Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Opieka zdrowotna
Obszar zawodowy: Terapeuta zajęciowy

Kod zawodu: 322404
Data modyfikacji: 2010-05-04 9:45:05

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Określa stan psychofizyczny, potrzeby i problemy pacjenta
A-2 Nawiązuje i utrzymuje kontakt z pacjentem
A-3 Motywuje pacjentów do udziału w terapii
A-4 Prowadzi zajęcia usprawniające zgodnie z aktualną diagnozą terapeutyczną
A-5 Realizuje terapię w formie indywidualnej i grupowej
A-6 Modyfikuje środowisko dla potrzeb podopiecznych
A-7 Promuje zdrowy styl życia
A-8 Udziela pierwszej pomocy przedlekarskiej
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizuje własne stanowisko pracy
B-2 Prowadzi dokumentację pracy
B-3 Organizuje zajęcia zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp oraz przepisami ppoż.
B-4 Planuje i organizuje zajęcia terapeutyczne dostosowane do stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań pacjenta
B-5 Opracowuje projekt i harmonogram indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych,
B-6 Organizuje własną działalność gospodarczą
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kieruje pracownią terapii zajęciowej
C-2 Współpracuje z członkami zespołu terapeutycznego i przełożonymi
C-3 Współdziała ze specjalistami prowadzącymi rehabilitację
C-4 Współpracuje z rodziną
C-5 Kieruje pracą praktykantów szkolących się w warsztatach terapii zajęciowej
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Monitoruje przebieg terapii zajęciowej
D-2 Dba o własny rozwój osobowy i zawodowy
D-3 Stosuje przepisy prawa dotyczące wykonywania zadań zawodowych
D-4 Doskonali kompetencje w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
D-5 Zapoznaje się i korzysta z wyników badań naukowych i upowszechnia je w ramach działalności zawodowej