego i zawodowego
2 Ustala własne cele doskonalenia zawodowego
3 Dokonuje wyboru form i metod doskonalenia
4 Uczestniczy aktywnie w wybranych formach doskonalenia zawodowego
5 Dokonuje samooceny w zakresie własnej wiedzy, umiejętności i rozwoju
6 Uczestniczy w kształceniu zawodowym studentów pielęgniarstwa
7 Uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego pielęgniarek
8 Promuje i utrzymuje wizerunek zawodu

Zadanie zawodowe: D-4:
Dokumentowanie świadczeń zdrowotnych
Lp. umiejętności
1 Prowadzi historię opieki pielęgniarskiej, w której dokumentuje proces pielęgnowania chorego
2 Odnotowuje wykonane zlecenia lekarskie w karcie zleceń lekarskich
3 Prowadzi kartę obserwacji chorego
4 Prowadzi księgę raportów pielęgniarskich
5 Prowadzi księgę zabiegów
6 Prowadzi dokumentację żywienia chorego
7 Prowadzi dokumentację rejestru odleżyn i zakażeń szpitalnych
8 Prowadzi dokumentację w zakresie profilaktyki i leczenia odleżyn
9 Prowadzi rejestrację zużycia leków
10 Prowadzi kartę informacyjną z zaleceniami w zakresie samoopieki i samopielęgnacji


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Analityczne myślenie
2 Dobra pamięć
3 Efektywne komunikowanie
4 Inicjatywa i aktywne podejście do rozwiązywania problemów
5 Koncentracja uwagi
6 Kreatywność
7 Logiczne rozumowanie
8 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
9 Myślenie twórcze
10 Podzielność uwagi
11 Samodzielność w podejmowaniu decyzji
12 Stwarzanie atmosfery życzliwości i współdziałania
13 Umiejętność współpracy z pacjentem i rodziną
14 Uzdolnienia techniczne
15 Wyobraźnia
16 Zdolności organizacyjne
17 Zdolność koncentracji uwagi
Cechy osobowości
1 Dokładność
2 Empatia
3 Gotowość do wprowadzania zmian
4 Inicjatywność
5 Komunikatywność
6 Odporność emocjonalna
7 Odpowiedzialność
8 Operatywność i skuteczność postępowania
9 Praworządność
10 Rzetelność
11 Samodzielność
12 Samokontrola
13 Sumienność
14 Systematyczność
15 Umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi
16 Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
17 Umiejętność postępowania z ludźmi
18 Umiejętność pracy w zespole
19 Umiejętność współdziałania
20 Wiarygodność
21 Zaangażowanie
22 Zdecydowanie
Sprawności sensomotoryczne
1 Czujność
2 Dobra pamięć
3 Koordynacja wzrokowo-słuchowa
4 Ostrość słuchu
5 Skrupulatność
6 Spostrzegawczość
7 Sprawność manualna
8 Szybki refleks
9 Wnikliwość obserwacji